• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Milli Mücadel Hazırlık Dönemi

savaşkanbur

Usta Üye
Emekli
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
414
Tepkime puanı
48
Puanları
28

İtibar:

LİSE3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (MİLLİ MÜCADELEDE HAZIRLIK DÖNEMİ)

Soru 1. Erzurum Kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır,
I- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
II- İradeyi Milliye yi hakim kılmak esastır.
III- Manda ve himaye kabul edilemez.
IV- Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
Bu kararlardan hangileri halkı yönetimde etkin kılma amacına yöneliktir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

Soru 2. Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin Anadolu’ya bağlı olması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca İstanbul hükümetine bağlı olmadığını göstermek içinde bazı girişimlerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri olarak gösterilebilir?
A) İstanbul hükümeti temsilcisiyle Amasya protokollerini imzalaması
B) Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanmasını kabul etmesi
C) Ordu müfettişliği görevini kabul etmesi
D) Samsundan İstanbul hükümetine bir rapor göndermesi
E) İstanbul hükümetinin gönderdiği valilerin geri gönderilmesi


Soru 3. Erzurum Kongresi hem iç hem de diş politikayı ilgilendiren kararlar almıştır. Erzurum Kongresinin bu tutumu,
I- İstanbul hükümetine yardımcı olmak istemiştir.
II- İtilaf devletlerinin Anadolu hareketine bakışı değişmiştir.
III- Ulusal kararlar almıştır.
IV- Yabancı ülkelerle ilişkiler artmıştır.
V- Meclis gibi hareket etmiştir.
Yargılarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız II
B) Yalnız V
C) III ve V
D) IV ve V
E) I ve II


Soru 4. Mustafa Kemal Sivas Kongresinde alınacak kararların halkın istekleri doğrultusunda alınabilmesi için kongreye katılacak delegelerin aşağıdakilerden hangileri aracılığıyla seçilmelerini istemiştir?
A) İstanbul Hükümeti – İtilaf Devletleri
B) Temsil Heyeti – Merkez Heyeti
C) Mudafayi Hukuk Cemiyetleri – Belediye Başkanları
D) Erzurum Kongresi – Balıkesir Kongresi
E) Ordu Komutanları – Valiler


Soru 5.
I- Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya Protokollerinin imzalanması
II- Sivas Kongresinden sonra Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi
III- Amasya Görüşmelerinden sonra Mebuslar Meclisinin toplanması
IV- İstanbul’un işgalinden sonra Ankara’da TBMM’nin toplanması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İstanbul hükümetinin Anadolu hareketinin etkisinde kaldığının göstergesi olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) II ve III
E) I ve IVSoru 6. Milli Mücadele döneminde alınan kararlardan
biride işgallere karşı yapılacak mitinglerde azınlıklara kötü davranılmamasıdır.
Bu kararın alınma nedeni daha çok aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Azınlıkların Milli Mücadeleye destek olmalarını sağlamak
B) Anadolu’da işgallerin yaygınlaşmasına engel olmak
C) Azınlıkları Anadolu’dan göçe zorlamak
D) Wilson İlkelerinin uygulanmasını sağlamak
E) Azınlıkların İtilaf devletleriyle ittifak yapmalarına engel olmak


Soru7. Amasya Genelgesinde <<Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır>> maddesi de yer almıştır. Buna göre;
I- Ülkedeki egemenlik anlayışı değişecektir.
II- Milli Mücadelenin yöntemi açıklanmıştır.
III- Mustafa Kemal ulusal lider olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III


Soru 8. Erzurum Kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır,
I- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
II- İradeyi Milliye yi hakim kılmak esastır.
III- Manda ve himaye kabul edilemez.
IV- Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
Bu karalardan hangileri halkı yönetimde etkin kılma amacına yöneliktir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve III
E) II ve IV


Soru 9. Misak-ı Milli de yeralan kararlardan bazıları şunlardır,
-Mondros Mütarekesiyle belirlenen sınırlar içinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerler ayrılık kabul etmez bir bütündür.
-Politik, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen imtiyazlar kabul edilemez.
Bu kararlar,
I- Ulusal bağımsızlık
II- Ulusal sınırlar
III- Ulusal egemenlik
ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III


Soru 10. Birinci TBMM’nin aldığı kararlardan bazıları şunlardır,
-TBMM’nin üzerinde hiçbir güç ve makam yoktur.
-Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM’ye aittir.
Buna göre,
I-Ulusal egemenlik gerçekleşmiştir.
II- Osmanlı yönetimi yok sayılmıştır.
III- Güçler birliği sistemi benimsenmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I,II ve III
E) I,II ve III


Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM’nin <<Kurucu Meclis>> olduğunun göstergesidir?
A) İstiklal mahkemeleri
B) Tekalif-i Milliye Emirleri
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu-
D) Güçler Birliği sistemi
E) Meclis hükümeti sistemi

Soru 12. Birinci TBMM’nin çalışmalarından bazıları şunlardır,
-Kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmıştır.
-Hıyanet-i Vataniye Kanununu kabul etmiştir.
-İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.
Buna göre Birinci TBMM için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Laik devlet düzenine geçmeyi amaçlamıştır.
B) İstanbul hükümetini yok saymıştır.
C) Kurucu meclis özelliğindedir.
D) Güç ve otoritesini kabul ettirmeye çalışmıştır.
E) İtilaf Devletlerine savaş açmıştır.

Soru 13. Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini ortak sömürge alanı olarak gördüklerini açıkça gösterir?
A) Doğu Trakya, İzmir ve çevresi Yunanistan’a bırakılacaktır.
B) Osmanlı vatandaşlarından İtilaf devletleri vatandaşlığına gecenler tekrar Osmanlı vatandaşı olamayacaklar.
C) Osmanlı ordusu 50700 kişiden oluşacak.
D) Boğazları içinde Türk temsilcinin olmadığı bir komisyon yönetecek.
E) Galip devletler istedikleri yerlerde ekonomik nüfuz bölgeleri kurabilecek.-


Soru 14. Ulusal Mücadele döneminde İtilaf devletleri,
- İstanbul’u işgal etmişlerdir.
-Osmanlı Mebuslar Meclisini dağıtmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin bu gelişmelere bir tepkisi olarak gösterilemez?
A) Ankara’da TBMM’nin açılması.
B) İstanbul hükümetine olan güvenin sarsılması.
C) Anadolu’da İtilaf devletleri subaylarından bazılarının tutuklanması.
D) Mustafa Kemal’e olan güvenin artması.
E) TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması.


Soru 15. Milli Mücadele döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır,
-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
-Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilemez.
-İradeyi Milliye yi hakim kılmak esastır.
Bu kararlar ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan ilişki kurulamaz?
A) Ulusal bağımsızlık
B) Wilson ilkeleri
C) Ulusal egemenlik
D) Devletçilik
E) Milliyetçilik


Soru 16. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlerde Mustafa Kemal Paşa askeri alandan daha çok, bir millet meclisi ve bu meclise bağlı bir hükümet kurmaya öncelik vermiştir.
Buna göre Mustafa Kemal Paşa,
I- Bağımsızlık savaşını başlatmakta haklı olduklarını dün¬yaya duyurmak istemiştir.
II- Ulusal güçleri birleştirmeyi amaçlamıştır.
III- Kendi yetkilerini artırma düşüncesindedir.
yargılarından hangilerini daha çok gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve III

Soru 17. Milli Mücadele döneminde görülen,
I- Kurtuluş Savaşı döneminde mahalli derneklerin kurul¬ması
II- Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması
III-Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması
gelişmelerinden hangileri, Mustafa Kemal ile Türk Milleti arasındaki karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?

A) Yalnız I-
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Soru 18. Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta toplanacak kongre için gelecek temsilcilerin seçimini Müdafaa - i Hukuk - i Milli¬ye, Redd- i ilhak Cemiyeti ve belediyelerin yapması isten¬miştir.
Bu yolla ulaşılmak istenen amaçlar arasında,
I- Müdafaa - i Hukuk derneklerinin kurulmasını teşvik et¬mek
II- İşgal kuvvetlerinin dikkatini Sivas'ta yapılacak bir kong¬reye çekmek
III- Milletin güvenini kazanmış Milli Mücadele taraftan kişi¬lerin seçilmesini sağlamak
IV- Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak
hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV


Soru 19. Amasya Genelgesi'nin maddelerinden bazıları şunlardır,
I- Vatanın bütünlüğü tehlikededir
II- Ulusal bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
III- Delegelerin seçimi ulusa bir sır olarak gizlenmelidir.
IV- Sivas'ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması ka¬rarlaştırılmıştır.
Bunlardan hangi¬leri Türk inkılabının evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV


Soru 20. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine mille¬tin azmi ve karan kurtaracaktır." maddesinin yer almıştır.
Buna göre,
I- Ülkedeki egemenlik anlayışı değişecektir.
II- Merkezden yönetim anlayışına uygulanacaktır.
III- Millet kendisini kurtaracaktır.
Yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve II
E) II ve III


CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D E C C C B D E C E C D E E D B A E B D
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
Üst Alt