Neler yeni

Osmanlı Tarihi Araştırmaları

Osmanlı Tarihi Araştırmaları
 • Contains 1 staff post(s)
Osmanlılar'da Basın Osmanlı Devletinde İbrahim Müteferrika tarafından 1727’de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra, belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire’de...
Cevaplar
0
Görüntüleme
126
 • Contains 2 staff post(s)
İlk Osmanlı anayasasının temel özelliği, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerini tesbit etmekten ziyade "Zatı şahanenin ve hanedan saltanatının mukaddes haklarını" yeter teminata bağlama gayretidir. Bu husus Kanunu Esasi'yi tasdik ve ilan eden irade-i seniyede açıkça belirtilmektedir. Padişah...
Cevaplar
1
Görüntüleme
185
 • Contains 1 staff post(s)
Devşirme Usulü nereden ve neden çıkmıştır? Çocuklar zorla mı annelerinden alınmıştır? Devşirmenin başlama sebeplerini şöylece özetlemek mümkündür: 1) Yıldırım Bayezid'in Ankara mağlûbiyetinden sonra fetihlerin duraklaması, hattâ muvakkaten (geçici olarak) gerilemesi sebebiyle yeniden esir elde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
 • Contains 1 staff post(s)
Sarıkamış Harekâtı Birinci Dünya Savaşında felâketle neticelenen askerî harekât. Osmanlı Devleti harbe; 1878’den beri Rus işgalinde bulunan Kars, Sarıkamış, Ardahan gibi doğu illerimizi geri almak, Doğu Avrupa’da Ruslarla harp hâlinde olan Almanlara yardım etmek, kazanılacak bir zaferle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
 • Contains 1 staff post(s)
Çanakkale Savaşı (Çanakkale Zaferi) I. Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'nin, Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen İtilâf kuvvetleriyle yaptığı savaşlar (1915). Bahriye Nazırı Churchill'in teklifleri ve İngiltere'nin ısrarıyla İtilâf devletlerince girişilen harekâtın amacı, Rusya ile doğrudan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
 • Contains 3 staff post(s)
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) İtalya’nın Trablusgarpı İşgalinin Nedenleri Birliğini geç kuran İtalya’nın ham madde ve pazar arayışı Birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışında geç kalmıştır. 1896’da Habeşistan’a saldırdıysa da İtalya’nın bu saldırısı başarısızlıkla...
Cevaplar
2
Görüntüleme
397
 • Contains 1 staff post(s)
Aziziye Müdafaası (Savunması) Doksan üç Harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında, Erzurum’daki Aziziye Tabyasında, Ruslara karşı gerçekleştirilen müdafaa. 24 Nisan 1877’de Ruslar, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişler, batıda Tuna boyundan ve doğuda Kars cihetinden saldırıya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
 • Contains 1 staff post(s)
Dömeke Savaşı Osmanlı-Yunan savaşı. Berlin Antlaşması'na dayanarak, Türk yağmasından Teselya ile Arta kazasını ele geçiren Yunanistan, bu sefer de Yanya vilâyetiyle Girit’e göz dikmişti. Bu bölgede halkın üçte ikisini meydana getiren Rumlar, daimî olarak Yunanlılar tarafından Osmanlılar'a...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
 • Contains 1 staff post(s)
93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) Son asır Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden ve Rumî 1293 tarihine rastladığından, tarihimize “Doksanüç Harbi" diye geçen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Çarlık Rusyası; asırlık emellerini gerçekleştirmek için, Osmanlıları Avrupa’dan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
 • Contains 1 staff post(s)
Kırım Savaşı (Kırım Harbi) Osmanlı Devleti ve müttefikleri İngiltere, Fransa ve Piemento ile Rusya arasında, 1853-1856 yıllarında yapılan savaş. 1800’lü yıllarda dünyada iki büyük İslâm devleti vardı. Biri Osmanlı Devleti, diğeri ise, Hindistan’daki Gürgâniye (Babür) Hükümdarlığıydı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
104
 • Contains 1 staff post(s)
Navarin Savaşı (Fâciası) 20 Ekim 1827 tarihinde, Fransa, İngiltere ve Rusya müttefik filolarının, Navarin’deki Osmanlı-Mısır donanmasına baskını. On dokuzuncu yüzyılda İslâm âleminin en büyük, dünyanın ise büyük güçlerinden olan Osmanlı Devleti'nin varlığı, Hıristiyan ve sömürgeci devletleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
223
 • Contains 1 staff post(s)
Çeşme Vakası 6 Temmuz 1770’te, Çeşme limanında Osmanlı donanmasıyla Rus donanması arasında yapılan deniz muharebesi. 1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında, Rusların Baltık donanması, İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinstan ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
 • Contains 1 staff post(s)
Prut Savaşı (Prut Seferi) 12-21 Temmuz 1711 Osmanlı-Rus Harbi. Rus çarlarından Birinci (Deli) Petro (1682-1725), İsveç kralının Lehistan’da harp etmesinden faydalanarak, 1702 yılında ilk defa Fin Körfezine çıkarak bugün Petersburg (Leningrad) şehrinin bulunduğu kıyıyı zaptetti. 1703’te, bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
85
 • Contains 1 staff post(s)
Çehrin Seferi Kara Mustafa Paşa'nın, 1678'de yaptığı ve Çehrin kalesinin alınmasıyla sonuçlanan sefer. Çehrin şehri (bugün Çigir), 17. asırda gerek Kazaklar arasındaki mücadeleler, gerek Ruslar ile Lehliler (Polonyalılar) ve Osmanlılar arasında meydana gelen savaşlar sırasında, hendek ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
117
 • Contains 1 staff post(s)
Kanije Zaferi (Kanije Savunması, Kanije Müdafaası) Türklerin Avusturyalılara karşı Kanije'de yaptığı savunma (1601). 1600 yılında Kanije Kalesi fethedilerek, beylerbeylik hâline getirildi ve idâresi Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi. Ertesi sene Avusturya Arşidükü Ferdinand 50.000 kişilik...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
 • Contains 1 staff post(s)
Zenta Savaşı (Bozgunu) Osmanlı ve Avusturya orduları arasında, 11 Eylül 1697’de, Tisa Irmağı kıyısındaki Zenta’da yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan savaş. Avusturya ile harpler, 1683 yılında başladı. Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687), Sultan İkinci Süleyman Han...
Cevaplar
0
Görüntüleme
134
 • Contains 2 staff post(s)
İnebahtı Savaşı Kıbrıs'ın alınması Avrupa'da bir Haçlı donanmasının hazırlanmasına neden oldu. Don Juan komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik, İspanya, Malta, Papalık ve diğer İtalya hükümetlerine ait gemiler bulunuyordu. Osmanlı Donanmasının değerli komutanları Pertev Paşa ve Uluç Ali Paşa...
Cevaplar
1
Görüntüleme
145
 • Contains 1 staff post(s)
Haçova Savaşı (Haçova Zaferi) Sultan Üçüncü Mehmed Han kumandasındaki Osmanlı ordusunun, Avusturya Arşidükü Maksimilyan’ın kumanda ettiği Alman, Macar, İspanyol, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda ve Belçika ordularına karşı kazandığı kesin zafer. 1595 yılında Sultan Üçüncü Mehmed Han...
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
 • Contains 1 staff post(s)
Zigetvar (Sigetvar veya Szigetvar) Seferi Kanunî Sultan Süleyman'ın son seferi; adını, kuşatılan Zigetvar kalesinden alır (1566). 1562'de Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma yapıldı. Sekiz yıl süreli olan bu antlaşmaya göre, İmparator Ferdinand, Erdel'i Osmanlılara bırakıyor...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
 • Contains 1 staff post(s)
Estergon'un Fethi 10 Ağustos 1543’te, Macar Krallığının en önemli şehrinin, Osmanlılar tarafından zaptı. Estergon şehri, Budin’in 45 km kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu yüzyılın sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Macar Krallığının başkenti oldu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
134

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları
Konular
38
Mesajlar
60
Görüntüleme
10.9K
Konular
38
Mesajlar
60
Görüntüleme
10.9K

En iyi kaynaklar

Üst Alt