Alem-i Nisvan

 Yazdır

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Alem-i Nisvan


Kırım'da Bahçesaray'da 1906-1914 yılları arasında yayımlanan bir kadın dergisi.

Mevcut bilgilere göre Türk ve İslâm âleminde yayımlanan ilk kadın dergisi olan Âlem-i Nisvân, Kırımlı gazeteci ve yazar Gaspıralı İsmail Bey'in çıkardığı Tercümân-ı Ahvâl-i Zaman gazetesinin (1883-1914) ilâve yayını olarak, liseyi yeni bitirmiş kızı Şefika Gaspıralı'nın idaresinde neşredilmeye başladı. [336]

Âlem-i Nisvân, başlığı altında bulunan “Müslimelere mahsus edebî ve tedrîsî haftalık mecmuadır” ibaresi derginin özelliğini açıklamaktaysa da ilk sayısı Türkiye'de henüz ele geçmediğinden, program ve gayesi 28 Nisan 1906'da Tercüman gazetesinde yayımlanan iki ilândan öğrenilebilmektedir. Birinci ilân şöyledir: “Âlem-i Nisvân, yani 'hanımlar dünyası, hanımlara mahsus haftalık edebî ve fennî resimli mecmuadır. Mecmuanın mevâdd-ı mündericesi işbu bablardan ibarettir:

1) Hanımlara devlet nizamları ve şer’an hukukları;

2) Hâne idaresine, evlât terbiyesine ve tabipliğine dair malumat ve haberler:

3) Hâne işleri, dikiş nakış vesaire lâzım olan me-vad resim ve şekilleri ile;

4) Bizde ve şâir milletlerde hanımların hali ve maişeti; ilim ve edebiyatta, umur ve siyasette meşhûre olan hanımların tercüme-i hâli ve resimleri;

5) Mukaddemât-ı fünûn, usûl-i ahlâk, hikâye, şiir, tarih ve seyahat, lâzım gelen resimlerle. Derginin neşredilmesinden sonra, 20 Haziran 1906 tarihli 18 numaralı Tercüman'da çıkan ikinci ilânda ise şu bilgiler yer almaktadır: “Mart başından beri haftada bir defa neşrolunuyor. Mevâdd-ı mündericesi edebiyattan, mâlûmât-ı lâzımeden, hâne idaresinden, sıbyan terbiyesinden, dikiş ve nakış fenninden, ilm-i sıhhatten, mevâdd-ı dîniyye ve ahlâkıyyeden İbarettir. Her nüshasında lüzûm-ı mikdârı resim ve şekil dercolunur. Senelik bedeli üç rubledir. Dört aylığı bir rubledir, nüshası altı kapiktir.”

Türkiye'de. Hakkı Tank Us Kütüphanesi'ndeki 4. sayısı dışında hiçbir kütüphanede koleksiyonu veya tek tek nüshaları bulunmayan derginin 1906 yılına ait 15, 35 ve 36. sayıları Paris'te Centre Russe de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes'de mevcuttur. Eldeki nüshası 15X24 cm. ebadında, on dört sayfa hacminde olan derginin, Gaspıralı İsmail'in vefat [337] üzerine yayımı duran Tercüman 'in çıktığı sürece neşrine devam edilip edilmediği bilinmemektedir.

Âlem-i Nisvân, ilâvesi olduğu Tercüman gazetesi gibi. Çarlık Rusyası boyunduruğu altında yaşayan bütün Türk ve müslüman eyaletlerle beraber Osmanlı topraklarına, Mısır, Çin Türkistanı, Hindistan ve Japonya'ya kadar yayılmıştı. Sefika Hanım ise Azerbaycan Cumhuri-yeti'nin Sovyet istilâsına uğrayıp istiklâlini kaybetmesi üzerine 1920'de Türkiye'ye sığınmış, Haziran 1975'te İstanbul'da vefat etmiştir. [338]

DİA
 

İlginizi Çekebilecek Aynı Kategoriden Konular

Arpalık
109
0
Asitane
95
0
Amil
88
0
Afak
88
0
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt