XIX. ve XX. Yüzyıl Islahatları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,638
Çözümler
1
Tepkime puanı
339
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
XIX. ve XX. Yüzyıl Islahatları

Genel Özellikler
 • XVIII. ve XIX. yüzyıl ıslahatlarının genelinde 1789 Fransız İhtilali ve onun getirdiği ulusçuluk akımının izleri görülür.
 • Sorunların çözümünde Avrupa'ya yakınlaşmanın gerekli olduğu görüldü.
 • Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yaklaşması ile, Avrupalılar azınlıkları kullanarak Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma fırsatı buldu.
 • Sanayi Devrimi sonucunda hammadde ve pazar ihtiyacı artan bazı Avrupa devletleri kapitülasyonları kullanarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başaldı.
Alemdar Mustafa Paşa Islahatları
 • IV. Mustafa dönemi sadrazamıdır. Kabakçı İsyanı'ndan sonra İstanbul'a geldi. Kabakçı Mustafa'yı yakalayarak öldürttü. Saraya giderek III. Selim'i tahta çıkarmak istedi fakat IV. Mustafa tarafından öldürülen III. Selim'in cesedi ile karşılaştı.
 • IV. Mustafa'yı tahttan indirerek II. Mahmud'u tahta çıkardı.
 • Ülkedeki bütün ayanları İstanbul'a toplayıp, Sened-i İttifak'ın imzalanmasını sağladı.
 • Nizam-ı Cedid ordusuna benzer Sekban-ı Cedid ordusunu kurdu.
 • II. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan bu belgeye göre :
 • a) Ayanlar devlet otoritesini tanıyacak ve yapılacak ıslahatlara karşı çıkmayacaktır.
 • b) Buna karşılık ayanlar, bulundukları yerlerde devlet adına asker ve vergi toplayabilecekler.
 • Sened-i İttifak ile ilk defa devlet, ayanların varlığını tanıdı. Bu durum devletin ayanlara bile söz geçiremeyecek durumda olduğunu gösterir. İlk defa Osmanlı padişahının yetkileri sınırlandırıldı.
II. Mahmut Dönemi

Askeri Alandaki Islahatlar
 • Alemdar Mustafa Paşa'nın Kabakçı Mustafa'yı ortadan kaldırmasıyla tahta geçti.
 • Osmanlı padişahları içinde askeri alanla birlikte diğer alanlarda da geniş boyutlu ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı oldu.
 • Alemdar Mustafa Paşa'nın yardımları ile Sekban-ı Cedid ordusu yeniçerilerden tepki alınca, Eşkinci Ocağı'nı kurdu.
 • 1826'da Vaka-yi Hayriye olayı ile Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı.
 • Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu.
UYARI : II. Mahmut, Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya cesaret eden ilk Osmanlı padişahı oldu. II. Mahmut ıslahatları Atatürk devrimlerine en yakın ıslahatlar olarak bilinmektedir. Atatürk'ün mezun olduğu İstanbul'daki Kara Harp Okulu onun zamanında yapılmıştır.

Yönetim Alanındaki Islahatlar
 • Divan-ı Hümayun'u kaldırarak yerine, Nazırlık sistemi kuruldu.
 • Sadrazam ve Şeyhülislam'ın yetkileri sınırlandırıldı.
 • Müsadere sistemi kaldırıldı.
 • Taşra yönetiminde eyalet, liva ve kaza örgütlenmesine gidilerek, köy ve mahalle muhtarları atandı. Böylece ülke yönetiminin tek elden yürütülmesi amaçlandı.
 • Müsadere : Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının veyaz zengilerin ya eceliyle ölmeleri ya da idam edilmeleri halinde, sahip oldukları mallara devlet tarafından el konulmasına "müsadere" denir. İlk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında uygulanan bu yöntem, II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Müsadere sisteminde kişilerin miras hakkı bulunmazdı. Sistemin kaldırılması ile miras bırakabilme hakkı doğmuş oldu.
Hukuk Alanındaki Islahatlar
 • Meclis-i Vaka-tı Ahkam-ı Adliye kuruldu.
 • Dar 'uş Şura-yı Bab-ı ali oluşturuldu.
 • Müsadere sistemine son verildi.
Toplumsal Alandaki Islahatlar
 • İlk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı.
 • İlk defa posta ve karantina teşkilatları kuruldu.
 • Sivil kılık kıyafet değişikliği yapıldı.
 • Memurlara fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirildi, maaş bağlandı.
 • İlk resmi gazete olan Takvim-i Vakayi çıkarıldı.
 • Padişah resimlerinin devlet dairelerine asılması geleneği başlatıldı.
Eğitim Alanındaki Islahatlar
 • İlköğretim, zorunlu hale getirildi.
 • Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderildi.
 • Yüksek öğrenime öğrenci yetiştirmek amacıyla Rüştiye ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye açıldı.
 • Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Harbiye, askeri doktor yetiştirmek için Mekteb-i Tıbbiye açıldı.
 • Bando okulu olarak Mızıka-yı Hümayun açıldı.
 • Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin açılması ile sarayda bulunan ve devlet memuru yetiştiren Enderun dönemi sona erdi.
Tanzimat Dönemi Islahatları

Tanzimat Fermanı
 • Dönemin padişahı Abdülmecid, Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'dır.
 • Mustafa Reşit Paşa, memleketi kurtarmak için Avrupalı devletleri kazanmak gerektiğini, şimdiye kadar yapılmamış çapta bir ıslahat yapılarak Avrupa kanun ve düzeninin kabul edilmesi gerektiğini düşünüyordu.
 • Abdülmecid, Mustafa Reşit Paşa'yı bu işle görevlendirdi.
 • Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat-ı Hayriye Fermanı adıyla yapılacak işleri sıralayan bir Ferman hazırladı.
 • Ferman, 3 Kasım 1839'da Topkapı Sarayı'nın Gülhane Bahçesi'nde okundu.
 • Tanzimat Fermanı olarak bilinen bu fermanın yayınlanmasından, 1876 yılında ilan edilen I. Meşrutiyet'e kadar uzanan döneme Tanzimat Dönemi denir.
Tanzimat Fermanı'nın maddeleri :
 • 1. Osmanlı tab'asının din, dil, milliyet farkı gözetilmeksizin can, mal, namus güvenliği sağlanacaktır.
 • 2. Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır.
 • 3. Askerlik işleri düzene konulacaktır.
 • 4. İnsanlar mahkeme edilmeden idam cezasına çarptırılamayacaktır.
 • 5. Padişah'ın gücününde üzerinde kanun gücü kabul edilecektir.
 • 6. Rüşvet ve iltimas yasaklanacaktır.
 • 7. Müsadere sistemi kaldırılacak insanlar mal, mülk, sahibi olabilecektir.
 • 1. Osmanlı padişahının yetkileri sınırlandırılmıştır.
 • 2. İnsan hakları alanında önemli bir adım atılmış ve Osmanlı toplumuna ilk defa eşitlik getirilmiştir.
 • 3. İngiltere'de yayınlanan (1215) Magna Carta belgesiyle benzerlik göstermektedir.
 • 4. Bu fermanla birlikte askerlik, eğitim, yönetim, ekonomi ve hukuk alanında yenilikler yapılmış en çok da hukuk üzerinde durulmuştur.
 • Tanzimat Fermanı ile beklediklerini bulamayan Avrupa ülkeleri, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başladı. Osmanlı Devleti, 1856 yılında katılacağı Paris Antlaşması'nda Avrupalı devletlerinin herhangi bir sorun çıkarmaması için Islahat Fermanı'nı ilan etti.
 • Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı'nı tamamlayan bir fermandı.
 • Islahat Fermanı'ndaki asıl amaç Tanzimat Fermanı'nın eksiklerini gidermek ve Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmaktı.
Islahat Fermanı'nın Maddeleri :
 • 1. Gayrimüslimler din ve mezheplerinde serbest olacaklardı.
 • 2. Gayrimüslimler okul, kilise, hastane yaptırabilecek ve onartabilecekti.
 • 3. Gayrimüslimler bedelli askerlik yapabilecekti.
 • 4. Mahkemeler açık yapılacak, gayrimüslimler kendi dinlerinde yemin edebilecek ve bir Müslümanın şahitliğine karşı bir gayrimüslimin şahitliği denk kabul edilecekti.
 • 5. Gayrimüslimler devlet memuru olabilecekti.
 • 6. Gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabilecekti.
 • 7. Gayrimüslimler vergisini ödedikleri taktirde mal mülk edinebileceklerdi.
 • 8. Şirket ve banka kurma hakları getirilmişti.
Yönetim Alanındaki Islahatlar
 • Padişah yetkileri yasalar ile sınırlandırıldı.
 • İl yönetimleri düzenlenerek, valilere yardımcı olmak üzere il genel meclisleri oluşturuldu.
 • Belediye örgütleri kuruldu.
Askeri Alandaki Islahatlar
 • Askerlik görevi vatan görevi haline getirildi.
 • Cizye vergisini toplama yetkisi önce patrikhaneye bırakıldı, ardından bu vergi tamamen kaldırıldı.
 • Azınlıkların askere alınması konusunda, Bedel-i Nakdi uygulaması getirildi.
Ekonomi Alanındaki Islahatlar
 • Azınlıklara banka kurma, mülk sahibi olma, devlet memuru olam, şirket açma gibi haklar verildi.
 • Vergilerin toplanmasında herkesin gelirini dikkate almak gerektiği kararlaştırıldı.
 • Müsadere sistemi kaldırıldı.
 • Maliye bakanlığı, Ticaret Mahkemeleri ve Adli Mahkemeler gibi kurumlar açıldı.
 • İlk kağıt para basıldı.
 • İlk defa dış borç bu dönemde İngiltere'den 1854 yılında alındı.
Eğitim Alanındaki Islahatlar
 • İlk kez kız öğrenciler için sanat ve öğretmen okulları açıldı.
 • Darü'l Fünun, Darü'l Muallimin, Darü'l Muallimat, Mekteb-i Sultani ve Mekteb-i Mülkiye açıldı.
 • Batı dillerinden çeviriler yapıldı.
 • İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkartıldı.
 
Üst Alt