Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
MÎSAK


Antlaşma, sözleşme anlamında bir terim.


Sözlükte "güvenmeK, itimat etmek" mânasmdaki sika (vüsûk) veya "sağlam ve muhkem olmak" anlamına gelen vesâka kökünden türemiş bir isim olan mîsâk "kuvvetli ahîd ve antlaşma" demektir. Dinî metinlerde "Allah ile peygamberler ve kullar arasında gerçekleşen antlaşma" anlamında kullanılmaktadır.

Gerek kişi ve kabileler gerekse hükümdar İle tebaası arasında cereyan ettiği şekliyle siyasî mânada sözleşme eski Mezopotamya kültürlerinde sıkça rastlanan bir uygulamadır. Ancak tarafları Tanrı ve insanlar olan ahidleşme inancının eski İsrail dinine has bir kavram olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir. İnsanlar ve tanrılar arasında ahidleşme fikri, özellikle adağa dayalı törenler bağlamında Yakındoğu dışındaki Kültürlerde de bulunmaktadır.[1004]

İlâhî seçilmişlik ve ahid temalarının merkezî konumda bulunduğu Tevrat'ta siyasî sözleşme türünün yanı sıra biri va-ad, diğeri ahidleşme şeklinde olmak üzere iki ilâhî sözleşmeden bahsedilmektedir.[1005] TanrrnınNûh. İbrahim ve Dâvûd ile yaptığı, onlara yönelik karşılıksız vaadini ifade eden sözleşmeler ilk türden ahid kapsamında yer alırken [1006] Tanrı ile İsrâiloğulları arasında gerçekleşen sözleşme ikinci türü oluşturmaktadır.[1007] Tevrat'ta ahid veya mîsâk karşılığında İbrânîce berit dışında edut [1008] vealah [1009] kelimeleri de kullanılmaktadır.

İncîller'de ve Pavlus'un Mektupian'nda îsâ Mesih'in gelişiyle başlayan yeni bir dönemden ve Tanrı ile hıristiyanlar arasında cereyan edip İsrâiloğulları ile yapılan ahdin yerine geçen yeni bir ahidden bahsedilmektedir [1010] Ahid kavramının yanında reformist (Calvinist) Hıristiyanlık içinde gelişen ve "ahid teolojisi" olarak isimlendirilen diğer bir inanışa göre Tanrı en başta bütün insanlık adına Âdem'le bir ahid yapmış, bu ahdin ihlâl edilmesi üzerine seçilmişler adına ikinci Âdem konumundaki îsâ ile yeni bir ahid gerçekleştirmiştir. Kurtuluş ise bu son ahde girmeye bağlı görülmüştür.

Kur'ân-ı Kerîm'de sika kavramı dokuz âyette yer almakta, yirmi beş âyette de mîsâk kelimesi geçmektedir.[1011] Kur'an'da ahid ve mîsâk kelimeleri genellikle birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmakla birlikte ahid geniş mânada her türlü dinî, siyasî ve sivil anlaşmayı ifade etmekte [1012] mîsâk ise daha ziyade dinî mahiyette ve bir nevi kayda bağlanmış veya pekiştirilmiş sözleşmeye işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın, tevhid dinini yaymak ve kendilerinden sonra gelecek peygamberi tasdik etmek üzere bütün nebilerden -ve ümmetlerinden- aynı şekilde peygamberlere ve ilâhî emir ve nehiylere uyma konusunda inananlardan aldığı sözden bahseden, ayrıca ilgili sözleşme hükümlerini de zikreden âyetlerde çoğunlukla mîsâk kelimesi kullanılmaktadır.[1013] Bazı hadislerde İnsanlar arasındaki yemin [1014] veya anlaşma [1015] ve Allah'a verilen söz [1016] kapsamında olmak üzere mîsâkla ahid yan yana zikredilmekte, fakat Allah'ın Âdem'in zürriyeti, peygamberler, Ehl-i kitap ve âlimlerle ahidleşme-sine atıf yapılan yerlerde genellikle sadece mîsâk kullanılmaktadır.[1017]

Bazı müfessirlere göre ahid kelimesiyle Allah'ın kullarını sorumlu tuttuğu bütün emir ve nehiyler, mîsâk ile de bunları tekit eden deliller kastedilmektedir.[1018] Elmalılı Muhammed Hamdi'ye göre Allah başlangıçta Âdem'in zürriyetiyle İman ve kulluk üzerine ezelî bir anlaşma yapmıştır; insan aklı ve yaratılışı da bu anlaşmayı desteklemektedir.[1019] Bilhassa "Allah ile İnsanlar arasındaki sözleşme" mânasında kullanıldığında ahidle mîsâk arasında ince bir anlam farkı göze çarpmaktadır. Buna göre ahid aralarındaki anlaşmaya dayanarak Allah'ın insanlar üzerindeki hakkına, onlara yönelik vaad. emir ve bilgilendirmesine [1020] mîsâk ise insanların Allah'a verdikleri sağlam söze [1021] işaret etmektedir. Kur'an'da Allah'a karşı gelmekten sakınan müminlerin vasıfları sayılırken ahde vefa gösterme özellikleri de belirtilmektedir.[1022] Ayrıca inananların, antlaşmaların hükümlerine riayet ettikleri müddetçe müslüman olmayan taraflara da verilen söze göre uygulamada bulunmaları emrediimektedir [1023] Kur'an'da bunlardan başka Allah adına verilen ahdin bozulmaması istenmekte [1024] muahedelerine sadık kalanlara büyük mükâfat vaad edilmekte [1025] ve Allah'a karşı ahidlerini hiçe sayanların âhirette hiçbir pay alamayacakları haber verilmektedir. [1026]
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Benzer konular
Benzer konular
Üst Alt