3.Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Kazanımları ve Açıklamaları (1 Görüntüleyen)

3.Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Kazanımları ve Açıklamaları

3.ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.​


a) Fransız İhtilali’ne giden süreç ve ihtilalin sonuçları ana hatlarıyla açıklanır.

b) Öğrencilerin, ihtilalin sonuçları bağlamında Vendee Katliamı örneği üzerinden ihtilal süreci ve sonra- sında yaşanan katliamları ana hatlarıyla açıklamaları sağlanır.

c) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere değinilir.

ç) Geleneksel üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farklara değinilir.

d) Avrupa’da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisine değinilir.


11.3.2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder.​

Öğrencilerin, Avrupa devletlerinin sömürgecilik faaliyetleri kapsamında yaptıkları katliamların etkileri hakkında çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.


11.3.3. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.​

a) Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da uygulanmaya başlanan zorunlu askerlik sisteminin gerekçeleri- ne ve sosyo-politik etkilerine değinilir.

b) Öğrencilerin, Osmanlı Devleti’nin yeni düzenli ordu kurma teşebbüslerinin (Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye) gerekçelerini analiz etmeleri sağlanır.


11.3.4. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.​


a) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.

b) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına değinilir. Bu kurumların ulus devletleşme sürecindeki rolleri kısaca açıklanır.

c) Osmanlı Devleti’nde açılan azınlık okulları ile yabancı ve misyoner okullarına değinilerek II. Abdülha- mit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca ele alınır.

ç) II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen devlet hastanelerinin ve Dârülaceze gibi sosyal yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi ve yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. Öğrencilerin, bu uy- gulamaların günümüzde de varlıklarını sürdürdüklerini değişim ve süreklilik açısından analiz etmeleri sağlanır.

d) Türk tarihinde siyasi ve sosyal alanlardaki yüzyıllar boyunca süren değişime rağmen önemini devam ettiren/varlığını koruyan unsurlara (dil, aile yapısı, bayrak) değinilir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt