Tarihin Tanımı

Tarihin Tanımı

Talebe Talebe - #1
Tarihin Tanımı

Geçmişte yaşayan insanların her türlü siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayandırarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır. Tarihin konusunu insan faaliyetleri oluşturur. Ancak, aslında coğrafyanın konusu olan doğal afetler (deprem, sel, tsunami v.s.) gibi olaylar, eğer insanların yaşantılarını etkiliyorsa bu durumların etkileri tarihin konusu olabilir. Tarihin konusunu oluşturan faaliyetler de olay ve olgulardan oluşur.
Talebe Talebe - #2
TARİH: Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir.

• Geçmiş ve şimdiki zamandaki insan tecrübesinin tamamı tarihin konusu içerisine girer.

• Tarihi diğer beşerî ve sosyal bilim dallarından ayıran en önemli fark; diğer bilimler insanı veya doğayı bir yönüyle ele alırken tarih, insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır.
Talebe Talebe - #3
Tanım:

- İnsan topluluklarının, geçmişteki her türlü etkinliklerini, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak, doğru ve objektif bir şekilde inceleyen, araştıran sosyal bilime tarih denir.

- Tarihin konusu ve kapsamının genişliğini belirtirken onun insan hayatındaki vazgeçilmezliğini de dile getirmek gereklidir.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/tarihin-tanimi.1427/
Üst