• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Wilhelm Ahlwardt

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,820
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Wilhelm Ahlwardt


(1828-1909). Arap dili ve edebiyatı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Alman müsteşriki.

4 Temmuz 1828’de Greifswald'da doğdu. Greifsvvald Üniversitesi Eski Yunan edebiyatı profesörü Christian Wilhelm Ahlvvardfın oğlu, ilahiyat profesörü Peter Ahlvvardfın torunudur. 1846'da Greifsvvald Üniversitesi'nde Şark dilleri tahsiline başladı. Burada Dîvûnü Benî Hüzeyl’i yayımlayan J. G. Kosegarten'in, Göttingen Üniversitesi'nde de H. Evvald'ın Öğrencisi oldu ve 1851'de Greifsvvald Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra aynı üniversitenin kütüphanesinde çalışmaya başladı. 1854-1856 yıllarında Arapça yazmaları incelemek üzere Gotha ve Paris'e gönderildi ve bu sırada Arap edebiyatı ile yakından ilgilenme fırsatı buldu. Paris'ten dönüşünde Greifsvvald Üniversitesi'nin kütüphane müdürlüğüne tayin edildi; böylece derin bir romantizm ile bağlı olduğu Arap edebiyatı üzerinde çalışma imkânına kavuştu. 1857'de üniversite Doğu dilleri öğretim üyeliği hakkını kazandı. 1861’de de hocası Kosegarten'in yerine profesör oldu. Ölümüne kadar [71] çalışmalarını burada sürdürdü.

Ahlvvardt, geniş bir Arap edebiyatı tarihi yazmayı tasarlamış, hatta çalışma ve yayınlarının hepsini bu arzusunu gerçekleştirmeye yardımcı olacak biçimde planlamıştır. Aradığı şiir dünyasını Arap edebiyatında bulmuş ve bunu kendi çevresine titiz bir gayretle nakletmeye ve tanıtmaya çalışmıştır. Meşhur katalogu ve özellikle yayımladığı klasik Arap şiirleri, araştırmacılar tarafından müracaat eserleri olarak kabul edilmiştir. Çalışmaları arasında Arapça'dan Almanca'ya şiir tercümeleri de bulunmasına rağmen yazılarında titiz ve bol notlu edisyon kritik tarzını tercih etmiştir.

Kendisinden nakledilen, “Şiirin de nebatlar gibi bir vatanı vardır; bir şiiri bir başka toprakta yetiştirmek mümkün değildir” sözü, notlarla açıklamaya ve edisyon kritiğe verdiği Önemin gerisindeki anlayışını belirtmektedir.

Eserleri. Ahlvvardt, eserlerinin ortaya koyduğu gibi, öğrenmedeki ciddiyet ve disiplinini yayınlarına da aksettirmiş düzenli bir araştırmacı ve mizacı itibariyle da yalnız kendi tarz ve tercihine uygun çalışmalar yapmış bir müsteşriktir. De Goeje'nin yayımladığı Belâzürînin Fütûhu'l-büldan'ı [72] ile 1882-1896 yılları arasında neşredilen Zemahşerrnin el-Mufaşşafına yaptığı yardımlar bir tarafa bırakılacak olursa, otuzuna girmeden başlattığı asıl yayım faaliyetinin, bir yandan klasik Arap şiirini tanıtmak, diğer yandan çalışmalarının hemen hepsinin yazmak istediği Arap edebiyatı tarihine temel teşkil etmesini sağlamak üzere planlanmış olduğu görülür.

Ahlward'ın belli başlı çalışmaları şunlardır:

1) Dîvâna Tahmân el-Kilâbî [73]

2) Kaşîdetü Te'ebbeta Şerren (1859). Şerhli olarak hazırlanmıştır.

3) Kitâbü'l-Fahri li'İ-âdâbi's-sultâniyye [74] İbnü'l-Tıktaka'nın meşhur eserinin Paris nüshası esas alınarak hazırlanmış metnidir.

