Neler yeni

Osmanlı Tarihi Sınavlara Hazırlık

Osmanlı Tarihi Sınavlara Hazırlık
 • Contains 1 staff post(s)
OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR (İLKLER) 1. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804) 2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808) 3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
178
 • Contains 1 staff post(s)
OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ (İLKLER) 1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır 2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606) 3. Günümüzdeki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
 • Contains 1 staff post(s)
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (İLKLER) 1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur 2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem) 3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa) 4. Osmanlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
162
 • Contains 1 staff post(s)
TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI TARİHİ En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl) En merkeziyetçi Türk Devleti İlk kurucu-ilk para → Osman Bey İlk başkent → Söğüt İlk teşkilatlanma →Orhan Bey (Başkent: Bursa) İlk divan İlk düzenli ordu (yaya-müsellem) İlk kadı-subaşı atama İlk donanma (Balıkesir)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
162
 • Contains 1 staff post(s)
TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İlk kez şehzadelerin sancağa gitmemesi →I. Ahmet dönemi İlk kez şehzadelerde Kafes Usulü → I. Ahmet İlk veraset düzenlemesi; Ekber- Erşed uygulaması → I. Ahmet İlk Osmanlı bütçesi →Tarhuncu Ahmet Paşa İlk saray dışından evlenen → II...
Cevaplar
0
Görüntüleme
144
 • Contains 1 staff post(s)
TÜRK TARİHİNDE İLKLER – I. VE II. MEŞRUTİYET I.Meşrutiyet – 1876 İlk Osmanlı Parlamentosu Kanun-i Esasi ile açıldı (Meşrutiyet) İlk kez Osmanlı halkının yönetime katılması → I. Meşrutiyet önemi İlk yönetim şekli değişikliği → II. Abdülhamit İlk Anayasa (Meşrutiyet) İlk Meclis (Meşrutiyet)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
141
 • Contains 1 staff post(s)
YGS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önleme çalışmalarından birisi de Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesidir. Ancak Tanzimat Fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş, birtakım tepkilere neden olmuştur. Tanzimat Fermanı'na bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
265
 • Contains 1 staff post(s)
LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır? A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet...
Cevaplar
0
Görüntüleme
138
 • Contains 1 staff post(s)
YGS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, iltizam usulünde yaptığı değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikâne usulünü getirmiştir. Buna göre mukaatalar mültezimlere daha önceki gibi üç yıllık sürelerle değil...
Cevaplar
0
Görüntüleme
105
 • Contains 1 staff post(s)
ÖYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması B) İmparatorluğun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
331
 • Contains 1 staff post(s)
ÖSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. I. Rusya II. İtalya III. Fransa Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi çıkartan doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı yapan devletler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
248
 • Contains 1 staff post(s)
ÜSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusal...
Cevaplar
0
Görüntüleme
223
 • Contains 1 staff post(s)
LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, OsmanlI Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, ili. Murat Dönemi’nde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Molla Lütfî...
Cevaplar
0
Görüntüleme
111
 • Contains 1 staff post(s)
YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın...
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
 • Contains 1 staff post(s)
ÖYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. OsmanlI İmparatorluğumda, ......... I. Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine bırakılan II. Öşürü devlet memurlarına ve sipahilere maaş olarak verilen III. Geliri hâzineye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
 • Contains 1 staff post(s)
ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? A) Sadrazam ve vezirler B) Beylerbeyi ve sancak beyleri C) Nişancı ve defterdarlar D) Subaşılar ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
 • Contains 1 staff post(s)
ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakiler- den hangisi yoktur? A) Askerleri teşvik etmek B) Araziden daha iyi faydalanmak C) Askerlik masraflarını azaltmak D) Ülkeyi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
 • Contains 1 staff post(s)
LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir? A) Sırpsındığı B) Pelekanon C) Niğbolu D) I. Kosova E) Varna (2012-LYS) 2. “Benim altınla...
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
 • Contains 1 staff post(s)
YGS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
113
 • Contains 1 staff post(s)
ÖYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. İkinci Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa, Don ile Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçmesine imkân verecek bir kanal açma girişiminde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Sokullu Mehmet Paşa’nın bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131

En iyi kaynaklar

Üst Alt