• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Milli Mücadel Hazırlık Dönemi 2

savaşkanbur

Usta Üye
Emekli
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
414
Tepkime puanı
48
Puanları
28

İtibar:

(MİLLİ MÜCADELEDE HAZIRLIK DÖNEMİ 2

Soru1: Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.
Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?

Güney Batı
A) İtalya Fransa
B) İngiltere İtalya
C) Rusya Yunanistan
D) Fransa Yunanistan
E) Yunanistan Ermenistan


Soru2. I.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Amasya Genelgesinde yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri milli mücadelenin hem amacını hem de yöntemini belirler?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III


Soru3. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Anadolu’nun hangi bölgesindeki direniş hareketlerini örgütleyerek düzenli bir cepheye dönüşmesini sağlamıştır?
A) Batı
B) Doğu
C) Güney
D) Doğu Trakya
E) Doğu Anadolu


Soru4. Erzurum kongresinde alınan kararlardan hangisi ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğini gösterir?
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
B) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.
C) İşgallere karşı milletçe direnilecektir.
D) Manda ve himaye kabul edilemez.
E) Azınlıklara toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.


Soru5. Anadolu’da yapılan işgallere karşı:
I.Genelgeler yayınlandı.
II.Miting ve gösteriler yapıldı.
III.Kongreler toplandı.
IV. Misak-ı milli kararları alındı
Bu tepkilerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) II,I,III,IV
B) II,IV,III,I
C) III,I,IV,II
D) I,III,II,IV
E) IV,III,II,I


Soru6. Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşına hazırlık amacı içermez?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Mudanya Ateşkesi Antlaşması
D) Erzurum Kongresi
E) Misak-ı Milli


Soru7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Türk milletinin lehine yaptığı işlerden biri değildir?
A) Mebuslar meclisinin toplanması
B) Yurt genelinde seçimler yapılması
C) Misak-ı milli’nin kabulü
D) Atatürk ve arkadaşlarının ittihatçı olduğuna dair propaganda yapılması
E) Temsil heyeti ile Amasya görüşmesinin yapılması


Soru8. Misak-i milliye göre siyası mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.
Bu madde ile ilgili özellikle hangisine tepki gösterilmiştir?
A) Kapitülasyonlar
B) Dış borçlar
C) Azınlık hakları
D) Boğazlar üzerindeki egemenliğin kısıtlanması
E) Vatan bütünlüğünün bozulmak istenmesi


Soru9. İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdakilerden hanginin yok edilmek istendiğini gösterir?
A) Laiklik anlayışının
B) Yargı gücünün
C) Milli ekonominin
D) Siyasal partilerin
E) Milli iradenin

Soru10. 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek,Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.
İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?
A) Hükümet kurmak zorunludur.
B) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir
C) Yasama ve yürütme görevi meclise aittir
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.
E) İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür.


Soru11. I.TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulayarak kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasının temel nedeni hangisidir?
A) TBMM’nin üstünde bir gücün varlığını tanımaması
B) Yeni meclisin milli iradeye saygılı olması
C) Milli mücadelede kararların çabuk alınıp uygulama zorunluluğu
D) Osmanlıya tepki duyulması
E) Bu sistemin en yaygın uygulanan bir yöntem olması


Soru12. TBMM’nin 1921 yılında çıkardığı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bir maddesine göre Türkiye Devleti TBMM’ce yönetilir ve hükümetin adı da TBMM hükümeti adını taşır denilmektedir.
1921 Anayasasının bu hükmü ile ilgili
I.TBMM’nin yürütme görevini üstlendiği
II.Yeni devletin adının Türkiye olduğu
III.Yeni devletin ulusal egemenliği benimsediği
Yargılardan hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III


Soru13. Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya’nın savaştan çekilmiş olması
B) Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri.
C) Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması
D) İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi
E) Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesi


Soru14. I.Yunan ilerleyişinin durdurulmaması
II.Kuva-yı Milliye’nin bir kısmının halktan zorla mal ve para toplaması.
III.Kuva-yı Milliye çeteleri arasındaki çekişmeler
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) İç isyanların bastırılmasına
B) Çerkez Ethem’in isyan etmesine
C) Moskova antlaşması’nın imzalanmasına
D) Düzenli ordunun kurulmasına-
E) İtalyanların Anadolu’dan ayrılmasına


Soru 15. Erzurum Kongresi'nde,
I. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasının gerekli ol¬duğunun belirtilmesi,
II. Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alı¬nabilmesi,
III. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslüman¬ların oluşturduğunun belirtilmesi,
IV. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklan¬ması
kararları alınmıştır.
Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi'nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu göstermez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV


Soru 16. Erzurum Kongresi kararları arasında, "ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin, Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı" hükmü de yer almıştır.
Ulusal Egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasında,
I. Ortamın böyle bir değişikliğe hazır değildir.
II. Osmanlı Hükümeti'nin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
III. Milli Mücadeleciler arasında Padişah ve Halife taraftarları da vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 17. 1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi'nde, Afyonkarahisar - İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Özsavunma gereksinimi artmıştır.
II. İşgalin ortaya koyduğu tehdit vardır.
III. Hükümete güven duyulmamaktadır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


Soru 18. Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısın¬da, ülke çapında bir kongre yaparak, Müdafaa - i Hukuk ve Reddi ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında,
I. Saltanatı kaldırmak
II. Yeni bir anayasa hazırlamak
III. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek
hangileri gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Soru 19. Sivas Kongresi'nde "manda" sorunu tartışmalara yol aç¬mış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.
Manda yönetiminin reddedilmesinin nedenleri arasında,
I. İstanbul Hükümeti'nin kongreye açıkça cephe alması
II. Manda yönteminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi
III. Manda yönteminin iyi bilinmemesi
IV. İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması
hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV


Soru 20. Sivas Kongresi ile ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır,
I. İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplan¬mıştır.
II. Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal'i seçilmiştir.
III. Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmiştir.
IV. Manda ve Himayeye karşı çıkmıştır.
Bunlardan hangileri Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık ka¬nıttır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV


CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D E A B A C D A E B C E B D B C E C B B
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
Üst Alt