TYT/AYT TARİH "Tarih Bilimine Giriş" Ünitesi ile İlgili Son 23 Yılın Çıkmış TYT - AYT Sınav Soruları

  • Konbuyu başlatan Talebe
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 2K
TYT/AYT TARİH
TYT/AYT TARİH "Tarih Bilimine Giriş" Ünitesi ile İlgili Son 23 Yılın Çıkmış TYT - AYT Sınav Soruları
Talebe Çevrimdışı

Talebe

Yönetici
Veliaht
14 Şub 2021
3,953
14,682
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih
"TARİH BİLİMİNE GİRİŞ" ÜNİTESİ İLE İLGİLİ SON 23 YILIN ÇIKMIŞ ÖSYM SINAV SORULARI

1. Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.

Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması

B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması

C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi

D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi

E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi (2000 ÖSS)2. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine

B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına

C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine

D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine

E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna (2001 ÖSS)3. Mezopotamya'da Sus'ta bulunan, taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanaklara Aşkabat yakınlarında Anav yöresinde de rastlanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Buluntular, insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır.

II. Seramik sanatı, farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır.

III. İnsanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmıştır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III (2002 ÖSS)


4. Alacahöyük'te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.

II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.

III. Alacahöyük, Aslantepe'den daha eski bir yerleşim bölgesidir,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) 1,11 ve III (2004 ÖSS)


5. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000'li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000'li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000'li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?


A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine

B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna

C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna

D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına

E) Kültürel kalıntıların aynrtoplülüğa ait olduğuna (2005 ÖSS)6. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını

B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu

C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını

D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu

E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu (2006 SOS-1)
7. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.

Yalnız bu görüşe dayanarak,

I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.

II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.

III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2007 SOS-1)8. Aşkabat yakınlarında Anav'daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.

Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sanatla uğraşıldığı

B) Bir yerleşim alanı olduğu

C) Tahıl ürünlerinin tanındığı

D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı

E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı (2008 SOS-1)9. Orta Asya'da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur.

Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,

I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.

II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.

III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2009 SOS-1)
10. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüşmüştür.

Buna göre,

I. çatışmaların sorun olması,

II. sivil savunmanın önem kazanması,

III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması

durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2009 SOS-1)11. Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz?

A) Köylerin kurulması

B) Tarımla uğraşılması

C) Araç ve gereç yapılması

D) Dokumacılığın başlaması

E) Hayvanların evcilleştirilmesi (2010 YGS)12. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur.

Tarih biliminde bu bilgilere,

I. paleografi,

II. arkeoloji,

III. antropoloji

bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?

A) Yalnız III B) Yalnız I C) I, II ve III D) I e II E) Yalnız II (2011YGS)13. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?

A) Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması

B) Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması

C) Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması

D) Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması

E) MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması

(2012 YGS)

14. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarih? bir olguya örnek gösterilebilir?

A) İstanbul'un fethedilmesi

B) Türkiye'nin çağdaşlaşması

C) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması

D) Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması

E) Pearl Harbour Baskını'nın yapılması (2012 LYS)15. Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?

A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ'ın en zengin iki kütüphanesinden biri olması

B) III. Attalos'un Bergama Krallığı'nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması

C) Bergama Krallığı'nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi

D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması

E) Roma'nın MÖ 129'da Bergama Krallığı'nı ele geçirmesi (2013 YGS)16. İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Taş (Mezolotik) Çağı

B) Eski Taş (Paleolitik) Çağı

C) Yeni Taş (Neolitik) Çağı

D) Bakır Çağı

E) Demir Çağı (2013 LYS)
17. Tarih öncesi çağların işlendiği bir derste aşağıdaki konuşma geçer:

Öğrenci:

• Öğretmenim, geçmişte yaşanmış bir olayı bilmemizin bize ne faydası olacak? Hayatta bizim ne işimize yarayacak?

Öğretmen:

• Tarih okumak,……..

Bu konuşmada boş bırakılan yere,

I. Başkalarının yaşadığı olayların neden sonuçlarından dersler çıkarmayı sağlar.

II. Geçmiş çağlar üzerine düşünerek insanlık bilincini geliştirir.

III. Başkalarının yaşadıklarını zihinde canlandırarak empati yeteneğini geliştirir.

yargılarından hangileri getirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) 1,11 ve II

(2014 YGS)18. Bir tarihî olayın geçtiği döneme ait her çeşit bulgu ve belgelere birinci el kaynak denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde Lale Devri ile ilgili birinci el kaynaklardan biri olamaz?

A) Ahmet Refik Altınay'ın Lale Devri isimli eseri

B) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Evkafı Muhasebe Defteri

C) Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Paris Sefaretnamesi

D) Sultan III. Ahmet Dönemi'ne ait fermanlar

E) Nedim'in Divan'ı (2014 LYS)19. Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale'de şehit düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur.

Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir?A) Ferman B) Tarihî para C) İstiklal madalyası D) Şehidin hatıratı E) Halil İnalcık'ın eseri (2015 YGS)20. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur.

Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?

A) Etnografya B) Heraldik C) Epigrafi D) Antropoloji E) Nümizmatik (2016 YGS)21. Tarihî Olay: Başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Belirli bir yerde ve zamanda gerçekleşir.

Tarihî Olgu: Aynı türdeki olaylar bütünüdür. Genellik ve süreklilik gösterir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya örnek gösterilebilir?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Kurtuluş Savaşı

D) Anadolu'nun Türkleşmesi

E) Tanzimat Fermanı'nın ilanı (2017 LYS)


22. Tarih dersinde Aslı Öğretmen aşağıdaki Osmanlı armasını sınıfa getirerek armanın üzerindeki şekillerin ne anlama geldiğini açıklamıştır.

Ekteki resimleri görmek için kayıt olmalısınız


Aslı Öğretmen bu açıklamayı yaparken aşağıdaki alanların hangisinden faydalanmıştır?

A) Epigrafi B) Diplomatik C) Paleografya D) Heraldik E) Nümizmatik (2017 LYS)23. Bir tarihçi, tarih hakkındaki bütün tarihsel bilgilerimizin yeniden değerlendirmeye açık olduğunu söylemiştir.

Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Tarihte yer ve zaman kavramının önemli olduğuna

B) Geçmişte yaşanmış olayları incelediğine

C) Objektif bir bilim olduğuna

D) Neden-sonuç ilişkisi gözettiğine

E) Tarihî bilgilerin yeni belgelere göre değişebildiğine

(2017 ÖRNEK TYT KİTAPÇIĞI)24. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarama B) Tasnif C) Tahlil D) Tenkit E) Terkip (2018 AYT SOS-1)25. • Konya'nın Çumra ilçesinin l0 km güneydoğunda yer alır.

• MÖ 7000'li yıllardan Kalma bir yerleşim yeridir.

• Neolitik Çağ'a âjt buluntulara rastlanmıştır.

• Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulunmaktadır.

Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alacahöyük B) Göbeklitepe C) İkiztepe D) Çatalhöyük E) Alişar

(2018 AYT SOS-2)26. Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri belgelerin yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanır?

A) Paleografi B) Nümizmatik) C) Epigrafi D) Antropoloji i E) Etnografya (2019 AYT SOS-2)27. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."

Mustafa Kemal bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir?A) Öznellik B) Bilimsellik C) Tarafsızlık D) Belgelere dayanma E) Nesnellik

(2020 AYT SOS-2)28. Anadolu'daki Neolitik Dönem köy yerleşkelerinden olan Diyarbakır Çayönü ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı, aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanabilir?A) Antropoloji B) Nümizmatik C) Paleografya D) Epigrafi E) Diplomatik (2021 AYT SOS-2)CEVAP ANAHTARI

1- A 2-C 3-C 4-A 5-B 6-A 7-E 8-E 9-B 10-C

11- C 12-D 13-C 14- B 15-A 16-C 17-E 18-A 19-E 20-C

21-D 22-D 23-E 24-D 25-D 26-A 27-A 28-A


word belgesi olarak ekten indirebilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • 1-TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÜNİTESİ İLE İLGİLİ SON 23 YILIN ÇIKMIŞ ÖSYM SINAV SORULARI.docx
    325.2 KB · Görüntüleme: 38
Son düzenleme:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt