• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Mehmed Arif Bey

 • Konbuyu başlatan Aslı
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 0
 • Görüntüleme : 2K

Aslı

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,457
Tepkime puanı
418
Puanları
83

İtibar:

MEHMED ARİF BEY


(1845-1897) Türk hukukçusu ve yazar
.

29 Mart 184S'te Erzurum'da doğdu. Karacehennem İbrahim Paşa'nın yeğeni Asâkir-i Nizâmiyye-i Şâhâne topçu mira*laylarından Hacı Ömer Bey'in oğludur. Tahsilini Erzurum'da tamamladı. Arapça, Farsça, coğrafya ve hesap okudu. Ağus*tos 1861'de Dördüncü Ordu Meclisi Tah*rirat Odası'na mülâzim oldu. Bir yıl sonra ordu merkezi Erzincan'a nakledilince Er*zurum eyaleti tahrirat odasına geçti. 14 Aralık 1865te Erzurum vilâyeti meclis-i temyîz-i hukuk başkitâbetine tayin edil*diyse de meclisin lağvı üzerine 13 Mart 1867'de yeni oluşturulan meclis-i deâvî başkitâbetine ve ertesi yıl meclis sorgu hâkimliğine getirildi. 9 Eylül 1869 tarihin*de dîvân-i temyîz-i vilâyet başkitâbetine tayin edildi. Yaklaşan 1877-1878 Osmanh-Rus Savaşı için hazırlık yapılırken mahke*me reisi Nafiz Paşa ile birlikte biri med*reselerdeki öğrencilerden oluşan gönül*lü iki tabur askerin teşkil edilmesine yar*dımcı oldu ve Milliye Taburu'nda sağ kol ağası olarak bilfiil görev aldı. Anadolu or*dusu başkumandanı Gazi Ahmed Muh*tar Paşa'nın Erzurum'a gelmesi ve Arif Bey'e kendisinin mühimme başkâtipliğini teklif etmesi üzerine 13 Nisan 1877'de temyiz başkâtipliği uhdesinde kalmak üzere bu göreve getirildi. Savaş esnasın*da ve daha sonra Çekmece ve Çatalca'da-ki ordu merkezinde paşanın hizmetinde bulundu.

Savaşın ardından 30 Nisan 1878 tari*hinde dîvân-ı temyîz-î vilâyet başkitâbetinden İstanbul Temyiz Mahkemesi Hu*kuk Dairesi zabıt kâtipliğine geçti. Ancak Girit'te ihtilâl patlak verince yine Gazi Ah*med Muhtar Paşa'nın maiyetinde oluşan heyetin yazı işleri başkâtipliğine getirildi. Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında

Preveze'de başlayan sınır görüşmeleri için kurulan tashîh-i hudûd komisyonuna bi*rinci delege tayin edilen Ahmed Muhtar Paşa'nın yanında hizmete devam etti. Gö*rüşmeler sona erince eski vazifesi olan zabıt kâtipliğine döndü. Ancak aradan bir ay bile geçmeden 13 Mayıs 1879'da iki görevi birden ifa etmek üzere başkâtip*lik ilâvesiyle adliye encümeni mümeyyiz*liğine getirildi. 13 Haziran 1880'de İstan*bul Bidayet Mahkemesi savcılığına, 14 Mayıs 1881'de aynı mahkemenin birinci hukuk dairesi üyeliğine tayin edildi.

24 Eylül 1883 tarihinde İstanbul İsti*naf Mahkemesi üyeliğine getirildi, bir ay sonra da Kastamonu vilâyeti adliye mü*fettişliğine gönderildi. 22 Aralık 1885'te müfettişlik uhdesinde olduğu halde, Mı*sır fevkalâde komiserliğine tayin edilen Gazi Ahmed Muhtar Paşa"nın birinci kâ-tipliğiyle Mısır'a yollandı. 1893'te Avru*pa'ya giden Arif Bey, 1896'da Mısır'daki görevi esnasında hastalanarak tedavi görmek üzere İstanbul'a döndü, 14 Tem*muz 1897'de İstanbul Heybeliada'da mi*de kanserinden öldü. Mezarı İstanbul'da Merkez Efendi Dergâhı hazîresindedir. Beraber çalıştığı Kastamonu Valisi Ab-durrahman Paşa Arif Bey'in doğru, se*batkâr, bilgili ve ehliyetli bir kişi oldu*ğunu söylemektedir. Bu bilgiler Adliye Nâzın Server Paşa tarafından da doğ*rulanmaktadır. Oğulları Celâleddin Arif ve Necmeddin Arif beylerin belirttiği*ne göre İslâm felsefesi ve ahlâk konu*larıyla da ilgilenen Mehmed Arif Bey mü-tevazi, dindar ve iyi huylu bir insandı. 1870'te sâlise, 1877'de saniye sınıf-ı mütemayizi, 26 Şubat 1885'te ûlâ sınıf-ı sânîsi, 1S Nisan 1888'de ûlâ sınıf-ı evve-lî rütbeleriyle ödüllendirilen Mehmed Arif Bey'e ayrıca 1877'de dördüncü rüt*beden nişân-iÂIÎ-i Osmânîile 1891'de de ikinci rütbeden Mecîdî nişanı verilmiş*tir.Eserleri.


1. Binbir Hodis. Müellif, Mon-tesqiue'nün Kanunların Ruhu adlı ese*rinde yer alan, "Her kavim lâyık olduğu hükümeti bulur" sözünün çok daha önce Hz. Peygamber tarafından, "Bulunduğu*nuz duruma göre idare edilirsiniz" hadi-siyle ifade edildiğini belirterek bu bakış açısıyla Süyûtî'nin ei-CâmiVş-şağlr'in-den seçmiş olduğu hadisleri eserinde şer-heder. Kitabın önsözünde Batı kültürü*nün, özellikle bu kültürün Volter, Rous-seau ve Montesqieu gibi temsilcilerinin abartılı bir şekilde yeni nesillere tanıtıl*dığını söyleyerek buna karşı çıkmakta ve bizim kültürümüzde de değerli müellifle*rin ve eserlerin bulunduğunu belirtmek*tedir. Eser biri hicrî 1319 (1901). diğeri rûmî 1325'te (1909) olmak üzere iki defa Kahire'de, Abdürreşid İbrahim tarafın*dan Tatarca'ya yapılan tercümesi Peters-burg'dave 1959, 1966 ve 1975 yıllarında sadeleştirilerek İstanbul'da basılmıştır.

2. Başımıza Gelenler. Mehmed Arif Bey'in Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nin maiyetin*de bulunduğu sırada 1877-1878 Osmanlı -Rus Savaşı'nin Anadolu'da cereyan eden kısmının bütün safhalarını ve askerin du*rumunu anlattığı eser oğullan tarafından 1321'de (1903) Mısır'da ve 1328'de (1910) İstanbul'da yayımlanmış, ayrıca sadeleş*tirilerek 1972 ve 1976"da yine İstanbul'*da basılmıştır. Yer yer merkezden gelen emirlerle ordugâhtan merkeze gönderi*len yazıların da kaydedildiği eser bu yö*nüyle de önem taşımakta, kitabın sonun*da ayrıca müellifin Mısır'daki görevine ait hâtıraları yer almaktadır.


Bibliyografya :


BA,İrade-Dahiliye,36/S1312;BA, Sicitf-M/ı-uâl Defterleri, nr. 10, s. 155; Mehmed Arif, Ba*şımıza Gelenler, Kahire 1321, s. 1-6; a.e. (haz. M. Ertuğrul Düzdağ), İstanbul, ts. (Tercüman 1001 Temel Eser), I, 25-29, 45-56; a.mlf., Binbir Ha*dis, Kahire 1325, s. 1-10; a.e., İstanbul 1959, s. 3-11; a.mlf., Hadisleri Anlamada Toplumsal Boyut: Bin Bir Hadis-i Şerif Şerhi'nden Seçme Kırk Hadis (haz. İbrahim Hatipoğlu), İstanbul 2000, s. 19-24;Gövsa, Türk Meşhurları, s. 44; M. Orhan Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları, İs*tanbul 1982, s. 146-148; "Mehmed Arif Bey", TDEA, VI, 197. Ali Akyildız
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
 • Mehmedkuluzâde Celil
 • Mehmed Vehbi Efendi
 • En Çok Görüntülenen Konular
 • Mizancı Murat
 • Mehmedkuluzâde Celil
 • Ziya Gökalp
 • Farabi
 • Emir Şekib Arslan
 • Mehmet İzzet
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Mizancı Murat
 • Mirza Melkum Han
 • Miras Kamil
 • Mîr Said Sultan Galiyev
 • Tüm sayfalar yüklendi.
  Üst Alt