• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Türk İslam-Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 44Soru

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
769
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

1-Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kervansaray B) Bedesten C) Arasta
D) Çarşı E) Bimarhane

2- Anadolu Selçukluları döneminde;
- Gümrük vergilerinin azaltılması,
- Devlet sigortacılığının uygulanması,
- Kervansarayların yapılması,
öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme sağlamaya yöneliktir?
A-Eğitim B-Sanat C-Ticaret
D-Mimari E-Tarım

3- Aşağıdakilerin hangisi, Anadolu Selçuklularının ikta (tımar) sistemini uygulamakla ulaşmak istedikleri temel hedeflerden biri değildir?
A-İdari işleri yürütmek
B-Üretimin sürekliliğini sağlamak
C-Devlet otoritesini her tarafa götürmek
D-Özel mülkiyeti özendirmek
E-Güçlü bir ordu kurmak

4- Aşağıdakilerden hangisi Oğuzların tarih boyunca kurdukları devletlerden birisi değildir?
A-Türkiye Cumhuriyeti
B-Büyük Selçuklular
C-Osmanlı Devleti
D-Karahanlılar
E-Anadolu Türk Beylikleri

5- Türklerin İslamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?
A)Dört Halife Devri B)Emeviler C)Abbasiler D)Gazneliler E)Karahanlılar

6-Türk-İslam Edebiyatının ilk önemli eserlerinden Kutadgu Bilig hangi alfabeyle yazılmıştır?
A-Göktürk B-Arap C-Uygur
D-Kiril E-Latin

7- Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyet kavramının gelişmediğinin göstergesidir?
A-Paşmaklık B-Müsadere C-Dirlik
D-Saray E-Enderun


8- Osmanlı Devletinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karma şekilde faaliyetlerini(Kuruluşundan yıkılışına kadar) sürdürmektedir?
A-Rüştiye B-İdadi C-Mahalle Mektepleri
D-Medrese E-Enderun

9- Tımar Sistemi aşağıdakilerden hangi alanla doğrudan alakalı değildir?

A-Ekonomi B-Askeri C-İdari
D-Siyasi E-Hukuki


10- Osmanlı Devletinde eğitimin en önemli amacı,askeri ve ilmi sınıflara uzman yetiştirmektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu eğitim kurumlarında yetişen görevlilerden değildir?

A) Müderris B) Cebelu C) Yeniçeri
D) Kadı E) Defterdar

11- Osmanlı devleti'nde koşul öne sürerek sadrazamlığı kabul eden ilk kişi kimdir?
A) Tarhuncu Ahmet Paşa B) Fazıl Ahmet Paşa
C) Köprülü Mehmet Paşa D) Sokullu Mehmet Paşa
E) Halil Halim Paşa

12- Büyük Selçuklular Dönemi'nde,
I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması
II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması
III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

13- Sınırların genişlemesi bir ülkede kurumlara olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisi böyle bir ihtiyacın ürünü olarak gösterilemez?

A)Divan-ı Hümayun B)Kapıkulu Ordusu
C)Enderun Mektebi D)Duyun-u Umumiye İdaresi
E)Kazaskerlik Makamı


14- Osmanlı Devleti'nde gelirleri arttırmak için vergilerin yükseltilmesi ve vergilerini ödeyemeyen köylünün toprağını terketmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
A)Üretiminin azalmasına
B)Celali isyanları'nın çıkmasına
C)Savaş ganimetlerinin azalmasına
D)Tımar sistemi'nin bozulmasına
E)Anadolu'da güven ortamının bozulmasına

15-Osmanlı Devletinde Medreselerin bozulmasına rağmen ayakta tutunmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A-Padişah B-Ulema C-Vezir-İ Azam
D-Yeniçeriler E-Ayanlar

16- Osmanlı Devleti'nde,
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması
II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,
III. Avrupa'da elçilikler açılması
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa'yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

17-Osmanlı İmparatorluğunda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?
I-İlmiye sınıfı
II-Kalemiye sınıfı
III-Seyfiye sınıfı
IV-Azınlıklar
A) I-II B) I-II-III-IV C) IV D) I-II-III E)Yalnız IV

18-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?
A) İkta B) Yurtluk C) Ocaklık
D) Zeamet E) Ulak

19- I-Padişah
II-Sadrazam
III-Nişancı
Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?

A)I-II-III B)I-II C) Yalnız I
D)Yalnız II E)II-III


20-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerçekleştirilmemiştir?
A) Nüfus sayımı
B) Yeni bir ordunun kurulması
C) İlk resmi gazetenin çıkartılması
D) Anayasa çıkartılması
E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

21- Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?
A) Kümbetler B) Külliyeler
C) Cami ve Medreseler D) Han ve Saraylar E) Darüşşifalar

22- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?
A) Divriği Ulu Camii B) İznik Yeşil Camii
C) Karatay Hanı D) Beyazid Külliyesi
E) Semerkant Bibi Hatun Türbesi

23- I. Rumeli Hisarı
II. İmam Buhari Türbesi
III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi
IV. Mostar Köprüsü
V. Malabadi Köprüsü
Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?

A) I ve III B) IV ve V C) I, II ve III
D) I ve IV E) III, IV ve V

24- Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?

A) Külliyeler B) Vakıflar
C) Kervansaraylar D) Loncalar E) İmarethane

25- Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?


A) Coğrafya B) Hukuk (fıkıh) C) İcma
D) Kıyas E) Kelam


26- I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?

A) Ordunun B)Yöneticilerin C) Aydınların
D) Halkın E) Azınlıkların

27- I. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
II. Tanzimat Fermanının İlanı
III. Sened-i İttifakın İlanı
IV. Kanun-i Esasinin İlanı
V. Islahat Fermanının ilanı
Yukarıda verilenler XIV. yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir?

A) III ve IV B) IV ve I C) II ve III
D) I ve III E) IV ve V

28- Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A) Toy B) Kurultay C) Toygun
D)Otağ E) Törü (Töre)

29- Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?

A) Gazali B) Eş’ari C) İbn-i Rüşt
D) Farabi E) Zemahşeri

30- Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?

A) Danişmentler
B) Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Osmanlılar
E) Germiyanoğulları31- İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oymacılık B) Minyatür C) Hat
D) Çini E) Ebru
32- Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?

A) Mimar Sinan B) Mimar Mehmet Ağa
C) Mimar Hayreddin D ) Levni
E) Ali Kuşçu

33- 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1908 de yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
B) Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
C) Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
D) Seçimler tarafsız olacaktı.
E) Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

34- XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
A) Yönetim-Mimari B) Askeri-Yönetim
C) Teknoloji-Yönetim D) Askeri-Teknoloji
E) Yönetim-Hukuk

35-I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
II. Padişah tahta çıktığında
III. Ayaklanmaların bastırılmasında
IV. Padişah, savaştan kazanan ordu ile döndüğünde
Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?
A) II-IV B) I-II C) III-IV
D ) I-II-III E) II-III-IV

36- Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir?

A) Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
B) Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
C) Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
D) Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
E) Yerli işletmeler zarar etti.

37- I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. İnsan figürleri
Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

38- Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir? ?

A) II. Mahmut B) V. Murat C) I. Abdülhamit
D) III. Selim E) Abdülaziz

39- Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A) Minyatür B) Çini C) Müzik
D) Hat E) Mimari

40- Konya’da bulunan;
I. İnce Minareli Medresesi
II. Karatay Medresesi
III. Sırçalı Medrese
Türk sanatının hangi dönemine aittir?

A)Osmanlılar
B)Büyük Selçuklular
C)Anadolu Selçukluları
D)Anadolu Beylikleri
E) Memlükler
41- Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Islahat Fermanı’nın ilanı
III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
Gelişmelerden hangileri, bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E)I, II ve III

42- Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

A) Divan-ı Hümayun
B)Kanunname-i Al-i Osman
C) Saltanat Şurası
D) Kanun-u Esasi
E) Vilayet Nizamnamesi

43- Osmanlı Devleti’nde,
I.Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

44- Osmanlılar’da ;
I. Ferman
II. Fetva
III. Berat
Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III


1A11C21A31B41B
2C12E22C32A42D
3D13D23D33E43B
4D14C24E34D44D
5C15B25A35A
6C16E26C36D
7B17D27D37D
8C18E28E38A
9E19B29D39A
10B20D30C40C
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
  • Hergün bir tarih test sorusu
  • Tarih testleri
  • Tarih testleri
  • Tarih Konu Kavrama Testleri (96 adet)
  • Tarih test bankası
  • Üst Alt