5.Ünite: Türklerde Eğitim Ve Bilim Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik) (1 Görüntüleyen)

5.Ünite: Türklerde Eğitim Ve Bilim Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik)
5.ÜNİTE: TÜRKLERDE EĞİTİM VE BİLİM KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)

5.1. İlk Türk devletleri dönemi eğitim ve bilim faaliyetlerini açıklar.


Hun, Kök Türk ve Uygurların eğitim ve bilim faaliyetleri örnekler üzerinden ele alınır.

5.2. İlk Türk İslam devletlerinde eğitim ve bilim alanındaki faaliyetleri açıklar.

a) Karahanlı, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devletlerindeki eğitim ve bilim faaliyetleri örneklerle ele alınır.

b) Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı ve işlevleri ele alınır.

c) Dönemin öne çıkan bilim insanlarının (Farabî, El Hazini, Bîrunî, İbni Sina, Harezmî) bilime katkılarına yer verilir.


5.3. Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı'daki eğitim ve bilim faaliyetlerini kavrar.

a) Mahalle/sıbyan mektepleri, medrese, Enderun mektebi, harem ve şehzadegân mekteplerinin işlevi ve bu kurumlarda verilen eğitim üzerinde durulur.

b) Sahn-ı Seman Medreseleri üzerinden Osmanlıdaki yüksek eğitimin önemine değinilir.


5.4. Tanzimat sonrasında Osmanlı eğitim sisteminde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

a) Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı okullaşma süreci (rüştiye, idadî, Dârülfünun, Dârülmuallimât, Mekteb-i Hukuk ve Sanayi-i Nefise Mektepleri) ele alınır.

b) II. Abdülhamit Dönemi eğitim alanındaki faaliyetlere değinilir ve bu dönemde yapılan yenilik ve uygulamaların Cumhuriyet Dönemi'ne etkileri vurgulanır.

c) Osmanlı Devleti'ndeki azınlık ve yabancı okullar ile bu okulların faaliyetlerine yer verilir.


5.5. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında gerçekleşen gelişmeleri analiz eder.

Cumhuriyet Dönemi'nde açılan eğitim kurumlarından hareketle eğitim alanındaki değişimler ele alınır
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt