Revizyonizm

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
REVİZYONİZM


Yeniden gözden geçirmek, araştırmak ve daha çok siyasal doktrinlerin temelleri­nin tartışma konusu edilmesi anlamına ge­len kavramdır.
Revizyonizmi genellikle Marxist, ya da sosyalistlerin birbirleriyle tartışmalarında kullandıkları görülür. Bir teori eski ve 'daha saf formundan uzaklaşmayı ifade eder ve genellikle Ortodoks anlayıştan uzaklaşanla­ra bir suçlama anlamı taşır. Böylece Rosa Luxemburg ya da Troçki gibi solcu düşü­nürler Lenin'in komünist devrimine alter­natif yöntemler öne sürdükleri için 'reviz­yonist' olmakla suçlanmışlardır. Manciz-min çoğu modem şekilleri (türleri) bu yolla 'revizyonizm'le suçlanabilir. Dolayısıyla terim oldukça değer yüklü ve seçici bir kav­ram özelliğine sahiptir. Marxist olmayan yazarlar, kavramı, herhangi bir sonradan çıkma alternatif teoriyi tanımlamak ama­cıyla kullanırlar.
Marksist teorilerin eleştirisel açıdan ye­niden yorumlanmasını ve/veya Komünist hizipler, partiler ve devletler arasında resmi ideolojik konumdan doktrinel sapmayı gös­teren bir kavramdır. Komünist polemikte, revizyonizmin Ortodokslukla ilişkisi dinsel sapkınlığın dini doğma ile olan ilişkisinin laik bir benzeri olarak ortaya çıkar. Terimin ilk kez kullanılması Alman Sosyal Demok­rat Eduart Bernstein'in Marksist fikirleri ta­rihsel birikimin ışığında açıklamaya çalıştı­ğı 1890'Iarda olmuştur. Komünist harekette Marksist düzenin resmi yorumlarını göz­den geçirmenin herhangi bir teşebbüsünü kınamak için kullanılan bir terim oldu. Bil­hassa Komünist çok merkezliliğin ortaya çıkışından bu yana kullanılmaktadır. Sta-lin'in hatalarını kabul ederek Partinin yanıl­mazlığını sarsan Sovyet Komünist Partisi­nin 20. Kongresinden (1956) sonra, reviz-yonizm sadece kendilerinin ortadoks oldu­ğunu iddia eden birbirine karşıt Komünist partilerinin, Sovyet ve Çin, Yugoslav ve Arnavutluk, fikirlerini, politikalarını ve resmi ideolojik konumlarını ifade ettikle­ri/eden bir etiket olmuştur. Kendi doktrinel yenilikleri onlara göre revizyon değil de Marksizm, Leninizm'in yaratıcılığı, gelişti­rilmesi ya da yerel şartlara uygulanması ol­muştur.
(SBA)
 

İlginizi Çekebilecek Aynı Kategoriden Konular

 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt