• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ÖSS Tarih ÖSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,429
Tepkime puanı
7,676
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

ÖSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

1. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde, TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’ ye karşı ayaklanmışlardır.

Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak İstenmesi

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

E) Kuvayı millîye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi

(2009-ÖSS Sos-1)2. Birinci TBMM’nin,

I. Üyelerinin iki yılda bir yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmesinin kararlaştırılması,

II. Üyelerinin çok çeşitli mesleklerden olması,

III. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip olması

özelliklerinden hangilerinin, vergi almak ve asker toplamak için otoritesini korumada etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

(2005-ÖSS)3. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ahmet izzet başkanlığında oluşturulan Osmanlı Heyeti’yle 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik’te görüşmüşlerdir. O günün tanınmış devlet adamlarından oluşan bu heyeti daha sonra Mustafa Kemal trenle Ankara'ya götürmüştür.

Mustafa Kemal’in Osmanlı Heyeti’ni Ankara’ya götürmesindeki amacı, aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz?


A) Ankara ile İstanbul Hükümetlerinin uzlaştığı izlenimi yaratmak

B) İstanbul Hükümeti’nin, Kuvayı Milliye’ye katılanlar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek

C) Osmanlı Heyeti’nin önerilerini uygulamak

D) Kendisine olan kamuoyu desteğini artırmak

E) Osmanlı Heyeti’nin ulusalcılara katıldıkları görüntüsünü vermek

(2004-ÖSS)4. İlk TBMM’nin yasama ve yürütme güçlerini kendisinde toplamasıyla,

I. Meclis’te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak gruplaşmaların önlenmesi

II. Meclis üstünlüğünün sağlanması

III. Meclis’te üye sayısının artırılması

sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2003-ÖSS)5. 20 Ocak 1921 tarihinde, kabul edilen Teşkilat-j Esasiye Kanunu’nda “TBMM üyelerinin her biri yalnız kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir.” maddesi yer almaktadır.

Bu madde ile,

I. Milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırma

II. Birlik ve beraberliği sağlama

III. Ulus egemenliğini pekiştirme

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve IİI

(2002-ÖSS)6. İlk TBMM’nin

I. İstiklal Marşı’nı kabul etmesi

II. Bazı vergileri artırması

III. Misak-ı Milli’yi ilke edinmesi

durumlarından hangileri ulusalcı niteliğine kanıt sayılabilir?


A) Yalnız l B) Yalnız II C) Ive III D)II ve III E)I,II ve III

(2002-ÖSS)

7. Birinci TBMM’de, hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır:

I. Meclis’in üstünde bir güç yoktur.

II. Meclis’te toplanan milli iradeyi, doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.

III. Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır.

Bu ilkelerden hangileri, halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) I, II ve II!

(2001-ÖSS)8. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.

Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine

B) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına

C) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine

D) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe edilmesine

E) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına

(1999-ÖSS)9. Mustafa Kemal, Temsilciler Kurulu adına vilayetlere, sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir genelge ile, Ankara’da bir millet meclisi açılacağını; İstanbul’un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisi’nden Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin haklarının saklı tutulduğunu ve açılacak olan millet meclisine onların da katılabileceğini bildirmiştir.

Bu genelge aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

A) Ulusal iradenin kurumlaştırılmakta olduğunun

B) Ulusal güçlerin etkin kılınmak istendiğinin

C) Yeni meclisin geçici nitelikte olduğunun

D) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmak istendiğinin

E) Temsilciler Kurulu’nun sivil ve askeri yöneticilerle birlikte hareket etmek gereksiniminde olduğunun

(1998-ÖSS)10. Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur.” ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?

A) Ankara Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması

B) Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması

C) Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a çağrılması üzerine TBMM’nin saltanatı kaldırması

D) TBMM’nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova’ya göndermesi

E) Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümeti’nin birlikte katılması

(1997-ÖSS)11. Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.

Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Yasa yapma

B) Hükümet kurma

C) Yargılama

D) Savaş ve barışa karar verme

E) Ekonomik gereksinimleri karşılama

(1997-ÖSS)12. Osmanlı Anayasası hükmü: Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

Durum: Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni İngilizler basmış, bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu’da yeni açılan TBMM’ye katılmıştır.

Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanmamış olması

B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin seçimle gelen üyelerden oluşması

C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması

D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi

E) İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni çalışamaz hale getirmesi

(1997-ÖSS)13. Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin otoritesinin güçlendiğinin bir göstergesi değildir?A) İstanbul Hükümeti’nin yaptığı ve yapacağı işleri yok sayması

B) Vatana ihanet edenler için yasa çıkarması

C) Yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplaması

D) Üyeleri arasında gruplaşmaların olması

E) Vergi oranlarını artırması

(1996-ÖSS)14. 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan yeni Türk devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu olumsuz tepkilere bir örnektir?


A) Afganistan ile TBMM arasında dostluk antlaşması imzalanması

B) İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmesi

C) Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti’nin de çağrılması

D) Sovyet Rusya’nın TBMM ile Moskova Antlaşması’nı imzalaması

E) İtilaf Devletlerinin Anadolu’da TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemesi

(1992-ÖSS)15. İlk TBMM’nin, yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.

Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletlerinin, TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek

B) Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek

C) Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek

D) Komşu devletlerin güvenini kazanmak

E) Kanun-i Esasi’den yararlanmayı sürdürmek

(1991-ÖSS)16. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

A) Azınlık haklarını

B) İtilaf Devletlerini

C) Osmanlı yönetimini

D) Eski antlaşmaları

E) Kuvayı Milliye’yi

(1990-ÖSS)17. 1921 Anayasasına göre, TBMM’nin yetkilerinden bazıları şunlardır:

I. Hükümette görev alacak bakanları seçme

II. TBMM başkanını, İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) tabii başkanı sayma

III. Süre dolmadan TBMM seçiminin yenilenmesine karar verme

IV. Savaş ve barışa karar verme

Bu yetkilerin hangilerinde, günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır?

A) III ve IV B) l ve III C) II ve III D) I ve IV E) II ve IV

(1990-ÖSS)18. 1921 Anayasasına göre: Türkiye Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’’ adını taşır.

1921 Anayasasındaki bu hükümle ulaşılmak istenen başlıca amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün yetkileri TBMM’de toplamak

B) Demokratik devletlerin dostluğunu kazanmak

C) İç isyanlara son vermek

D) Çok partili hayata geçmek

E) Yurtta ve dünyada barışı korumak

(1989-ÖSS)19. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920’de Meclise verdiği önergede “Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir.” demiştir.

Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) İstanbul Hükümeti ile anlaşmaya çalışılacağını

B) Halifeliğin kaldırılacağını

C) Kendisinin meclis başkanı seçileceğini

D) Hükümet ve meclis başkanlarının aynı kişi olacağını

E) Meclisin; kararlarında bağımsız olması gerektiğini

(1989-ÖSS)20. İlk TBMM döneminde, Devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım ve hayvancılık

B) Ticaret

C) Sanayi

D) Milli savunma

E) Ulaşım ve haberleşme


(1989-ÖSS)21. Türkiye’de, “saltanat” ve “ulusal devlet” taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?

A) 1908-1912 B) 1915-1918 C)1920-1923 D) 1923-1925 E) 1925-1928

(1988-ÖSS)22. 1921 Anayasası ile “Güçler Birliği” sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirme

B) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma

C) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesini sağlama

D) Padişahın yetkileri ile TBMM’nin yetkilerini dengede tutma

E) Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırma

(1988-ÖSS)23. Türkiye’de, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Mahalli Kongreler yapılarak TBMM kurulmuştur.

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılamaz?

A) Yeni bir devlet kurma

B) Ulusal egemenliği hakim kılma

C) Demokratikleşme sürecini başlatma

D) Yerel yönetimlere ağırlık verme

E) Ulusal bağımsızlığı kazanma

(1986-ÖSS)24. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, seçimle gelen üyelerden oluşmuştu. Bu meclis İtilaf Devletlerince kapatıldı. Bunun üzerine bazı Meclis üyeleri yeni kurulan TBMM’ye katıldılar.


Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin ilk TBMM’ye üye kabul edilmeleri, TBMM’nin hangi kararma dayandırılabilir?

A) Meclis, yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır.

B) TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur.

C) Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’de toplanır.

D) Vatanın geleceğini ulusal irade belirleyecektir.

E) Meclisin başkanı, hükümetin de başkanıdır.

(1981-ÖSS)25. Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.

Buna göre Türk Devrimi hangi özelliği ile Fransız ve Rus Devrimlerinden ayrılmaktadır?

A) Zulüm ve baskı düzenine son verip, vatandaşlara siyasal haklar getirmesi

B) Ulusal bağımsızlıkla ulusal egemenliği birlikte gerçekleştirmesi

C) Eski yönetimi yıkıp yerine yeni bir yönetim getirmesi

D) Halkın yaşam biçimini değiştirmesi

E) Ayrıcalıklı olanların egemenliğine son verip, halkın yaşam düzeyini yükseltmesi

(1981-ÖSS)Cevaplar

1. A 2. C 3. C 4. B 5. E 6. G 7. E 8. B 9. C 10. E 11. C 12. E 13. D 14. E

15. B 16. C 17. A 18. A 19. E 20. D 21. C 22. A 23. D 24. D 25. B
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt