• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Mîhâîl es-Sabbâg

 • Konbuyu başlatan Aslı
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 0
 • Görüntüleme : 1K

Aslı

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,458
Tepkime puanı
418
Puanları
83

İtibar:

MIHAIL ES-SABBAG


Mîhâîl b. Nikûlâ b. İbrâhîm es-Sabbâg (ö. 1231/1816) Lübnanlı Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair ve tarihçi.

1189'da (1775) Akkâ'da doğdu. Rum-Katolik kilisesine bağlı bir ailenin çocu*ğudur. Dedesi İbrahim es-Sabbâğ, Akkâ Emîri Zahir el-Ömer'in doktoruydu. Kü*çük yaşta iken ailesi Dimaşk'a göç etti ve ilk öğrenimine orada başladı. Hayatı Dımaşkve Mısır arasında gidip gelmelerle geçti. Dımaşk'tan Mısır'a kaçan ailesi tek*rar Dımaşk'a döndü (1206/1792), ardın*dan iki yıl sonra tekrar Mısır'a gitti. Bu*rada Kıptî din adamlarının yanı sıra Şeyh Süleyman es-Sabâ ve Şeyh Yûsuf el-Harâ-şî gibi âlimlerden ders aldı. Fransızlar'ın Mısır'ı işgali sırasında onların hizmetine girdi ve General Reynier'in sekreterliğini yaptı. Fransızlar'ın Mısır'ı terketmek zo*runda kalmaları üzerine 1216'da (1801) Reynier ile birlikte Paris'e gitti. Paris'te önce devlet matbaasında Doğu dilleri mu*sahhihi, ardından Kraliyet Kütüphanesi'n-de Şark yazmaları müstensihi olarak çalıştı. Bu görevi sırasında Antoine Isaac Silvestre de Sacy, Louis Mathieu Langles, Johann Gottfried Ludvvig Kosegarten, Christian Friedrich von Schnurrer ve Jean Humbert'in iltifatlarını kazandı. Paris'te vefat etti. Sabbâğ, Kraliyet Kütüphanesi'ndeki görevi esnasında yaklaşık altmış el yazmasını istinsah etti. Bunlar arasın*da Ebû Temmâm'ın ei-Hamâse'si ve Ha-rîrî'nin el-Makâmât'ı da bulunmaktadır. Sabbâğ, dönemindeki bazı devlet ve din adamlarına klasik tarzda kasideler de yazmıştır.Eserleri


1. er-Risâletü't-tâmme îîke-lâmi'l-'ûmme ve'1-menâhic fî ahvâ-li'1-kelâmi'd-dâric. Mısır ve Suriye ko*nuşma dili grameri hakkında olan eser H. Thorbecke tarafından Mîhâ'îl Sab-bâg's Grammatik der arabischen Umgangssprache in Syrien und Aegypten başlığıyla yayımlanmıştır. [165]

2. Müsâbakâtü'1-berk ve'I-ğa-mâm îî sürati'i-hamâm. I. Napolyon'a ithafen yazılmış olup Silvestre de Sacy'-nin Fransızca tercümesiyle birlikte yayım*lanmıştır.[166] Kitap İtalyanca ve Al-manca'ya da tercüme edilmiştir.

3. Târi-hu'ş-Şeyh Zâhirü'l-cÖmer ez-Zeydâ-nî hâkimi ''Akkâ ve bilâdi Şafed. [167]

4. Neşîdü kaşîdeti te-hânî li-sa'âdeti'1-kayşari'I-mıfazzam Nâbûliyûn. II. Napolyon'a methiye olup Silvestre de Sacy tarafından Fransızca'ya çevrilerek neşredilmiştir. [168]

5. Neşîdü tehânîîi-sa'âdeli'l-küUiyyi'd-diyâne Lû'îs eş-Şâmin 'aşer melik Fransa ve Nâvâr. Grangeret de Lagrange tarafından Fran*sızca'ya tercüme edilerek yayımlanmış*tır. [169]

6. Hommage au Frand-juge ministre de la justice, visitant l'Imprimerie de la republique. [170]

7. Vers a la louange du souverain Pontife Pie VII.[171] Napolyon'un tahta çıkışı münasebetiyle Fransa'ya gelen Papa VII. Pius'a yazılmış bir methiye olup Silvestre de Sacy tara*fından Latince'ye tercüme edilmiştir.

8. "Vers arabes adresses â Napoleon â İ'oc*casion du marriage avec Marie Louise d'Autriche.[172]

Basılmamış eserleri de şunlardır: Târîhu kabâ'ili ehlî'î-bâdiye, Târîhu'ş-Şâm ve Mışr, Târîhu Beyti'ş-Şabbâğ ve hâîü't-tâ'ifeti'l-kâtûlîkiyye, Kitâb îi'ş-şi(r ve fi'l-'arûz ve mülhakâtih ke'z-ze-cel ve'1-müveşşah ve'1-mevâliyyâ, eî-Mikbâs fî ohvâH'l-mikyâs.


Bibliyografya :


Mîhâîl es-Sabbâğ, Gramma.uk. der arabisc-hen ümgangssprache in Syrien und Aegypten (ed. H. Thorbecke), Strassburg 1886, s. III-X; A. I. S. de Sacy, Chrestomathie arabe, Paris 1806, D), 349, 362-364 vd., 519; C. F. von Schnurrer, Bibliotheca arabica. Halle 1811, s. 491-493; H. G. L. Kosegarten, Carminum Ori-entalium triga, Stralsund 1813, s. 28, 34 vd., 41; J. Humbert, Anthologie arabe, Paris 1819, s. 174-178, 291-293; Brockelmann. GAZ., II, 630; SuppL, II, 728;a.mlf., "Mîkha'il al-Şabkâgh", El (İng.), V, 493; L. Cheikho, "Mîhâ'îl es-Şabbâğve üsretüh", el-Meşnk, VIII, Beyrut 1905, s. 24-34; Thomas Philipp. "Class, Community and Arab Historiography in the Early Nineteenth Century-The Dawn of a New Era", IJMES, XVI (1984), s. 365-166, 168-175; C. Nijland, "Müçhâ'il al-Şabbâgh", 02(lng.). VII, 33-34.

 
En Çok Görüntülenen Konular
 • Büyük Doğu Dergisi
 • Abdülhak Hâmid Tarhan
 • Enis Behiç Koryürek
 • Kılıçzâde Hakkı
 • Mehmet Kaplan
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Miskîn ed-Dârimî
 • Mis'ar b. Mühelhil
 • Mîr Muhammed Takı
 • Önceki konu
  Sonraki konu
  Üst Alt