ÖYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,072
Çözümler
1
Tepkime puanı
321
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
ÖYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?


A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması

B) İmparatorluğun parçalanması ve çökmenin önlenmeye çalışılması

C) Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması

D) Halk hareketlerinin bir sonucu olması

E) Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması

(1998-ÖYS)


2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemine girmesinin nedenlerinden biridir?


A) Ülkede tek söz sahibinin padişah olması

B) Tımar sisteminin bozulması

C) İltizam sisteminin kaldırılması

D) Divan üyelerinin sayısının artırılması

E) Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi

(1997-ÖYS)


3. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda kadı ve sancak beylerinin halktan kanuna aykırı bir şekilde para almaya başlamasının sonuçlarından biri değildir?


A) Ülkede ayaklanmaların artması

B) Yönetime bağlılığın azalması

C) Salyaneli eyaletlerin kurulması

D) Reayanın huzursuz olması

E) Ekonomik durumun bozulması

(1996-ÖYS)


4. Osmanlı İmparatorluğu’nda askerî eğitim kumrularının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır?


A) XV. B) XVI. C)XVII. D) XVIII. E) XIX.

(1995-ÖYS)


5. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?


A) Kapitülasyonların genişletilmesi

B) Dışarıdan borç para alınması

C) Düyun-u Umumiye ‘in kurulması

D) Tımar sisteminin bozulması

E) Nüfusun artması

(1995-ÖYS)


6. Aşağıdakilerin hangisi III. Selim dönemiyle ilgilidir?


A) Islahat Fermanı B) Nizam-ı Cedit C) Sekban-ı Cedit D) Sened-i İttifak E) Vaka-i Hayriye

(1994-ÖYS)


7.
Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması

B) Podolya’nın elden çıkması

C) Celali isyanlarının başlaması

D) Kutsal İttifakın kurulması

E) Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması

(1994-ÖYS)8. Baharat ve ipeği Uzak Doğu’dan Avrupa’ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?


A) Osmanlı Devleti

B) İhşitoğulları Devleti

C) Büyük Selçuklu Devleti

D) Altınordu Devleti

E) Tulunoğulları Devleti

(1993-ÖYS)


9. Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir?


A) Fas B) Cezayir C) Tunus D) Malta E) Mısır

(1991-ÖYS)10. Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı’nın başlaması

B) Celali İsyanlarının genişlemesi

C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması

D) 31 Mart Olayı’nın başlaması

E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

(1991-ÖYS)


11. Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?


A) Sekban-ı Cedit B) Nizam-ı Cedit C) Müsellem D) İrad-ı Cedit E) Eşkinci

(1991-ÖYS)


12. Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Fransız İhtilalinden daha öncedir?


A) Padişahın egemenlik haklarının sınırlandırılması

B) Yargı güvencesinin sağlanması

C) Aydınların Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmesi

D) Ulusçuluk hareketlerinin başlaması

E) Müslüman olmayanlara inanç serbestliğinin tanınması

(1991-ÖYS)


13. Türk Lonca Teşkilatlarının giderek önemini yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) El tezgâhlarının fabrikalarla rekabet edemeyecek duruma gelmesi

B) Esnaf odalarının kurulması

C) Sanatın babadan oğula geçmesi

D) Osmanlı Devleti’nin devamlı savaşlara girmesi

E) El sanatı türlerinin sayılı olması

(1990-ÖYS)


14. XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?


A) Saray masraflarını kısmıştır.

B) Ayarı düşük paralan ortadan kaldırmıştır.

C) Ulufeleri kısmıştır.

D) Lüks inşaatları durdurmuştur.

E) Dışarıdan borç para almıştır.

(1988-ÖYS)


15. Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı Devleti’ne yardım eden devletlerden biridir?


A) İspanya B) Prusya C) Hollanda D) Avusturya E) İngiltere

(1988-ÖYS)


16. XVII. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın, devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mâliyeyi düzeltmeye çalışma

B) Kanun ve nizamları değiştirme

C) İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma

D) Yeniçeri Ocağını kaldırmayı deneme

E) Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme

(1988-ÖYS)


17. Fransa ile yapılan Kapitülasyonlarla ilgili anlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?


A) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı

B) Osmanlı ülkesinde Fransızların inançlarında serbest olacağı

C) Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı

D) Türkiye’de ölen Fransızların mallarının varislerine verileceği

E) Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olacağı

(1988-ÖYS)


18. Osmanlı ülkesinde bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmaya çalışmış olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) III. Selim B) II. Mahmut C) Abdülmecit D) Genç Osman E) IV. Murat

(1987-ÖYS)


19.
Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

A) Rusya B) İngiltere C) Venedik Avusturya E) İran

(1987-ÖYS)


20.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır:

I. Zitvatorok Antlaşması

II. Pasarofça Antlaşması

III. Belgrat Antlaşması

Bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır?

A) İran B) Rusya C) Avusturya D) İngiltere E) Fransa

(1987-ÖYS)


21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur?


A) Azınlık hakları

B) Askeri alanda yenilikler

C) Kapitülasyonlar

D) Ulusçuluk akımları

E) Yabancı okullar

(1986-ÖYS)


22. Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?


A) Sırbistan - Lehistan - Portekiz

B) Fransa - İtalya - Lehistan

C) Hollanda - İtalya - Lehistan

D) Rusya - Venedik - Avusturya

E) Fransa - İngiltere - Sırbistan

(1986-ÖYS)23. Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde idari, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?


A) Ülkede iç isyanların çıkması

B) Gelir kaynaklarının giderek azalması

C) Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması

D) Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi

E) Yönetimde, dinsel etkinin ağırlığını artırması

(1986-ÖYS)


24. Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprülüler’in yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?


A) Kuvvete şiddete başvurma

B) Orduyu disiplin altına alma

C) Eyaletlerde güvenliği sağlama

D) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma

E) Yönetime canlılık getirme

(1985-ÖYS)


25.
Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir.

Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır?

A) Lale Devri B) III. Selim Devri C) II. Mahmut Devri D) Tanzimat Devri E) Meşrutiyet Devri

(1984-ÖYS)


26. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıda verilen hükümlerinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir?


A) Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması

B) Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisinin verilmesi

C) Rusların gerekli gördükleri yerlere konsolosluk açabilmeleri

D) Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri

E) Eflak, Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi

(1982-ÖYS)


27. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilirken saraydan şunları istemiştir:


I. Saray, devlet işlerine karışmayacaktır.

II. Devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunulan her şey kabul edilecektir.

III. Devlet memurluklarına kendi istediği kişileri atayacaktır.

IV. Kendisi hakkında bir şikayet olduğunda, savunması alındıktan sonra karar verilecektir.

Reform amacıyla sadrazamlığa getirilen köprülü Mehmet Paşa’nın bu isteklerinden onun nasıl bir amaç güttüğü anlaşılmaktadır?


A) Yeni bir bağımsız devlet kurmak

B) Halk iradesine dayanan bir hükümet kurmak

C) İstediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamak

D) Yakınlarına devlet kapısında iş sağlamak

E) Saltanatı eline geçirmek

(1982-ÖYS)


28. Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Dev-ri’ndeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz?


A) Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi

B) Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi

C) Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendirmesi

D) Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması

E) Yenilgilerin, iç hesaplaşmalara yol açması

(1981-ÖYS)ÖYS
Tarih Soruları Cevapları

1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B

7. C 8. A 9. E 10. B 11.C 12. E

13. A 14. A 15. E 16. C 17. E 18. E

19. B 20. C 21. B 22. D 23. E 24. D

25. A 26. B 27. C 28. C
 
Üst Alt