• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih 10 Sınav Tarih 10 Dersi Klasik Sorular ve Cevapları (Tüm Üniteler)

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,429
Tepkime puanı
7,676
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

1. Yakın Doğu kavramı içerisine hangi coğrafyalar girer?

Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Afrika’daki Mısır’ı içine alan geniş bir bölgedir.

2. XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Ceneviz kolonileri, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu, Altın Orda Devleti ve Memluk Devleti.

3. XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?

Bizans İmparatorluğu, Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları, Bosna ve Hersek prenslikleri bulunuyordu.

4. Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?

Oğuzların Bozok kolunun, Kayı boyuna mensupturlar?

5. Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?

1302’de yapıldı.İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.

6. Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından atılmıştır?

Karesioğulları Beyliğinin alınması, bu adım Orhan Bey tarafından atılmıştır.

7. Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?

Karesioğulları Beyliğinin alınması ile.

8. Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?

a) Türk cihan hâkimiyeti ideali,

b) Bölgedeki stratejik hedefler,

c) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak,

d) Yeni gelir kaynakları elde etmek,

e) Türkmenlere yeni yerleşim alanları bulmak,

f) Gaza ve cihat ruhu.

9. Türkler Rumeli’ye ne zaman, hangi olayla geçtiler?

1353’te, Bizans’a yardımdan dönen Süleyman Paşa Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kale’sine asker bıraktı.Böylece ilk defa Rumeli’ye geçilmiş oldu.

10. Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskân politikasının temel amaçları nelerdir?

a) Ele geçirilen yerleri en kısa zamanda Türkleştirmek,

b) Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.

11. I. Murat tahta geçtikten sonra öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı?

a) Balkanlar’daki fetihleri kalıcı kılarak, alınan yerlerin elden çıkmasını önlemek,

b) Edirne’yi alarak Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısının kesmek,

c) Karamanoğullarından gelecek tehlikeyi önleyerek, Anadolu’nun siyasi birliğini kurma çalışmalarını başlatmak.

12. Edirne’nin fethinin önemi nedir?

a) Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısı kesildi,

b) Balkanların fetih yolu açıldı.

13. Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?

Balkanlardaki Türk ilerleyişini durdurmak ve Türkleri Rumeli’den atmak.

14. Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?

a) Haçlılara karşı ilk zafer kazanıldı

b) Macarların Balkanlar üzerinde ki nüfuzu kırıldı,

c) Haçlı saldırılarına anında karşılık verebilmek ve Balkanlardaki fetih hareketlerini yönetmek için başkent Edirne’ye nakledildi,

d) 1367’ye kadar Doğu Trakya’nın fethi tamamlandı,

e) Bulgar kralı barış isteyerek Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı.

15. Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?

Bulgaristan’ın Osmanlı egemenliğini kabul etmesi ve Osmanlıların Makedonya’yı ele geçirmek istemesi.

16. I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?

a) Rumeli’ye geçişte Sırp Sındığı ve Çirmen’den sora üçüncü büyük adım atıldı,

b) Osmanlı Balkanlardaki gücünü kanıtladı; hakimiyeti genişledi,

c) Atina’nın kuzeyinden Belgrat’ın güneyine kadar geniş bir alan Osmanlı hâkimiyetine girdi, Balkanlardaki Türk ilerleyişi hızlandı.

17. İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?

Yıldırım Bayezıt

18. Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?

İstanbul’u kuşatmadan kurtarmak ve Türkleri Balkanlardan atmak.

19. Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?

a) Bulgaristan bir Türk ili haline geldi. Eflak ve Bosna Osmanlı hâkimiyetini kabul etti. Osmanlı sınırları Tuna’ya kadar genişledi.

b) Osmanlının Anadolu ve İslam dünyası üzerindeki nüfuzu artı.

c) Haçlılar 1444’de kadar Türklere saldırmaya cesaret edemediler.

20. Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?

Her iki devletinde Anadolu Türk birliğini kendi kontrolleri altında gerçekleştirme isteği.

21. Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?

a) Tüm batı ve orta Anadolu Osmanlı idaresine girdi.Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı.

b) Akdeniz ve Ege sahillerine sahip olan devletin stratejik önemi arttı.

c) Doğuya doğru genişleme siyaseti izlemese Osmanlıyı Timur ile karşı karşıya getirdi.

d) Sahillerin genişlemesiyle denizcilik önem kazandı ve Gelibolu tersanesi kuruldu.

e) Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.

22. Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?

a) Timur’un Çin üzerine sefer düzenlemeden önce batıda güçlü bir devlet bırakmak istememesi

b) Her iki hükümdarında cihan hâkimiyeti idealine sahip olması

c) Osmanlı’dan kaçan beyler Timur’u, Timur’dan kaçan beylerde Yıldırım’ı kışkırtıyordu

d) Karşılıklı hakaret içeren mektuplar

e) Timur’un Yıldırım’dan çok ağır isteklerde bulunması

23. Osmanlının Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?

a) Eski Anadolu beyliklerinden kalma bazı birliklerin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi,

b) Timur ordusunun güçlü, yorulmamış ve fillerle destekleniyor olması,

c) Yardımcı Sırp kuvvetlerinin ve şehzadelere bağlı birliklerin savaştan erken çekilmesi.

24. Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?

a) Yıldırım ile oğulları Musa ve Mustafa Çelebiler esir düştü. Yıldırımın diğer oğulları Timur’a itaat ettiler, böylece bağımsızlığa gölge düştü,

b) Anadolu Türk Birliği bozuldu, Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu,

c) Osmanlı toprakları dâhil tüm Anadolu Timur hâkimiyeti altına girdi, Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı,

d) Yıldırımın oğulları arasında ki mücadeleden dolayı Fetret Devri başladı, Osmanlı dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

25. Ankara Savaşı’nda uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?

a) Bizans’ın ömrü uzadı. İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti,

b) Rumeli’de fethedilen yerlerin bir kısmı elden çıktı, fakat büyük bir kayıp yaşanmadı

26. Ankara Savaşı sonrasında Rumeli’deki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?

a) Osmanlı’nın hoşgörülü bir politika izleyerek Hıristiyan halkı tekfurlar ve voyvodalara karşı korumuş olması,

b) İskân politikası sonrasında fethedilen yerlerin Türkleştirilmiş olması,

c) Tımar sistemi sayesinde bölgede refah seviyesinin yüksek olması,

d) Niğbolu zaferiyle Balkan devletlerinin cesaretinin kırılmış olması,

e) Yüzyıl savaşlarından dolayı Avrupa’da karışıklıkların sürüyor olması.

27. Fetret Devri nedir?

Osmanlı Tarihi’nde Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın oğulları arasında on üç yıl (1402-1413) süren taht kavgaları dönemine Fetret Devri denir.

28. Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırım’ın oğulları hangisidir?

Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi

29. Fetret Devrinde Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?

“Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı.

30. Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı?

I.(Çelebi) Mehmet

31. Anadolu’da ortaya çıkan din karakterli ilk isyan hangisidir?

Şeyh Bedreddin İsyanı

32. Şeyh Bedreddin İsyanı’nın en önemli özelliği nedir?

Anadolu’da ortaya çıkan dini karakterli ilk isyan olması.

33. II. Murat dönemi iç isyanlar hangileridir

Mustafa Çelebi İsyanı ve Şehzade Mustafa İsyanı

34. Edirne-Segedin Antlaşması kimler arasında, ne zaman imzalandı?

Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında 1444’te imzalandı.

35. II. Murat’ın Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalama nedenleri nelerdir?

a) Macarlar karşısında Balkanlarda üst üste alınan yenilgiler üzerine bölgedeki Osmanlı hâkimiyetinin tehlikeye düşmesi,

b) Balkanlarda alınan yenilgiler üzerine Arnavutluk Beyi İskender Bey’in ayaklanması,

c) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına saldırması.

36. Edirne-Segedin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

a) Sırbistan bağımsız olacak, fakat Osmanlıya vergi verecek,

b) Eflak Macaristan denetimine bırakılacak, Osmanlıya vergi vermeye devam edecek,

c) Bulgaristan Osmanlı egemenliği altında kalacak,

d) Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak,

e) Osmanlı ile Macaristan on yıl savaşmayacaktı.

37. Edirne-Segedin Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

a) Osmanlının başta Macaristan olmak üzere Balkan devletleriyle yaptığı ilk resmi antlaşmayla Balkanlarda zaman kazandırarak, yeniden toparlanmasına fırsat sağlamıştır,

b) Eflak tampon bir bölge haline getirilerek, Macarlardan gelecek tehlike kısmen önlenmiştir,

c) İlk kez Balkanlarda sınır kavramı kullanılarak, Tuna nehri sınır çizilmiştir.

