• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih 9 OYS ve Sorumluluk Sınavı Soru ve Cevapları

ahmed07

Usta Üye
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
128
Best answers
0
Puanları
0
#1
Tarih 9-10 OYS ve Sorumluluk Sınavı Soru ve Cevapları

Tarih 9 SORULAR
1. Tarih Biliminin konusu nedir?
2. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin adlarını yazınız.
3. Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır? Önemi nedir?
4. Kaç türlü tarih yazıcılığı vardır? isimlerini yazınız.
5. Türklerin ilk Anayurdu neresidir?
6. "Türk” kelimesi ilk defa siyasi ad (Devlet Adı) olarak hangi Türk topluluğu tarafından kullanılmıştır?
7. Hz. Muhammed (SAV) nerede, ne zaman doğmuştur? Peygamberlik ne zaman verilmiştir?
8. Hudeybiye Barışı kimler arasında yapılmıştır? Önemi nedir?
9. Malazgirt Savaşı ne zaman yapılmıştır? Önemi nedir?
10. Aşağıdaki eserlerin yazarları kimlerdir? Hangi konulardan bahsetmişlerdir? Kısaca belirtiniz.
a) Divan-ı Lügati’t-Türk,
b) Muhakemetü’l-Lügateyn,
c) Divan-ı Hikmet
d) Kutadgu Bilig


NOT: Her soru 10 puan olup süre 1 saat (60 dakika)’dir. Başarılar dileriz.


Tarih 10 SORULAR
1. Osmanlı Devleti’ni kuranlar Oğuzların hangi boyundandır? Kurucusu kimdir?
2. Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra, Sinop ve Trabzon’un fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne nasıl katkıda bulunmuştur?
3. Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan savaşlar nelerdir? Bunlardan hangisi ile “Halifelik” Osmanlılara geçmiştir?
4. Osmanlı Devleti Fransızlara kapitülasyonlar vererek neyi amaçlamıştır?
5. Rönesans ve Reform hareketleri ilk defa hangi ülkelerde başlamıştır?
6. Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden (1579) Karlofça Antlaşması’na (1699) kadar geçen döneme ne denir?
7. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ıslahat yapan padişahlar kimlerdir?
8. Lale Devri nedir?
9. XIX. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı’ya karşı ilk ayaklanan azınlık ile ilk önce bağımsız olan azınlıklar hangileridir?
10. Osmanlı’da aydınların devletin dağılmasını engellemek için ortaya attığı düşünceler nelerdir?


Tarih 9CEVAPLAR

1. Tarih Biliminin konusunu geçmişte yaşamış insanların yaptıkları faaliyetler oluşturur.(6 p.) Daha geniş anlamıyla tarih, geçmişte yaşayan insanların medeniyetlerini, toplumların bulundukları zaman içindeki sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini faaliyetlerini konu alır. (4 p.)

2. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler:
a)12 Hayvanlı Türk Takvimi (2 p.) b) Hicri Takvim (2 p.) c) Celali Takvim (2 p.)
d) Rumi Takvim (2 p.) e) Miladi Takvim (2 p.)

3. Kadeş Antlaşması Mısır (3 p.) ile Hitit (3 p.) Devletleri arasında imzalanmıştır? Önemi: Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. (4 p.)
4. a) Hikayeci (Rivayetçi) Tarih (4 p.) b) Öğretici Tarih (3 p.) c) Araştırmacı Tarih (3 p.)

5. Türklerin ilk Anayurdu Ortaasya’dır. (10 p.)

6. Köktürkler tarafından kullanılmıştır? (10 p.)

7. Hz. Muhammed (SAV), Mekke’de, (4 p.) 571 yılında(3 p.) doğmuştur? Peygamberlik 610 (3 p.) yılında verilmiştir.

8. Hudeybiye Barışı Medineli Müslümanlar (3 p.) ile Mekkeliler (3 p.) arasında yapılmıştır?
Önemi: Mekkeliler, Medineli Müslümanların siyasi varlığını tanımışlardır. (4 p.)
9. Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştır. (5 p.)
Önemi: Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı, Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar. (5 p.)
10. Aşağıdaki eserlerin yazarları kimlerdir? Hangi konulardan bahsetmişlerdir? Kısaca belirtiniz.
a) Divan-ı Lügati’t-Türk: Kaşgarlı Mahmud, (2 p.) İlk Türkçe sözlüktür. Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğu anlatılmıştır. (1 p.)
b) Muhakemetü’l-Lügateyn: Ali Şir Nevai,(2 p.) Türkçe ile Farsça’yı karşılaştıran bir eserdir. (1 p.)
c) Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevi, (1 p.) Dini ve ahlaki öğütlerle İslamiyeti Türkler arasında yaymayı amaçlayan şiirsel anlatımlı eserdir. (1 p.)
d) Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip, (1 p.) Devlet adamlarına ideal devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini şiirler, atasözleri ve vecizelerle açıklayan öğretici bir eserdir. (1 p.)Tarih 10 CEVAPLAR
1. Osmanlı Devleti’ni kuranlar Oğuzların Kayı (5 p.)boyundandır? Kurucusu Osman Bey (5 p.)
2. Amasra, Sinop ve Trabzon’un fethedilmesi Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasında (5 p.) ve Osmanlıların Karadeniz’e egemen olmasına katkıda bulunmuştur. (5 p.)
3. Çaldıran Savaşı, (2 p.) Turnadağ Savaşı, (2 p.) Mercidabık Savaşı (2 p.) ve Ridaniye Savaşlarıdır. (2 p.) Bunlardan Ridaniye Savaşı (2 p.) ile “Halifelik” Osmanlılara geçmiştir.
4. a) Avrupa’da Hıristiyan birliğini parçalamayı, (4 p.)
b) Coğrafi Keşifler sebebiyle giderek azalan Akdeniz ticaretini canlandırmayı, (3 p.)
c) Osmanlı gümrük gelirlerini artırmayı amaçlamıştır. (3 p.)
5. Rönesans İtalya’da, (5 p.) Reform hareketleri ise ilk defa Almanya’da (5 p.) başlamıştır.
6. Duraklama Dönemi denir. (10 p.)
7. II. Osman (Genç), (5 p.) IV. Murat (5 p.)
8. Lale Devri: Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması’ndan (1718) Patrona Halil isyanına (1730) kadar geçen döneme denir? (10 p.)
9. XIX. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı’ya karşı ilk ayaklanan azınlık Sırplar, (5 p.) ilk önce bağımsız olan azınlık ise Yunanlılardır. (5 p.)
10. a) Osmanlıcılık, (2 p.) b) İslamcılık, (2 p.) c) Türk Birliği (Turancılık) (2 p.) d) Türkçülük (2 p.)
e) Batıcılık(2 p.)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt