5.Ünite: Türklerde Eğitim ve Bilim Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik) (1 Görüntüleyen)

5.Ünite: Türklerde Eğitim ve Bilim Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)
5. ÜNİTE: TÜRKLERDE EĞİTİM VE BİLİM KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)

5.1. İlk Türk devletleri dönemi eğitim ve bilim faaliyetlerini açıklar.


a) Hun, Kök Türk ve Uygurların eğitim ve bilim faaliyetleri örnekler üzerinden ele alınır.

b) Konargöçer ve yerleşik hayatta uygulanan eğitim sistemi Kök Türk ve Uygur örneği üzerinden ele alınır.

c) On İki Hayvanlı Türk takvimi örneğinden yola çıkılarak ilk Türk devletlerinde bilim anlayışına yer verilir.

ç) Uygurlar Dönemi eğitim ve bilim faaliyetleri (alfabe, matbaa, kâğıt) ele alınır.


5.2. İlk Türk İslam devletlerinde eğitim ve bilim alanındaki faaliyetleri açıklar.

a) Karahanlı, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletlerindeki eğitim ve bilim faaliyetleri örneklerle ele alınır.

b) Cami/mescit, ribat, tekke ve zaviyelerin eğitimdeki rolüne değinilir.

c) Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı ve işlevleri ele alınır. ç) Ahiliğin mesleki eğitimdeki rolüne yer verilir.

d) Yusuf Has Hâcip'in "Kutadgu Bilig" ve Kaşgarlı Mahmud'un "Dîvan-ı Lügati't-Türk" örnekleri üzerinden İlk Türk İslam devletlerindeki eğitim ve bilim anlayışı, Türkçeye verilen öneme değinilir.

e) Dönemin öne çıkan bilim insanlarının (Farabî, El Hazini, Bîrunî, İbni Sina, Harezmî) bilime katkılarına yer verilir.

f) Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi üzerinden İlk Türk İslam devletlerinde tıp alanındaki gelişmelere değinilir.


5.3. Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı'daki eğitim ve bilim faaliyetlerini kavrar.

a) Mahalle/sıbyan mektepleri, medrese, Enderun, harem ve şehzadegân mekteplerinin işlevi ve bu kurumlarda verilen eğitim üzerinde durulur.

b) Sahn-ı Seman Medreseleri üzerinden Osmanlıdaki yüksek eğitimin önemine değinilir.

c) Osmanlı Devleti'nde bilimsel faaliyetleriyle öne çıkan bilim insanlarının çalışmalarına kısaca yer verilir.

ç) Osmanlı eğitim sistemindeki bozulmalar döneme ait örnek metinler üzerinden ele alınır.

d) Ali Kuşçu, Tycho Brahe ve Kepler'in biyografilerinden yararlanılarak Osmanlı Devleti ve Avrupa'da bilimsel faaliyetlere verilen önem mukayese edilir.


5.4. Tanzimat sonrasında Osmanlı eğitim sisteminde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

a) Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı okullaşma süreci (rüştiye, idadî, Dârülfünun, Dârülmuallimât, Mekteb-i Hukuk ve Sanayi-i Nefise Mektepleri) ele alınır.

b) II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan çalışmalar ile bu dönemde yapılan yenilik ve uygulamaların Cumhuriyet Dönemi'ne etkileri vurgulanır.

c) Osmanlı Devleti'ndeki azınlık ve yabancı okullar ile bu okulların faaliyetlerine yer verilir.


5.5. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında gerçekleşen gelişmeleri analiz eder.

a) Cumhuriyet Dönemi'nde açılan eğitim kurumlarından hareketle eğitim alanındaki değişimler ele alınır.

b) Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel faaliyetleriyle öne çıkan bilim insanlarının çalışmalarına kısaca değinilir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt