• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Mir*zazâde Mehmed Said Efendi

 • Konbuyu başlatan Aslı
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 0
 • Görüntüleme : 1K

Aslı

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,457
Tepkime puanı
418
Puanları
83

İtibar:

MİRZAZÂDE MEHMED SAİD EFENDİ


(ö. 1188/1775) Osmanlı şeyhülislâmı.
1122'de (1710) doğdu. Şeyhülislâm Mir*zazâde Şeyh Mehmed Efendi'nin oğludur. Bazı kaynaklarda yanlışlıkla Batumlu Mir*za Mustafa Efendi'nin oğlu olarak gösteri*lir.[939] 1133'te( 1721) aile*sinin nüfuzu sayesinde müderrislik ruusu aldı. Babası şeyhülislâm olunca (1143/ 1730) hâmise-i Süleymâniyye müderrisli*ğine yükseldi. Babasının yaklaşık sekiz ay sonra görevden çekilmesinin ardından beş yıl kadar bu rütbede bekledi. Daha sonra kadılığa geçti ve 114S'te (1732-33) İzmir kadısı, 1156'da(l743)bilâd-ıerbaa-dan Bursa kadısı oldu. Aynı yıl içinde Mek*ke kadılığı payesini aldı, I161'de (l748) İstanbul kadılığına getirildi. Şaban 1171'de [940] Anadolu kazaskerliğine. Şevval 1173'te ve Rebîülâ-hir 1177'de [941] iki defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildi. Ayrıca 1173 Muharreminin başlarında [942] nakîbüleşraflık görevini de üstlenmişti. Zilhicce1l78'de [943] bu vazi*feden alındıysa da 1181 yılı Cemâziye-levvel sonlarında [944] ikinci defa nakîbüleşraflığa getirildi. Gerek nakîbü-leşraflığı gerekse kazaskerliği dönemin*de seyyidlerin meseleleriyle ilgilendi, bil*hassa sahte seyyidlerle uğraşarak sayıla*rını tesbite çalıştı. Kazasker olduğu sıra*da Eğin kökenli bazı İstanbul sarrafının Eğin nakîbüleşraf naibini öldürmesi da*vası kazasker mahkemesine intikal edince konuyu araştırıp şeyhülislâmın fetvasını da alarak suçluların cezalandırılmasını sağladı.[945]

6 Zilkade 1183'te [946] Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi vefat edince onun yerine şeyhülislâmlığa tayin edildi. O sırada hasta olduğundan "ferve-i beyzâ" denilen şeyhülislâmlık kürkü kapıcılar kethüdâsıyla evine gönderildi.[947] Görevi sırasında ilmiye mesleği*nin düzen ve itibarının korunmasına dik*kat etti. Hatta Mora'da büyük yararlılık gösterip 1300 askerle birlikte hizmet eden Yenişehirli Müderris Osman Efen*di'nin derecesinin iki mertebe yükseltil*mesi teklifine karşı çıktı; gazada bulunan ulemâya verilecek terfiin belli olduğunu, buna göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak padişah Osman Efendi'ye hizmetine karşılık vezirlik rütbesini ver*di. Mehmed Said Efendi'nin dört yıl süren şeyhülis/âm/iği sıhhî baKimcfan rahat-salıklarla geçti. Sonunda artan hastalığı sebebiyle bir süre izin alarak Üsküdar'da Sultantepe'deki konağına çekildi. Nıkris*ten dolayı paşa kapısına, saraya ve padi*şah huzuruna gidemeyecek, hatta bay*ramlaşma merasimlerine bile katılama*yacak hale geldi. Durumunu padişaha bil*direrek görevden affını istedi ve 1 Cemâ-ziyelâhir 1187'de [948] istifa etti. [949]18ZHhiccel188'-de [950] vefat ederek Üsküdar Karacaahmet'te Tunusbağı aile kabrista*nında babasının yanına gömüldü. İlmiye mesleğinin itibarının korunması husu*sunda gayret sarfeden Mehmed Said Efendi, kaynaklarda arif ve zarif bir kişi olarak tanıtılır ve özellikle İlmî rütbelerin muhafazası ve yükselmelerde usulüne uygun davranilması konusundaki hassa*siyetine temas edilir.


Bibliyografya :


Şem'dânîzâde, Müril-teuârîh, /l/A, s. 68, 74, 120; II/B, s. 24, 25, 37, î 14; Deuhatü'l-meşâ-yih,s. 103-104; Afımed Rifat. Osmanlı Toplu*munda Sâdât-ı Kiram ue fiakibûleşrâflar: Dev-hatü'n-nukabâ {haz. Hasan Yüksel-M. Fatih Koksal], Sivas 1998, s. J02; Ayvansarâyî, Hadî-katü 'l'ceüâmı", II, 9-10; Sicill-İ Osmânî, III, 31 -32; İtmiyye Salnamesi, s. 538-540; Uzunçarşı-lı, Saray Teşkilâtı, s. 51; a.mlf., Osmanlı Tariki, IV/2, s. 493-494; Danişmend, Kronoloji, V, 143;Öztuna, DeuleUer ue Hanedanlar, [I, 782-783; Kâmûsü'l-a'lâm, VI, 4510.

 
İlginizi çekebilecek benzer konular
 • Mevlâna’nin milliyeti-i
 • İslam'da Kadın Hakları
 • Moğultay b. Kılıç
 • Mizzi Yûsuf b. Abdirrahmân
 • En Çok Görüntülenen Konular
 • Kul Mesud
 • Eymen b. Hureym
 • Keşmîrî
 • Osman Keskioğlu
 • Kemahlı İbrahim Hakkı
 • Elif Efendi Hasirizade
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Mevlâna’nin milliyeti-i
 • İslam'da Kadın Hakları
 • Moğultay b. Kılıç
 • Mizzi Yûsuf b. Abdirrahmân
 • Üst Alt