Türk Ocakları Osmanlı Devleti ve Cumhûriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defâ 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler. Dış devletler de onlara destek oldu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
Tulumbacılar Yangın çıkınca etrafa yayılmadan söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için kurulan bir Osmanlı dönemi teşkilâtı. 1720 senesine kadar İstanbul’da çıkan yangınları, yeniçeriler kanca, balta, su kovası vesaire gibi itfâiye âletleriyle söndürürlerdi. Gerektiğinde yeniçerilere...
Cevaplar
0
Görüntüleme
55
Topçu Ocağı Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından olup, top dökmek ve top kullanmakla vazifeli askerlerin mensup olduğu ocağa verilen ad. Sultan Birinci Murâd devrinde yeniçeri ocağının teşkilinden az sonra, acemi ocağından alınan neferlerle ilk olarak topçu ocağı kuruldu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
52
Top Arabacıları Ocağı Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından büyük topları cepheye taşımak için kurulan teşkilât. Muhtemelen 15. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Önceleri acemi ocağından neferler alınırken, 17. asırdan îtibâren ocak arabacılarının evlâtlarından ve kul kardeşlerinden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
45
Timarlı Sipahi Timar sâhibi süvâri askeri. Osmanlı ordusunun esâsı ve en büyük kısmını timarlı sipâhi denilen atlı ordusu teşkil etmekteydi. Timarlı sipâhiler kapıkulu sınıfları gibi maaşlı değildi. Leventler ve akıncılar gibi ganimetlerle geçinmezler, yaşamaları için devlet toprak verirdi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
47
Tımar -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı İmparatorluğu'nda bir kısım asker ve memurlara verilen, belirli bölgelerde tahsis edilmiş vergi kaynaklarına ve yıllık geliri 20.000 akçeye kadar olan askeri dirliklere verilen ad. Osmanlı...
Cevaplar
1
Görüntüleme
222
Teşrifatçılık Osmanlı Devleti’nde çeşitli merasimler esnasında, protokol işlerinin görülmesi. Teşrifât, resmî günlerde devlet rical ve memurlarının bulunacakları sıra ve sınıflar demektir. Arapça teşrifin çoğuludur. Günümüzde protokol olarak kullanılmaktadır. Bu işi yapana, teşrifâtçı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
Türklerde Denizcilik Türklerde denizcilik Selçuklular devrinde başladı. İstanbul’u ve Marmara adalarını kuşatmak için, o zamanlar güçlü donanmalar kurmak ihtiyacı duyuldu. Gemlik’i fetheden Selçuklular, buralarda tersaneler yapmaya başlayınca, Bizanslılar bu durumu kendileri için tehlike kabul...
Cevaplar
0
Görüntüleme
39
Türkistan Asya kıtasında, Türklerin yurdu manâsına gelen büyük bir ülke. Tabiî coğrafyası, etnoğrafik ve tarihî manâsıyla Türkistan’ın hudutları şöyledir: Güneyden Gürgan Nehri, Horasan Dağları, Kopet Dağı, Kuhî Baba, Mezdûran, Tapcak ve Ak Dağları, Hindukuş Sırtları, Mustag-Kuenker...
Cevaplar
0
Görüntüleme
41
Tuğra Padişahın ismi ve lakabı bulunan alâmet, imzâ. Tuğranın Farsçası nişan; Arapçası tevkî’dir. Tuğra, bütün İslâm hükümdarları tarafından kullanıldı ve ferman, berat vesâire ile paralarda, padişahların nişan ve alâmetleri olarak tuğraları çekildi. Türk İslâm devletlerinde en gelişmiş...
Cevaplar
0
Görüntüleme
39
Tuğ Ucuna at kuyruğu bağlanmış ve tepesine altın yaldızlı top geçirilmiş mızrak. Eski Türklerde hanlık alâmeti olarak kullanılan tuğun sayısı hanların büyüklüğü nispetinde artıp azalırdı. Osmanlılar'da tuğ; hükümdarlık, vezirlik, beylerbeylik, sancakbeylik ve daha umumî bir tabirle askerî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
40
Tarkan (Tarhan) Tarhan da denilen eski Türk unvanlarından. Askerî unvan olup, ordu kumandanı, bey demektir. Tarkanların askerî ve sivil bakanlık vazifesi de aldığı olurdu. Arazi bakımından imtiyazlı olup, yüksek memuriyetlerdendi. Türk devletleri ve kısmen de Moğollar kullandı. Türk-İslâm...
Cevaplar
0
Görüntüleme
42
Tahrir : Osmanlı Devleti’nde yeni fethedilen toprakların yazım işi.
Cevaplar
1
Görüntüleme
130
Tulumbacı : Eskiden yangın tulumbasını yangın yerine götüren ve yangını söndürmeye çalışan kimse.
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
Arapça kökenli bir kelime olup, altın ile yapılan işler anlamına gelir. Bu sanatı icra eden kişilere Müzehhib denir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sayfaları (Serlevha ve zahriye), divanlar gibi el yazması kıymetli kitapları, levhalar, fermanlar,nağmeler ve beratlar gibi çeşitli güzel yazı...
Cevaplar
1
Görüntüleme
174
Tetimme : Fatih Sultan Mehmet döneminde öğretime açılan orta dereceli medreseler.
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Teşrifat : Resmi gün ve toplantılarda uyulması gereken âdet ve usuller, resmi gelenekler.
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Terfi : Görevde yükselme.
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Türk Ordusu Türk milleti gibi, Türk ordusunun da şanlı, şerefli bir tarihi vardır. Türklerde siyasî hayat, orduyla birlikte doğmuş ve gelişmiştir. Ordu-millet bütünlüğü, tarihin her devrinde değişmeyen bir gelenektir. Türk tarihinin bu geleneği, Orta Asya’daki ana yurtlarında ve göçlerden sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Türkçülük Türkçülük diğer akımlara oranla daha geç ortaya çıkmasına karşılık Milli Mücadele'nin başarıya ulaştırılması ve Cumhuriyetin örgütlenmesinde rol oynayan en önemli akımdır. Yusuf Akçura, Türkçülük akımının başlangıcını, Mustafa Celaleddin Paşa'nın 1869'da Sultan Abdülaziz'e sunduğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
84

En iyi kaynaklar

Üst