• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Mittwoch Eugen

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
MITTWOCH, EUGEN


(1876-1942) Alman şarkiyatçısı.

Schrimm'deyahudi bir aileden doğdu. Önceleri din adamı olmak istediğinden hahamlık okuluna devam ettiyse de daha sonra Berlin Üniversitesi'nde Doğu dille*ri, felsefe ve klasik filoloji okudu. 1899'da eyyâmü'l-Arab edebiyatı üzerine Latince yazdığı Proelia Arabum poganorum quomodo litteris tradita sint adlı teziyle [1252] doktora de*recesi aldı; 1905'te de Sâmî diller doçenti oldu. Arkasından Filistin'e giderek Hilfs-verein der Deutschen Juden'in eğitim fa*aliyetlerine ve modern İbrânîce'nin oluş*turulması çalışmalarına katıldı. İki yıl son*ra ülkesine döndüğünde yöneticiler ta*rafından, o sıralarda Almanya'nın Habe*şistan'la sömürge ilişkisi bulunduğu için önem kazanan Habeş araştırmaları ala*nına yönlendirildi ve Kraliyet VVİlhelms Üniversitesi'ne (Berlin) bağlı Seminar für Orientalische Sprachen'de Habeşçe Ethi-opic, Geez ve Amharaca ile Doğu dilleri okutmakla görevlendirildi. 1915'te profe*sör oldu ve iki yıl Berlin Üniversitesi'nde hocalık yapmasının ardından Greifsvuald Üniversitesi'ne tayin edildi; fakat sa*vaş hizmeti sebebiyle bir sömestr son*ra Berlin'e döndü ve burada Savaş Bakanlığı Doğu Haber Merkezi'ni yönetti. 1919'da tekrar Seminar für Orientalische Spracherfde hocalık yapmaya başladı: ertesi yıl okulun müdürlüğüne getirildi. 1935'te yahudi olması sebebiyle erken emekli edildi. Ekim 1939'da sosyal bir hizmet için ailesiyle birlikte Paris'e gitti ve bir daha geri dönmeyerek İngiltere'*ye geçip oraya yerleşti; 8 Kasım 1942'-de Londra'da öldü. Hayatı boyunca bir*çok bilim adamı ve diplomat yetiştiren Mittwoch Sâmî diller kadar Türkçe ve Farsça'ya da hâkimdi; ayrıca oluşturul*masına katkıda bulunduğu modern İb-rânîce'yi konuşan İlk Alman şarkiyatçıla*rından biri olduğu gibi eski İbrânîce'yi de tarihî kitabeleri çözüp yayımlayacak ka*dar iyi biliyordu. Çeşitli yahudi dernek ve birliklerine üye olan ve Şam'daki el-Mecmau'l-îlmiyyü'l-Arabî'ye üye seçilen Mittvvoch'un 60. doğum yılında, başkanı bulunduğu Gesellschaft zur Förderung der VVissenschaft des Judentums bir ar*mağan kitabı yayımlamıştır.[1253]

'un bilimsel çalışmaları daha çok Arabiyat ve Güney Sâmüeri'nin dilleri üzerinedir. Arabiyat konusunda kaleme aldığı çeşitli kitap ve makalelerden başka hocası Eduard Sachau tarafından neşre*dilen îbn Saad, Biographien Moham-meds, semer Gefahrten und der spa-teren Trâger des Islams bis zum Jahre 230 d. E [1254] adlı külliya*ta Arap tarihi, İslâm sanatı, Arapça kita*be ve metin çevirileri, folklor ve halk ede*biyatı gibi konularda önemli katkılar sağ*ladı. Habeş araştırmaları alanında Habe*şî asistanı Aleka Taje ile birlikte Amhara folkloru üzerine çalıştı; Amhara halk ağ*zından atasözleri, latifeler, bilmeceler, ke*lime oyunları, şarkılar, hikâyeler, fıkralar ve masallar derleyerek tercümeleriyle bir*likte yayımladı. Amharaca özet bir Kur'an meâliyle yine Amharaca Habeşistan'da İslâm'ın yayılması ve Hz. Peygamber hak*kında iki kitap yazdı.

Mittvvoch'un bir başarısı da Enno mann'ın 1904yılında Latince çevirileriyle birlikte Philosophi Abessini adı altında yayımladığı Habeşçe kaleme alınmış dinî-ahlâkî-felsefî iki metnin aslında XIX. yüz*yılın ikinci yarısında uzun süre Habeşis*tan'da yaşayan bir misyoner- rahibe ait olabileceğini ileri süren Habeş tarihi ve edebiyatı uzmanı Carolo Conti Rossini'-nin iddiasını kanıtlamasıdır. Bunun için rahibin Habeşçe'ye çevirdiği Soirees de Carthage adlı bir misyon kitabını Almanca'ya tercüme etmiş ve söz konusu me*tinleri bununla karşılaştırarak Rossini'-nin iddiasını doğrulamıştır. Habeş araş*tırmaları Mittvvoch'u Habeşçe ile yakın ilişkisi bulunan eski Güney Arabistan di*line götürdü ve Johannes Heİnrich Mordt-mann'la birlikte Sebe-Himyerî kitabele*rini


Bibliyografya :


Ziriklî, el-A'lâm, I, 375; Necîb el-Akihl, e/-Müs-teşrikûn, Kahire 1980, [I, 420-421; Ebü'I-Kâsım-ı Sehâb, Ferheng-i Hâuerşinâsân, Tahran 2536 şş., s. 255; Bibliographie der Deutschsprachİ-gen Arabistik und Islamkunde [ed. Fuat Sez*gin), Frankurt 1993, XVI, 158-160; E. UJlendorff. "Eugen Mittwoch and the Berlin Serrunar for Oriental Languages", Studtes in Honour of Oifford Edmund Bosıüorth (ed. I. R. Netton), Leiden 2000, 1, 145-158; E. Littmann, "Eugen Mittvvoch (1876-1942)", ZÛMG,XC!X (1950], s. 143-146; "Mİttvvoch, Eugen", EJd., XII, 162. 
Üst Alt