• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Bilimi-İlkçağ Tarihi Tüm ÜSS-ÖSS-ÖYS

talleyrand

Acemi Üye
Üye
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
23
Tepkime puanı
1
Puanları
3

İtibar:

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ- TARİH ÖNCESİ DÖNEMLER
İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

1. (1974 ÜSS)
Güneş Takvimini tarihte ilk kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler B) Asurlular C) Sümerler D) Mısırlılar E) Fenikeliler

2. (1975 ÜSS)
Eski Mısır’da tıp ve mumyacılığın gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatın ölümden sonra da devam ettiği inancı
B) Akrabaların, ölünün beden yapısını unutmamaları düşüncesi
C) Ölülerin kutsal sayılması
D) Bedenin ruhtan ayrı yaşayabileceği inancı
E) Aile üyeleri arasındaki sıkı bağlılık

3. (1975 ÜSS)
Büyük İskender’in Asya Seferi’nin en önemli sonucu ne olmuştur?
A) Pozitif bilimlerde ilerleme
B) Helenizm uygarlığının doğması
C) Yeni şehirler kurulması
D) Yunanlıların Asya’ya göçü
E) Mısır ve İran’ın fethi

4. (1975 ÜSS)
Romalıların Anadolu’da büyük yollar yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygarlıklarını yayma isteği
B) Anadolu’nun iç kısımlarını ele geçirme gayreti
C) Anadolu’ya devamlı yerleşme amacı
D) İran harplerinde yararlanma düşüncesi
E) Anadolu’nun doğal güzelliklerinin çekiciliği

5. (1977 ÜSS)
Museviliğin diğer tek tanrılı dinlerden (Hıristiyanlık, Müslümanlık) önce doğmasına rağmen, onlar kadar yayılmayışının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrani birliğinin uzun zaman korunamaması
B) Yahudilerin kendilerini diğer kavimlerden üstün görmeleri
C) Yahudilerin daha çok ticaretle uğraşmaları
D) Yahudilerin II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar bir varlık gösteremeyişleri
E) Hıristiyanlığın Roma’nın resmi dini haline gelmesi

6. (1977 ÜSS)
Helenizm kültürünün gelişmesinde Büyük İskender’in hangi başarısı en çok etkili olmuştur?
A) Doğuda büyük şehirler kurması
B) Başkenti Ortadoğu’ya taşıması
C) Yunanlılarla Ön Asya halkını kaynaştırması
D) Ordusu için Asya’dan paralı askerler getirmesi
E) Asya’yı Hindistan’a kadar fethetmesi

7. (1978 ÜSS)
Atina Arhonlarından Klistenes’in yaptığı kanunların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlandığı için köleliğe düşen halkı kurtarmak
B) Zenginlikten doğan sınıf farkını kaldırmak
C) Yüksek mevkilere kendi adamlarını getirmek
D) Halkı gelirlerine göre sınıflara ayırmak
E) Soyluların haklarını korumak


8. (1981 ÖSS)
Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı anda girmiş olduklarını göstermektedir.
Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır?
A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir.
B) Yerleşme yeri bakır, kalay ve demir madenleri bakımından zengindir.
C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır.
D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devri uygarlığını yaşayanlardan etkilenmişlerdir.
E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişiklikleri olmuştur.

9. (1981 ÖSS)
Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşimini ortaya koymak isteyen bir araştırıcı İzmir’e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul’da yapması önerilmiş; böyle yaparsa bu konuda daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir.
İstanbul’un hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur?
A) Yeni Türk Devleti’nin en kalabalık ve gelişmiş kenti olmasına
B) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret ve kültür merkezi olmasına
C) Haçlı seferlerinin Anadolu’ya geçiş noktası üzerinde bulunmasına
D) İstanbul’un, Türklerden önce Araplar tarafından da kuşatılmış olmasına
E) Halkının değişik kültürlerden gelen araştırıcıları hoşgörüyle karşılamasına

10. (1982 ÖSS)
I. M.Ö. 3000: Sümerler çivi yazısını kullanmışlardır.
II. M.Ö. 1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır.
III. M.Ö. 700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır.
Bu üç olayın ortak yönü nedir?
A) Meydana geldikleri dönemdeki toplum yapısını yansıtmaları
B) Oluşumlarında birbirlerinden etkilenmeleri
C) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları
D) Uluslar arası ilişkileri içermeleri
E) Uluslar arası etkileşimi hızlandırmaları

11. (1982 ÖSS)
Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?
A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına
B) İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına
C) İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine
D) İki olayın konuları arasında benzerlik olup olmadığına
E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe12. (1982 ÖSS)
I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII. Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır.
II. Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini kullanmışlardır.
Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir?
A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla
B) Savaşlar sırasındaki kültür alışverişleriyle
C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle
D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla
E) Ulusların birbirleriyle yarışmalarıyla

13. (1983 ÖSS)
İlkçağ’da Mezopotamya’nın kuzeyine Yukarı, güneyine Aşağı Mezopotamya dendiği halde; Mısır’ın kuzeyine Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir.
“Yukarı” ve “Aşağı” şeklindeki bu belirlemeler neye dayanılarak yapılmıştır?
A) Ekvatora olan uzaklığa
B) Ovaların konumuna
C) Yerleşim merkezlerinin dağılışına
D) Nehirlerin akış yönüne
E) Dağlık bölgelerin konumuna

14. (1983 ÖSS)
Ön Asya’da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö. 4000 yılına ait bazı eserlerin Orta Asya’da bulunan M.Ö. 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu Ön Asya uygarlığının Orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir?
A) Bulunan eserlerin hangi tarih devrine ait olduğunun
B) Ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya’dan geldiklerinin
C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun
D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin
E) Ön Asya’da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun

15. (1984 ÖSS)
Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Bazı hayvanları evcilleştirme
B) Giyim kuşamda değişme
C) Tarımla uğraşma
D) Araç ve gereç yapma
E) Toplumsal dayanışma
16. (1985 ÖSS)
Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada, toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır.
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir?
A) Demiri işlemesini en son öğrendikleri
B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğu
C) İşledikleri ilk metalin bakır olduğu
D) İlk araçlarını taşlardan yaptıkları
E) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları

17. (1986 ÖSS)
Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulması gerekir?
A) Olayın geçtiği zamanki koşulların
B) Başka olaylarla benzerliklerin
C) Olayla ilgili değişik yorumların
D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun
E) Eleştirinin yapılmış olduğu günün koşullarının

18. (1988 ÖSS)
Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?
A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
B) Kaynak taraması yapma
C) Buluntuları inceleme
D) Deney yapma
E) Olaylar arasında ilişki kurma

19. (1988 ÖYS)
Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi en çok aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanır?
A) Sosyoloji B) Arkeoloji
C) Coğrafya D) Kronoloji
E) Olaylar arasında ilişki kurma

20. (1989 ÖYS)
Bugün çoğu ülkelerde kullanılan Miladi takvimin gelişmesine aşağıdaki devletlerden hangisinin katkısı olmuştur?
A) Roma B) Lidya C) Fenike
D) Hitit E) Sümer

21. (1990 ÖSS)
Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?
A) Türkiye Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir.
B) Atatürk XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.
C) Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuştur.
D) Kars Antlaşması Ekim ayının birinci yarısında imzalanmıştır.
E) Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.


22. (1990 ÖSS)
Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.
Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat kavgalarını önlemek
B) Beylerden daha önemli görevlerde yararlanmak
C) Merkezi yönetimi güçlendirmek
D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek
E) Yönetimde yetenekli kişilere görev vermek

23. (1990 ÖYS)
İyonya’nın bir kültür merkezi olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pers istilasına uğraması
B) Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması
C) Tarıma elverişli bir bölgede olması
D) Şehir devletlerinden oluşması
E) Deniz kıyısında ve yarımadalar üzerinde bulunması

24. (1991 ÖSS)
Cilalı Taş Devri’nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılmış alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.
Bu açıklamada Cilalı Taş Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren kanıt yoktur?
A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmesi
E) Yazının bulunması

25. (1991 ÖYS)
Tarihe yardımcı bilimlerden “kronoloji”nin ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan topluluklarının dilleri
B) Eski paralar ve bunlar üzerindeki damgaların anlamları
C) Eski yazılar
D) Toplumların gelenek ve görenekleri
E) Olayların gerçekleşme zamanı

26. (1992 ÖSS)
Mısır’da öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan M.Ö. 3000 yıllarına ait edebi eserler bulunmuştur. Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, aynı yıllara ait buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu’da aynı döneme ait buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır.
Bu farkın Anadolu’nun hangi özelliğinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasının
B) Sık sık istilaya uğramasının
C) İhtiyaçların Mısır’dakinden farklı olmasının
D) Yazıya geçişin daha geç olmasının
E) Verimli topraklara sahip olmasının


27. (1992 ÖYS)
İnsan topluluklarını ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları, yer göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına “Tarih” denir.
Bu tanımda Tarih biliminin hangi özelliği yoktur?
A) Eski devirleri aydınlatması
B) Kronolojiye yer vermesi
C) Olayların analizini yapması
D) Belgelerden yararlanması
E) Olayların geçtiği yeri belirtmesi

28. (1992 ÖYS)
Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır?
A) Toprak-Taş-Maden B) Toprak-Maden-Taş
C) Taş-Maden-Toprak D) Taş-Toprak-Maden
E) Maden-Taş-Toprak

29. (1993 ÖSS)
Atina şehir devletinde halkın yardımıyla işbaşına geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.
Klistenes’in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek
B) Kanunları yazılı hale getirmek
C) Halkı dış saldırılara karşı korumak
D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek
E) Halkın yönetime katılımını artırmak

30. (1993 ÖYS)
Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını sağlamakla
B) İktisadi faaliyetlerin gelişimini kontrol etmekle
C) Olayları sınıflandırarak öğretimi kolaylaştırmakla
D) Dönemin koşullarını yargılamakla
E) Toplumların coğrafi koşullarını belirlemekle

31. (1993 ÖYS)
Aşağıdaki uygarlık merkezlerinden hangisi Kapadokya bölgesinde değildir?
A) Tuşpa B) Alişar C) Alacahöyük
D) Boğazköy E) Kültepe

32. (1994 ÖSS)
Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Ticarette değiş tokuş usulünü uyguladıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının


33. (1994 ÖSS)
İlkçağ’da İyonya’da;
— Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış,
— Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını
C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini
D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

34. (1994 ÖYS)
Anadolu’da tarih dönemlerinin Mezopotamya ve Mısır’dan daha geç başlaması, Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
A) Yazının kullanılmasına daha geç başlanması
B) İstilaların daha çok olması
C) Siyasi birliğin daha geç kurulması
D) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması
E) Çeşitli inançlara sahip insanların bulunması

35. (1994 ÖYS)
İlkçağ’da düşün hayatı ile Doğu-Batı kültürlerinin kaynaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Paranın icat edilmesinin
B) Yazının bulunmasının
C) Uluslar arası ticaretin
D) İskender’in Asya seferinin
E) Skolastik düşüncenin

36. (1995 ÖSS)
İlkçağ’da Mısır’da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.
B) Coğrafi konum kontrol altına alınmıştır.
C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır.
D) İnsanların yerleşik hayata geçmesinin bir nedeni tarımdır.
E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.

37. (1995 ÖYS)
I. Lidyalılar
II. İbraniler
III. Urartular
IV. Hititler
V. Fenikeliler
VI. İyonlar
İlkçağ’da yukarıdaki kavimlerden hangileri harf yazısını kullanmamıştır?
A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV D) IV ve V E) V ve VI
38. (1995 ÖYS)
I. Midas’ın Mezarı
II. Bergama Tapınağı
III. Agustus Tapınağı
IV. Bozdoğan Kemeri
V. Apollo Tapınağı
VI. İvriz Kabartması
Anadolu’da bulunan yukarıdaki sanat eserlerinden hangileri Roma dönemine aittir?
A) I ve II B) III ve IV C) III ve V
D) IV ve V E) V ve VI

39. (1996 ÖSS)
Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.
Durum : İslamiyet’in hızlı yayılmasında, diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar, Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?
A) İnsan ilişkileri
B) Neden-Sonuç ilişkileri
C) Yer
D) İnsan topluluklarının yaşayışları
E) Zaman

40. (1996 ÖSS)
Kalkolitik Çağ’da Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Kalkolitik Çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Verimli topraklara göç edilmiştir.
B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.
C) İnsanların yaşantısı değişmiştir.
D) Hayvancılık yapılmamıştır.
E) Tüketim üretimden çok olmuştur.

41. (1996 ÖYS)
Frigyalılar Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır?
A) Çivi yazısını
B) Altın ve gümüş parayı
C) Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri
D) Silindir şeklindeki damga ve mühürleri
E) Hiyeroglif yazısını

42. (1997 ÖSS)
M.Ö. tarihleri Milat takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, M.S. tarihleri ise Milat takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) M.Ö. iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
B) M.Ö. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
C) M.Ö. bir tarih ile M.S. bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
D) M.S. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
E) M.S. iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.


43. (1997 ÖYS)
Maden Devri insanları, önce bakır, sonra tunç, daha sonra da demir devrini yaşamışlardır.
Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İklim koşullarının değiştiğinin
B) Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının
C) İnsanların dağınık halde yaşadığının
D) Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun
E) Yazının geç bulunduğunun

44. (1998 ÖSS)
Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?
A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması
B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması
C) Kralların zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları
D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması

45. (1998 ÖYS)
Yeni Taş(Cilalı Taş) Devri yerleşim alanlarından biri olan Konya Çatalhöyük’ün, insanlık tarihi açısından, aynı devre ait Çayönü yerleşim alanından farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlanılması
C) Heykelciklerin bulunması
D) İlk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmesi
E) Hayvanların evcilleştirildiğini gösteren buluntulara rastlanılması

46. (1998 ÖYS)
Anadolu uygarlığında, aşağıdaki kentlerden hangisi bir tıp merkezi olarak tanınmıştır?
A) Efes B) Bergama C) Perge D) Milet E) Halikarnas

47. (1999 ÖSS İptal)
Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadı halde, bu yöredeki Çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.
Bu bilgiler Çatalhöyük’te yaşamış kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?
A) İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.
B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır.
C) Verimli bir bölgede kurulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.
D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E) Süslenme bu bölgede çok önemli bir ihtiyaçtır.
48. (1999 ÖSS)
Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mührü yanında Hitit kraliçesi Pudahepa’nın da mührü basılmıştır.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının
D) Kraliçenin devlet işlerinde söz sahibi olduğunun
E) Eski Anadolu’da yasaların kadınları koruduğunun

49. (2000 ÖSS)
Herodotos’tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.
Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması
B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması
C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi
D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

50. (2001 ÖSS)
Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine
B) Topluluklar arsında ticaret yapıldığına
C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine
D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine
E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna

51. (2002 ÖSS)
Mezopotamya’da Sus’ta bulunan taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanaklara Aşkabat yalınlarındaki Anav yöresinde de rastlanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Buluntular, insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır.
II. Seramik sanatı farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır.
III. İnsanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

52. (2003 ÖSS)
Anadolu ile Mezopotamya arasında Eskiçağ’da var olan ticaret ilişkilerinin Ortaçağ’da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında;
I. İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması
II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması
III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

53. (2004 ÖSS)
Alacahöyük’te bulunan ve M.Ö. 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken, 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens ve yönetici mezarının içinde, M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.
II. Yapılan her yeni kazı eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.
III. Alacahöyük Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

54. (2005 ÖSS)
Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda
M.Ö. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna
C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

55. (2006 ÖSS–1)
Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığı
B) Yaşayan insan sayısında artış olduğu
C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğu
E) Bazı madenlerin doğada çok az bulunduğunu

56. (2007 ÖSS–1)
Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozamaz.
Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz
III. Tarihi bir olay, kendinden sonraki tarihi olayı etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

57. (2008 ÖSS–1)
İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır.
B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir.
C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.
D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.
E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır.

58. (2008 ÖSS–1)
Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Sanatla uğraşıldığı
B) Bir yerleşim alanı olduğu
C) Tahıl ürünlerinin tanındığı
D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı
E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
3,433
Tepkime puanı
273
Puanları
83

İtibar:

59. 2009 ÖSS SOSYAL 1
Hititlerin ilk zamanlarında,
I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık,savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi,
III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

60. 2009 ÖSS SOSYAL 1
Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur. Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

61. 2009 ÖSS SOYAL 2

• Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
• Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki (mezar) altın elbiseli adam zırhı Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Tabgaçlar B) Göktürkler C) Uygurlar D) Hunlar E) Kırgızlar

62. YGS 2010
Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylerin kurulması
B) Tarımla uğraşılması
C) Araç ve gereç yapılması
D) Dokumacılığın başlaması
E) Hayvanların evcilleştirilmesi

63.
Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur
Tarih biliminde bu bilgilere,
I. paleografi,
II. arkeoloji,
III. antropoloji

bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?
A) Yalnız III B) Yalnız I C) I, II ve III
D) I ve II E) Yalnız II
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. A
3. B
4. D
5. B
6.C
7.B
8. D
9.B
10. C
11.A
12.D
13.D
14.B
15.D
16. E
17.A
18.D
19.B
20.A
21.B
22.E
23.E
24.C
25.E
26.C
27.B
28.D
29.E
30.C
31.B
32.A
33.E
34.A
35.A
36.E
37.B
38. C
39.C
40.E
41.C
42.A
43.D
44.B
45.C
46.B
47.D
48.C
49.D
50.A
51.C
52.B
53.C
54.A
55.A
56.D
57.E
58.D
59.D
60.B
61.B
62.C
63.D
 

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eylül 2009
Mesajlar
439
Tepkime puanı
1,586
Puanları
93
Yaş
35

İtibar:

Teşekkürler hocam.
22 c
26 d
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt