• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Soğuk Savaş Dönemi Testi 1

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,429
Tepkime puanı
7,676
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

Soğuk Savaş Dönemi Testi 11. Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmuştur?

A) ABD B) SSCB C) İtalya D) Almanya E) Yugoslavya2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Avrupa ve Balkanlardaki etkinliğini artırmıştır?

A) ABD B) Sovyetler Birliği C) Fransa D) Almanya E) İngiltere3. 1949 yılında 14 ülke tarafından kurulan NATO’nun etkinliğinin artmasında,

I. Sovyet tehdidinin bulunması,

II. uluslar arası terörizmle mücadele edilmesi,

III. üye sayısının artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III4. Türkiye Cumhuriyeti’nin,

I. Kore Savaşı’na katılması,

II. NATO’ya üye olması,

III. Mihver devletlere 1945’te savaş ilan etmesi

faaliyetlerinden hangileri soğuk savaş yıllarında Batı Bloku içinde yer aldığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III5. Türkiye Cumhuriyeti’nin,

- I. Dünya Savaşı sonrası Balkan ve Sadabat Paktı’na

- II. Dünya Savaşı sonrası Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı’na

öncülük etmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgesel ekonomik kalkınmaya öncülük etmek

B) Demokratik rejimi geliştirmek

C) İç güvenliği sağlamak

D) Doğu ve Batı sınırlarını güvence altına almak

E) BM’deki etkinliği artırmak.6. Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı’nın hazırlanmasının öncelikli amacıdır?

A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini oluşturma

B) Soğuk Savaş dönemini bitirme

C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme

D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme

E) NATO’nun genişlemesini sağlama.7. Türkiye’nin 1950’li yıllarda kalkınma hızının artış göstermesinde,

I. savaş ekonomisinin sona ermesi,

II. Marshall yardımından faydalanması,

III. BM’ye üye olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III8. 1945’ten sonra Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ve Uzakdoğu’da etkinliğini artırmış, bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur.

Bu durum karşısında Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Comecon B) Varşova Paktı C) Balkan Paktı D) Balkan Antantı

E) AET9. 1945 - 46 yıllarında Sovyetlerin, Türkiye’nin Doğu’daki bazı topraklarını istemesi ve Boğazlara yerleşmek hususundaki isteklerini resmen dile getirmesi Türkiye’yi zora sokmuştu. 1947 Truman doktrini ülkemizi kısmen rahatlatmış ise de güvenlik kaygısını giderememiştir.

Türkiye bu amaçla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) NATO B) AET C) Varşova Paktı D) BM E) Bağdat Paktı10. Almanya’nın 7 Mayıs 1945’te teslim olması ve savaştan çekilmesi üzerine Avrupa’da çok sayıda problem ortaya çıkmış ve barış düzeninde bunlara çözüm bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Buna göre Avrupa’da sorunları çözmek amacıyla aşağıdaki konferanslardan hangisi toplanmıştır?

A) Adana B) Potsdam C) Moskova D) Kahire E) Tahran11. Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO B) Varşova Paktı C) Bağdat Paktı D) Birleşmiş Milletler

E) Unesco12. II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği sosyalist rejimi benimseyen bazı Avrupa ülkeleri üzerinde etkili olmaya başlamış ve zamanla kendi liderliğinde oluşacak Doğu Bloku içerisinde yer alacak olan bu devletler ile dostluk, işbirliği ve saldırmazlık adı altında bazı antlaşmalar imzalayacaktır.

Sovyetler Birliği’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Antlaşma yaptığı devletleri denetim altında tutmaya

B) Dünyadaki politik ve ekonomik sorunlara çözüm bulmaya

C) Uluslar arası ilişkilerde bloklaşmayı sona erdirmeye

D) Siyasi alanda içe dönük bir politika izlemeye

E) İşbirliğine dayalı teşkilatlara üye olmaya13. Soğuk Savaş döneminde artan Sovyet tehdit ve yayılmacılığı karşısında Türkiye, Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Konseyi’ne üye olmuş ve Batı ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bağımsız devlet anlayışını korumak istediği

B) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ettiği

C) Dış siyasetinde Batı’ya yöneldiği

D) Batı Bloku’nun savunma sistemi içerisinde yer almaya çalıştığı

E) Sovyet Rusya’ya karşı güvenliğini tam olarak sağladığı14. II. Dünya Savaşı’nın sonlarından itibaren bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini işgal eden Sovyetler Birliği Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerde sosyalist iktidarlar kurdurmuştur. Amerika’nın sosyalizmi durdurma amacıyla hazırladığı program ise Sovyet – Amerikan mücadelesinin başlamasında önemli rol oynamıştır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya’nın yeni bir bloklaşmaya girdiği

B) Sovyetler Birliği’nin yayılmacı bir politika izlediği

C) Bazı ülkelerde rejim değişikliği görüldüğü

D) Soğuk Savaş döneminin sona erdiği

E) Sosyalizmin yayılmasında Sovyetler Birliği’nin etkili olduğu.15. SSCB ve denetimindeki Doğu Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu NATO’ya karşı askeri bir ittifak olan ve üyeleri arasında yardımlaşmayı amaçlayan Varşova Paktı’nı oluşturmuşlardır.

Bu bilgiye dayanarak Varşova Paktı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Batı Bloku’na karşı savunma tedbirlerini içerdiği

B) Silahlı kuvvet kullanımını benimsediği

C) Soğuk Savaş dönemini sona erdirdiği

D) Ortak işbirliğini esas aldığı

E) NATO’ya karşı bir denge olarak kurulduğu16. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına yaklaşıldığında barış düzeninin kurulması meselesinde İngiltere, ABD ve Sovyet Rusya Yatla Konferansı’na kendi amaç ve tasarıları doğrultusunda katılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu konferansta görüşülen meselelerden biri değildir?

A) Birleşmiş Milletler’in yapısı

B) İran’ın durumu

C) Uzakdoğu sorunu

D) Boğazların statüsü

E) Yahudi soykırımı.17. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin yayılmacı politikası karşısında Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu silahlı kuvvetleri de içeren bir savunma sistemi olan NATO’ya Türkiye’nin alınmasında, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in çağrısına uyarak asker gönderdiği Kore Savaşı’ndaki başarısı da etkili olmuştur.

Yalnız bu bilgiye dayanarak Türkiye ile ilgili,

I. Batı güvenlik sistemi içerisinde bulunmasına Sovyet Rusya’nın tepki gösterdiği,

II. askeri başarılarının politik ilişkilerine yön verdiği,

III. Sovyetler karşısındaki savunma ittifakında yer aldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III18. II. Dünya Savaşı sonrası başlayan Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah üretiminde yarışa girmişlerse de bu silahların oluşturacağı tehditler, bu devletler ve temsil ettikleri bloklar içindeki diğer devletleri zamanla antlaşma ve konferanslarla birbirine yakınlaştırmıştır. Ancak bu dönemde iki blok Kore Savaşı’nda karşı karşıya gelmekten de geri durmamıştır.

Bu durum Doğu ve Batı Bloku ülkelerinin,

I. karşılıklı güç denemesi yaptıkları,

II. Uluslar arası ilişkilerde zaman zaman yumuşama politikası izledikleri,

III. Soğuk Savaşı sona erdirip, sıcak savaşa yöneldikleri

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III1. B 2. B 3. E 4. D 5. D 6. D 7. D 8. B 9. A 10. B 11. D 12. A 13. E 14. D 15. C 16. E 17. D 18. D
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt