mustafa

 1. S

  23 Nisan Ve Cumhuriyet Şiirleri

  23 NİSAN VE CUMHURİYET ŞİİRLERİ 23 NİSAN Bugün 23 nisan Coşkulu tüm çocuklar Atatürk'ün çocuklara Armağan ettiği bir bayram. * * * * Sevinin çocuklar Gülün, oynayın Bakın Atatürk size Bu bayramı hediye etti. * * * * Yoktu böyle bir bayram Dünyada...
 2. Talebe

  Konu Anlatımı Mustafa Kemal’in Hayatı

  1. ÜNİTE MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI -Mustafa Kemal, 1881’de Selanik’te doğdu. -Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. -Anne tarafından dedesi Feyzullah Ağa, Karaman’dan Rumeli’ye gelen Konyar yörüklerindendir. -Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi ise, 15. yüzyıllarda Anadolu’dan...
 3. Tarih Öğretmeni

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı. 1881 senesinde Selanik’te bugün müze haline getirilen evde dünyaya geldi. Atatürk Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanımdır. İlköğrenimine Selanik’te Fatma Hanım Mahalle Mektebinde, sonra da 6 yaşında Şemsi Efendi İlkokulunda...
 4. Tarih Öğretmeni

  Celâlazade Mustafa Çelebi

  Celâlazade Mustafa Çelebi Kanûnî Sultan Süleyman Han devrinin önde gelen âlim ve devlet adamlarından. Tosyalı Kâdı Celâl’in oğlu olup, çoğu defâ yalnız Koca Nişancı nâmı ile anılırdı. Tosya’da doğan Mustafa Çelebi, ilk tahsilini burada yaptıktan sonra İstanbul’a giderek öğrenimini tamamladı...
 5. Tarih Öğretmeni

  Fazıl Mustafa Paşa (Köprülüzade)

  Fazıl Mustafa Paşa (Köprülüzade) Köprülü Mehmed Paşanın küçük oğlu. 1637’de dünyâya geldi. Uzun müddet medrese tahsili görmüş olup, 1669’da babasının sadâreti zamânında zeâmetle dergâh-ı âli müteferrikaları arasına girmiş ve burada ilimle meşgul olup, vezir oluncaya kadar zeâmetle geçinmiştir...
 6. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Kara Mustafa Paşa (Merzifonlu)

  Kara Mustafa Paşa (Merzifonlu) On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. 1634’te Merzifon yakınlarındaki Marince köyünde doğdu. Sultan Dördüncü Murâd Hanın Bağdat’ı fethinde (1639) şehid olan süvâri subaylarından Oruç Beyin oğludur. Dört yaşında yetim kalan Kara Mustafa, babasının dostu olan...
 7. Tarih Öğretmeni

  Koca Mustafa Paşa

  Koca Mustafa Paşa Osmanlı devlet adamlarından. Babasının adı Abdüssamed’dir. Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) devrinde saraya alınarak, Enderun’da eğitim ve öğretim gördü. 1481’de Hazinedârbaşı, 1482’de Kapıcılar Kethüdası olup, 1489-1492 tarihleri arasında Kapıcıbaşılık yaptı. 1490’da...
 8. Tarih Öğretmeni

  Lala Mustafa Paşa

  Lala Mustafa Paşa Kıbrıs Fâtihi, Kafkasya’nın fethinde İran'la yapılan muhârebelerin muzaffer serdârı. Bosna eyâletinin Sokol (Sokolovici) köyünde doğdu. Sokullu Mehmed Paşanın akrabâsı, İkinci vezirliğe kadar yükselen Deli Hüsrev Paşanın kardeşidir. Ağabeyi Hüsrev Paşanın delâletiyle Yavuz...
 9. Tarih Öğretmeni

  Devlet-Siyaset Adamı Tarihçi Mustafa Nuri Paşa

  Mustafa Nuri Paşa Osmanlı devlet adamı ve târihçisi. 1824 yılında İzmir’de doğan Mustafa Nûri Paşa, Müderris Mansûrizâde Mehmed Efendinin oğludur. Özel olarak yetiştirilerek Arapça ve Farsça'yı çok iyi öğrendi. 1845’te Bursa vilâyet tahrîrât kâtipliğine girerek devlet hizmetlerinde çalışmaya...
 10. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Nâilî Mustafa Paşa

  Nâilî Mustafa Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. 1798 yılında Manastır vilâyetinin Polyan köyünde doğdu. Mısır’da görevli olan dayısı Tâhir Paşanın mahiyetinde, çocuk yaşından îtibâren silahşor olarak yetiştirildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşanın hizmetinde bulunarak Vehhâbîlere karşı olan harekâtta...
 11. Tarih Öğretmeni

  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa)

  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa) Osmanlı sadrâzamlarından. Tanzimat hareketinin mîmârı. Koca, Büyük Reşîd Paşa diye meşhur olmuştur. 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası, İkinci Bâyezîd evkafı rûznâmecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı babasından öğrendi. Sonra medrese...
 12. Gerçek_Tarihçi

  Mustafa Kemal Atatürk - Emrah Mahsuni

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Gide gide sana geleyim derken Cüppeler içinde kaldım AtaTürk Küpeler kulakta saçlar omuzda Züppeler içinde kaldım AtaTürk XXX Bıraktığın gençlik nere gidiyor Damarından iran arap akıyor Gözler göre göre insan yakıyor Mollalar içinde kaldım AtaTürk XXX Laiklik nerde...
 13. Tarih Öğretmeni

  Kabakçı Mustafa İsyanı

  Kabakçı Mustafa İsyanı Osmanlı Sultanı Üçüncü Selim Hanın tahttan indirilerek yerine Dördüncü Mustafa Hanın geçirilmesiyle neticelenen isyan. Kastamonulu olan Kabakçı Mustafa’nın Mayıs 1807’de, âsîlerin lideri seçilmesinden önceki hayatı bilinmemektedir. Kabakçı Mustafa isyanının sebepleri...
 14. Tarih Öğretmeni

  İpşir Mustafa Paşa

  İPŞİR MUSTAFA PAŞA (ö. 1065/1655) Osmanlı sadrazamı. Abaza asıllı olup dayısı âsi Abaza Paşa'nın yanında yetiştiği söylenebilir. Nitekim II. Osman'ın kanını dava ederek Erzurum'da ayaklanan Abaza Paşa'nın maiyetinde İpşir Mustafa da vardı. Onun 1629 yılında Bosna valiliğine getirilmesi...
 15. Tarih Öğretmeni

  Alemdar Mustafa Paşa

  ALEMDAR MUSTAFA PAŞA Osmanlı Sadrazamı (1765-1808). Rusçuk yeniçerilerinden Hasan Ağanın oğludur. Kendisi de Yeniçeri ocağının 42. ortasına yazıldı. Rusçuk ayanı Tirsinikli İsmail Ağanın emrine girdi ve onun alemdarı oldu. O bölgede çıkan ayaklanmaları bastırdı. Tirsinikli İsmail Ağa...
Geri
Üst Alt