• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,340
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
(18/11/2011 tarihli ve 77578 sayılı Makam Onayı)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı alt kademe yöneticilerine yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, üst kademelere politika oluşturmak ve karar almada zaman kazandırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmak için imza yetkilerinin kullanımıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık merkez teşkilatı yöneticilerinin imza yetkilerinin kullanımıyla ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Birim: Bakanlık hizmet birimlerini ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
ç) Birim amiri: Bakanlık hizmet birimlerinin en üst yöneticisi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanını,
d) Grup başkanı: Bakanlık hizmet birimleriyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı grup başkanlarını,
e) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜMUsul ve esaslar
Usul ve esaslar
MADDE 5- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında aşağıdaki usul ve esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Bakan tarafından kendilerine devredilen imza yetkisi kullanılırken Bakanlık dışına gönderilen yazışmalarda "Bakan a." ibaresi kullanılır. Bakanlık birimleri arasında yapılan yazışmalarda bu ibare kullanılmaz.
b) İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen makam dikkate alınır.
c) Kendilerine imza yetkisi devredilen her kademedeki yönetici, üst kademe yöneticilerinin bilgilendirilmesi gereken durumlarda imzalamadan önce bilgi vermekle yükümlüdür.
ç) Yazılar, 18/10/2004 tarihli ve 8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
d) Yetkilinin izin, hastalık, geçici görev gibi nedenlerle bulunmadığı hâllerde, vekili imza yetkisini kullanır. Yetkiliye, yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilir.
e) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazılarda, sadece koordine edilen birim amirlerinin parafı bulunur.
f) Mevzuatla münhasıran verilen yetki devredilemez.
g) Yazıların asgari sayıda parafla hazırlanması ve yazıyı ilk hazırlayanın parafının bulunması esastır. Ancak, paraf sayısı koordine paraflar hariç hiçbir şekilde beşi geçmeyecektir.
ğ) Birim amirleri, birimlerince yürütülen bütün iş ve işlemlerden sorumludur.
h) Her kademedeki Bakanlık yöneticilerinin sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek koşuluyla yetkilerinden bir kısmını alt kademe yöneticilerine devretmesi esastır. Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Ancak devir yoluyla elde edilen yetki alt kademelere devredilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİmza Yetkileri
Bakan tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 6- (1) Bakan tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:
a) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, yüksek yargı organlarına, Genelkurmay Başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi parti grup başkanlıklarına, siyasi parti genel başkanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanlıklarına, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve milletvekillerine görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar,
b) Okul öncesi eğitim kurumlan, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri hariç diğer ortaöğretim kurumlarının nevi değişikliğine ait onay yazıları,
c) Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazılar.
Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 7- (1) Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, yüksek yargı organlarına, Genelkurmay Başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi parti grup başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanlıklarına, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve milletvekillerine yazılan ve teklif içermeyen bilgi mahiyetindeki yazılar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine yazılan yazılar,
b) Mevzuat gereği Müsteşar tarafından imzalanması öngörülen yazılar,
c) Bakanlıklara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına ve (a) bendi dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına öneri ve görüş bildiren yazılar,
ç) Müsteşar yardımcıları, birim amirleri ve Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğü personelinin kanuni izin, yurtiçi geçici görev onaylan ve bu sürelerde yerlerine görevlendirilen personelin vekâlet onaylan ile diğer özlük işlemlerine ilişkin onaylar,
d) Kadro aktarma, değişiklik ve dağılımına ait onaylar,
e) Birden fazla birimi ilgilendiren iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin komisyon kurulması onayları ile genel ve ortak iş ve işlemlere ait talimat ve genelgeler,
f) Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin yazılar,
g) Grup başkam ve üstü yöneticiler ile sınavlarla ihraz edilen kadrolara yapılan atamalar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmeye dayalı atamalar ve merkezi/kura yöntemiyle yerleştirilen öğretmenlerin atamaları hariç personelin atamaya ilişkin onayları,
ğ) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile grup başkanı ve üstü yöneticiler hariç personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçişlerine ilişkin muvafakat verme ve görevlendirme yazıları,
h) Müsteşarın bizzat imzalamayı uygun gördüğü yazılar.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 8- (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:
a) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen görevler kapsamında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin yazı ve onaylar,
b) Bakanlık makamınca verilen işlere ilişkin yazılar,
c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında görevli grup başkanı ve alt kademe yöneticilerinin imza yetkilerini belirleyen onay ve yazılar.
Müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 9- (1) Müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:
a) Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlık teklif ve görüşlerini içermeyen, sadece bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar,
b) Bakanlıklardan "Müsteşar Yardımcısı" imzasıyla gelen yazılara verilen cevaplar,
c) Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları,
ç) Bakanlık müşavirlerinin izinleri, eğitim ve kurslara katılım işlemleri ile ilgili yazılar,
d) Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına ve satışına dair onaylar,
e) Bu Yönergeye göre Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanması öngörülmeyen ve birim amirlerine bırakılmamış olan her türlü yazı ve onaylar.
Birim amirleri tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 10- (1) Birim amirleri tarafından imzalanacak yazı ve onaylar aşağıda belirtilmiştir:
a) Diğer bakanlıklardan veya kurumlardan aynı veya denk unvandaki yöneticilerin imzasıyla gelen yazılardan Müsteşar ve müsteşar yardımcısının yetki alanına girmeyen cevabi yazılar,
b) Birimler arasında görüş bildirme ve isteme ile birimin hizmet ve faaliyetlerine yönelik olarak yayımlayacakları iç emir ve yazılar,
c) Yargı mercileri, yükseköğretim kurumları, belediyeler, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik yapılacak yazışmalar,
ç) Birimlerin kendi görev alanları içerisinde yer alan konularla üst amirler tarafından verilen işlere ilişkin yazı ve onaylar,
d) Birim personelinin emeklilik işlemlerine ilişkin yazılar,
e) Birim personelinin özlük haklan, kurs, toplantı, seminer ve eğitime katılma konularındaki teklif yazılan ile kanuni izin onayları,
f) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının incelemesine ve görüşüne sunulan yazılar,
g) Personelin iznini yurt dışında geçirmesine ilişkin yazı ve onaylar,
ğ) Birimin görev alanları ile ilgili uygulamaya yönelik valiliklere gönderilen yazılar,
h) Grup başkanı ve alt kademe personelin imza yetkilerini belirleyen onay ve yazılar,
ı) Grup başkanı ve alt kademe personelin kanuni izin, yurtiçi geçici görev onaylan ve bu sürelerde yerlerine görevlendirilen personelin vekâlet onayları,
i) Okul öncesi eğitim kurumlan, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri hariç diğer ortaöğretim kurumlarının açma ve kapatma onaylarına ilişkin yazılar,
j) Özel öğretim kurumu açma ve kapatmaya ilişkin onaylar,
k) Merkez ve taşrada görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin geçici görevle görevlendirilme tekliflerine ilişkin yazılar,
l) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımız kadrolarına atanmak isteyen personelin naklen geçişlerine ilişkin muvafakat isteme yazıları,
m) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılanlar hariç personelin emeklilik, yurtiçi ve yurtdışı aylıksız izin ile ilgili yazı ve onayları,
n) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli personelin görevde yükselme ve görevden çekilme onayları,
o) Telefon tahsis talepleri ile telefonların şehirlerarası ve milletlerarası görüşmeye açılma onayları,
ö) Disiplin iş ve işlemlerine ilişkin yazışmalar,
p) Bakanlığa ait kamu konutlarının tahsisi ile ilgili yazılar,
r) Sınavlarla ihraz edilmiş kadrolara yapılan atamalar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmeye dayalı atamalar ve merkezi/kura yöntemi ile yerleştirilen öğretmenlerin atama onayları,
s) Resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin süre uzatımı veya öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi, tazminat kovuşturması, öğrenim dalı ya da ülke değişikliği, özel öğrencilik statüsünden resmî burslu öğrencilik statüsüne geçilmesi, yeni burs kontenjanlarının belirlenmesi hakkındaki teklifler ile yeni eğitim ve öğretim döneminde özel öğrencilerden istenecek belgelerle ilgili onay teklifleri,
ş) Kalkınma plan ve programlarının öngördüğü çalışmaların yapılması ile alman tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yazılar,
t) Personelin yurtiçi geçici görevlendirilmelerinde uçakla yapacakları seyahatleri ve araçların şehirlerarası geçici görevlendirilme onayları,
u) Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme onay teklifleri,
ü) Bakan, Müsteşar veya müsteşar yardımcıları tarafından imzalanmayacak ve birim yetki alanına giren her türlü yazı ve onaylar.
Grup başkanları tarafından imzalanacak yazılar
MADDE 11- (1) Grup başkanları tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık birimlerinden eşdeğer unvanlardaki yöneticilerin imzasıyla gelen yazılara verilecek cevap yazıları,
b) Birime yapılan başvurularla ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin yazılar,
c) Personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Millî Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazıları,
ç) İmzalanması yetki devri yoluyla birim amiri tarafından uygun görülen yazılar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli Hükümler
Yönergede yer almayan hususlar
MADDE 12- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda eşdeğer görevler için öngörülen imza yetkisi dikkate alınır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 13- (1) 02/04/1991 tarihli ve 435 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.
 
Üst Alt