• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

TBMM'nin açılması testi

  • Konbuyu başlatan Aslı
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar : 4
  • Görüntüleme : 6K

Aslı

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,444
Tepkime puanı
422
Puanları
83
Takipçiler
1

İtibar:

TBMM’NİN AÇILMASI
VE SİYASAL GELİŞMELER
TEST-7


1. Milli Kurtuluş Savaşı yıllarında M.Kemal “Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta etttiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık göstemez.” Sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olarak söylemiştir?
A) Kuvay-ı Milliye birliklerinin oluşmasıyla
B) TBMM’nin açılmasıyla
C) TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkmasıyla
D) Düzenli ordunun kurulmasıyla
E) Sevr Antlaşmasının imzalanmasıyla

2. Kuvay-ı Milliye’nin sona erdirilmesinin nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Askeri eğitimden geçirilmemiş olmaları
B) İstanbul Hükümeti’nin denetiminde olmaları
C) Halk arasında güvensizlik yaratmaları
D) Başına buyruk hareketlerinin önlememesi
E) Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzensizliği

3. Düzenli ordunun kurulmasının zorunlu olduğu aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?
A) Sevr Atlaşması’nın imzalanmasıyla
B) Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılmasıyla
C) Çerkes Ethem ayaklanmasıyla
D) Misak-ı Milli’nin ilanı ile
E) Yunan saldırısı karşısında Kuvay-ı Milliye’nin tutunamaması

4. Aşağıdakilerden hangisi, düzenli ordu içine girmek istememesinden dolayı ayaklanan Çerkes Ethem birliklerine verilen addır?
A) Kuvay-ı Seyyare
B) Felah-ı Vatan
C) Kuvay-ı İnzibatiye
D) Yıldırım Orduları
E) Hareket Ordusu

5. TBMM’nin açılmasına,
I. Ulusal direniş hareketlerinin başlaması
II. Kongrelerin toplanması
III. Mebuslar Meclisi’nin kapatılması
IV. Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanması
Etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Yalnız I B) I ve IV C) Yalnız IV
D) I,II,III E) III ve IV

6. TBMM’ye karşı;
I.Anzavur Ayaklanması
II. Bolu,Düzce Ve Adapazarı Ayaklanması
III. Konya Ayaklanması
Çıkartılan isyanlardan hangileri, doğrudan halkın kışkırtılmasıyla oluşan isyanlardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I,II,III

7. TBMM’nin ilk yıllarında Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. Bu önlemin alınması öncelikle aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Yeni bir anayasanın hazırlanması
B) Ayaklanmaların önlenmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyet’in ilanı
E) Halifeliğin kaldırılması

8. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen ayaklanmalar karşı TBMM bir takım önlemler alma gereği duymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?
A) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Amasya Görüşmesi’nin yapılması
D) Şeyhülislam fetvasına karşı fetva yayınlanması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

9. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükümeti’nin TBMM’nin açılmasına karşı yaptığı girişimlerden biri değildir?
A) Anzavur ayaklanmasının çıkarılması
B) Mebuslar Meclisinin kapatılması
C) Hilafet Ordusu’nun Anadolu’yu gönderilmesi
D) Anadolu’da çıkan isyanları desteklemesi
E) Şeyhülislamın fetva yayınlayarak halkı kışkırtması

10. I.TBMM’de Hükümet üyelerinin meclis üyeleri tarafından seçimle belirlenmesi meclisin aşağıdaki hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
A) Demokratik yapıda olmasından
B) Kurucu nitelikte olmasından
C) Güçler birliği ilkesini benimsemesinden
D) İdealist bir meclis olmasından
E) Mecliste siyasi gruplar olmasından

11. İstiklal mahkemeleri üyelerinin milletvekillerinden seçilmesi ilk TBMM’nin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Yasama yetkisini elende bulundurmasından
B) Ulusal egemenliği temsil etmesinden
C) Yürütme yetkisine sahip olmasından
D) Kurucu bir meclis olmasından
E) Yargı yektisine sahip olmasından

12. Damat Ferit Paşa’nın Anadolu halkını TBMM’ye karşı ayaklandırmak istemesi, İşgalci devletlerle Sevr Antlaşmasını imzalaması aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?
A) Büyük devletlerin desteğini almak
B) TBMM’yi etkisiz hale getirmek
C) Temsil Heyeti’ni devre dışı bırakmak
D) İstanbul’un işgalini önlemek
E) Manda yönetimini gündeme getirmek

13. İstanbul hükümeti Kuvay-ı İnzibatiye(Halife Ordusu) kuvvetlerini aşağıdaki hangi olaydan sonra oluşturmuştur?
A) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
B) İstanbul’un işgal edilmesi
C) Anadolu’da isyanların çıkması
D) TBMM’nin kurulması
E) Sivas Kongresi’nin toplanması

14. Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk Devleti kurulmasının son aşamasıdır?
A) M.Kemal’in Temsil Heyeti başkanlığına seçilmesi
B) TBMM’nin Ankara’da açılması
C) Amasya Görüşmelerinin yapılması
D) Sivas Kongresi’nin toplanması
E) Misak-ı Milli kararlarının ilan edilmesi

15. TBMM’nin hükümet görevini de yürütmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Kuvvetler birliği ilkesini benimsediğinin
B) Kurucu nitelikte olduğunun
C) Olağanüstü yetkilere sahip olduğunun
D) Demokratik bir meclis olduğunun
E) Mecliste siyasi partiler olmadığının

16. Birinci TBMM üyelerinin siyasi parti kurulmasına karşı çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi partiler olmadığı düşüncesindedirler.
B) Partileşmenin meclisi böleceği endişesi
C) Önce Anayasanın hazırlanmasını istemektedirler.
D) Kuvvetler ayrılığı ilkesine karşıdırlar.
E) Saltanatın kaldırılmasını beklemektedirler.

17. Aşağıdakilerden hangisiyle Yeni Türk Devleti resmen kurulmuştur?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) TBMM’nin kurulması
E) Amasya Protokolleri

18. İlk TBMM’nin açılması niçin önemli bir gelişmedir?
A) M.Kemal öncülüğünde olduğu için
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin dağıtılmasından sonra açıldığı için
C) İstanbul’dan bazı milletvekilleri geldiği için
D) M.Kemal meclis başkanlığına seçildiği için
E) Devleti yönetme yetkisini millete verdiği için

19. Kurtuluş Savaşı Döneminde
I. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
II. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
III. TBMM’nin yetkilerinin bir süre için Başkomutan M.Kemal’e verilmesi
Gelişmelerden hangileri, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun hızlı ve etkili biçimde işletilmesine amacına yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III20. Aşağıdakilerden hangisi, İstiklal Mahkemeleri üyelerinin TBMM içinden seçilmesindeki amaçlardan biri değildir?
A) Her konuyla ilgili davaların bakılmasını sağlamak
B) Cezaların uygulanmasını çabuklaştırmak
C) TBMM’nin otoritesini sağlamak
D) Yargıdaki ikili uygulamaları ortadan kaldırmak
E) Kararlara kesinlik kazandırmak

21. İlk TBMM, kendisini milletin tek temsilcisi konumuna getirebilmek için, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin varlığını yok saymıştır?
A) Mebuslar Meclisi’ni
B) İstanbul Hükümeti’ni
C) Kuvay-ı Milliye şeflerinin
D) Heyet-i Temsiliye’nin
E) İttihat ve Terakki’nin

22. I. Mebuslar Meclisi’nin kapatılması
II. Misak-ı Milli’nin kabulü
III. İstanbul’un resmen işgali
IV. TBMM’nin açılması
Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulursa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) I-III-II-IV B) III-II-I-IV C) II-III-I-IV
D) IV-I-III-II E) IV-III-II-I

23. Uşak,Bursa,Balıkesir ve Doğu Trakya ‘nın Yunanlılar tarafından 22 Haziran 1920’de işgali ile sonuçlanan askeri harekatın amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kapitülasyonların sürekliliğini sağlamak
B) Sevr barış Antlaşmasını Osmanlı yönetimine imzalatmak
C) Azınlak haklarını ayrıntılaştırmak
D) Anadolu’daki işgal hareketlerini geliştirmek
E) TBMM’ye Sevr Barış Antlaşması’nı onaylatmak

24. Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin Güçler Birliği ilkesinin bennimsendiğini bir göstergesidir?
A) İstiklal Mahkemesi üyelerinin TBMM üyeleri arasından seçilmesi
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Ordunun savunma dışındaki yetkilerinin kaldırılması
D) Her ilçede bir Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulması
E) TBMM' nin emirlerini dinlemeyenlerin vatan haini ilan edilmesi

25. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvay-ı Milliyeci olup sonradan TBMM Hükümetine karşı çıkmıştır?
A) Demirci Mehmet Efe B) Delibaş Mehmet
C) Çopur Musa D) Ahmet Anzavur
E) Ali Batı


Not:ticari amaçla kullanılamaz. 
 

emmi

Acemi Üye
Üye
Katılım
3 Mart 2011
Mesajlar
18
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Takipçiler
0

İtibar:

kardeş cevaplar nerede
 

Aslı

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Konuyu Başlatan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,444
Tepkime puanı
422
Puanları
83
Takipçiler
1

İtibar:

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,325
Tepkime puanı
17,920
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Takipçiler
100

İtibar:

Bu Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam: 0, Üyeler: 0, Misafir: 0)

Bu Konuyu Cevaplayan Kullanıcı (Toplam Üye: 3) Hepsini Göster

Üst Alt