• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Miskîn ed-Dârimî

 • Konbuyu başlatan Aslı
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 0
 • Görüntüleme : 1K

Aslı

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,458
Tepkime puanı
418
Puanları
83

İtibar:

MİSKİN ed-DARİMI


Rebîa b. Amir b. Üneyf b. Şüreyh et-Temîmî ed-Dârimî (Ö. 89/708) Arap şairi.


14 (635) yılında doğdu. Asıl adı Rebîa olup şiirlerinde "miskîn"i sıkça kullanma*sı sebebiyle bu kelime lakabı haline gel*miştir. Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. Hayatının ilk zamanlarında çeKtiği yoksulluğa rağmen onurunu, asa*let ve şerefini korudu; kabilesi içinde yi*ğit, şahsiyetli ve erdemli bir kimse, etkili ve edebî değeri yüksek şiirlerin sahibi ola*rak tanındı. Irak valisi Ziyâd b. Ebîh kıtlık döneminde Miskîn'e yardım etti, geniş otlaklar tahsis ederek onu büyük imkân*lara kavuşturdu. Vefatında Miskin Ziyâd için mersiye söyleyince Ziyâd'ı sevmeyen Ferezdak buna karşı çıkmıştır.[1120] Miskîn de kendisine cevap ver*miş ve hicivleşme bir süre devam ettikten sonra iki şair barışmıştır.

Miskîn ed-Dârimî, Emevîyöneticileriyle iyi münasebet kurmuştu. Basra ve Küfe valiliklerinde bulunan Bişr b. Mervân onun şiirlerini beğeniyordu. Yemenliler'e güve*ni sarsılan Muâviye b. Ebû Süfyân siyasî desteklerini kazanmak amacıyla Temîm, Mudar ve Kays kabilelerinden maaş bağ*ladığı kimseler içinde Miskîn'e de yer vermişti. Muâviye"nin bu davranışının sebep*leri arasında, İbnü'r-Revvâğ ile beraber Nehrevan'da Hâricîler'e ve Küfe eşrafıyla birlikte Muhtar es-Sekafî'ye karşı düzen*lenen seferlere Miskîn'in de katılmış ve zaman zaman kumanda görevinde bulun*muş olması da zikredilir.[1121] Muâviye: oğlu Yezîd'i ve*liaht tayin etmek istediği zaman şairden yararlanmıştı. Muâviye bu fikrini açıkla*madan Önce Miskîn ed-Dârimî'den oğlu Yezîd'e biat edilmesine dair bir kaside nazmederek kendisinin, ayan ve eşrafın hazır bulunduğu bir mecliste okumasını istemiş, o da, "Batı tahtını Allah boşalt*tığı zaman şüphesiz halife Yezîd olacak" anlamındaki beyti okuyunca ortalığı bir sessizlik kaplamıştı. Şairin bu başarısı kendisine büyük imkânlar sağlamıştır.

Az miktarda eser vermiş şairlerden olan Miskîn'in şiirleri genellikle medih ve hiciv konusundadır. Abdurrahman b. Has*san b. Sabit ile yaptığı şiir atışmasında nazmettiği "Kasîde-i Lâmiyye"si meşhur*dur.[1122] Gazel dışında hamâse, hikemiyyât ve fahr gibi temalarda manzumeleri de vardır. Yer yer Arap atasözleriyle süslediği şiir*leri taşkınlıktan uzak, ağır başlı ve ger*çekçi bir çizgi gösterir. Onun sanatının orijinal bulunan yönü kıskançlık (gayret) konusundaki şiirleridir. Ebû Ubeyde bu alanda nazmedilmiş en güzel şiirlerin Miskîn'e ait olduğunu söyler. Bu tür şiir*lerinde o ölçülü ve hoşgörülü bir kıskanç*lığı işlemiştir.

Miskîn ed-Dârimî'nin yaşadığı yıllar is-tişhâd asrı denen ve yaklaşık II. (VIII.) yüz*yılın ortalarına kadar devam eden döne*me rastladığından en eski nahiv kaynak*larından itibaren eserlerin pek çoğunda beyitleri yer almıştır. Sîbeveyhi el-Ki-tâb'möa onun birkaç beytini delil olarak kullanmıştır.[1123] Abdülkâdir el-Bağdâdî, İbnü'I-Hâcib'in el-Kâfiye'si ile onun üzerine Radî el-Este-râbâdî'nin yazdığı şerhte Miskîn'in örnek olarak zikredilmiş beyitlerini ele alıp çe*şitli yönlerden incelemekte ve gramerci*lerin değerlendirmelerini aktarmaktadır.[1124] Câhiz, Mis*kîn'in birkaç beytini naklederken [1125] Şerîf el-Murtazâ birçok beytini muhtelif vesi*lelerle kaydetmiştir.[1126] Miskîn'in çeşitli kaynaklarda bulunan şiirle*rinin Hâşim et-Ta"ân tarafından yayım*landığı söyleniyorsa da bu*nun mevcudiyeti tesbit edilememiştir. Abdullah el-Cübûrî ile Halîl İbrahim el-Atıyye'nin yaptığı neşir elli beş kısa par*ça (kafiye) ve 300 civarında beyitten oluş*maktadır.[1127]Bibliyografya :


Ferezdak, Dîuân, Beyrut, ts. (Dâru Sâdır], 1, 201, 331; Sîbeveyhi. et-Kitâb
Bibliyografya :


Ferezdak, Dîuân, Beyrut, ts. (Dâru Sâdır], 1, 201, 331; Sîbeveyhi. et-Kitâb (nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), Kahire 1408/1988,1, 256, 307, 308; II, 279; Cumahî, Fuhûlü'ş-şu'arâ', 1, 309-311; Câhiz. elSeyân ve't-tebyîn, I, 322, 351; III, 81; Belâzüri. Ensâb, IV/A, s. 145, 146; V, 169; Ta*berî, Târik (Ebü'l-Fazl), V, 197, 206, 209, 290; VI, 70; EbiTI-Ferec el-İsfahânî, el-Eğânl, XV, 118-119; XX, 205-214; XXI, 352, 353; Şerif el-Murtazâ, Emâli'l-Murtazâ, Kahire 1954,1, 309, 471,472,476, 633; II, 118, 160;Yâküt. Mu'ce-mü'l-üdebâ', VI, 126-132; Abdülkâdir el-Bağ*dâdî, Hizânetü'l-edeb (Bulak], I, 465-468; İH, 67-73; Sezgin, GAS, II, 323; Ömer Ferruh. Târi-hu'l-edeb. I, 518-520;ŞevkiDayf, Târihu'l-edeb, H, 269, 337-338; Seyyid Abdullah et-Tilbâni. "11 Poeta Omeyyade Miskîn al-Dârimi", A/O/Y, XXIX (1979], s. 179-189; Merzûk b. Sanîtân b. Tinbâk, "et-Tesâmuh fii-ğayre fi şi'ri Miskîn ed-Dârimî", ed-Dâre, XIII/2, Riyad 1408/1987, s. 69-97; Ch. Pellat, "Miskin al-Dârimi", EP (İng.).VIl, 145-146.
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), Kahire 1408/1988,1, 256, 307, 308; II, 279; Cumahî, Fuhûlü'ş-şu'arâ', 1, 309-311; Câhiz. elSeyân ve't-tebyîn, I, 322, 351; III, 81; Belâzüri. Ensâb, IV/A, s. 145, 146; V, 169; Ta*berî, Târik (Ebü'l-Fazl), V, 197, 206, 209, 290; VI, 70; EbiTI-Ferec el-İsfahânî, el-Eğânl, XV, 118-119; XX, 205-214; XXI, 352, 353; Şerif el-Murtazâ, Emâli'l-Murtazâ, Kahire 1954,1, 309, 471,472,476, 633; II, 118, 160;Yâküt. Mu'ce-mü'l-üdebâ', VI, 126-132; Abdülkâdir el-Bağ*dâdî, Hizânetü'l-edeb (Bulak], I, 465-468; İH, 67-73; Sezgin, GAS, II, 323; Ömer Ferruh. Târi-hu'l-edeb. I, 518-520;ŞevkiDayf, Târihu'l-edeb, H, 269, 337-338; Seyyid Abdullah et-Tilbâni. "11 Poeta Omeyyade Miskîn al-Dârimi", A/O/Y, XXIX (1979], s. 179-189; Merzûk b. Sanîtân b. Tinbâk, "et-Tesâmuh fii-ğayre fi şi'ri Miskîn ed-Dârimî", ed-Dâre, XIII/2, Riyad 1408/1987, s. 69-97; Ch. Pellat, "Miskin al-Dârimi", EP (İng.).VIl, 145-146. 
En Çok Görüntülenen Konular
 • Büyük Doğu Dergisi
 • Abdülhak Hâmid Tarhan
 • Enis Behiç Koryürek
 • Kılıçzâde Hakkı
 • Mehmet Kaplan
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Mis'ar b. Mühelhil
 • Mîr Muhammed Takı
 • Mihyar ed-Deylemi
 • Üst Alt