• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Osmanlı Gerileme dön.konu testi

  • Konbuyu başlatan Aslı
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar : 1
  • Görüntüleme : 4K

Aslı

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,458
Tepkime puanı
420
Puanları
83

İtibar:

Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.

şifre:tarihbilinci.com
 
Aynı Kategoriden Son Konular

Aslı

Usta Üye
Emekli
Konuyu Başlatan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,458
Tepkime puanı
420
Puanları
83

İtibar:

TARİH
ÖSS KONU TESTİ
20
OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ I

1.
Osmanlı Devleti 1711 Prut Antlaşması ile Rusya'dan Azak kalesini, 1718 Pasorafça Antlaşması ile Venedik-ten Mora'yı geri almıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Kaybettiği toprakların bir kısmını geri almıştır.
II. Milliyetçilik hareketleri önlenmiştir.
III. Gerileme döneminde birden fazla devletle uğraş¬mıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
2. Kanun-i Esasiye göre;
- Meclisi açma kapatma-yetkisi padişaha aittir.
- Hükümet icatlarında meclise değil padişaha karşı sorumludur.
Maddeleri yer almıştır.
Buna göre, çıkarılabilecek genel yargı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Padişah, yetkilerini meclisin üstünde tutmuştur.
B) Kişisel haklar, anayasanın garantisi altına alınmıştır.
C) Millet iradesi ön planda tutulmuştur.
D) Demokratikleşme çabaları amacına ulaşmıştır.
E) Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
Osmanlı Devleti XVIII. ve XIX. yy'lar da etkinliğini art¬tırmak amacıyla devletler arası ilişkilerde denge siyase¬ti izlemiştir.
Osmanlı Devletinin bu politikadaki amacının aşağı-dakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Askeri ıslahatlara zaman kazanmak
B) Sınır bütünlüğünü korumak
C) Gaza ve Cihat anlayışını korumak
D) Kaybettiği toprakları geri almak
E) Avrupa'ya üstünlüğünü kabul ettirmek
Osmanlı Devleti gerileme döneminde Avrupa'dan geri kaldığını anlayarak Avrupa'daki yenilikleri örnek alan ıs¬lahatlar yapmıştır.
Buna göre;
I. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
II. Islahatlar halka benimsetilmiştir.
III. Avrupa hukuku uygulanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve
C) Yalnız
5. I. Devlete borcu olan kişilerden borçları tahsil edilmiş-
tir.
II. İçki ve tütün yasağı getirilmiştir.
III. Kapıkulu Ocakları itaat altına alınmıştır.
IV. Kadınların devlet yönetimine karışmaları engellen¬miştir.
V. Gece sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.
Yukarıdaki gelişmelere bakılarak gerileme döne¬minde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapıl¬dığı söylenemez?
A) Toplumsal B) Maliye C) Askeri
D) İdari E) Kültür
6. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile;
- Boğazlar Osmanlı Devletinin denetiminde olacak.
- Barış zamanı boğazlardan savaş gemisi geçmeye¬cek.
- Boğazlar konferansa katılan devletler tarafından yönetilecek.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla¬maz?
A) Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır.
B) Boğazlar üzerinde Osmanlı Devletinin mutlak üstün¬lüğü son bulmuştur.
C) Antlaşma Osmanlı Devletinin aleyhine maddeler i-çermiştir.
D) Boğazlar meselesi tamamen sona ermiştir.
E) Rusya'nın boğazlar üzerindeki otoritesi azalmıştır.

I. Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması
II. Eyaletlerin yapısının düzenlenmesi
III. Ulufe alım- satımının yasaklanması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri gerileme döne¬minde hem askeri hem de ekonomik amaçlı bir ıs¬lahat olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) 1,11 ve III
8. Osmanlı Devleti gerileme döneminde Avrupa'da toprak kaybetmesine karşın siyasi varlığını sürdürmüştür.
Osmanlı Devletinin siyasi varlığını koruyabilmesin-deki temel nedenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Gelişmiş bir askeri gücünün varlığı
B) Avrupalı devletler arasında çıkar çatışmasının olma¬sı
C) Gelişen Avrupa'ya ayak uydurabilmesi
D) Yapılan ıslahat çalışmaları
E) Kapitülasyonların kaldırılması
9. XVIII. Yy sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa Viya¬na ve Moskova gibi yerlere gönderdiği elçilere yalnız siyaset ve diplomasi ile ilgili değil gittikleri ülkelerin top¬lum ve kültürleriyle de ilgilenmeleri talimatını vermiştir.
Buna göre;
I. Avrupa her yönüyle tanınmak istenmektedir.
II. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
III. XVIII. Yy Osmanlı Devletinde yenileşme politikası güdülmüştür.
IV. XVIII. Yy' da Osmanlı Devletinde toplumsal bozul-muşluk siyasi bozulmuşluğun önündedir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) 1,11 ve I
D) 11,111 ve IV E) III ve IV
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin gerile¬me döneminde yaşanan gelişmeler arasında olduğu söylenemez?
A) Avrupalı devletlere kapitülasyon verilmeye başlan¬ması
B) Nizam-1 Cedit ordusunun kurulması
C) Avrupa'da elçiliklerin kurulması
D) Yerli mal kullanımının özendirilmesi
E) Ulufe alım-satımının yasaklanması
11. Osmanlı Devleti XVIII. Yy' da ordu teşkilatının yanı sıra mali ve idari teşkilatlarında da bozukluk olmasına rağ¬men daha çok askeri alandaki ıslahatlara ağırlık verdiği görülmüştür.
Islahatların askeri alanda ağırlıklı olmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebi¬lir?
A) Yeniçeri Ocağının kaldırılmış olması
B) Yapılan savaşlarda alınan yenilgiler
C) Osmanlı- Rus savaşlarına son verilmek istenmesi
D) Maliyenin bozulması
E) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
12. 1808'de padişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında imza¬lanan "Sened-i İttifak" Sözleşmesi ile ilk kez bir Osmanlı padişahı kendi otoritesi dışında başka bir gücün varlı¬ğını kabul etmiştir.
Buna göre;
I. Padişah iç güçlere karşı egemenlik haklarından taviz vermiştir.
II. Yeniçerilerin yönetimdeki etkisi artmıştır.
III. Ayanların varlığı resmen tanınmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) İve III E)l,llvelll
13.21 Temmuz 1774'de Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandığında Prusya Kralı II. Friedrich "Körlerle tek gözlülerin savaşı"olarak tanımlamış Rusyanın kazandı¬ğı bu zaferi silahların mutlak üstünlüğünden değil Os¬manlı Devletinin daha perişan bir durumda olmasından kaynaklandığını söylemiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti Rusya'nın koruyuculuğu altına gir¬miştir.
B) Savaş Osmanlı Devletinin yenilgisiyle bitmiştir.
C) iki tarafta savaşı birbirinden kötü durumda sürdür¬müşlerdir.
D) Osmanlı Devletinin askeri gücünün zayıf olduğu or¬taya çıkmıştır.
E) Osmanlı Devletinin zayıflığı Avrupalı Devletlerce bi¬linmektedir.
14. I. Gümrüklerin kontrol altına alınması
II. Yerli malı kullanımına teşvik edilmesi
III. Avrupa'da elçiliklerin açılması
IV. Irad-ı Cedit hazinesinin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri gerileme döne¬minde kapitülasyonların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla yapılan ıslahatlardır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
 
Üst Alt