• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

YGS Tarih YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,418
Tepkime puanı
7,674
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları

1. Misakı millî sınırları içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?

A) Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına

B) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına

D) Halifeliğin kaldırılmasına

E) Saltanatın kaldırılmasına

(2012-YGS)2. Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” demiştir.

Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz?

A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

B) Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması

C) Millet Mekteplerinin açılması

D) Yeni Türk alfabesinin oluşturulması

E) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

(2012-YGS)3. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa’nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini “Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu?” diye eleştirmiştir.

Yaptığı inkılaplar düşünülerek Mustafa Kemal'in bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnkılaplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık tanımamak gerekir.

B) İnkılap sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir.

C) İnkılaplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte sürdürmek gerekir.

D) İnkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir.

E) İnkılaplar yapılırken uygulamaların yakından takibi sonucu olumlu etkiler.

(2012-YGS)4. UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başlamaktadır. Bu nedenle de barışın savunulması öncelikle insanın düşüncesinde gerçekleş-tlrllmelidlr.” ilkesini tüm dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.

Atatürk’ün, UNESCO’nun kuruluşundan yıllar önce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir?A) Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz.

B) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.

C) Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.

D) Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.

E) Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak... hak ve özgürlüğüne sahiptir.

(2012-YGS)5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir?

A) Teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi

B) Ülke idaresinde Divanı hümayundan Bakanlıklar sistemine geçilmesi

C) Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi

D) Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması

E) Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi

(2011-YGS)6. Hindistan'daki bir tarikatın lideri olan Ağa Han ile İngiltere Kralı'nın özel danışmanı Hintli Emir Ali, Başbakan İsmet Paşa'ya bir mektup yollayarak halifelik kurumuna dokunulmamasını rica etmişlerdir.

Bu durumun, halifelikle ilgili olarak

I. bu kurumun, tüm Müslümanlar üzerinde siyasal gücünün olduğu,

II. yabancıların, kurumu Türkiye'nin içişlerine müdahale amacıyla kullanmak istedikleri,

III. bu kurumun varlığının ülkede tartışma konusu olduğu

durumlarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) İve III D) Yalnız I E) II ve III

(2011-YGS)7. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?

A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

E) Serbest

(2010-YGS)

Cevaplar

1. E 2. A 3. D 4. C 5. B 6. E 7.C
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt