• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Mistah b. Üsâse

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
MİSTAH B. USASE


Ebû Abbâd (Ebû Abdillâh) Mistah b. Üsâse b. Abbâd el-Kureşî (ö. 34/654) Sahâbî.

Muhtemelen milâdî 598'de doğdu. Asıl adı Avf olup Mistah lakabıdır. Babası o da*ha küçükken öldüğünden yetim olarak büyüdü. Ümmü Mistah olarak tanınan ve asıl adının Selmâ (Sülmâ) olduğu belirti*len annesi Hz. Ebû Bekir'in teyzesinin kı*zıdır. Annesi vea kız kardeşi Hind ile birlik*te erken dönemlerde müslüman oldu ve Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Hz. Peygamber onu Zeyd b. Müzey*yen el-Ensârî ile kardeş yaptı. Bedir as*habından olup Resûlullah'ın katıldığı bü*tün gazvelerde bulunan ve cesur bir kişi olarak bilinen Mistah, Ubeyde b. Hâris'in kumanda ettiği Râbiğ Seriyyesi'nde [1138] sancaktarlık görevini üstlendi.

Müreysî' Gazvesi'nden sonra meydana gelen İfk Hadisesi'nin yayılmasına adı karıştı ve iffetli bir kadına zina isnadında bulunma fiilini işlediği sabit görüldüğü için Resûl-u Ekrem tarafından diğer suç ortaklarıyla birlikte kendisine had uygu*landı. Bu olay annesini çok üzdüğü gibi akrabalık ilişkisi ve fakirliği sebebiyle ken*disini koruyan Hz. Ebû Bekir de artık Mis-tah'a yardımda bulunmayacağına dair ye*min etti. Ancak, "İçinizden faziletli ve ser*vet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler; ba*ğışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Al*lah çok bağışlayandır, çok merhametlidir" mealindeki âyetin [1139] nazil olması üzerine Hz. Ebû Bekir bu kararın*dan vazgeçerek yardımlarına devam ede*ceğini açıkladı.[1140] Mis-tah'ın daha sonra gözlerini kaybetmesini bu iftira olayı sebebiyle dünyada iken uğ*radığı bir musibet olarak değerlendiren*ler olmuştur. Mistah 34 (654) yılında Medine'de vefat etti. Bazı kaynaklarda Hz. Ali'nin hilâfeti dönemine kadar yaşadığı, Sıffîn Savaşı'na katıldığı ve aynı yıl (37/ 657) öldüğü de zikredilmiştir. [1141]Bibliyografya :


Buhârî, "Şehâdât", 15, "Meğâzî", 13, 34, "Tefsir", 24/6, 11; Müslim, "Teybe", 56; Ebû Dâvûd, "Hudûd", 34; Tirmizî, "Tefsir", 25; İbn Hişâm. es-Slre2, III, 299, 300, 302, 304, 351; İbn Sa'd, et-Tabakât, I, 7; VNI, 228; Halîfe b Hay-yât, et-T"abafcâf(Zekkâr),I, 21; İbn Abdülber. el-İstfab, 11, 558; III, 1223-1225; İbnü'1-Esîr, Ös-dü.'1-ğâbe, IV, 308-309; V, 156; Zehebî, Â'/â-mü'n-nubelâ1,1, 187-188; İbn Hacer. el-İşâbe (Bicâvî], II, 620; VI, 93; Ebû Mahfuz Kerîm Ma'-sûmî. "Karâbetü Ümmi Mistah min Ebî Bekr eş-Şıddîk", Mecelletü 'l-mecma'İ'l-'ilmiyy i 'l-Hin-dz, 1/1, Aligarh 1396/1976, s. 332- 335; Musta*fa Fayda, "İfk Hadisesi", DİA, XXI, 508.


 
Üst Alt