• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Dersleri 1. Dönem Eğitim Bölgesi Zümre Toplantı Tutanağı

alpi4242

Acemi Üye
Üye
Katılım
16 Mart 2009
Mesajlar
10
Tepkime puanı
1
Puanları
3

İtibar:

EREĞLİ İLÇESİ 2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TARİH DERSLERİ
II.EĞİTİM BÖLGESİ OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi : 04.09.2008
Toplantı Saati :11.00
Toplantı Yeri :Öğretmenler Odası
Toplantı No :1
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış Ve Yoklama
2. Türk Milli Eğitiminin Özel ve Genel Amaçları ile orta öğretim programlarındaki amaçların incelenmesi.
3. Geçen yıl zümre öğretmenleri toplantılarında alınan kararların genel olarak gözden geçirilmesi, uygulama derecelerinin saptanması.
4. Ders müfredat programlarının incelenmesi, yıllık planlara uygulanmasındaki çalışmaların belirlenmesi
Yıllık plana alınacak konuların tespiti,
Lise 1 Tarih 2146 sayılı T. D. 2378, 2602 s.t.d.
Lise 2 Tarih 2378, 2610 s.t.d.
Lise 3 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konuları 2087 s.t.d.5. Müfredatların işlenmesinde diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliğinin belirlenmesi.
6. 2551 sayılı T.D. yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin okunması ve incelenmesi.
7. Yazılı Sınavların Tarih Ve Şekillerinin Belirlenmesi(2567 Sayılı T.D.)
8. Ödevlerin verilmesi(2300 Sayılı T.D.) yapımı ve toplamalarında dikkat edilecek hususlar.
9. Gezi ve gözlemlerin tespiti ve takvime bağlanması.
10. Konuların işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
11. Başarıyı arttıracak önlemlerin gözden geçirilmesi.
12. İşlenen konuların Atatürk İlke Ve İnkılâpları ile olan ilgilerinin nasıl gerektiğinin belirlenmesi. (Orta öğretim 2488 Sayılı TD.; 2504 Sayılı TD.)
13. Türkçenin düzgün konuşulması için yapılması gereken çalışmalar.
14. Rehberlik çalışmaları(2569 Sayılı T.D.) ve öğrenci-veli ilişkileri
15. Dilek ve temenniler.
16. Kapanış.

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR
1-AÇILIŞ VE YOKLAMA:
Yukarıda belirtilen gün ve saatte İlçe Tarih Zümresi, Erdoğan ÖZEKER başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenleri Alpaslan PEKER, Neslihan ÖZDEMİR, İn toplantıda hazır bulundukları görüldü.

2- TÜRK MİLLİ EĞİTİMİ’NİN GENEL AMAÇLARININ OKUNMASI:
“Türk milletinin bütün fertlerinin Atatürk ilke ve inkılâplarının anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını ve milletini seven daima yücelten insan hakları ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmektir.” şeklindeki maddesi Neslihan ÖZDEMİR tarafından okundu. Bu amaçlara uygun hareket edilmesi ve öğrencilerimizin bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilmesine önem verilmesi karara bağlandı.

3- TARİH VE T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİNİN GENEL AMACININ OKUNMASI:
“Türk milletinin dünya tarihindeki önemi milletler ailesi içindeki şerefli geçmişini ve yerini insanlığa yaptığı hizmetleri, dünya kültür ve medeniyetinin gelişimindeki büyük payını öğretip kavratmak, onların milli duygularını daha şuurlu ve köklü kılmak, Türk milletinin zekâ ve kabiliyetinin ve çalışkanlığının, bilim ve sanatseverliğinin, insanlık duygusunun yüceliğini benimsemek ve üstün özelliklerinin davranış haline getirilmesini sağlamak, Atatürk’ün yurtta sulh ilkesinin ve devletimizin bağımsızlığının ancak yurtta ve dünyada millet bütünlüğümüzün bozulmasına fırsat vermemek ve güçlü olmakla devam ettirilebileceğini kavratmak, günümüzün ve geleceğimizin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum ve davranış şekilleri kazandırmak” olduğu şeklindeki tarih derslerinin genel amaçları Alpaslan PEKER tarafından okundu. Ayrıca öğrencilerimize bu tutum ve davranışları kazandırmamızın ne kadar önemli ve gerekli olduğu vurgulandı.


4- DERS MÜFREDAT PROGRAMLARININ İNCELENMESİ, YILLIK PLANLARA UYGULANMASINDAKİ ÇALIŞMALARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
Gündemin bu maddesinde söz alan zümre başkanı Erdoğan ÖZEKER, her dersin yıllık planlarının MEB. tarafından yayınlanan Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ilgili genelgeye uygun olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Alpaslan PEKER Yıllık plana alınacak 9. sınıf tarih dersleri 2146 s.t.d, 2378 2602 s.t.d, Yıllık ders planları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 karar tarihli ve 172 karar sayılı,2602 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Tarih 9.Sınıf Öğretim Programı’ndan hareketle,27.04.1998 Tarihli 64 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ile 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâpları‘na yer verilerek, 14.06.2002-272 tarih ve sayılı ve 2538-2539 sayılı Tebliğler Dergilerinde yer alan Azınlıklar(Ermeni, Pontus-Rum, Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilerek, 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak uygun formatta hazırlanmıştır. Lise 10.sınıf tarih dersi konuları 2378 2610 s.t.d, T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları 2087 s.t.d. yer almaktadır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 272 karar Sayısı ve 14 / 06 / 2002 Karar Tarihi ile 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile ilgili Konulara, hedef ve davranışlara yer verilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu’nun Ermeniler, Süryaniler, Pontus, Yunanlılar hakkındaki kurul kararı, derslerin
müfredat programları ve amaç ve açıklamaları okunarak incelendi

Neslihan ÖZDEMİR ise “yıllık planlara 30.06.1986 tarih ve 2122 sayılı Tebliğler dergisinde ve 2488 Sayılı T.D. belirtilen Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgili konuların yerleştirilmesine müfredat programının dışına çıkılmayacaktır dedi.
Atatürkçülük konularının 18.01.1982 tarihli 2104 sayılı T.D ile Mayıs 1998 tarihli 2488 sayılı T.D göre hazırlanmasına dikkat edilecektir.


A.PEKER yıllık planların yapılması sırasında şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:
a-Müfredat programındaki konular tespit edilecek, derslerin işlenişi esnasında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.
b-Çalışma takvimi incelenecek, buna göre konuların dağılımı yapılacaktır.
c-Belirli gün ve haftaların tespiti yapılarak, yapılacak etkinlikler planlara yansıtılacaktır.
d- Atatürk ilke ve inkılaplarına geniş yer verilecektir.
e-Bir önceki yılın yıllık planları gözden geçirilecektir.
f-Yıllık planlar ünitelendirilecektir.
g-Konuların yıllık planlarda kendine özgü amaçları yazılacaktır.
h-Yazılı sınav günleri, ünite ve konu bitimlerine yazılacaktır.
ı-Konular haziran ayına sarkıtılmayacaktır.

5- DİĞER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ İLE YAPILACAK İŞBİRLİĞİ ESASLARININ BELİRLENMESİ:
Erdoğan ÖZEKER; öğrenci başarısının arttırılması için konularla bağlantılı olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin sürekli olarak işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi. Derslere ve konulara göre diğer zümrelerle yapılacak işbirliğinin aşağıda belirtildiği şekilde olması karara bağlandı.


TARİH–2
*14. Y.Y’ın başında Yakındoğu ve Avrupa konusunda coğrafya öğretmeni ile
*Denizlerde hâkimiyet mücadelesi ve Coğrafi Keşifler konusunda coğrafya öğretmeni ile
*Rönesans konusunda Sanat Tarihi, Edebiyat ve Resim öğretmenleri ile
*Reform konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile
*1. Dünya Savaşı konusunda Coğrafya öğretmeni ile
*Osmanlı toplumu ve ekonomisi konusunda Sosyoloji ve Coğrafya öğretmeni ile
*Osmanlılarda Kültür ve Sanat konusunda Sanat Tarihi ve Sosyoloji öğretmeni ile
*Osmanlılarda Eğitim ve Öğretim konusunda Edebiyat ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile işbirliği yapılarak görüş alışverişinde bulunulacaktır.

TARİH -I
*Tarihin diğer bilimler ile münasebeti konusunda Coğrafya, Sosyoloji ve Kimya öğretmenleri ile


*Eskiçağlarda Türkiye ve Çevresi konularında Coğrafya, Din Kültürü, Sanat Tarihi, Resim, Edebiyat ve Sosyoloji öğretmenleri ile
*Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk Devletleri konusunda Coğrafya, Edebiyat ve Sanat Tarihi öğretmenleri ile
*İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı ile Türk İslam Devletleri konularında Coğrafya, Resim, Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Felsefe öğretmenleri ile
*Türk Dünyası Kültür ve Medeniyeti Coğrafya, Resim, Sanat Tarihi ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile
*Türkiye’de Kurulan İlk Türk Devletleri Türkiye Selçukluları ve Haçlı Seferleri konularında Coğrafya, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, Sosyoloji ve Sanat Tarihi öğretmenleri ile
*Beylikler konusunda Coğrafya, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Edebiyat, Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile işbirliği yapılarak görüş alışverişinde bulunulacaktır.
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
*1. Dünya Savaşı ve Cepheler konusunda Coğrafya öğretmenleri ile
*Ekim ayının son haftası Cumhuriyetin 82. yıldönümü nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle
*Kasım ayının 2. haftası 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle
*Halifeliğin Kaldırılması ve Önemi konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile
*Yeni Türk Harflerinin Kabulü konusunda Edebiyat öğretmeni ile
*Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi konusunda Sosyoloji öğrt. ile
*Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Yenilikler konusunda Coğrafya öğretmeni ile
*Nisan ayının 4. haftası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile
*Mayıs ayının 3. haftası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile
*Türkiye’nin Karşılaştığı İç ve Dış Tehditler konusunda Coğrafya öğretmeni ile görüşmeler yapılarak işbirliğinde bulunulacaktır.


6- 2551 Sayılı T.D. YAYIMLANAN EĞİTİM ve ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGENİN OKUNMASI VE İNCELENMESİ:
2551 sayılı T.D. yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge Neslihan ÖZDEMİR tarafından okundu. Ve eğitim öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesinin derslerin işlenişi ve eğitim öğretim faaliyetleri açısından yararlı olduğu vurgulandı.

7- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARIN TARİH VE ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ:

Mehtap DEMİRCİOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 12 Haziran 2008 tarih ve 26904 sayılı Resmi Gazetedeki değişiklikle yenilenmiştir.
Orta öğretim kurumları ders geçme ve sınav yönetmeliğindeki yapılan değişiklikler tarih öğretmeni Alpaslan PEKER tarafından okundu.İlgili değişiklikler doğrultusunda yıl içinde birinci,ikinci dönem başı ile yıl sonunda olmak üzere en az 3 zümre yapılması gerektiği,ihtiyaç duyulması durumunda bunların dışında da zümre yapılabileceği söylendi.

Alpaslan PEKER ise “sınav sorularını sınıf seviyelerine göre hazırlar, ölçme ve değerlendirmede ortak hareket edersek daha sağlıklı bir sonuca ulaşabiliriz” dedi. Neslihan ÖZDEMİR, sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmayacağını, sözlü notları verilirken öğrencilerin yıl boyunca sınıf içinde derse karşı tutum ve davranışları ile ilgi ve isteklerinin göz önüne alınmasını, yazılı sınavların yıllık planlarda belirlenen şekliyle öğrencilere duyurulmasını ve ders defterlerinin ilgili kısımlarına işlenmesi gerektiğini belirtti.

KARAR:
a-Ders saat sayısı 1 ve 2 olan derslerde en az bir sözlü, iki yazılı, saat sayısı 3 ve üzeri olan derslerde en az bir sözlü, üç yazılı sınav yapılmasına,
b-Yazılı sorularının açık, anlaşılır, kısa cevaplı olmasına,
c-Yazılı sınav günlerinin yıllık planlarda belirlenen şekliyle dönem başlarında öğrencilere duyurulmasına ve ders defterlerine yazılmasına,
d-Soruların sınıf seviyeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmasına,
e-Sözlü notlarının öğrencinin yıl içindeki ilgi, tutum ve davranışlarına göre verilmesine,
f-Aynı dersi veren öğretmenlerin soru alışverişinde bulunmasına,
g-Zümre öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede ortak hareket etmesine karar verilmiştir.

8- ÖDEVLERİN VERİLMESİ YAPIMI VE TOPLAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Erdoğan ÖZEKER, ödevler ile ilgili yönetmeliği okudu. Ödev konuları verilirken öğrencilerin ilgisini arttıracak ve araştırmaya sevk edecek konuların verilmesini, ayrıca çevre, kaynak araştırma şartlarının da göz önünde bulundurulması yine Erdoğan ÖZEKER tarafından belirtildi. Neslihan ÖZDEMİR ise öğrencilerin kaynak kitaplar konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak puanlamada birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.

KARAR:
a-Ödev konularının güncel ağırlıklı konular arasından seçilmesine,
b-Kaynak kitaplar konusunda öğrencilerin aydınlatılmasına,
c-Konuların öğrencileri araştırmaya sevk edecek türden olmasına,
d-Ödev konularının kasım ayında verilmesine, ödev alan öğrencilerin takip edilmesine ve ödevlerin nisan ayının ikinci haftasında toplanmasına,
e-Ödev konuları ve puanlamasının aşağıdaki şekilde olmasına, karar verilmiştir.

PUANLAMA
ZAMANINDA GETİRME 10 puan
KONU İÇERİĞİ 50 puan
TERTİP VE DÜZEN 20 puan
KAYNAK VE DİPNOT 20 puan
TOPLAM 100 puan

9- GEZİ VE GÖZLEMLERİN TESPİTİ VE TAKVİME BAĞLANMASI.
Alpaslan PEKER, öğrencilere vatan sevgisi, tarih öğrenmenin önemini kavratmak için bölgemizde bulunan tarihi yerleri gezmek önemlidir dedi.
Özkan GEZER İmkânlar ölçüsünde uygun gezi günleri tespit edilirse yöremizdeki tarihi yerlerin gezilmesinin iyi olacağını belirtti

10- KONULARIN İŞLENMESİNDE KULLANILACAK YÖNTEM VE TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ:
Konuların özelliklerine göre öğretmenler derslerde anlatım; soru-cevap; tartışma; grup çalışması; gözlem; inceleme metotlarından faydalanılması kararlaştırıldı
KARAR:
a-Tahtanın öğretmen tarafından mutlaka kullanılmasına ve konu planlarının tahtaya yazılmasına,
b-Defter tutturularak hazırlık soruları, şekil ve haritalar yaptırılmasına, konu sonlarındaki değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına,
c-Derslerde soru-cevap yöntemine yer verilerek, tartışma ortamı yaratılmasına, ezber yerine severek çalışmaları için gerekli telkin ve önerilerde bulunulmasına,
d-Konuların sınıf seviyesine göre işlenmesine,
e-Konular için gerekli araç ve gereçlerin önceden sınıfa getirilmesine, Mümkün olduğunca VCD, SLAYT Kullanılmasına karar verildi.
f-Öğrenciyi aktif tutmak ve derse hazırlıklı gelmesini sağlamak için işlenecek konuların önceden ödev olarak verilmesine,
g-Öğretmenlerin derslere hazırlıklı girerek, vücut dilini iyi bir şekilde kullanmasına,
h-Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin konu ve soru işbirliği yapmasına,
ı- Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin ödev verme ve ortak değerlendirmede birlikte hareket etmesine, karar verilmiştir.


11- BAŞARIYI ARTTIRACAK ÖNLEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.
Mehtap DEMİRCİOĞLU “Öğrencilerin başarılarını arttırmada ve bu başarılarının devamını sağlamada önemli bir etkende öğrencileri başarma noktasında motive etmektir. Başarılı olmanın nelerle sağlanabileceğini ve başarısızlığın ne gibi sonuçlar doğuracağını, toplumda iyi bir yer edinmenin başarı ve aynı zamanda edinilen bilgilerin davranış haline getirilmesiyle mümkün olacağını kavratmak gerekir” dedi.
Alpaslan PEKER “Öğrencileri, başarılı olmalarının kendilerine bağlı olduğuna inandırmak gerekir. Öğretmenlerin bu konuda öğrencilere rehberlik yapmak, eksikliklerin giderilmesi yolunda bazı davranışların ve bir kısım bilgilerin kazandırılmasında yardımcı olmak için var oldukları anlayışını yerleştirmek gerekir dedi. Bu anlayışın yerleşmesi öğrencinin başarısını olumlu yönde etkiler” dedi.
Erdoğan ÖZEKER “Öğrencilerin başarılarını arttırmada iki önemli noktaya dikkat etmek gerekir: Biri öğrencilerin okula devamlarını sağlamak, diğeri ise öğrencilerin planlı bir şekilde evde ders çalışmalarını sağlamaktır” dedi.
KARAR:
a-Öğrencilerin başarı noktasında motive edilmesine,
b-Öğretmenin öğrenciye bilginin yanı sıra olumlu davranışlar kazandırmasına,
c-Derslerde öğrencilere söz hakkı verilerek, derse katılımlarının sağlanmasına,
d-Öğrencilerin okula devamlarının sağlanmasında okul idaresi ile işbirliğine gidilmesine,
e-Öğrencilerin planlı ders çalışmaları için okul rehber öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.

12- İŞLENEN KONULARIN ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI İLE OLAN İLGİLERİNİN NASIL GEREKTİĞİNİN BELİRLENMESİ.
Alpaslan PEKER “T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili konular 2480-2488-2504 sayılı T.D. deki esaslar doğrultusunda işlenecektir. Bu konuları işlerken Atatürk’ün özdeyişlerinin günümüzdeki uzay çalışmaları, bilimsel teknikler ve gelişmelerden örnekler verilerek özdeyişlerin büyüklüğü ve önemi üzerinde durulacaktır. Günümüz koşullarına göre yeni yetişen gençlerin Milli Kültür ve Medeniyet anlamında geçmişteki olaylarla bağlantı kurarak düşünme ve muhakeme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak amaçlanmalıdır” dedi.
Neslihan ÖZDEMİR, söz alarak tarihi olaylara yön veren kişilerin, Milli Bağımsızlığımızın ve demokrasinin değerini kavratmanın tarih dersinin amaçlarından birisi olduğunu söyleyerek, yurt ve millet bütünlüğünü koruma, milli çıkarlarımız ve demokrasiyi üstün tutma bilincini ve davranışını öğrencilere kazandırmayı amaç edinmeliyiz dedi.
Erdoğan ÖZEKER, Türk Milli Eğitimi’nin amaçlarının gerçekleştirilmesinde tarih kültürünün, fen ve toplum bilimleri ile uğraşanlara ışık tutarak, onların düşünce ufkunu genişletmesi amaç edinilmelidir. Toplumun her üyesinin saygı, sevgi ve anlayış içerisinde diğer üyelerle iş birliği ve dayanışma içinde olması, karşılıklı görüş ve düşüncelerin hoşgörü ile karşılanmasının sağlanması başkalarını takdir edebilme yeteneğini ve niteliğini öğrencilere kazandırmak amacımız olmalıdır. Ayrıca Atatürk’ün bu gerçekleri bilen bir kişi olarak tarih öğretimine özellikle Türk tarihine verdiği önem derslerde öğrencilere verilmeli Türk Tarih ve Dil Kurumunun ne amaçlarla açıldığını ve kurulduğunu öğrencilere kavratmalıyız’ dedi.

Atatürkçülük konularının dağılımı şu şekilde planlanmıştır:

Eylül :Atatürk’ün Türk Milli Eğitimine bakışı
Ekim :Cumhuriyetçilik ilkesi ve Türk milleti için önemi
Kasım :Atatürk’ün eğitime ve öğretmene verdiği değer
Aralık :Atatürk’ün düşünce hayatı
Ocak : Atatürk’e göre Türk Kadınının Toplumdaki yeri ve önemi
Şubat : Atatürk’ün dünya barışına verdiği önem
Mart : Çanakkale Zaferi ve Atatürk
Nisan : Atatürk’ün millî egemenlik anlayışı ve çocuklara verdiği değer
Mayıs : Atatürk’ün bağımsızlığa,gençlere ve spora verdiği önem


13- TÜRKÇENİN DÜZGÜN KONUŞULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR.
Öğrencilerimizin Türkçeyi daha iyi konuşabilmeleri, güzel yazma, konusunda içinde bulundukları güçlükleri aşabilmeleri için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile de bağlantı kurularak bu eksiklik ve yanlışlıkları giderilmeye çalışılacaktır. Ayrıca derslerde Türkçenin düzgün konuşulması sağlanacak, yazılılarda yanlış yazımlar öğrencilere gösterilerek düzeltilecektir.

14- REHBERLİK ÇALIŞMALARI VE ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE İLİŞKİLER:
Özkan GEZER “Öğrencileri tanımak, başarılarını arttırmak okula devamlarını sağlamak için öğrenci velileri ile görüşmek ve işbirliğini sağlamak gerekir” dedi.
Alpaslan PEKER, öğrenci velileri ile birebir görüşme de özellikle başarısız ve okula devam sorunu yaşayan öğrencilere öncelik verilmesinin önemine değindi. Ayrıca öğretmen davranışı ile öğrencilere olan ilgisi ile yardımı ile onlara rehber olmalıdır dedi.

KARAR:
a-Öğrenci velileri ile düzenli olarak ayda bir görüşülmesine,
b-Başarısız olan ve devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri ile görüşülmesine,
c- Öğretmenlerin öğrencilere rehberlik etmesine karar verildi.

15- DİLEK VE TEMENNİLER:
Erdoğan ÖZEKER, başarının arttırılabilmesi için veli, öğrenci, öğretmen üçgeninin sürekli irtibat halinde olması gerektiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin T.C. Anayasasının 42. maddesinde ve 1739 sayılı kanunda yer alan Türk Milli Eğitimin amaçları maddesine göre yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Alpaslan PEKER ise mezun olma aşamasındaki öğrencilere uygun zaman içerisinde ÖSS’ye yönelik test çözümü ve hazırlığı yaptırılmasını bu konuda öğrencilere gerekli yardımların yapılması gerektiğini söyledi.
Sözü alan Mehtap DEMİRCİOĞLU ise şunları söyledi; “Kişilikli, bilinçli, kendisine güvenli ve yeterli, gerçekçi, araştırıcı ve üretici, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, kendi kendisiyle ve başkalarıyla yarışan, kendi mutluluğu ile yetinmeyen, kendi mutluluğunu sağlamanın yanında, başkalarının, toplumun ve insanlığın mutluluğunu isteyen, eleştirici bir dimağ ve medeni cesaret sahibi olan, görevini, sorumluluğunu ve onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan fert ve millet olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için düzenli ve disiplinli düşünme, sürekli çalışma, yarışma, başarma, mücadele duygusu, heyecanı, çabası ve iradesi içinde, kalbi insan ve vatan sevgisiyle dolu, çağdaş,akılcı ve ahlaki karakterde öğrenciler yetiştirmek en önemli görevimizdir.” dedi.

16-KAPANIŞ:
Zümre Başkanı Erdoğan ÖZEKER, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı ailesine, vatanına ve milletine bağlı Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları yerine getirmek için hedeflerini belirleyen, okul içinde ve dışında değişik yorumlara yol açabilecek herhangi bir davranış biçimi içerisinde yer almamaya özen gösteren öğrenciler yetiştirmek tek hedefimiz olmalıdır.” dedi ve toplantıyı 2007–2008 Eğitim-Öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere başarı ve mutluluk getirmesini dileyerek sona erdirdi.Erdoğan ÖZEKER Alpaslan PEKER Neslihan ÖZDEMİR
Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni


04.09.2008
UYĞUNDUR

Hüseyin ÇELİK
Okul Müdürü
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,366
Tepkime puanı
17,670
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

viya

Acemi Üye
Üye
Katılım
27 Eylül 2009
Mesajlar
8
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

teşekkürler
 
Üst Alt