• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Türklerde Hukuk Test Soruları

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Best answers
0
Puanları
43
#1
S-1- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemi ile ilgili bir kavram değildir?
A- Kadı B- Kazasker C- Mecelle
D- Kapan emini E- Kanunname

S-2- Osmanlı devletinde hukuk sistemi şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Örfi hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A- Dini Kurallara B-Gelenek ve Göreneklere
C- Tanzimat fermanına D-Mecelleye
E- Islahat Fermanına

S-3- Türkiye cumhuriyeti döneminde Hukuk inkılâbının yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A- Boşanma hakkının yalnız erkeğe verilmesi
B- Kadın erkek eşitliğinin olmaması
C-Mirasta erkeğe fazla pay ayrılması
D- Tanıklıkta kadın erkek eşitliğinin olmaması
E- Mecelle nin Kuruluş devrinde yapılmış olması

S-4- Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan birisidir?
A- Teşkilatı Esasi’yenin kabulü
B- Tevhid-i Tedrisat kanunu
C- Saltanatın kaldırılması
D- Kabotaj kanununun kabulü
E- Türk Tarih Kurumunun kurulması

S-5- 1921 anayasasına göre tüm güçler hangisinde toplanmıştır?
A- Başbakan B-Cumhurbaşkanı C-TBMM
D-Mahkemeler E-Yargıtay

S-6-I. Savaş dönemi anayasası olduğu için Güçler birliği ilkesi vardır.
II. Kısa biranayasa olup temel hak ve hürriyetler belirtilmemiştir.
III. Bazı konularda yapılan değişiklikler ile günümüzde kullandığımız anayasamızdır.
Yukarıdakilerden hangileri 1921 anayasasının özellikleri içerisinde yer almaz?
A- Yalnız I B-Yalnız II C- Yalnız III
D- I ve II E- I ve III

S-7- I. Meşrutiyet hangi Osmanlı hükümdarı döneminde ilan edildi?
A- II. Abdulhamit B- Vahdettin C- Mehmet Reşat
D- II. Mahmut E- III. Selim

S-8-II. Meşrutiyet döneminde hangi parti Osmanlı devlet yönetiminde etkili olmuştur?
A- Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B- İttihat ve Terakki partisi
C- Cumhuriyet Halk Fırkası
D- Serbest Cumhuriyet Fırkası
E- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

S-9- Aşağıdakilerden hangisi ile Azınlıklar Osmanlı devletinde geniş haklara sahip olmuştur?
A- Sened-i İttifak B-Tanzimat fermanı
C- Mecelle D- Islahat Fermanı
E- Kanunname-i Ali Osman

S-10- 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile toplumsal alanda kadın - erkek eşitliği sağlanarak, kadınlara istedikleri mesleği seçme hakkı verilmiştir. Böylece geleneksel alışkanlıklardan kay*naklanan kadının toplum içerisindeki hareketsiz konu*muna etkinlik kazandırılmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A-Batılı anlamda yeni meslek örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır.
B-Millî kültür politikaları toplumsal alışkanlıkların sürekliliğini sağlamıştır.
C-Nüfusun etkin katılımı ekonomik gelişmeleri hız*landırmıştır.
D-Geleneksel yapılar hukuk kuralları ile korunmuştur.
E-Hukuk kuralları toplumsal alışkanlıkların yönlendirilmesinde etkin rol oynamıştır.

S-11- Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte kadınlarımıza aşağıdaki haklardan hangisi kazandırılmamıştır?
A-Mirasta kadın - erkek eşitliğinin sağlanması
B-Erkeklere tek kadınla evlilik geti*rilmesi
C-Kadın - erkek eşitliğinin sağlanması
D-Kadınların istediği mesleğe girebilmelerinin mümkün hale getirilmesi
E-Kadınlara seçme - seçilme hakkının verilmesi

S-12-10 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin yeni anayasasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı toplumundan kalan geleneksel yapının etkisinin modernleşme sürecinde de varlığını devam ettirdiğini göstermek*tedir?
A-Devletin yönetim şekli cumhuriyet’tir.
B-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C-Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir.
D-Anayasaya göre seçilme yetkisi erkeklere aittir.
E-Cumhurbaşkanı TBMM ‘den 4 yıl için seçilecektir.

S-13- I. İlk medeni kanunun hazırlanması
II. Parlamenter Monarşinin benimsenmesi
III. İlk siyasi partilerin açılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan gelişmelerden değildir?
A- Yalnız I B-Yalnız II C- I ve III
D-II ve III E- I,II ve III
 

Yusuf Gündede

Acemi Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
1
Best answers
0
Puanları
1
Yaş
19
Cevap yok mu ??
 
Üst Alt