Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
5.3. EMEVİLER

- Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan halife olarak kısa bir süre İslam topraklarının bir kısmını yönetti.

- Ancak Muaviye’nin güçlü bir ordu kurup geniş topraklara hükmetmesi pek çok Müslüman’ın onun halifeliğini kabul etmesine neden oldu.

- Hz. Hasan ‘da 661 yılında Muaviye’nin halifeliğini kabul etti.Muaviye Dönemi


- Muaviye’nin halifelik makamına geçmesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır.

- Muaviye, ilk dört halifenin seçilme şekillerinden farklı olarak halifeliği kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmıştır.

- Dört Halife’nin seçiminde, danışma yani istişare prensibi dikkate alınmışken Muaviye’nin siyasi mücadeleyle bu makama gelmesi, hilafet sisteminin özünde büyük değişikliklere neden olmuştur.

- Muaviye’nin, oğlu Yezid’i veliaht tayin etmesi ve halifeliğin el değiştirmesinde saltanat sisteminin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır.

- Muaviye, siyasi birliği sağladıktan sonra İslam fetihleri yeniden hız kazanmıştır.

- Türkistan yönündeki fetihler ile Kâbil, Buhara, Sicistan, Nesef ve Baykent gibi yerleri ele geçirmiş ve büyük ganimetler elde etmiştir.

- Muaviye; Bizans İmparatorluğu’na Anadolu üzerinden yapılan seferleri düzenli bir hâle getirmiş, İstanbul kuşatılmış ancak sonuç alınamamıştır.

- Deniz seferleri de yeniden başlamış, Rodos, Sakız gibi adalar alınmıştır.

- Kuzey Afrika yönündeki mücadeleler ise Berberiler ve Bizans’la yapılmıştır.

- Berberilerin bir kısmı İslamiyet’i kabul etmiştir.

Yezit Dönemi

- Saltanat usulü ile halife olan ilk kişidir.

- Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı.

- Sınırlar Atlas Okyanusuna kadar ulaştı.

- Hz. Hasan ve Hüseyin halifeliğin babadan oğula geçemiyeceğini belirtince "Kerbela" olayı meydana geldi. (10 Muharrem 680)

Bu olay üzerine Müslümanlar;

-Şiiler

-Sunniler

-Hariciler

olmak üzere üçe ayrıldılar.
Bu olay sonunda Hz. Hüseyin öldürüldü.

- Mezhep ayrılıkları kesinleşti.

- Endülüs'e İslam taşındı (Ukbe b. Nafi öncülüğünde Tarık b. Ziyad'ın gayretleri ile)Abdülmelik Dönemi

-
Sekizinci Emevi halifesidir.

- Bozulan iç düzeni yeniden sağladı.

- Mevalilerden alınan cizye vergisi kaldırılarak ayrımcılığa son verilmiştir.

- Emeviler döneminde Arap olmayanlara Mevali denilmiştir.

- Arapça resmi dil olarak kabul edildi.

- Kayrevan alındı.

- Sicilya ve Sardinya adalarına sefer düzenlendi.

- İlk İslam parası basıldı.Velid Devri

-
İç düzeni sağladı

- Emevilerin en parlak dönemi yaşandı.

- Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim, Maveraünnehir Bölgesi’nde pek çok şehri fethetmiştir.

- Buhara, Semerkand ve Harezm gibi önemli Türk şehirleri onun zamanında Emevi hâkimiyetine girmiştir.

- Emevilerin uyguladığı politikalar nedeniyle bu dönemde İslamiyet Türkler arasında yayılmamıştır.

- Avrupa'da (Endülüs) fetihler yapıldı.

- Kuzey Afrika genel valiliğine getirilen Musa bin Nusayr, Berberileri egemenlik altına aldıktan sonra yönünü İspanya’ya dönmüştür.

- İspanya’ya gönderilen Tank bin Ziyad, Gotları mağlup etmiş ve belirli aralıklarla yapılan seferlerle bütün İspanya fethedilmiştir.

- Emevilerin, Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri 732 yılında Franklarla yapılan Puvatya Savaşı’nda İslam ordusunun yenilmesiyle Prene Dağları’nda son bulmuştur.

- Zamanla hanedan üyeleri arasındaki iktidar mücadeleleri ve uygulanan politikalardan memnum olmayan halkın isyanlarıyla Emevi Devleti zayıflamış ve Abbasilerin isyanıyla da yıkılmıştır.Emevilerin Yıkılış Nedenleri

- Kerbela Olayı’ndan ötürü halkın bir kısmında Emevi ailesine karşı oluşan nefret,

- Arap milliyetçiliğine yönelmeleri,

- Arap olmayan unsurların dışlandığı mevali politikası,

- Abbasoğullarının çalışmaları

- Endülüs Emevi devleti için önemli olan Puvatya'da bozguna (732) uğranılması

- Şii ve Haricilerin çalışmaları

- Son halifelerin devlet işlerine olan ilgisizliği -Kabile kavgaları ve kabilecilik yapmaları

- Emevi hanedanındaki geçimsizlik

- Merkezi otoritenin bozulması

- Fetihlerin durması
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt