• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-10

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,580
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-101) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından önce gerçekleşmiştir ?

A) Tevhid-i Tedrisat yasasının yayınlanması

B) Halk Fırkası’nın kurulması

C) Şeriye Vekaleti’nin kaldırılması

D) Medeni Yasa’nın kabul edilmesi

E) Boğazlarda kesin egemenliğin sağlanması


2) XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin doğu ve batı siyasetinde en çok uğraştığı devlet ikilisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Avusturya – Memlük

B) Sırbistan – İran

C) Avusturya – Safevi

D) Macaristan – Akkoyunlu

E) Rusya – İran


3) Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata devamlı olarak aşağıdaki tarihlerin hangisinde geçmiştir ?

A) 1930

B) 1924

C) 1960

D) 1946

E) 1923


4) Rusya ilk defa aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile boğazlar üzerinde ekonomik çıkar elde etmiştir ?

A) Prut Antlaşması

B) Belgrad Antlaşması

C) Küçük Kaynarca Antlaşması

D) Bükreş Antlaşması

E) Hünkar İskelesi antlaşması5) Aşağıdaki I. Dünya Savaşı cephelerinden hangisi Osmanlı topraklarının dışındadır ?

A) Irak

B) Kafkasya

C) Suriye

D) Filistin

E) Galiçya


6) Osmanlı Devleti’nde meşruti yönetimlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez ?

A) Genç Osmanlılar Cemiyeti

B) Milliyetçilik akımları

C) İttihat ve Terakkicilerin çalışmaları

D) Çağdaşlaşma düşüncesinin

E) Saltanatı kaldırma düşüncesinin


7) Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu üzerindeki haklarının sonu olmuştur ?

A) Kösedağ Savaşı

B) Dandanakan Savaşı

C) Miryakefalon Savaşı

D) Pasinler Savaşı

E) Malazgirt Savaşı


8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama devrine girmesine ortama hazırlayan etkenlerden değildir ?

A) Balkanlarda ulusçuluk hareketlerinin başlaması

B) Saray kadınları ve ağalarının yönetime karışması

C) Avrupa’da merkezi devletlerin kurulması

D) Tımar sistemi ve Kapıkulu Ocağı’nın bozulması

E) Merkezi otoritenin zayıflaması

9) Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılda görülen aşağıdaki reformlardan hangisi doğrudan yönetim şeklinin değiştirilmesine yönelik bir uygulamadır ?

A) Sened-i İttifakın imzalanması

B) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla hukuk üstünlüğünün kabul edilmesi

C) Kanun-i Esasi’nin ilanıyla Meşrutiyet yönetimine geçilmesi

D) Batı tarzı eğitim yapan okulların açılması

E) Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin açılması


10) 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı’nın Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarına sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Cizyenin kaldırılması

B) Ticari ayrıcalıkların verilmesi

C) Devlet memuru olabilme hakkı

D) Askerlik görevinin verilmesi

E) Parlamentoya katılma hakkı


11) Antlaşma Devletleri Batı Anadolu’nun Yunanlılarca işgal edilmesi kararını aşağıdakilerden hangisinde almışlardır ?

A) Paris Barış Konferansı

B) Londra Konferansı

C) San Remo Konferansı

D) Lozan Barış Konferansı

E) Mondros Ateşkes Antlaşması


12) Osmanlı Devleti’nin taşra yönetiminde en önemli idari görevli, aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Beylerbeyi

B) Kadı

C) Sancakbeyi

D) Subaşı

E) Naib


13) I. Devlet hazinesinden para harcamadan güçlü bir ordunun oluşturulması

II. Üretimin denetim altına alınması

Selçuklularda yukarıdakilerin sağlanması amacıyla aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır ?

A) Kervansarayların yapılması

B) İkta sisteminin uygulanması

C) Hassa askerlerinin oluşturulması

D) Tımar sisteminin uygulanması

E) Divan örgütünün kurulması


14) Yeniçeri Ocağı’nın artık işe yaramadığı ve bunun yerine yeni bir askeri sistem kurulması fikri hangi padişah zamanında ve hangi olay sonunda ortaya çıkmıştır ?

A) IV. Murat – Bağdat Seferi

B) II. Osman – Lehistan Seferi

C) III. Mehmet – Haçova Seferi

D) Kanuni – Mohaç Seferi

E) Yavuz – Mısır Seferi


15) “II. Mahmut, III. Selim’den sonra ikinci büyük ıslahatçı padişah olarak bilinir.”

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde ilk defa yapılan yenilikler arasında sayılmaz ?

A) Nüfus sayımı

B) Resmi Gazete

C) Karantina Teşkilatı

D) Harp Okulu

E) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

cevap anahtarı ektedir
 

Ekli dosyalar

  • 99 bayt Görüntüleme: 16
Üst Alt