2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü -11.06.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.

ç) 18.05.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-25216578 sayılı yazımız.

İlgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” başlıklı Ek 2 nci maddesi kapsamında; Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri, Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılarak yürütülmüştür. Söz konusu eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler; öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda;

1- İlgi (ç) yazımızda belirtildiği üzere ilgi (a) Yönetmelik kapsamında yapılması gereken ikinci dönem sınavlarının 18 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanması, sorumluluk sınavlarının ise 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,

2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitimle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım veli isteğine bağlı olup bu hususta öğrenciler açısından okula devam zorunluluğu aranmadığından; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralının uygulanmaması,

3- Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan; yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yılsonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlanması,

4- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına birinci ve ikinci dönem ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal derslerine dair ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinde yapılan veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince öğrencilerin birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri /1. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından, ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

5- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi
yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerinin ivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri /1. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri /Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri /Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise ayrıca “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri /1. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

7- Evde ve/veya hastanede eğitim alan öğrenciler hariç olmak üzere hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal derslerinin birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmaması nedeniyle ilgili ders/derslerden dönem puanı oluşmamış durumda olan öğrencilerin ilgili ders/derslere ait dönem puanının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek, öğrencilerin dönem ve yılsonu başarı puanı hesaplamalarında aritmetik ortalamaya dâhil edilmesi,

8- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 9, 10 ve 11. sınıf seviyesinde ikinci dönemde okul/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçişleri yapılan öğrencilerin veli isteğine bakılmaksızın ikinci dönem esas alınarak iş ve işlemlerinin tamamlanması,

9- İlgi (a) Yönetmelik ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken kurul toplantılarından öğretmenler kurulunun 30 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihlerinde Covid-19 Salgını nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamaması durumunda; “okul birinciliği” ile “disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi” hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla video konferans ya da telekonferans gibi dijital platformlarda yapılmak suretiyle görüşülerek kararlaştırılması, toplantıda dile getirilen görüşler ile alınan kararların tutanak altına alınarak yöneticiler tarafından süresi içinde, öğretmenler tarafından ise eylül ayında yapılacak öğretmenler kurulu kararları ile birlikte imzalanması sağlanacaktır. Yine bu kapsamda ilgi (a), (b) ve (c) mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken diğer kurul ve zümre toplantılarının ise; normalleşme süreci dikkate alınarak takvimine göre gerçekleştirilmesi, Covid-19 Salgını nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamaması durumunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem başında gerçekleştirilecek kurul ve zümre toplantıları ile birleştirilerek yapılması,

10- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilgi (a) Yönetmeliğin “Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci maddesi kapsamında yurtdışına giden ve hâlen e-Okul sisteminde “Yurtdışına çıktı (Kültürler Arası Değişim Programı - OÖKY Md. 28)” olarak pasif durumda kayıtlı görünmeye devam eden öğrencilerden;

a) Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yurt dışından dönmüş olanların yurt dışında gördükleri eğitimlerine ilişkin belgelerini ibraz ederek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sınıf seviyesini gösteren denklik belgelerini temin etmeleri koşuluyla e-Okul sisteminde hem birinci hem de ikinci dönem puanlarının bulunmaması durumu esas alınarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılmaları,

b) Sınıf atlatma işlemleri tamamlanana kadar e-Okul sisteminde pasif durumda bırakılmaları, sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik belgelerinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul yöneticilerine teslim etmeleri ve ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Öğrenci İşlemleri / Denklik İşlemleri” ekranı üzerinden doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt edilmeleri,

c) Sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik belgelerinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul yöneticilerine teslim etmeyen

öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dair verilen denklik belgesinde yurt dışına ayrılırken kayıtlı olduğu okuldaki sınıf seviyesine karar verilenlerin, ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri /Sınıf Değişikliği Talep” ekranı üzerinden bir alt sınıf için sınıf değişikliği talebi girilmek suretiyle kayıtlarının bir alt sınıfa alınması,

11- İlgi (a) Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27 nci maddesi ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğrencilerden; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yurt dışından dönmüş ve denklik işlemleri yapılarak kayıtlı olduğu okulda eğitimine devam etmeye başlamış öğrenciler yurtdışında eğitim gördükleri birinci dönem puanlarına ilişkin transkript belgesinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri ile teslim ettikleri transkript belgesindeki dersler hakkında okul yöneticilerince gerekli karşılaştırma/kontroller yapılarak uyumlu olan birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından; ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

