Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (İlkler)

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,072
Çözümler
1
Tepkime puanı
321
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (İLKLER)

1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur

2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)

3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)

4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)

7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır

8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır

9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır

10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444)

11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır

12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)

13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd)

14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır

15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)

16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur

17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353)

18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)

19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)

21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)

23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)

24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir

25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır

26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur

27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)

28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır

29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır

30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir

31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır

32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)

33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur

34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)

35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)

36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)

37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir

38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir

39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir

40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır

41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır

42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)

43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır

44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)

45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)

46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır

47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır

48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır

49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)

50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır

OSMANLI TARİHİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ (İLKLER)

1. Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir

6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim’dir (Yavuz)

7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir

8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır

11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır

12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir

14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

15. Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir

16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır

17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa’dır (1564-1579)

18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri’dir

19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir

20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim’dir (Yavuz)

21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)

22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır

24. Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)

26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı Halil Paşa’dır

29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)

31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası niteliğindedir

33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)

37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır

39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)

41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517)

42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)

43. Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman)

45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’de Fransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir

47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reis tarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517)

48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır

49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defa bir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir

50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir
 
Üst Alt