4) el-Hamriyyât [75] Dîvâna Ebî Nüvâs'm “Hamriyyât” bölümünün Berlin ve Viyana yazmalarına dayanarak yayımlanmış şeklidir.

5) el-İkdü's-semîn fî devâvîni'ş-şu carâ'i's-sitteti'1-Câhihyyîn (The Diluans of the Six Ancicnt Arabic Poets) [76] Bu çalışmada Câhiliye devri şiiri ele alınmış ve Nâbiga. Antere, Tarafe, Züheyr. Alkame ve İmruülkays gibi altı Câhiliye devri şairi Batılı araştırıcılara tanıtılmıştır.

6) Bemerkungen über der achtheit der altarabischen Gedichte [77] Müellifin eski Arap şiiri üzerine düşüncelerini ihtiva eden bu eser daha önce Câhiliye devri şiiri üzerine yapmış olduğu çalışmanın bir yan ürünü sayılabilir.

7) Anonymen arabischen Chronik [78] Berlin Kraliyet Kütüphanesi'ndeki bir yazmaya dayanarak neşrettiği bu eserin daha sonra Belâzüri’nin Ensâbü'1-eşrâfinin XI. cildi olduğu anlaşılmıştır.

8) Verzeichnis der arabischen Handschriften (Die Handschriften Verzeichnisse der königlichen Bibliothek zu Berlin) [79] Ahlvvardt'ın asıl şöhretini sağlayan bu eser Berlin Kraliyet Kütüphanesindeki Arapça yazmaların katalogudur. Tamamı on cilt olan bu külliyatın I-1X. ciltlerinde 10.205 yazmanın konularına göre tasnifleri yapılmış olup X. cildi dizindir. Ahlwardt yirmi yıllık bir emeğin mahsulü olan bu çalışmasında kitapları sadece tasnif ve tavsif etmekle kalmamış, aynı zamanda müellif ve muhtevaları hakkında da bilgi vermiştir. Onun yazmak istediği Arap edebiyatı tarihinin iskeletini teşkil edecek bu çalışma, yine bir Alman müsteşriki olan Brockelmannın Geschichte der arabischen Literatür (GAL) adlı eserinin temelini oluşturmuştur.

9) Eş’âru Halef el-Ahmer [80] Ahlward'ın katalog çalışmasını bitirdikten sonra tekrar Arap şiirine dönerek hazırladığı bir eserdir.

10) Sammlungen aiter arabischer Dichter. Eski Arap şairlerinden derlemeleri ihtiva eden bu eser üç cilt halinde neşredilmiştir. [81] I. cilt Asmai’nin el-Aşma'iyyâf [82], II. Cilt Accâc'ın Dîvânü'l-Erâcîz'i [83], III. cilt de Dîvâna Rü'be b. “Accâc”dır. Bu divanı ayrıca aruz vezninin aynı kalıbıyla Almanca'ya da tercüme ederek yayımlamıştır.[84]


Bibliyografya


1) J. Fück. Die Arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, s. 191, 192;

2) Müneccid. el-Milsteşrikünel-Almân, Beyrut 1978, I, 101, 105;

3) Necîb el-Akîkî. el-Müsteşrikun. Kahire 1980, II, 383;

4) Mîşâl Cühâ. ed-Dirasâtü'l-'Arabiyye ve'l-islâmiyye fî Furûbbâ, Beyrut 1982, s. 196;

5) Abdurrahman Bedevî, Meusû'atü'i-müsteşrikin, Beyrut 1984, s. 29, 30;

6) Ma'a'l-Meku'bc, s. 84, 85;

7) P. K. Kokovtsov, “Vilgolm Alvördi”, Bulletin de l'Acaddemie (imperiale) des Sciences de Si. Petersbourg, VI/4, Petersbourg 1910, s. 1201, 1208. [85]
 
Üst Alt