12- İlgi (a) Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27 nci maddesi, “Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci maddesi ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğrencilere dair bu yazının 10 ve 11 inci maddelerinde detaylarına yer verildiği şekilde gerekli işlemler yapılarak e-Okul sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrencilerin okul yöneticilerine bir örneğini teslim etmiş oldukları denklik belgelerinde yer alan ve yurtdışında eğitim gördükleri geçmiş yıllara ait 100’lük not sistemine göre hesaplanmış yılsonu başarı puanı bulunan öğrenciler ile ilgi (a) Yönetmeliğin “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olup Bakanlığımız "Yabancı Öğrenci Bilgi Sistemi (YOBİS)"nde kayıtlı olarak geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin geçmiş yıllara ait 100’lük not sistemine göre hesaplanmış yılsonu başarı puanlarını gösteren karne ve/veya transkript belgesini temin edip kayıtlı oldukları okul yönetimlerine bir örneğini teslim eden öğrencilerin geçmiş yıllara ait e-Okul sisteminde yer almayan yılsonu başarı puanlarının, ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Yıl Sonu Başarı Puanları” ekranı üzerinden e-Okul sistemine kayıtlarının yapılması,

13- Açık öğretim kurumlarında birinci dönem öğrenim görüp ikinci dönemde tasdikname belgesi almak suretiyle denklik işlemleri yapılarak örgün eğitim kurumlarına nakil ve geçiş yapan öğrencilerin; açık öğretim kurumlarından almış oldukları tasdikname belgelerindeki geçmiş yıllara ait ders notlarının “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Önceki Sınıflarında Aldığı Dersler” ekranından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri /1. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-20211. Dönem” ekranından, ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

14- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri kapsamında; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; 37 nci maddesi hükümlerine göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluklarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesi,

15- İlgi (a) Yönetmeliğin “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamındaki hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden; birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yılsonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişlerinin sağlanması,

16- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci
maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin... son iki haftası içerisinde”yapılması gereken sorumluluk sınavlarının ilgi (ç) yazımızda belirtilen tarihlerde yapılması, “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamında ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken ve birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden yılsonu puanı itibarıyla başarısız olan öğrencilerin girmesi gereken yeterlilik sınavlarının, sorumluluğu bulunan öğrencilere ve velilerine duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak sorumluluk sınavlarıyla aynı tarihler arasında gerçekleştirilmesi ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterine göre değerlendirilmesi,

17- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlar ile aynı tarihlerde uygulanması ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilmesi,

18- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin; bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında yukarıda belirtildiği şekilde sorumlu tutulması,

19- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki geçmiş eğitim ve öğretim yıllarına ait sorumluluk sınav sonuçları hâlihazırda okul yöneticilerinin kullanımına aktif olan "e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Sorumluluk ve OYS Puanları" ekranı üzerinden sisteme girilebilmekte olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşan 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının ise yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra bahsi geçen ekrandan sisteme girilmesi,

20- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları hâlen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek olan öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek olan öğrencilerin diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri / Diploma İşlemleri / Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılması,

21- 12. sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre; mezun olanlara uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 02 Temmuz 2021 tarihi esas alınarak, doğrudan veya yılsonu başarı puanına göre mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olmaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomalarının düzenlenmesi,

22- 02 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yılsonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması,

23- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde e-Okul sistemine ders puanı girişi unutulan veya hatalı/eksik puan girişi yapılan öğrencilerin birinci dönem derslerine ait puanlarının “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından; ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle tamamlanması,

24- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanların muaf sayılarak yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınması, mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dâhil olmak üzere işletmelerde beceri eğitiminin uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 02 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla tamamlanması, beceri sınavının da sorumluluk sınavları döneminde yapılması, ayrıca beceri eğitimi tamamlayarak mezun durumdaki öğrencilerin sigorta giriş-çıkış iş ve işlemlerinin 02 Temmuz 2021 tarihinden sonra tamamlanması,

25- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin başarı durumu; öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceğinden mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek olan karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımının
dijital ortamda gerçekleştirilmesi, dijital ortamda dağıtımı yapılan belgeleri matbu olarak almak isteyenler ile mezunlar için düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulması,

26- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış olan öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda olan öğrencilerin, birinci ve/veya ikinci dönem derslerine ait gerekli veri girişleri yapılmadığı takdirde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle üzerlerinde tanımlı olan tüm derslerden sorumlu olacak şekilde bir üst sınıfa geçmiş sayılması,

27- 2020-2021 ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen diğer hususlara adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilineceğinin ilgililere bildirilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan​
 

Ekli dosyalar

  • 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri (11062021)_210611_214114.pdf
    155 KB · Görüntüleme: 152

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt