Neler yeni

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Ders Notu

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
2.ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Koyunhisar Muharebesi (1302), Bursa'nın...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
II. Kosova Savaşı (1448) -Varna yenilgisi üzerine Haçlıların Öç almak gayesi ile yaptıkları savaştır. Kosova'da haçlılar bozguna uğradılar. -Bu savaşla Balkanların kesin Türk yurdu olduğu görülmüş, Balkanların fethi tamamlanmıştır. -Türklerin Balkanlardan atılması ümidi sona ermiştir. -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
220
Varna Savaşı (1444) -Çocuk yaştaki II. Mehmet'in tahta çıkması, Haçlıların harekete geçmesine ve Osmanlıları Balkanlardan atma düşüncesinin canlanmasına neden olur. -Savaşa Papa teşvikli, Macar-Eflak, Polonya ve Hırvatlardan oluşan Haçlı birliği katılır. -II.Mehmet'in tekrar Osmanlı tahtına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Şahruh Olayı: -Timur'un oğlu Şahruh Anadolu'da hâkimiyetini sürdürmek için Karamanoğullarını destekledi. II. Murad savaş yapma yerine Şahruh'a bağlılığını bildirdi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
113
Segedin Antlaşması (1444) -Anadolu'daki iç karışıklıklardan Sırp ve Macarların yararlanmak istemeleri ve Hünyadi Yanoş'un Osmanlı ordusunu Niş'te yenmesi üzerine mücadele başladı. - Osmanlıların başarılı ile sonuçlanan Sırbistan Seferi sonunda Segedin anlaşması yapıldı. - Çünkü Haçlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239
II. Murad Dönemi (1421-1451) - İlk önemli olay "Düzmece Mustafa" olayıdır. Yapılan mücadeleden başarı ile çıktı. - Düzmece olayı sırasında II. Murad'a karşı olan Karamanoğlu Menteşeoğlu, Aydınoğlu ve Saruhanoğulları ayaklandı. Bu ayaklanmaları bastırdı. - Şehzade Mustafa olayı bastırıldı. -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
264
I. Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413-1421) - Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusudur. - Balkanlarda barışçı bir siyaset izledi - Anadolu birliğini sağlamaya çalıştı - Venediklilerle ilk deniz savaşını yaptı. (1416) - Saruhanoğlu Beyliği Osmanlı devletine bağlandı. - İç isyanları (Şeyh Bedrettin)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
141
Fetret Dönemi (1402-1413) - Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenilmesinden, Çelebi Mehmed'in hükümdar olmasına kadar geçen döneme Fetret (Kargaşa) devri denilir. - Bu dönemde Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu (Süleyman Çelebi, Rumeli'de; İsa Çelebi, Balıkesir'de; Musa Çelebi, Bursa'da; Çelebi Mehmet...
Cevaplar
0
Görüntüleme
157
2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi - Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi, İslamiyet’in kabulünden sonra Nizam-ı Âlem fikri ile birleşerek Osmanlı Devleti tarafından ileri seviyeye taşınmıştır. - Türklerde hiçbir devirde önemini yitirmeyen bu ideal, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri’nde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
Niğbolu Savaşı (1396) - Türkleri Balkanlardan atmak ve Bizans'a yardım etmek amacı ile başlayan Macar, Bulgar, Fransız, İngiliz, İskoç, Lehistan, Avusturya, İtalya, İsviçre, Rodos ve Eflak'lıların katıldığı bu savaşta Osmanlılar galip geldi. - Bosna ve Eflak Osmanlılara bağlandı. - İstanbul'un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
178
Yıldırım Beyazıt Devri (1389-1402) - Anadolu Türk birliğinin kurulmasına büyük önem vermiştir. 2.5. TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ - Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe, Candar ve Karamanoğlu beyliklerini Osmanlı ülkesine katmıştır. - Kadı Burhanettin Beyliği alındı. - Ekonomik...
Cevaplar
0
Görüntüleme
193
I. Murat (Hüdavendigar) (1362-1389 ) Dönemi - Orhan Bey’den sonra I. Murat (Hüdavendigar) (1362-1389) padişah olmuştur. - 1363'te Edirne alındı. Başkent oldu. (Sazlıdere savaşı sonunda) - Edirne’nin fethinden sonra Lala Şahin Paşa, Filibe ve Gümülcine’yi almıştır. - Çorlu, Malkara ve Burgaz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
182
2.4. Balkan Fetihleri - Bizansta taht kavgalarına müdahale edilmiş, Kantakuzen'e destek verilmiştir. Karşığılında Çimpe Kalesi ve Kantakuzen'in kızını alınmıştır. - 1345'te Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa Rumeli'ye geçmiştir. (Karesioğullarının katkısı ile) - Ece Yakup, Gazi Fazıl, Hacı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
173
Orhan Bey (1324-1362) Dönemi - Mudanya, (1321) fethedildi. - Bursa'yı alarak başkent yaptı (1326) - Bizans, İmparatoru (Andranikos) ile 1329 yılında yaptığı Maltepe Savaşı'nı (Pelakanon) kazanarak İznik'i aldı. Bizansla yapılan ilk meydan savaşıdır. - Karesioğullarını Osmanlılara kattı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
249
Osman Bey (1299-1324) Dönemi - Babası Ertuğrul Bey'den sonra Osman Bey (1299-1324) beyliğin başına geçmiştir. - Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenmiştir. - Beyliğin kuruluş tarihi için farklı görüşler bulunmaktadır. - Dönemin önemli şahısları: Aygut Alp, Turgut Alp, Konur Alp, Hasan Alp, Akça...
Cevaplar
0
Görüntüleme
197
2.3. OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ Balkanlardaki Durum - Bizans devletinin otoritesi zayıflamış, halkın memnuniyetsizliği artmıştır. - Balkanlarda siyasi birlik yoktur. - Balkanlarda Bulgar, Sırp ve Macar ve Venedik krallıkları bulunmaktadır. Bizansın Durumu - Otorite boşluğu bulunmaktadır. -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
253
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskân siyaseti şu esaslara dayanır. a) Anadolu'dan Tatar ve Türkmen boylarını fetih yerlerine yerleştirme b) Türk şehirlerinin önceki canlılığını bozmama c) Fetih bölgelerinin hukukuna riayet d) Mezhep kavgalarına girmeme e) Önceki Türklerin yardımlarını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
Osmanlı Devleti’nin Kısa Zamanda Büyümesini Hazırlayan Şartlar - Coğrafi Konum: Beyliğin bulunduğu bölge önemlidir. - Beylerin durumu: Osmanlı Beyliğinin başına geçen beylerin halkla çok iyi kaynaşmaları -Beyliklerin durumu: Anadolu'daki beyliklerin çoğu Osmanlı Beyliğini önemsemediler. -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
170
Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu - Osmanlılar; Oğuzların, Bozok Kolu’na bağlı Günhan Soyu’nun Kayı Boyu’na mensuptur. -Kayılar Selçuklularla birlikte Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'ya gelmişlerdir. -1230 yılındaki Yassı Çimen Savaşında Harzemşahlara karşı Anadolu Selçukluları ile birlikte...
Cevaplar
0
Görüntüleme
134
2.2. Rivayetler İçinde Bir Beylik -Osmanlı Beyliği’nin kurucularının; menşei, hangi boya mensup oldukları, Anadolu’ya ilk ne zaman geldikleri, hangi yörelerde yaşadıkları ve hatta beyliğin tam olarak ne zaman ve nerede kurulduğu günümüzde tartışma konusudur. Nedeni Kuruluş Dönemi kaynaklarının...
Cevaplar
0
Görüntüleme
158

En iyi kaynaklar

Üst Alt