38. II. Murat’ın 1444’te taht terk etmesinin nedenleri nelerdir?

a) II. Murat’ın arka arkaya alınan yenilgiler sonrasında devlet adamları, askerler ve halk üzerindeki güvenini kaybetmesi

b) Uzun süren savaşlarda yorgun düşmesi,

c) Oğlu Alaeddin’in ölümünden duyduğu üzüntü,

d) Edirne- Segedin antlaşmansın batıda sağladığı barış ve güven ortamı.

39. Varna Savaşının sonuçları nedir?

a) Osmanlının Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti, Balkanlara yerleşme süreci hızlandı.

b) Balkanlarda önce uğranılan yenilgilerin izleri silindi.

c) Bulgaristan doğrudan Osmanlı egemenliğine alındı.

40. II. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?a) Eflak yeniden Osmanlılara tabi oldu.

b) İstanbul’un fethinden önceki son büyük zafer kazanılarak, İstanbul’un fethine zemin hazırlandı.

c) Tuna nehrinin güneyinde Osmanlı hâkimiyeti kesinleşti.

d) Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi söndü. Haçlıların İstanbul’u kurtarmak üzere düzenledikleri son sefer oldu.

e) Avrupa Osmanlıya karşı savunma durumuna geçti, Türkler Balkanlarda taarruza geçti.

f) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

41. İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak

a) Dini faktörler b) Siyasi faktörler c) ekonomik faktörler

42. İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?

a) Hz. Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi

b) İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması

43. İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?

a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi

b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,

c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,

d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,

e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,

f) İstanbul’un alınmasıyla, Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,

g) Anadolu, Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.

44. İstanbul’un fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?

İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olması.

Kara ve deniz ticaret yollarının, özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi.

45. Fatih İstanbul kuşatması hazırlıklarını yaparken İstanbul’a Avrupa’dan yardım gönderilmesini engellemek amacıyla hangi tedbirleri aldı?

a) Bizans’a Karadeniz üzerinden deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarının karşısına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.

b) Avrupa’dan gelebilecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.

46. İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları nelerdir?

a) II. Mehmet Fatih unvanını aldı,

b) Askeri, idari, siyasi ve ekonomik açıdan stratejik bir yapıda olan İstanbul başkent yapıldı,

c) Osmanlı Devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,

d) Osmanlı devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,

e) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi sağlandı,

f) Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı,

g) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

47. Osmanlı Devleti toprakları arasındaki bütünlüğü ilk kez hangi olayla gerçekleştirdi?

İstanbul’un fethi ile gerçekleştirdi.

48. Fatih Bizans’ın yeniden diriltilmesi ümitlerini söndürmek amacıyla hangi çalışmaları gerçekleştirdi?

a) Haçlı dünyasının birleşmesini engellemek amacıyla Venedik’le anlaştı. Böylece Venedik bu birlikten koparılmış oldu.

b) Ortodoks kilisesi himaye edilerek Hıristiyan dünyasının birleşmesi engellendi.

c) Bizans’ın mirasına sahip çıkma ihtimali bulunan Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenledi.

d) Haçlı birliğinin kurulmasını engellemek, Balkanlarda ve denizlerde kesin denetim sağlamak üzere fetihlere başladı.

49. Fatih’in Batı Siyasetinin amaçları nelerdir?

a) İstanbul’un fethine karşı Avrupa’nın göstereceği tepkiyi önlemek,

b) Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemek,

c) Tuna nehrine kadar Balkanlarda kesin denetim sağlamak, sınırları batı yönünde genişletmek,

d) Batı Roma İmparatorluğunun da mirasını alarak, cihan hâkimiyetini gerçekleştirmek,

e) Tuna nehrini geçerek İslamiyet’i Avrupa içlerine yaymak.

50. Fatih Batı siyasetinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hangi ülkeler üzerine seferlere çıktı?

Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna, Hersek, Boğdan ve Arnavutluk seferleri.

51. Fatih’in Anadolu politikasının amaçları nelerdir?

a) Anadolu Türk birliğini kurmak ve güvenliğini sağlamak,

b) Hıristiyan devletlerin varlığına son vererek, Anadolu’yu bütünüyle İslamlaştırmak,

c) Karadeniz ticaretini denetim altına almak.

52. Otlukbeli Savaşı ne zaman, kimler arasında oldu?

Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında 1473’te gerçekleşti.

53. Otlukbeli Savaşının sonuçları nelerdir?

a) Osmanlı Devleti doğudaki en büyük rakiplerinden birini etkisiz hale getirdi,

b) Osmanlı sınırları Doğu Anadolu’ya kadar genişledi.Anadolu Türk birliğinin kurulmasına zemin hazırlandı,

c) Osmanlı Devleti ilk kez taarruz amacıyla açık sahada güçlü toplar kullandı.

54. Fatih’in Karadeniz’in Anadolu kıyılarını denetim altına almak amacıyla gerçekleştirdiği seferler nelerdir?

Amasra Cenevizlilerden alındı, İsfendiyaroğulları Beyliğine son verildi, Trabzon seferi ile Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.

55. Fatih döneminde Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?

a)Osmanlı Devleti’ne karşı Memlüklerin Karamanoğullarını koruması,

b) Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde her iki devletinde egemenlik kurmak istemesi,

c) Hicaz su yolları meselesi.

56. Fatih’in Ege siyasetinin amaçları nelerdir?

a) Venedik ve Ceneviz’in Ege’deki üstünlüğüne son vermek,

b) Korsan saldırılarını önleyerek, Çanakkale Boğazı, Batı Anadolu kıyıları ve ticaret gemilerinin güvenliklerini sağlamak.

57. Fatih döneminde 16 yıl süren Osmanlı-Venedik savaşlarını sona erdirmek amacıyla imzalanan antlaşmanın sonuçları nelerdir?

a) Venedik’e kapitülasyonlara benzer bazı ticari imtiyazlar verildi ( Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyazları alan devlet Venedik’tir.)

b) Venedik vergi vermekle Osmanlıya bağlı bir devlet konumuna geldi.

58. Fatih’in Karadeniz siyasetinin amaçları nelerdir?

a) Ceneviz’in Karadeniz’deki üstünlüğüne son vermek,

b) Kırım’ı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek,

c) İpek Yolu üzerinde kesin denetim sağlamak ve Avrupa’yı ekonomik yönden Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.

59. Osmanlı tarihinde Cem Sultan Olayının perde arkasında ki nedeni nedir?

Bu olay görünüşte iki şehzadenin saltanat mücadelesi olmaktan ziyade, gerçekte Osmanlı Devlet yönetiminde daha fazla yetki sahibi olmak isteyen devşirme kökenli devlet adamları ile Türk kökenli devlet adamları arasındaki yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesidir.

60. Cem Sultan olayının sonuçları nelerdir?

a) Cem Sultan olayı Osmanlının bir iç sorunu olmasına rağmen, Cem Avrupa’ya sığınmasıyla bir dış sorun haline geldi,

b) Devşirme kökenli devlet adamlarıyla Türk kökenliler arasında yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesi iyice yoğunlaştı,

c) Osmanlı-Memluk ilişkileri daha da bozuldu,

d) Balkanlarda fetih hareketleri yavaşladı,

e) İtalya’nın fethinden vazgeçildi

f) Avrupalılara ödenen bakım masraflarından dolayı devletin ekonomik yükü arttı,

g) Karamanoğulları yine sorun oldu,

h) İspanya’daki Müslümanlara yeterince yardım yapılamadı.

61. II. Bayezid döneminin sönük geçmesinin nedenleri nelerdir?

a)Avrupalıların Cem Sultan’ı Osmanlılara karşı koz olarak kullanmaları,

b) II. Bayezid’in savaştan hoşlanmayan yapısı,

c) Sağlığında oğulları arasında başlayan taht kavgaları.

62. II. Bayezid dönemi Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?

a) Hicaz su yolları meselesi,

b) Memlukların Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları,

c) Karaman beylerini ve Cem Sultanı himaye etmeleri,

d) Hicaz’a giden Türk hacılardan vergi almaları.

63. Şah İsmail’in Doğu Anadolu’da gerçekleştirdiği çalışmaların amacı nedir?

Adamları vasıtasıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti.

64. Yavuz Sultan Selim’in hedefi nedir?

Türk ve İslam dünyasını Osmanlı yönetimi altında toplamaktı.

65. Yavuz Sultan Selim’in Doğu Siyasetinin amaçları nelerdir?

a) Doğuda bulunan Safevileri ortadan kaldırıp, Türkistan’a ulaşmak ve İpek Yolu üzerinde tam bir denetim sağlamak,

b) Mısır Seferi ile Memluk Devletini ortadan kaldırmak, İslam dünyasının büyük bir bölümüne hakim olmak ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolunu da kontrol altını almak.

66. Yavuz Sultan Selim Doğu Siyaseti ile hangi sonuçlara ulaşmak istiyordu?

a) Türk-İslam dünyasını Osmanlı idaresi altında toplamak, devleti siyasi açıdan güçlendirmek,

b) Ticaret yolları üzerinde tam bir denetim sağlayarak Avrupa karşısında Osmanlının ekonomik üstünlük kurmasını ve Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.

67. Yavuz dönemi Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?

a) Tarafların Anadolu’da üstünlük kurma mücadelesi,

b) Şah İsmail’in Anadolu’da Şiilik propagandası yapması,

c) Eski beyleri kışkırtması ve Akkoyunlu mirasına sahip çıkmak istemesi,

d) Karşılıklı olarak hakaret içeren mektupların yazılması.

68. Yavuz devri İran seferinin sonuçları nelerdir?

a) Tebriz’e kadar Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Tebriz - Bursa ticaret yolu denetim altına girdi,

b) Şii sorunu bir süre için çözümlendi. Fakat Şah İsmail savaşmaktan çekindiği için, Safevi Devleti yıkılamadı.

c) İran hazinesi ve İranlı bilginler İstanbul’a getirildi, Osmanlı kültürü İran etkisi altına girdi.

d) Dönüşte Dulkadir Beyliği alınarak Anadolu’nun siyasi birliği sağlandı.

69. Yavuz’un Mısır Seferi ile ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

a) Suriye, Hicaz ve Mısır’ı alarak Türk-İslam birliğini kurmak,

b) Mısır’ın ekonomik kaynaklarından yararlanmak, Hindistan deniz ticaretini ve Baharat Yolunu denetim altına almak. Böylece Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlıya bağımlı hale getirmek.

70. Yavuz Mısır seferi sonrasında nereleri ele geçirdi?

Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır

71. Yavuz devri Mısır seferinin dini sonuçları nelerdir?

a) Hicaz (Mekke ve Medine) bölgesinin korunması görevi Osmanlı Devletine geçti.

b) Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.

c) Halifelik Osmanlıya geçti, Osmanlı Devleti dünyanın en büyük siyasi ve dini kuruluşu haline geldi

72. Kanuni devri iç isyanlar hangileridir?

a) Baba Zünnun

b) Kalenderoğlu

c) Canberdi Gazali

d) Ahmet Paşa

73. Macaristan hangi savaş sonrasında Osmanlı hâkimiyeti altına girdi?

Mohaç Meydan Savaşı

74. Mohaç Meydan Savaşının sonuçları nelerdir?

a) Macaristan Osmanlı hakimiyeti altına alınarak tampon bir devlet haline getirildi

b) Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyeti gelişti

c) Osmanlı-Avusturya mücadelesi başladı

d) Fransa Şarlken’in baskısından kurtularak, I. Fransuva Madrid antlaşmasıyla serbest bırakıldı

75. Osmanlının Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu antlaşma hangisidir?

İstanbul Antlaşması

76. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

a) Macaristan ikiye ayrıldı

b) Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul etti

c) Osmanlı, Avusturya üzerinde yaptırım gücüne sahip oldu

d) Osmanlı’nın Avrupa’nın en güçlü devleti olduğu kabul edildi

e) Almanya’nın Avrupa üzerindeki üstünlüğüne son verildi.77. 1535’te Kanuni tarafından Fransa’ya verilen kapitülasyonların amacı nedir?

a) Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak, Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak

b) Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini kazanmak

c) Akdeniz ticaretini canlandırmak, gümrük gelirlerini artırmak

78. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma hangisidir?

Amasya Antlaşması

79. 1555 Amasya Antlaşmasının sonuç ve önemi nedir?

a) İran’la İmzalanan ilk resmi antlaşmadır

b) İran sorunu antlaşmayla bir süre için çözümlendi

c) Bağdat alınarak Basra Körfezine ulaşıldı. Böylece Hint Okyanusu ile bağlantı kuruldu.

80. Kanuni devrinde gerçekleştirilen Hint Deniz Seferlerinin amaçları nelerdir?

a) Baharat Yolunun Akdeniz üzerinden işlemesini sağlamak

b) Kızıldeniz ticaret yoluna hakim olarak, Hint ticaret yolu üzerinde etkinlik kazanmak

c) Hac yolunun güvenliğini sağlamak

d) Müslüman tüccarlara verilen zararı önlemek

e) Bölgedeki Müslüman devletlere yardım etmek

81. Kanuni devri Hint Deniz Seferlerini gerçekleştiren kaptanlar hangileridir?

Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis

82. Kanuni devri Hint Deniz Seferlerinde yaşanan başarısızlığın nedenleri nelerdir?

a) Hint Deniz Seferlerinin ekonomik değerinin yeterince anlaşılmaması, batı seferlerinin daha karlı olduğunun düşünülmesi

b) Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması

c) Portekiz donanmasının daha güçlü olması

d) Bölgedeki Müslüman devletlerin gereken desteği vermemesi

83. Kanuni devri Hint Deniz Seferlerinin sonuçları nelerdir

a) Baharat Yolu ve Hint ticareti elden çıktı

b) Asya ticareti Ümit Burnuna kaydı. Akdeniz limanları önemini kaybetti

c) Arap yarımadası ve Kızıldeniz denetim altına alındı

d) Sudan sahilleri, Habeşistan’ın bazı kısımları, Yemen, Umman ve Eritre Osmanlı nüfuzu altına girdi.

84. 1571 Kıbrıs seferinin nedenleri nelerdir?

a) Kıbrıs’ın jeopolitik konumundan yararlanmak,

b) Doğu Akdeniz’de kesin egemenlik kurma,

c) Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak,

d) Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlamak,

e) Venedik’in korsanlık faaliyetlerine son vermek

f) Adanın iktisadi imkanlarından yararlanmak

85. Kıbrıs’ın fethinin sonuçları nelerdir?

a) Doğu Akdeniz de kesin egemenlik kuruldu.

b) Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı,

c) Osmanlının Akdeniz deki üstünlüğü pekişti

d) İnebahtı Savaşına zemin hazırlandı.

86. Sokullu dönemi kanal projeleri hangileridir?

Don-Volga Kanal Projesi, Süveyş Kanal Projesi ve Marmara-Karadeniz Kanalı Projesi

87. Don-Volga kanal projesinin amaçları nelerdir?

a) Kırım’ın güvenliğini sağlamak

b) Rusya’nın Karadeniz’e inmesini önlemek

c) Kazan ve Astarhan’ı Rusya’dan almak

d) Rusları Hazar kıyılarından çıkarmak

e) İran savaşlarında donanmadan yararlanmak

f) Türkistan hanlıklarıyla ilişkileri geliştirmek,

g) İran engelini aşarak doğrudan Kafkas’lara hakim olmak.

88. Süveyş kanal projesinin amaçları nelerdir?

a) Ümit Burnunun keşfiyle değişen Baharat Yolunu tekrar kontrol altına almak

b) Güney Asya’daki Müslümanlar üzerendeki Avrupa baskısını ortadan kaldırmak

c) Basra ve Kızıldeniz güvenliği için Akdeniz donanmasından faydalanılmak istenmesi

89. Osmanlı Devletinin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir?

Ferhat Paşa Antlaşması.

90. Avrupa’da barut ve topun birlikte kullanılmasının sonuçları nelerdir?

a) İstanbul kuşatmasında kullanılan büyük toplar feodalitenin çöküşünde etkili oldu.

b) Feodalite rejimi yıkılarak yerine merkezi krallıklar kuruldu.

91. Avrupa’da kâğıt ve matbaanın birlikte kullanılmasının sonuçları nelerdir?

Kağıt ve matbaanın birlikte kullanılmasıyla; Avrupa’da elle yazılan kitaplar basılıp çoğaltıldı. Buna bağlı olarak bilim ve düşünce hayatı (Rönesans, Hümanizm, Reform) gelişti.

92. Coğrafi keşifler nedir? Tanımlayınız?

XV. ve XVI. yüzyıllar da Avrupalıların yeni yerler keşfetmek, yeni ticaret yolları bulmak amacıyla gerçekleştirdikleri deniz aşırı yolculuklara denir.

93. Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir?

a) İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi ile Avrupalıların Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşma isteği.

b) Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etme isteği.

c) Matbaanın etkisiyle coğrafya bilgisinde meydana gelen ilerlemeler.

d) Pusulanın geliştirilerek Avrupalılar tarafından kullanılması.

e) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma istekleri.

f) Gemicilik alanındaki ilerlemeler ve cesur gemicilerin yetişmesi.

94. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devletine etkileri nelerdir?

a) Coğrafi keşifler sonrasında Ümit Burnunun bulunmasıyla Akdeniz havzası önemini kaybetti. Baharat ticareti Avrupalıların eline geçti. Böylece Osmanlı Devleti gümrük gelirlerinden mahrum kaldı.

b) Keşfedilen topraklardan Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Osmanlı ülkesine kaçak yollarla girmesi, akçenin değer kaybetmesine ve hızlı fiyat artışlarına neden oldu.

95. Rönesans nedir? Tanımlayınız?

Avrupa’da XV. ve XVI. Yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan daha sonrada diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanındaki büyük yenilik, gelişme ve anlayışlara denir.

96. Rönesans’ın nedenleri nelerdir?

a) Avrupa’nın Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığıyla İslam medeniyetini tanıması.

b) Haçlı Seferleri ile doğu uygarlığındaki bilim ve teknolojik gelişmelerin batıya taşınması

c) Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması

d) Coğrafi Keşifler sonrasında düşünce ve sanat eserlerine değer veren Mesen sınıfının ortaya çıkması

e) Avrupa’da üstün yetenekli sanatçılar ile düşünce ve bilim adamlarının yetişmesi

f) Eski Yunan ve Roma medeniyetinden kalma edebiyat, sanat, bilim ve felsefe eserlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve okutulması.

97. Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?

a) İtalya’nın Mısır, Yunan, Helen ve İslam uygarlıklarıyla yakın ilişkiler içerisinde olması,

b) İtalya’nın bir ticaret merkezi olması

c) Hıristiyanlığın dini merkezinin Roma olması ve kilisenin sanatçıları koruması,

d) Zengin İtalyan şehirlerinde sanatı ve sanatçıyı destekleyen insanların olması

e) İstanbul’un fethi sonrasında Bizans alimlerinin İtalya’ya gelerek eski Yunan ve Roma eserlerini İtalyancaya çevirmeleri.

98. Reform nedir? Tanımlayınız?

XVI. yüzyılda Avrupa’da Katolik mezhebindeki bozulmayı önlemek, yeni düzenlemeler yapmak ve Hıristiyanlığı gerçek şekline döndürmek amacıyla girişilen çalışmalardır.

99. Reform’un nedenleri nelerdir?

a) Katolik kilisesinin bozulması; ıslah fikrinin yayılması

b) Hıristiyanlığın temel kaynaklarına inilmesi

c) Matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi

d) Dini metinlerin ulusal dillere çevrilmesi

e) Rönesans’la birlikte skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi

f) Kilisenin ekonomik sömürüsünün halkın tepkisine neden olması.

100.Reform’un sonuçları nelerdir?

a) Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.

b) Katolik kilisesi kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı.

c) Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

d) Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu.

e) Katolik kilisesi kendini koruya bilmek için engizisyon mahkemeleri ve Cizvit tarikatını devreye soktu.

f) Protestan kral ve prensler din işlerinin hakimi oldular, kiliseyi kontrolleri altına aldılar.

g) Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması sonrasında Osmanlı devleti Avrupa içlerine rahatça ilerleme imkanı buldu.

101.Reform hareketleri sonrasında Avrupa’nın mezhep yapısı nasıl şekillendi?

Katolik, Ortodoks, Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm

102.Reform hareketlerinin Osmanlıya etkileri nelerdir?

Osmanlı Devletinde yaşayan Hıristiyan halka din ve inanç yönünde geniş haklar tanınmıştı. Osmanlı Hıristiyanları huzur içinde yaşıyorlardı. Bu nedenle reform hareketlerine katılma gereği duymadılar. Reform hareketleri sonrasında Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması Osmanlının Avrupa siyaseti açısından uygundu.Bu ortamdan yararlanan Osmanlı Devleti Avrupa’da Viyana’ya kadar ilerledi.

103.Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlayan dönem hangisidir?

Duraklama dönemi.

104.Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri nelerdir?

a) Merkezi yönetimde görülen bozulmalar

b) Ekonominin bozulması

c) Askeri sistemde bozulmalar

d) Sosyal alandaki bozulmalar

e) Eğitimde bozulmalar

105.Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri nelerdir?

a) Güçlü devletlere komşu olma ve doğal sınırlara ulaşma

b) Coğrafi keşiflerin etkisi

c) Rönesans’ın etkisi

d) Kapitülasyonların etkisi

e) Haçlı zihniyeti

106.I.Ahmet’in Osmanlı veraset sisteminde yaptığı düzenlemeler nelerdir?

Ekber ve Erşed (yaşça en büyük ve en olgunun başa geçmesi) geleneğini getirdi. Şehzadelerin sancağa gönderilme geleneğinden vazgeçildi.

107.Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanan ilk resmi antlaşma hangisidir? Hotin Antlaşması

108.1639 Kasr-ı Şirin Antlaşmasının önemi nedir?

a) Yaklaşık olarak bu günkü Türk-İran sınırı çizildi.

b) Doğu’da uzun süren bir barış dönemi başladı.

c) Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki bağ koptu.

109.Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlık görevine getirilirken hangi şartları ileri sürdü?

a) Saray devlet işlerine karışmayacak

b) Devlet işleriyle ilgili sunacağı teklifler kabul edilecek

c) Memurluklara istediği kişiyi atayacak

d) Hakkında şikayet olursa, önce savunması alınacak, sonra karar verilecek

110.Osmanlı Devletinin batıda toprak kazandığı son antlaşma hangisidir? Bucaş Antlaşması

111.1683 Viyana Seferinin nedenleri nelerdir?

a) Avusturya baskısı sonrasında Macarların Osmanlı dan yardım istemeleri ve bu isteğin kabul edilmesi.

b) Zitvatoruk Antlaşmasıyla Avusturya karşısında kaybedilen üstünlüğün yeniden oluşturulmak istenmesi.

c) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’yı alarak yönetimdeki gücünü arttırma isteği.

112.1683 Viyana bozgunun nedenleri nelerdir?

a) Kuşatmada büyük topların bulunmayışı

b) Avrupa devletlerinin Avusturya’ya yardımı gelmesi

c) Kırım Hanı’nın görevini yerine getirmemesi

d) Viyana’nın güçlü surlarla çevrili olması

e) Grideki kalelerin alınmamış olması

f) Devletteki iç çekişmelerin orduya yansıması

113.1683 Viyana bozgunun sonuçları nelerdir?

a) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi

b) II. Viyana kuşatması Avrupa’yı telaşa düşüren son sefer oldu

c) Uğranılan yenilgi Avrupa’dan geri çekilme süreci başlattı.

d) Osmanlının başarısızlığı Avrupa’yı harekete geçirdi, Haçlı zihniyetini canlandırdı

e) Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya’nın katılımıyla Kutsal İttifak kuruldu

114.II. Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı Devletine karşı kurulan Kutsal İttifakta yer alan devletler hangileridir?

Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya

115.Karlofça Antlaşmasına göre Avusturya nereleri aldı?

Banat yaylası ve Temeşvar hariç, Macaristan ve Erdel’i Avusturya ele geçirdi.

116.Karlofça antlaşmasına göre Lehistan nereleri aldı?

Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.

117.Karlofça Antlaşmasına göre Venedik nereleri aldı?

Mora Yarımadası ve Dalmaçya Venedik’e verildi.

118.Osmanlı Devletinin batı karşısında askeri üstünlüğünü kaybederek,geri çekilme sürecine girdiği antlaşma hangisidir?

Karlofça Antlaşması.

119.Hangi antlaşma sonrasında Osmanlının Karadeniz’deki egemenliği İlk kez tehlikeye girdi? Yazınız.

İstanbul Antlaşması.

120.17. yüzyıl isyanları nitelik bakımından kaça ayrılır? Yazınız.

a) İstanbul İsyanları b) Celali İsyanları c) Eyalet İsyanları

121.Osmanlı Tarihi’nde 17. yüzyılda meydana gelen iç isyanların amaçları bakımından gösterdikleri farklılıklar nelerdir? Yazınız.

İstanbul ve Celali İsyanları devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmayıp, şahıslara ve kötü devlet yönetimine karşı meydana gelen isyanlardır. Bu yüzyılda meydana gelen eyalet isyanları ise Osmanlı Devleti’nden ayrılarak, mevcut düzeni yıkmaya yönelik isyanlardır.

122.17. yüzyıl ıslahatlarının amaçları nelerdir?

Devlet içindeki bozulmaları düzeltmek ve devleti yükselme dönemindeki güç ve ihtişamına kavuşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

123.17. yüzyılda daha çok hangi alanlarda ıslahatlar gerçekleştirildi?

Bu yüzyılda daha çok askeri, mali ve ahlaki alanlarda ıslahatlar yapıldı.

124.17. Yüzyıl ıslahatçı padişahları kimlerdir?

II. Osman, IV. Murat.

125.17. yüzyıl ıslahatçı devlet adamları kimlerdir?

Kuyucu Murat Paşa, Kemankeş Mustafa Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa

126.Rus Çarı I.Petro’nun Rusya’yı güçlü bir devlet haline getirmek amacıyla belirlediği politikalar nelerdir?

a) Rusya’nın Karadeniz’deki etkinliğini arttırmak,

b) Kırım ve çevresini ele geçirmek

c) Kafkasları denetim altına almak

d) Lehistan’ı egemenlik altına almak

e) Balkanlardaki Ortodoksları himayesine almak.

f) Boğazları ele geçirerek, Akdeniz’e açılamak.

127.18. yüzyıl başlarında Osmanlı devlet adamlarının batıda izledikleri politika ve sonuçları nelerdir?

18. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etti. Bu politika doğrultusunda yaptığı savaşlarda istenen amaca ulaşamadı, hatta yeni topraklar kaybetti.

128.Osmanlı Devleti’nin batıya bakış açısının değişmesi ile sonuçlanan antlaşma hangisidir? Pasarofça Antlaşması

129.1746’da Osmanlı-İran arasında imzalanan Kerden Antlaşmasının önemi nedir?

Bu antlaşma ile Osmanlı- İran savaşları sona erdi ve taraflar arasında barış dönemi başladı.

130.Küçük Kaynarca Antlaşmasının en önemli maddesi nedir?

Dini bakımdan Osmanlı’ya bağlı kalması şartı ile Kırım’a bağımsızlık verilmesi.

131.Rusya kapitülasyonlardan yararlanma hakkını ilk kez hangi antlaşma ile elde etti?

Küçük Kaynarca Antlaşması

132.Rusya Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını ilk kez hangi antlaşma ile elde etti?

Küçük Kaynarca Antlaşması

133.Grek Projesi’ne göre Osmanlı toprakları nasıl paylaşılmak istenmektedir?

Sırbistan, Bosna ve Hersek Avusturya’ya bırakılacak, Türkler Rumeli’den atılabilirse İstanbul merkez olmak üzere Bizans Devleti yeniden kurulacaktı.

134.Ziştovi Antlaşmasının önemi nedir?

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan son barış antlaşmasıdır.

135.Yaş Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

Kırım kesin olarak Rusya’nın eline geçti. Osmanlı’nın Kırım’ı geri alma ümitleri bitti. Yaş Antlaşması’yla Osmanlı’da gerileme süreci sona erdi, dağılma süreci başladı.

136.Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesindeki amaçları nelerdir?

a) İngiltere’nin Uzakdoğu’daki çıkarlarını engellemek, Hindistan’daki sömürgelerine giden yolu kesmek.

b) Mısır’ın zenginliklerinden ve ticari imkanlarından yararlanmak.

c) Akdeniz’i bütünüyle kontrol altına almak, Yedi Yıl Savaşları’nda İngiltere’ye kaptırdığı sömürgelerin boşluğunu Akdeniz’de kapatmak.

137.Fransa Mısır’ı işgalindeki amaçlarına ulaşmak için hangi yolları izledi?

a) Osmanlının Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki etkinliğini azaltmaya,

b) Osmanlı himayesindeki Rumlara ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya,

c) Osmanlının gücünü kırarak zayıflığından faydalanmaya çalıştı.

138.Osmanlı devlet adamları denge politikasını ilk kez hangi olay sırasında kullandılar?

Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında.

139.18.yüzyıl ıslahatlarının en önemli özellikleri nelerdir?

a) 18. yüzyılda Osmanlı aydının batıya bakışı değişti. Batının askeri ve teknik üstünlüğü kabul edilerek, ilk batılılaşma hareketleri başlatıldı

b) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanılarak, özellikle askeri ve teknik alanda bazı yenilikler yapıldı. Yenilik çalışmalarında ilk kez batılı uzmanlardan faydalanılmaya başlandı.

140.Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılan dönem hangi olaylar arasında yaşandı, dönemin mimarları kimlerdir?

1718 Pasorofça Antlaşması’ndan 1730 Patrona Halil İsyanı’na kadar geçen süre Osmanlı Tarihi’nde Lale Devri olarak adlandırılır. Dönemin mimarları Padişah III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

141.Askeri alanda ilk kez batı tarzı yenilikler yapan ve bu yeniliklerde ilk kez batılı uzmanlardan faydalanma yolunu seçen Osmanlı padişahı kimdir?

I.Mahmut

142.Osmanlı Devletinde batıda geçici elçilikler açılması uygulaması ilk kez hangi dönemde başlatıldı?

Lale Devri

143.18.yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasının nedenleri nelerdir?

a) Yenilikler bir önceki yüzyıla göre daha köklü olmasına rağmen, bilinçli bir kadroya dayanmadığı ve kişilere bağlı kaldığı için başarısızlıkla sonuçlandı.

b) Ulemanın yeniliklere cephe alması da etkili oldu.

c) Yenilikler sırasında çıkarları zedelenen bazı çerceler özellikle yeniçeriler çıkardıkları isyanlarla yeniliklerin başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili oldular.

144.Fransız İhtilal öncesinde Fransız halkı hangi sosyal sınıflara ayrılmaktaydı?

Soylular, Rahipler, Burjuvalar ve Köylüler

145.Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasında etkili olan dış etkenler nelerdir?

a) İngiltere’de kurulmuş olan Meşruti yönetimin Fransız halkını etkilemesi.

b) Fransa’nın yardımlarıyla Amerikalıların bağımsızlığa kavuşmaları ve demokrasiye geçmeleri, Fransız halkına örnek oldu.

146.Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkileri nedir? Yazınız.

İhtilalin ortaya çıkardığı Ulusçuluk (Milliyetçilik) akımı çok uluslu bir devlet olan Osmanlı’nın yıkılmasını sağlayan temel faktör oldu. XIX. ve XX. yüzyıllarda başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla önce Balkanlarda daha sonra tüm ülkede azınlıklar arasında ayrılık hareketleri başladı. Zaman içerisinde Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız devletlerini kurdular.

147.Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

a) İhtilalin getirdiği hürriyet adalet ve eşitlik gibi kavramlar Osmanlı aydınları üzerinde etkili oldu. Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme hareketlerini başlattı.

b) Azınlıkların bağımsızlık istekleri Türk milletine örnek teşkil etti. Türk milliyetçiliği esasına dayanan bir devlet yapısı kurmak üzere çalışmalara başlandı. Osmanlı Devletinin yıkılmasını sağlayan en temel faktör olan milliyetçilik, Kurtuluş Savaşı yıllarında ve sonrasında kurulmakta olan yeni Türk devletinin en temel dayanağı oldu.

148.Sanayi İnkılabı nedir? Yazınız.

Sanayi İnkılabı, İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiştir.

149.Sanayi İnkılâbının İngiltere’de ortaya çıkmasının nedenleri nedir?

a) Büyük sömürgelere sahip olması,

b) Yönetimde merkezi otoritenin olması,

c) Araştırma ve özgür düşünce ortamının olması,

d) Kömür ve demir madenlerin ülkede bol miktarda bulunması,

e) Hammadde birikiminin ve geniş pazar imkanlarının olması.

150.Osmanlı tarihinde 1808’de ayanlarla imzalanan Sened-i İttifak’ın sonuçları nelerdir?

a) Ayanlar merkezi otoriteye bağlandı, yönetim güçlendi.

b) Ayanların varlığının resmen tanınmış olması, devletin ne kadar güçsüz düştüğünü de açığa çıkardı.Bu yönüyle Sened-i İttifak, merkezi devlet yönetimine ters düşen bir uygulamadır.

151.1812 Bükreş Antlaşmasının sonucu nedir?

Osmanlı Tarihi’nde ilk defa bir azınlık (Sırplar), bazı imtiyazlar (ayrıcalıklar) elde etti.

152.1829 Edirne Antlaşmasının sonuçları nedir?

a) İlk kez bir azınlığa, Yunanlılara bağımsızlık verildi.

b) Osmanlı kendi gücüyle topraklarını koruyamayacağını anladı. Batılı devletlerin desteğine olan ihtiyaç iyice belirginlik kazandı.

c) Tuna Nehri kıyılarındaki kalelerin Ruslara bırakılması Rusya’nın Balkanlardaki siyasi ve ticari etkinliğini arttırdı.

d) Doğudaki kalelerin elden çıkmasıyla Doğu Anadolu Rus tehdidi altına girdi.

153.19. Yüzyılda Balkanlarda görülen bağımsızlık hareketlerinin temel nedenleri nelerdir?

a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik (Ulusçuluk) düşüncesi.

b) Osmanlı Devletinin bölgedeki varlığını sona erdirmek isteyen batılı devletlerin Osmanlıyı zayıflatmak amacıyla Balkan uluslarını kışkırtmaları.

154.19. Yüzyılda meydana gelen Yunan İsyanın nedenleri nelerdir?

a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı.

b) Batılı devletlerin özellikle Rusya’nın kışkırtmaları.

c) Osmanlıda merkezi otoritenin zayıflaması.

d) Rönesans’la Yunan medeniyetinin Avrupa’da tanınması ve batıda Yunanlılara karşı sempatinin artması.

e) Avrupa’nın etkisiyle Yunanlıların Bizans mirasına sahip çıkmak istemeleri.

f) Yunan aydınlarının halkı bağımsızlığa yönlendirmeleri ve kurdukları cemiyetler.

155.19. Yüzyılda meydana gelen Yunan İsyanı Avrupa diplomasisinde hangi unsurları ön plana çıkardı? Yazınız.

Din ve Kültür unsurları ön plana çıkarıldı.

156.1833 Kütahya Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

a) Doğu Akdeniz’de Osmanlının etkinliği azaldı. Denetim Kavalalı’nın eline geçti.

b) Mısır ve Boğazlar uluslar arası bir sorun haline geldi.

c) Osmanlının bir valisi ile başa çıkamayacak kadar güçsüz düşmesi, batılıların Osmanlı üzerindeki ticari ve siyasi baskılarını arttırdı.

157.Hünkar İskelesi Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

a) Rusya’nın Karadeniz’deki güvenliği arttı.

b) Rusya ile Osmanlı arasında bir ittifak ve dayanışma oluştu.

c) Osmanlı son kez boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kullandı. Boğazlar İngiltere ve Fransa’ya kapandı.

d) Antlaşma İngiltere’nin çıkarlarına ters düştüğü için Rusya ile karşı karşıya geldi.

e) Batılılar antlaşmanın yürürlüğe girmemesi için çaba sarf ettiler. Mısır sorununa ek olarak boğazlar sorunu da uluslar arası bir sorun haline geldi.

158.1840 Londra Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

a) Mısır sorunu çözümlendi. Mısır’a özerklik verildi. Osmanlı Devletinde ilk kez bir valilik bu kadar güçlenerek saltanat niteliği kazandı.

b) İngiltere bağımsız bir Mısır Devletinin kurulmasını engelleyerek, sömürgelerine giden yolu güvenceye aldı. Fransa’nın Kavalalı kozunu kullanmasını engelledi.

c) Doğu Akdeniz’de İngiltere’nin daha aktif bir rol oynaması, Rusya açısından olumsuz bir gelişme oldu.

159.1841 Boğazlar sözleşmesine göre İstanbul ve Çanakkale boğazlarının statüsü nasıl belirlendi? Boğazlar, Osmanlı egemenliğinde kalacak, Boğazlardan hiçbir savaş gemisi geçmeyecekti.

160.19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikası nedir? Yazınız.

İngiltere 19.yüzyılın son çeyreğine kadar bölgede Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikası izledi.1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra ise bölgede Osmanlı varlığını yok etmek amacıyla oluşan paylaşım planları içerisinde yer aldı.

161.19. yüzyılda İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğü politikasını hangi amaçla uygulamıştır?

İngiltere bölgede Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyarak, sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamaya ve Akdeniz’deki çıkarlarını korumak istiyordu.

162.19. yüzyılda Avusturya hangi nedenle Osmanlının yanında yer aldı?

Balkanlarda Rusya tarafından sürdürülen milliyetçilik hareketlerinin yayılmasından ve Rusya’nın güçlenmesinden çekindiği için Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştı.

163.Kırım Savaşının çıkmasında etkili olan Rus politikaları nelerdir?

a) Ortodoksların koruyucusu sıfatıyla Osmanlı’nın içişlerine karışması ve Kutsal Yerler konusunda bazı isteklerde bulunması.

b) Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla elde ettiği ve daha sonra kaybettiği hakları geri almak istemesi.

c) Balkanlarda kendisine bağlı devletler kurdurmak istemesi.

164.Kırım Savaşının çıkmasında Osmanlıdaki ıslahat hareketlerinin etkisi nedir?

Osmanlı Devletinin Tanzimat Fermanı doğrultusunda yönetim, maliye, hukuk, askerlik ve eğitim alanında kapsamlı bir yenilik hareketine girişmesi, Osmanlının bölgede durumunu güçlendirmesini istemeyen Rusya’yı korkutması.

165.Kırım Savaşının çıkmasında Batılı devletlerin tutumlarının etkileri nelerdir?

a) Balkanlarda Avusturya’nın, Doğu Akdeniz’de İngiltere ve Fransa’nın Rusya karşısında çıkarlarını korumak istemeleri.

b) Macar mültecileri koruduğu için, Avrupa’da Osmanlı lehine bir kamuoyu oluşması.

166.1856 Paris Barış Antlaşmasında Osmanlının yenik devlet muamelesi görmesine yol açan madde hangisidir? Yazınız.

a) Karadeniz’in tarafsızlığı sağlanacak;bütün ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacak.

b) Rusya ve Osmanlı Karadeniz’de donanma bulunduramayacak ve tersane kuramayacak.

167.1856 Paris Barış Antlaşması hangi yönleriyle Osmanlı Devleti için olumlu bir antlaşmadır?

Rus tehlikesinin önlenmesi, Avrupa devletler topluluğuna kabul edilme, Avrupa hukukundan faydalanma ve toprak bütünlüğünün garantisi açısından olumlu bir antlaşmadır.

168.1856 Paris Barış Antlaşması hangi yönleriyle Osmanlı Devleti için olumsuz bir antlaşmadır?

Karadeniz’in tarafsızlığı ve ıslahatların antlaşmada yer alması bakımından olumsuz bir antlaşmadır.

169. XIX. Yüzyılda Rusya tarafından ilk kez kullanılan Şark Meselesi terimi yüzyıl boyunca hangi anlamlarda kullanılmıştır?

Şark Meselesi; XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ise Avrupa’da ki topraklarının paylaşılması anlamında algılanmıştır.

170. Pan-slavizm nedir? Hangi ülke tarafından geliştirilmiştir?

Ortodoks ve Slav ırkından olan balkan uluslarının Rusya egemenliği altında birleştirilmesini hedef alan Rusya tarafından geliştirilen siyasi bir akımdır.

171. 1876 İstanbul Tersane Konferansı hangi amaçla toplandı?

İngiltere’nin girişimleriyle Balkan olaylarını yatıştırmak, Osmanlı-Rus anlaşmazlığını barış yoluyla çözümlemek.

172. 1876’da Osmanlı Devlet adamlarının Kanun-i Esasiyi ilan etmelerinin amaçları nelerdir?

a) Batılıların iç işlerimize karışmasını önlemek,

b)Balkan uluslarına yönetimde temsil hakkı tanıyarak devletten kopmalarını engellemek,

c) İstanbul Tersane Konferansının toplanmasını gereksiz kılmak,

d) Balkan sorununun çözümünde Rusya’ya karşı batılı devletlerin desteğini elde etmek.

173. 1878’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayestefanos Antlaşması’nın uygulanmamasının nedenleri nedir?

Bu antlaşma ile Rusya himayesinde Karadeniz ve Ege’ye kadar uzanan büyük bir Bulgaristan kuruluyordu. Böylece Ruslar hem Balkanlarda etkinliğini arttıracak, hem de Bulgaristan üzerinden Akdeniz’e ulaşacaktı. Antlaşma bu yönü ile İngiltere, Almanya ve Avusturya’nın çıkarlarına ters düştüğü için bu devletlerin itirazına uğradı ve uygulanamadı.

174. Ermeni Sorunu ilk kez hangi antlaşma ile Osmanlı Devletinin karşısına fiili olarak ortaya çıktı?

Berlin Antlaşması (1878).

175. Ermeni Sorunun ortaya çıkışında rol oynayan Rusya’nın amacı nedir?

Doğu Anadolu’da yaşayan Osmanlı Ermenilerini kullanarak, bölgede kendi himayesinde kurulacak bir Ermeni devleti aracılığı ile Akdeniz’e ve Orta Doğuya inmek.

176. Ermeni Sorunun ortaya çıkışında rol oynayan İngiltere’nin amacı nedir?

Doğu Anadolu’da İngiltere koruyuculuğunda bir Ermeni devleti kurulmasını sağlayarak Rusya’nın güneye inmesini önlemek.

177. 31 Mart Olayı nedir? Osmanlı Tarihi’nde meşrutiyet karşıtlarının, Meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla 13 Nisan 1909’da çıkardıkları isyan hareketidir.

178. Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki varlığı hangi antlaşma ile sona erdi?

Uşi (Ouchy) Antlaşması

179. Balkan Savaşlarının nedenleri nedir?

a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi

b) Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panslavizm politikası ile Balkan milletlerinin birleştirilmek istenmesi

c) Reval görüşmelerinde İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlardaki isteklerinde serbest bırakması

d) Balkan devletlerinin Rusya önderliğinde Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını paylaşma isteği

e)Osmanlının Trablusgarp’ta savaşması ve ordudaki siyasi bölünmüşlük

180. I. Balkan Savaşlarında yer alan ülkeler hangileridir?

Osmanlı Devleti, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ

181. I. Balkan Savaşları hangi antlaşma ile sona erdi yazarak, batı sınırımız nasıl çizildi belirtiniz?

I. Balkan Savaşları Londra Antlaşması ile sona erdi.Bu antlaşmaya göre Midye-Enez hattı batı sınırımız olarak belirlendi.

182. I. Balkan Savaşlarının temel nedeni nedir?

I. Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan’ın daha fazla toprak alması ve sınırlarını Ege denizine kadar genişletmesi diğer Balkan devletlerinin tepkisine yol açtı. Bu da II. Balkan Savaşlarının temel nedenini oluşturmaktadır.

183. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda nereleri kaybetti?

Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları ve Girit

184. Osmanlı Devletini içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya yönelik ortaya çıkan fikri akımlar hangileridir?

Osmanlıcılık, İslamcılık, Türk Birliği (Turancılık), Türkçülük, Batıcılık.

185. Osmanlıcılık nedir?

Bir “ Osmanlı Milleti” bilinci oluşturarak azınlıkların devletten kopmasının önlenebileceğini savunan bir akımdır.

186. İslamcılık nedir?

Devletin kurtuluşunu dini esaslara bağlılıkta ve halifenin etrafında birleşmekte gören bir fikir akımıdır.

187. Turancılara göre Rusya’nın Panslavizm politikası nasıl engellenebilirdi?

Bölgedeki Türklerin birlik halinde hareket etmesiyle engellenebilirdi.

188. Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirleri neden başarısız olmuşlardır?

Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirleri milliyetçilik akımı ile çeliştiği için başarısız olmuştur.

189. XX. yüzyıl başlarında yeni Türk Devletinin kurulmasında hangi fikir akımları etkili olmuştur?

Türkçülük ve Batıcılık.

190. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İttifak ve İtilaf blokları hangi Avrupa devletlerinin katılımı ile kuruldu?

Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya tarafından İttifak devletleri grubu.

İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından İtilâf devletleri grubu.

191. Almanya Osmanlı Devletini kendi yanında savaşa girdirmekle hangi hedeflere ulaşmak istiyordu?

a) Savaşı geniş bir alana yayarak kuşatma altına alınmaktan kurtulmak.

b) Yeni cephelerin açılmasını sağlayarak, İtilaf devletlerinin askeri gücünü bölmek.

c) Boğazları İtilaf devletlerine kapatarak Rusya’ya yardım ulaşmasını engellemek.

d) Süveyş Kanalını alarak, İngiltere’nin sömürgelerinden yardım almasını engellemek.

e) Ortadoğu petrollerinden faydalanmak.

f) Osmanlı ordusunu donatarak savaş gücünden faydalanmak.

g) Halifenin Müslümanlar üzerindeki nüfuzundan yararlanmak.

192. Osmanlı Devletinin Almanya yanında savaşa girerek ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

a) Balkan Savaşlarında kaybedilen yerleri geri almak.

b) Almanya’nın yardımıyla bozulmuş olan ekonomik durumu düzeltmek. Kapitülasyonlardan ve dış borçlardan kurtulmak.

c) Türk dünyasını ortak bir çatı altında toplayarak büyük bir güç elde etmek. Böylece Turan idealini gerçekleştirmek.

d) İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırarak, bu devletleri içerden çökertmek; böylece Kuzey Afrika’daki toprakları geri almak.

e) Doğuda Rus işgali altındaki yerleri kurtarmak.

193. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesinin sonuçları nelerdir?

a) Savaş geniş bir alana yayıldı. İtilaf devletlerinin gücü bölündü. Almanya kuşatma altına alınmaktan kurtuldu.

b) Ruslar kuvvetlerinden bir kısmını doğuya kaydırmak zorunda kalınca Almanların yükü hafifledi.

c) İtilaf devletlerinin Rusya’ya yardım ulaştırması zorlaştı.

194. I. Dünya Savaşı’nda çarpıştığımız taarruz cepheleri hangileridir?

Kafkas cephesi ve Kanal Cephesi

195. Çanakkale Cephesinin açılış nedenleri nelerdir?

a) Boğazlar ve İstanbul alınarak Osmanlı savaş dışı bırakılacak,

b) Rusya’ya gerekli silah ve yardım yapılarak Almanlar ve Bolşeviklere karşı güçlendirilecek,

c) Almanya’nın doğuya yayılması önlenecek,

d) Trakya üzerinden yeni bir cephe açılarak Balkan devletlerinin desteği sağlanacak,

e) İngiltere Mısır’daki varlığını güvenceye alacak,

f) Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarına ulaşılacaktı.

196. Çanakkale Cephesinin sonuçları nelerdir?

a) Çanakkale Savaşları Osmanlının zaferi ile sonuçlandı,

b) Savaşı erken bitirme düşüncesi başarısız oldu. Savaş iki yıl uzadı,

c) Yardım alamayan Rus ekonomisi bozuldu. Rusya, ihtilal sonrasında savaştan çekildi,

d) Yarım milyona yakın insan öldü.

e) Osmanlının başarısını gören Bulgaristan Almanya’nın yanında savaşa girdi,

f) Mustafa Kemal’in kazandığı başarılar ulusal mücadelede önder olarak benimsenmesinde etkili oldu.

197. Kanal Cephesinin açılış nedenleri nelerdir?

a) Mısır’ı geri almak

b) İngilizleri Mısır’dan çıkararak, sömürgeleriyle bağlantısını kesmek

198. Irak Cephesinin açılış nedenleri nelerdir?

a) Türk kuvvetlerinin İran’a girip Hindistan’ı tehtid etmesini engellemek,

b) Kuzeye doğru ilerleyerek, Ruslara yardım ulaştırmak,

c) Ortadoğu petrollerini ele geçirmek.

199. Sınırlarımız dışında müttefiklerimize yardım amacıyla savaştığımız cepheler hangileridir?

Makedonya, Romanya ve Galiçya cepheleri.

200. Vak’a-yı Hayriye nedir?

1826’da II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olayıdır.

201. Mahmut devrinde hangi alanlarda ıslahatlar yapıldı?

Askerlik, hukuk ve yönetim, eğitim ve kültür, ekonomi alanlarında ıslahatlar yapıldı.

202. Tanzimat Fermanının kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?

a) Mısır ve Boğazlar sorununun çözümünde batılıların desteğini sağlamak,

b) Batılıların azınlık sorununu bahane ederek devletin iç işlerine karışmalarını engellemek,

c) Daha kalıcı ıslahatlar yaparak devleti dağılmaktan kurtarmak,

d) İngiltere ve Fransa’nın ıslahat yapılması yolundaki baskı ve taleplerini karşılamak.

203. Tanzimat Fermanı hangi yönü ile İngiltere’deki Manga Carta’ya benzetilebilir?

Tanzimat Fermanı padişahın otoritesini kanun gücüyle sınırladığı için Manga Carta’ya benzetilebilir.

204. Tanzimat’tan itibaren Osmanlı adliye teşkilatında yapılan düzenlemeler sonucunda kurulan mahkemeler hangileridir?

Şer’iye mahkemeleri, Azınlık cemaat mahkemeleri, Konsolosluk mahkemeleri, Ticaret mahkemeleri, Nizamiye mahkemeleri.

205. Islahat Fermanına niçin “imtiyazlar fermanı” da denmektedir?

Islahat Fermanında azınlıklar lehine yeni düzenlemeler yapıldığı için Müslüman halk tarafından imtiyazlar fermanı olarak ta adlandırılmıştır.

206. Kanun-i Esasinin ilanı ile kurulan Osmanlı Mebusan Meclisi hangi üyelerden oluşmaktaydı?

Osmanlı Meb’usan Meclisi; Âyan ve Mebusan olmak üzere iki ayrı gruptan oluşmaktadır.

207. Osmanlı Devletinde anayasal düzen ilk kez ne zaman, hangi olayla başladı?

1876’da Kanun-i Esâsî’nin kabulü ile başladı.

208. Devlet nedir?

Devlet; insanların sınırları belli bir toprak parçası üzerinde kendi kendini idare edebilmek için meydana getirdiği siyasi bir teşkilatlanmadır.

209. Devleti meydana getiren ana unsurlar nelerdir?

Halk (melet), Yurt (vatan), Egemenlik (devlet kudreti), Bağımsızlık.

210. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temelleri nelerdir?

a) Eski Türk gelenekleri,

b) İslam dininin devlet anlayışı,

c) Hakim olunan topraklardaki toplumların devlet anlayışları.

211. Kuruluştan itibaren Osmanlı Devletinin başkentleri hangi şehirlerdir?

Söğüt, Bilecik, Karacahisar, İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul.

212. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır?

Askerî (yönetenler) ve Reaya (yönetilenler) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

213. Fatih Sultan Mehmet hazırlattığı Kânunnâme’de hangi nedenle kardeş katlini yasallaştırdı?

Kardeşler arasındaki taht kavgalarını önlemek devletin devamlılığını sağlamak ve huzura kavuşmasını sağlamak amacıyla kardeş katlini yasallaştırdı.

214. I. Ahmet’in Osmanlı veraset sisteminde yaptığı yasal düzenlemeler nelerdir?

I.Ahmet veraset sisteminde yaptığı düzenleme ile saltanat boşalırsa hanedanın en büyüğü (Ekber) ve en olgunu (Erşed) padişah olur hükmünü getirmiştir.

215. Osmanlı hükümdarlarının kuruluştan itibaren kullandıkları unvanlar nelerdir?

Bey, Gazi, Hüdavendigâr, Han, Hakan, Sultan, Padişah, Halife, Şahane, Hümayun gibi unvanlar kullandılar.

216. Osmanlı Devleti’nde hükümdarlık sembolleri nelerdir?

Hutbe, Sikke (para bastırmak), Davul (tabl, nevbet), Sancak, Tuğ.

217. Klasik dönem Osmanlı devlet yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşmaktadır?

Birun (dış saray), Enderun ve Harem.

218. Enderun’daki hizmet ve eğitim odaları nelerdir?

Has oda, Hazine odası, Kiler odası, Seferli odası.

219. Osmanlı devlet yönetiminde Divan nedir?

Devlet ve ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim ve en yüksek mahkeme organıdır.

220. Osmanlı devlet yönetiminde Divan-ı Hümayun’un daimi üyeleri kimlerdir?

Padişah( Fatih dönemine kadar), Veziriazam, Kubbealtı vezirleri, Kazasker(Kadıasker), Defterdar, Nişancı.

221. Osmanlı devlet yönetiminde gerek duyulduğunda divan toplantılarına çağrılan üyeler kimlerdir?

Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası, Şeyhülislam.

222. Divan üyesi olan Nişancı’nın görevleri nelerdir?

Padişah adına yazılan ferman, berat, name gibi belgelere padişahın tuğrasını çekerdi. Kanunları düzenlemek, tapu ve kadastro işlerini yürütmek, yeni fethedilen toprakları kaydetmek ve dirlik defterlerini tutmak. Ayrıca divanda alınan kararların mevcut hukuk kurallarına uygunluğunu denetlemek gibi görevleri vardı.

223. Divan üyesi olan Defterdar’ın görevleri nelerdir?

Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazmak, rütbe ve dirlik verilecek kimseleri hükümdara teklif etmek, akçenin değerini korumak, bütçeyi hazırlayarak padişaha sunmak.

224. Divan üyesi olan Kazasker’in görevleri nelerdir?

Divanda askeri ve sivil adalet işlerine bakmak, kadıların, müderrislerin ve naiplerin özlük işlerini takip etmek.

225. Osmanlı Devlet yönetiminde Defterdar’ın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan kalemler (daireler) hangileridir?

Ruznamçe Kalemi, Maliye Emirleri Kalemi ve Tarihçi Kalemi.

226. Osmanlı Devletinde hazine kaça ayrılır?

Hazine-i Hassa (İç Hazine) ve Hazine-i Amire (Dış Hazine)

227. Tımar sistemi nedir?

Tımar Sistemi; Bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi tahsis edilmesi ve buna karşılık onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulüdür.

228. İltizam nedir?

İltizam kanunların saptadığı vergileri yükümlülerinden toplama ve devlet hazinesine aktarma görevinin açık arttırma yoluyla ve belli şartlarla bazı şahıslara devredilmesi yöntemidir.

229. Osmanlı taşra teşkilatında eyaletler kaça ayrılır?

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletle, Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler ve Bağlı Hükümet ve Beylikler.

230. Kapıkulu Piyadeleri hangi askeri sınıflardan oluşmaktadır?

Acemi oğlanlar ocağı, Yeniçeri ocağı, Topçu ocağı, Top Arabacıları ocağı, Cebeci ocağı, Humbaracı ocağı, Lağımcı ocağı.

231. Kapıkulu Sipahileri (süvarileri) hangi askeri sınıflardan oluşmaktadır?

Sipahlar (Sipahiler), Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler.

232. Osmanlı kara ordusundaki yardımcı kuvvetler hangileridir?

Akıncılar, Azaplar, Yaya ve Müsellemler, Deliler, Yörükler, Gönüllüler, Beşliler, Sakalar.

233. Osmanlı kara ordusu kaç gruptan oluşuyordu?

Kapıkulu Ordusu, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Kuvvetler.

234. Osmanlı hukuk sisteminin temeli kaça ayrılır?

Şer’i hukuk ve Örfî hukuk

235. Osmanlı hukuk sisteminde yer alan şer’i hukukun temelleri nelerdir?

Şer’i hukukun temelini Kur’an-ı Kerim ve hadisler oluşturmaktadır.

236. Osmanlı hukuk sisteminde yer alan örfî hukuk nedir? Açıklayınız?

Örfî hukuk, şer’i hukuka ters düşmemek şartı ile padişahın koyduğu kanun, kanunname ve ferman gibi kurallardır. Bu kurallar töreye uygun olurdu. Örfî konulardaki kurallar padişahın ağzından yazılır ve bunlara ferman denirdi. Fermanlar devlet hayatını ve sosyal hayatı düzenlerdi.

237. Vakıf nedir?

Vakıf, Müslümanların, mallarından bir kısmı insanların hayrına sonsuza kadar bağışlamasıdır.

238. İlmiye sınıfının devlet yönetimi ve toplum içindeki görevleri kaça ayrılar?

Tedris (eğitim-öğretim), Kaza (yargı), İftâ (fetva).

239. Osmanlı toplum yapısında ilmiye sınıfının temsilcileri kimlerdir?

Şeyhülislam, Kazasker, Kadılar, Müderrisler, Müftüler, Nakibüleşraf, Hekimler, İmamlar, Müezzinler, Müneccimler, Şeyhler ve Şerifler.

240. İlmiye sınıfının tedris görevi nedir? Kimler tarafından kullanılır?

Tedris, eğitim ve öğretim görevidir. Müderrisler tarafından kullanılır.

241. İlmiye sınıfının kaza görevi nedir? Kimler tarafından kullanılır?

Kaza (yargı), İslâm hukukuna göre hüküm verme görevidir. Kazasker (Kadıasker) ve kadılar tarafından kullanılır.

242. Şeyhülislâm kimdir?

Divan-ı Hümâyun’un veya padişahın verdiği kararların İslâm dininin esaslarına uygun olup olmadığına dair görüş (fetvâ) belirten makamdır.

243. İlmiye sınıfının iftâ (fetva) görevi nedir? Kimler tarafından kullanılır?

İftâ (fetva), yapılanların, kararların dine uygun olup olmaması konusunda fikir beyan etmek yetkisiydi. Şeyhülislam ve müftü tarafından kullanılır.

EKTEN WORD BELGESİ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ
 

Ekli dosyalar

İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
  • 10.Sınıf Ödevi
  • Tarih 10.2.1 Çalışma Soruları
  • Tarih 10 Çalışma Soruları
  • Tarih 10 Çalışma Soruları
  • Tüm sayfalar yüklendi.
    Üst Alt