• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

MEB İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,433
Tepkime puanı
7,677
Puanları
113
Yaş
50
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİLİK YÖNETMELİĞİNİN 41. MADDESİ GEREĞİ ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yapılan yerel, ulusal ve uluslararası izcilik faaliyetlerindeki ödül ve disipline ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen, her tür izcilik faaliyetlerine izci, lider ve yönetici olarak katılan ve faaliyetlerde görev alan yönetim kademelerindeki görevliler ve izcilerle ilgili ödül ve disipline ilişkin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30.04.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
c) Daire Başkanı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,
d) Eğitim görevlileri: İzcilik faaliyetlerinde görev yapan Eğitim Yöneticisi ve Eğitim yöneticisi yardımcısını,
e) Eğitim yöneticisi: Bir izcilik faaliyetinde eğitim ve yönetimden sorumlu olan, planlayan ve yöneten kişiyi,
f) Eğitim yöneticisi yardımcısı: Eğitim yöneticisine yardımcı olmak üzere görevlendirilen kişiyi,
g) Faal lider eğitimcisi: Bakanlığın, çeşitli izcilik faaliyetlerinde görev vermek üzere her yıl yayınladığı lider eğitimcileri listesinde yer alan dört tahta işaretli lideri,
h) Faal lider eğitimcisi yardımcısı: Bakanlığın, çeşitli izcilik faaliyetlerinde görev vermek üzere her yıl yayınladığı lider eğitimcileri listesinde yer alan üç tahta işaretli lideri,
i) Uzman lider: İki tahta işaret sertifikasına sahip izci liderini,
j) İzci: İzci ünitesine kayıtlı olan öğrenciyi,
k) İzci lideri: Bakanlıkça açılan en az İlk Aşama İzci Liderliği kursuna katılarak izci liderliği sertifikasına sahip kişileri,
l) İzci ünitesi: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan yavrukurt grubunu, izci grubunu, ergin izci grubunu,
m) Kamp disiplin kurulu: İzcilik eğitim kamplarında mevzuata göre oluşturulan kurulu,
n) Ödül: İzcilik faaliyetlerine katılan ve başarılı olanlar ile faaliyetlere destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça takdir ve teşvik amacıyla verilen her türlü belge ve materyalleri,
o) Örgün eğitim kurumları: Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okul ve kurumlarını,
p) Yurt dışı faaliyetler ve organizasyonlar: Uluslararası federasyonlar veya teşkilatlarca düzenlenen faaliyetleri,
q) Yaygın Eğitim Kurumları: Halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, yetişkinler otelcilik ve turizm eğitim merkezleri ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri ve benzeri kurumları,
r) Merkezi ve Mahalli İzcilik Faaliyetleri: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, il ve ilçe izci kurullarınca düzenlenecek olan tüm izcilik faaliyetlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Ödül Türleri ve Ödül Verilecekler ile Ödül Verme Esasları

Ödül türleri
MADDE 5-(1) Bakanlıkça verilecek ödüller; yurt içi, uluslararası ve izcilik nişanları olmak üzere üç türlüdür.

Yurt içi ödüller ve ödül verilecekler
MADDE 6-(1) Bakanlıkça düzenlenecek yurt içi organizasyonlarda kişi ve kurumlara verilecek ödüller iki türlüdür:
a) Kişilere verilecek ödüller: Şilt, plaket, madalya, flama ve nişanlar, başarı belgesi, takdir ve teşekkür belgesi, katılma belgesi, sertifika ve beratlar,
b) Kurumlara ve topluluklara verilecek ödüller: Şilt, plaket, başarı belgesi ve katılma belgesi.
(2) Daire Başkanlığınca, hizmet alanına giren faaliyetlerin gelişmesine ve tanıtımına katkıda bulunan, derleme, araştırma ve inceleme eserleri ile etkin hizmet ve örnek çalışma gösteren kişilere, başarı belgesi ve şilt verilir ayrıca Bakanlıkça ödüllendirilir.
(3) Ödül kazanan eserin Bakanlıkça basımı yapılırsa, ödül kazananların telif hakları saklı kalır. Bu eserlerin ödüllendirilmesi Bakanlık onayı ile oluşturulacak bir kurulca değerlendirilir.

Uluslararası ödüller
MADDE 7- Uluslararası federasyon veya teşkilatlarca düzenlenecek faaliyet ve organizasyonlarda verilecek ödül ve türleri ile ödül verme usul ve esasları, faaliyetin planlama aşamasından önce Bakanlık Olur’u ile belirlenir.

Ödül verme esasları
MADDE 8- (1) İzcilik faaliyetlerinde, faaliyet bitiminden sonra gerek görülürse uygun görülen kişi ve kurumlara daire başkanlığı tarafından ödül verilir, ödül giderleri bakanlık genel bütçesi ile bütçe içinde yer alan diğer kaynaklardan karşılanır.
(2) Ödül;
a) Bakanlıkça izin verilen faaliyetin gerçekleştirildiği yıl içerisinde verilir.
b) Kaybedilmesi hâlinde yenisi verilmez, ancak başarı belgesi, katılım belgesi ve sertifikalar ikinci ve son defa verilir.

c) Verildikten sonra ödülü hak etmediği tespit edilenlerden ödüller geri alınır.
d) Bakanlık genel bütçesi ile bütçe içinde yer alan diğer kaynaklardan karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulları, Kuruluşu ve Görevleri
Disiplin kurulları
MADDE 9-(1) Disiplin kurulları; merkez disiplin kurulu, il disiplin kurulu ve kamp disiplin kurulu olmak üzere üç ayrı şekilde oluşturulur.

Merkez disiplin kurulunun oluşumu
MADDE 10-(1) Merkez Disiplin Kurulu; Daire Başkanının başkanlığında, ilgili şube müdürünün dışında Dairede görevli iki şube müdürü, İlköğretim Genel Müdürlüğünden bir şube müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bir şube müdürü olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu Kurul, Daire Başkanının teklifi ve Makam Onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi bir yıl olup yenisi oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Kurula ayrıca Daire Başkanlığından iki şube müdürü de yedek üye alınır. Kurulun sekretarya hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü yapar.

Merkez disiplin kurulunun görevleri
MADDE 11-(1) Merkez Disiplin Kurulu; Daire Başkanlığınca planlanan ve organize edilen izcilik faaliyetlerinde görevlendirilen eğitim yöneticisi, eğitim yöneticisi yardımcısı, uzman lider, eğitim görevlileri, izci lideri ve izcilere ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine birinci derecede bakar. Disiplin Kurulu bağımsız çalışarak karar alır.
(2) Merkez disiplin kurulu, disiplin yönergesi kapsamında doğan fiillerle ilgili kurs ve seminer yönetimi ve izci kampı disiplin kurulunca kendilerine görüşülmek üzere sevk edilen konuları karara bağlar.

İl disiplin kurulunun oluşumu
MADDE 12-(1)İl Disiplin Kurulu; millî eğitim müdürlüklerinde beden eğitimi spor ve izcilik bölümünden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya ilgili şube müdürünün başkanlığında; İl lig heyetinden iki üye, il izci kurulu başkanı, il izci kurulu başkanı seçimi yapılmayan illerde, branş kursu görmüş bir lider veya mülki amirin onayıyla görevlendirilmiş bir lider, ildeki il izci kurulu branşı ile ilgili önderlerinden bir üye olmak koşulu ile toplam beş kişiden oluşan kuruldur.
(2) İl Disiplin Kurulu, millî eğitim müdürünün teklifi ve Valinin onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi bir yıl olup yenisi oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Kurula ayrıca iki kişi de yedek üye seçilir.

İl disiplin kurulunun görevleri
MADDE 13-(1)İl Disiplin Kurulu, Bakanlık ve taşra faaliyetlerine dayalı olarak illerde yapılan izcilik faaliyetlerinde; görev almış eğitim yöneticisi, eğitim yöneticisi yardımcısı, uzman lider, izci lideri ve izcilere ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine birinci derecede bakar.
(2) İl disiplin kurulu, Disiplin Yönergesi kapsamında doğan fiillerle ilgili kamp disiplin kurulu ile il izci kurulu başkanlığınca kendilerine görüşülmek üzere sevk edilen konuları karara bağlar.
(3) İl Disiplin Kurulu, bağımsız çalışarak karar alır.

Kamp disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 14- Kamp disiplin kurulu, izcilik yönetmeliği ve yönergesi esasları çerçevesinde kampın eğitim işlerinden sorumlu yönetici yardımcısı ve kampa katılan iki liderden oluşur.

Kamp disiplin kurulunun görevleri
MADDE 15- Kamp disiplin kurulu, kampta meydana gelen olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine bakar.

Disiplin kurullarının toplanması
MADDE 16-(1) Disiplin Kurulları; kurul başkanı tarafından belirtilen gün ve saatte, bütün üyelere sözlü veya yazılı duyurularak başkan tarafından yapılacak çağrı üzerine kuruldaki üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı geçerli olur.
(2) Aralıksız üç toplantıya izinsiz veya özürsüz katılmayan üyelerin yerine ilk yedek üye alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Davranışlar

Disiplin cezaları
MADDE 17-(1) Bu Yönergeye göre belirlenen disiplin suçlarına karşı uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, faaliyetten men, tescil iptali, sertifika iptali, ünite liderliği ve lider yardımcılığı, eğitim yöneticiliği görevlerinden alınması, il ve ilçe izci kurulu başkan ve kurul üyelerinin görevden alınma cezalarıdır.

İhtar cezası
MADDE 18 -(1) İhtar cezası; ünite liderinin, il ve ilçe izci kurul üyelerinin, lider eğitimcisi ve yardımcıları ile ilgililerin dikkatinin çekilmesidir. Aşağıda belirtilen kasıtsız fiiller durumunda;
a) Bakanlığa ve ilgili kuruluşlarına karşı yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi kasıtsız yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenlere,
b) Bakanlığın yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen, eksik veya yanlış cevap verenlere,
c) Bakanlığın yetkili makam ve mercileri ile bu makam ve mercilerce düzenlenen faaliyetlerde, itiraz etmeyi, tezyif ve tahkir etmeyi alışkanlık hâline getirerek sürekli yazılı ve sözlü itirazda bulunanlara,
d) Bakanlığın, yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı alaycı veya kaba davranışlarda bulunanlara veya göreve gitmeyenlere ihtar cezası verilir. Ceza yazılı olarak kendilerine bildirilir.

Faaliyetten men cezası
MADDE 19-(1) Bu ceza, ilgilinin faaliyetlere katılmasından men edilmesidir.
(2) Faaliyetlerden men cezası; tek faaliyetten men, bir yıl süre ile faaliyetten men, süreli faaliyetten men ve temsili, millî ve milletlerarası faaliyetten men olmak üzere dörde ayrılır.
a) Tek faaliyetten men cezası; izcilik faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezaî nitelikteki davranışı nedeniyle faaliyetten alıkonulan, izci, izci lideri, o faaliyeti takip eden ilk faaliyete katılamaz.
b) Bir yıl süre faaliyetten men cezası; izcilik faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezaî nitelikteki davranışı nedeniyle faaliyetten alıkonulan izci, izci lideri ve eğitim yöneticilerinin bir yıl süre ile yapılacak faaliyetlerden men edilmesidir.
c) Süreli faaliyetten men cezası; izci, izci lideri ve eğitim yöneticilerinin 30 günden az, iki yıldan çok olmamak üzere faaliyetten men edilmesidir.
d) Temsili, millî ve milletlerarası faaliyetten men cezası; temsili, millî ve milletlerarası faaliyetlerde, faaliyetten men hâlinde milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Düzenleme kurulları, suçun mahiyetine göre evrakı ilgili ceza kuruluna sevk eder.

Hak mahrumiyeti cezası
MADDE 20 -(1) Süreli hak mahrumiyeti: iki aydan az iki yıldan fazla olamaz. Kişinin her türlü faaliyetlere iştirak etmekten, yöneticilik, izci liderliği, faal lider eğitimciliği, faal lider eğitimciliği yardımcılığı, il izci kurulu üyeliği ve başkanlığından men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.
a) Süreli hak mahrumiyeti: iki aydan az iki yıldan fazla olamaz.
b) Sürekli hak mahrumiyeti: Kişilerin izcilik faaliyetinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.
(2) Faaliyetten men ve hak mahrumiyetini gerektiren davranışlar şunlardır:
a) İzci türesine aykırı hareket
(1) İzcilik faaliyetlerinde; onur kırıcı ve insan ahlakına aykırı, izci and ve türesine yakışmayan harekette bulunan kişilere, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde 15 günden üç aya kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
b) Mevzuata aykırı hareket
(1) Bakanlığın, izcilik faaliyetleriyle ilgili mevzuatına kasten aykırı harekette bulunanlara, bu hususta aykırı ceza hükmü bulunmadığı takdirde; altı ay süre ile izcilik faaliyetlerinden men cezası verilir.
c) Hakaret
(1) İzcilik faaliyetlerinde veya izci, izci lideri, lider eğitimcisi ya da lider eğitimcisi sıfatıyla Bakanlık teşkilatına veya bu teşkilatın bir mensubuna, Bakanlıkça görevlendirilen izci liderine, eğitim yöneticilerine, temsilciye ve diğer görevlilere huzurda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya basın, yayın yolu ile hakarette bulunanlara, üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetinden men cezası verilir. Küfürde de aynı hüküm uygulanır.
d) Saldırı
(1) İzcilikfaaliyetlerinde; Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanmasıyla görevli merkez ve taşra teşkilatının mensuplarına, izci, izci lideri, bakanlık temsilcisi, eğitim yöneticileri ve diğer görevlilere veya kişilere, görevini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı fiziksel saldırı vb. müessir davranışta bulunanlara bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli artırılır.
e) Sahte belge kullanımı
(1) İzcilik faaliyetlerinde; sahte belgeler kullanılarak düzenlenen evraklar ile faaliyete katılan veya katılmayı temin edenlere, bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Sahtecilik ile teşkilatı kandırma
(1) İzcilik faaliyetlerinde geçerli izci liderliği sertifikası veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan, teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyenler, bunları bilerek kullanan veya kullandıranlara tescil iptali cezası verilir. İzciliğin amacına, söz ve türesine ters düşecek, politik ve ideolojik faaliyetlerde bulunanların da Bakanlıkça verilen izcilik sertifikası iptal edilir. Sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
g) Ceza süresini beklememek
(1) Tek faaliyetten men cezasına rağmen beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan faaliyetlere katılanlar ya da bunu temin edenler, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu hâlde veya idari tedbir ile faaliyetlere katılmaktan veya yöneticilikten men edilmiş olmasına rağmen faaliyete katılanlar veya yöneticilik yapanlara üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
h) İzinsiz dış görev
(1). İzcilik faaliyetlerinde; yurt dışında yapılan Kamp, kurs, seminer, yarışma, şenlik ve festivallere Bakanlıktan izin almaksızın katılan veya yabancı bir ülkenin millî veya temsili grubunda görev kabul eden izci ünitesi veya liderlere, altı aydan bir yıla kadar süreli men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
i) İzinsiz veya mazeretsiz müsabaka veya faaliyet
(1) İzcilik faaliyetlerinde yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken kamp, kurs, seminer ve benzerlerini izinsiz yapanlar, yaptıranlar, böyle bir faaliyeti yönetenler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen faaliyetlere davet edildikleri hâlde özürsüz olarak katılmayan kişi ve izci ünitelerine bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men cezası verilir.
j) Temsili ve millî yarışmaya veya faaliyete katılmamak
(1) Yazılı tebligata rağmen özürsüz olarak temsili, millî veya ülkeyi temsilen uluslar arası faaliyetlere, hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, çalışma ve faaliyet yerini terk eden, izci, izci lideri, eğitim yöneticisi ve benzeri kişilere; üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetinden men cezası verilir.
k) Millî şerefi ihlal
(1) Yurt içinde ve dışında, her ne suretle olursa olsun, Türk Milletinin ve yabancı bir milletin onurunu kırıcı bir eylemde bulunanlara bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetlerinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Ağır hâllerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
l) Alan olayları
(1) İzcilik faaliyetlerinin yapıldığı alan ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişi ve topluluklara; üç aydan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) İzcileri nedeniyle olaylardan sorumlu liderlere, bir veya birden fazla olmak üzere faaliyetten men cezası verilir. Zarar ve hasar sorumlulara tazmin ettirilir.
m) Suça teşvik ve görev suçu
(1) Faaliyet öncesi, faaliyet sırasında veya dışında izcileri, topluluk elamanlarını ve yöneticileri; faaliyeti yönetenler aleyhine suça teşvik eden kişi ya da kişilere, bir yıl süre ile izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Kurumca teklif edilen ve kişilerce kabul edilen herhangi bir görevin ifasında ilgili mevzuata, yazılı tebligata aykırı hareket edenlere üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetlerinden men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

n) Faaliyetin devamına engel olmak
(1) Faaliyetin her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde başlamasına, devamına, tamamlanmasına engel olanlara; bir yıl süre ile izcilik faaliyetinden men cezası verilir.
o) Tanıklıktan kaçınmak
(1) Soruşturma sırasında; tanıklıktan çekinme hakları bulunanlar hariç, tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanıklık sıfatı ile yazılı veya sözlü beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden, ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde yetkili merciine duyurmayanlar; bir yıl süre ile izcilik faaliyetinden men cezası verilir.
p) Faaliyete katılmamak
(1)İzcilik faaliyetlerinde; programa alındıkları hâlde mazeretsiz olarak faaliyete katılmayanlara, üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
r) Emirlere uymamak ve huzursuzluk çıkarmak
(1) İzcilik faaliyetlerinde, yöneticilerin emirlerine uymayanlara, alaylı ve kaba hareketlerde bulunanlara; bir yıl süre ile izcilik faaliyetlerinden men cezası verilir.
(2) İzcilik faaliyetlerinde disipline aykırı hareketlerde bulunanlara, grubun huzurunu bozanlara; bir yıl süre ile faaliyetlerden men cezası verilir.
s) Kaba ve küçük düşürücü hareketler
(1) İzcilik faaliyetlerinde veya izci, lider, lider eğitimcisi ya da lider eğitimcisi yardımcısı sıfatıyla; izci liderlerine, eğitim yöneticilerine, diğer görevlilere, Bakanlık mensuplarına ve izcilere, kurum yöneticilerine, kaba, alaycı ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlara; bir yıl süre ile izcilik faaliyetlerinden men cezası verilir.
t) Genel ahlaka aykırı davranışlar
(1)İzci kamplarında; kamp içinde veya dışında; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 5inci maddesinde belirtilen Öğrencilerin uyacakları ve Beklenen Davranışlara aykırı hareketlerde bulundukları sabit görülenler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
u) Ödül törenine katılmamak veya hak etmiş olduğu ödülü almaktan imtina etmek
(1) Faaliyetler sonunda hak etmiş olduğu ödülü almak için düzenlenen ödül törenine kasten veya mazeretsiz olarak katılmayan kurum ve kişiler ile bu ödülü almaktan imtina eden kişilere, bir yıl izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim yöneticileri ve Diğer Görevliler ile İlgili Hususlar

Menfaat ile yönetim
MADDE 21-(1) Yönetimce; faaliyetten maddi ve manevi menfaat sağlandığına kanaat getirildiği takdirde, eğitim yöneticilerine Merkez Disiplin Kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

Rapor vermemek veya gerçeğe aykırı rapor vermek
MADDE 22-(1) Faaliyete ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli yöneticilere Merkez Disiplin Kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.


Görevi ihmal ve suiistimal
MADDE 23-(1) Faaliyet yerine özürsüz olarak gelmeyen veya faaliyeti süresinde başlatmayan, yönetmeyen veya talimatlara aykırı yöneten, kasıtlı olarak iptal eden, her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suiistimal eden yöneticilere, merkez disiplin kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.
(2) Bu bölümde sayılan fiiller dışında kalan ve işlendiğinde bir disiplin suçunu oluşturan fiillere de Disiplin Kurulunca dördüncü bölümde yer alan hükümler doğrultusunda sayılan cezalardan birisi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
İdari Tedbirler, Cezayı Azaltma ve Çoğaltma, Soruşturma Karar ve Uygulamalar

İdari tedbirler
MADDE 24-(1) İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığında, kişileri her türlü faaliyet ve faaliyeti yönetmekten veya faal olmaktan geçici olarak alıkoymaktır.

İdari tedbir yetkilileri
MADDE 25-(1) Bu Yönerge hükümleri ile ilgili olarak;
a) Daire Başkanı veya Makam Oluru ile faaliyetler için görevlendirilen Bakanlık temsilcileri, merkez disiplin kurulu, eğitim yöneticileri, il disiplin kurulu ve kamp disiplin kurulu, kendi görev alanlarına giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar her zaman kurum ve kişiler hakkında idari tedbir koymaya yetkilidir.

İdari tedbirin başlaması ve tebliği
MADDE 26-(1) İdari tedbir, aşağıda belirtilen durumlara göre başlatılır.
a) İzcilik faaliyetlerinde;
1) Bu Yönergede yazılı disiplin suçu teşkil eden davranış nedeniyle faaliyetten men edilenler için idari tedbir koymaya yetkili kişilerce alınan karar tarihinde,
2) Olayın önemine göre yetkili mercilerce konulara ilişkin soruşturma evrakının hazırlanmasını takiben karar alınması durumunda yürürlüğe girer.
3) Merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurulları, görev alanlarına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını değiştirebilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

İdari tedbirin tebliği
MADDE 27-(1) Tebliğ gereken idari tedbirler, ilgililere yetkililerce yazılı olarak tebliğ edilir.

Teşebbüs
MADDE 28-(1) Disiplin suçu teşkil eden davranışın teşebbüs derecesinde kaldığı hâllerde tayin olunan cezanın yarısına kadar indirilir.

Tahrik
MADDE 29-(1) Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hâllerde, belirlenen cezalar yarıdan 3/2 si kadar indirilir.
Tahrik sonucu işlenen suçlara ait sürekli hak mahrumiyeti cezası iki yıla çevrilir.

Takdiri hafifletici ve ağırlaştırıcı sebepler
MADDE 30-(1) Merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurullarınca; tahrik sebepleriyle azaltmadan ayrı olarak kurum ile kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler kabul edilirse cezanın yarısına kadar indirilir.
(2) Suçun toplu işlenmesi, tesislere ve kurumlara karşı işlenmesi, kamp, kurs, seminer vb araçları ile işlenmesi, geceleyin işlenmesi ve benzeri hâller ağırlaştırıcı sebepler olup takdir olunan cezanın yarısı kadar artırılır.

Tekerrür
MADDE 31-(1) Cezasına ait infazın tamamlandığı yıl içinde, cezayı veren kurulun sorumluluğunda suç işleyen kişi veya topluluklar hakkında verilecek ceza yarısına kadar artırılır. İhtar cezası ile tek faaliyetten men cezası tekrara esas olmaz.

Cezada birleştirme
MADDE 32-(1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren olaylar ayrı ayrı cezalandırılıp tevhid edilerek hükme bağlanır.

Yabancı memleketlerde faaliyetlerle ilgili suç işlemek
MADDE 33-(1) Bu Yönergeye göre, izcilik faaliyetinden men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar, yabancı memleketlerde işlendiği takdirde verilecek cezalar bir misline kadar artırılabilir.

Soruşturmanın açılması
MADDE 34-(1) Soruşturma açılması, aşağıda belirtildiği gibi yapılır:
a) Bakanlığa bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden davranışları, ihbar ve şikâyetleri derhal faaliyetin hafta sonuna rastlaması durumunda ilk iş günü Bakanlığa bildirmek zorundadır.
b) Daire Başkanlığının faaliyet programına dayalı olarak düzenlenen kamp, kurs ve seminerlerde, Daire Başkanlığına, mahallî faaliyetlere ait sevk işlemleri ise il izci kurullarına yapılır.
c) İllerdeki izcilik faaliyetlerinde, ilgililer hakkında düzenlenen rapor il izci kurunda görüşülür.
d) Daire Başkanlığının faaliyet programına dayalı olarak düzenlenen faaliyetlerde görevli eğitim yöneticileri, raporlarını Daire Başkanlığına, mahalli faaliyetlerde ki yöneticiler ise e il izci kuruluna bir gün içinde vermek zorundadırlar.
e) Disiplin Kurullarına sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, faaliyetin adı, cezalandırılması istenen kişi ve topluluk isimleri belirtilir.

Soruşturma
MADDE 35-(1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli disiplin kuruluna ulaşması üzerine soruşturma başlar. Kurul, önce idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan takip ve noksan kalan konuları tamamlar. Savunma gerektiriyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır.
(2) Tanıklar, tebligatı izleyen beş iş günü içinde yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. İncelenen olaydaki sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulları doğrudan soruşturma yapabilir.

Savunma
MADDE 36-(1) Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı; Merkez Disiplin Kurulunun yetkisine giren olaylarda Daire Başkanlığı, mahalli faaliyetlerde ise olay kampta geçmiş ise kamp disiplin kurulu, diğer faaliyetlerde ise İl İzci Kurulu Başkanıister.
(2) Yazılı savunma, görevli disiplin kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse, yazılı savunmada yeterince açıklanmayan ya da eksik kalan konular için, sözlü savunma almak üzere bir üyesini görevlendirir.
(3) Kurumlar, kurumun yetkilisi veya görevlendireceği kişi tarafından savunulur. Merkez Disiplin Kurulunun yetki ve sorumluluk alanına giren işler ile il disiplin kurulunun yetki ve sorumluluk alanına giren işlerde savunma istemi yazı ile yapılır. Yazının kişiye veya kurum başkanlığına ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Acil durumlarda, savunma istem tebligatı faks ile Bakanlık personeli veya millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile görevli eliyle yapılabilir. Tebligat almaktan kaçınan kurumlara karşı bu yönde tutulan bir tutanak tebliğ evrakı yerine geçer.
(4) Tebligatı izleyen yedi iş günü içinde savunma vermeyen kişi, topluluk ve kurum, savunmasından vazgeçmiş sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren, yedinci günün mesai bitimine kadar savunmaların ilgili Disiplin Kuruluna ulaştırılması şarttır.

Karar
MADDE 37-(1) Disiplin kurulları; soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç iş günü içinde karar verir. Disiplin kurulları; delilleri, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre cezayı takdir eder.
(2) Kararlar; cezalandırmaya, ceza vermeye gerek olmadığına, soruşturmanın ertelenmesine ve düşürülmesine ait olabilir. Ceza kararlarında cezanın gerekçesi, mahiyeti ve uygulanma usulleri gösterilir.
(3) Ceza kararlarına, bu Yönergenin 45. inci maddesindeki usule göre itiraz edilebilir. Ancak itiraz uygulamayı durdurmaz.

Soruşturmanın zaman aşımı
MADDE 38-(1) İhtar cezasını gerektiren hâllerde üç ayın, faaliyetten men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren olaylarda bir yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren olaylarda ise iki yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.

Ceza zaman aşımı
MADDE 39 -(1) İhtar cezası altı ay, izcilik faaliyetinden men ve sürekli hak mahrumiyeti cezaları ise iki yıl uygulanmazsa ortadan kalkar.
(2) Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın kesinleştiği veya ceza uygulamanın herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.

Soruşturma ve ceza zaman aşımının kesilmesi
MADDE 40 -(1) Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı verilmesi, soruşturma zaman aşımının kararın uygulanmasına ait her işlem, ceza zaman aşımını keser. Zaman aşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar.
(2) Gerek soruşturma zaman aşımı, gerekse ceza zaman aşımı doğrudan uygulanır.

Kararların tebliğ ve uygulanması
MADDE 41 -(1) Tebliğ ve uygulama esas olmak üzere, Merkez Disiplin Kurulunca ve İl Disiplin Kurullarınca verilen karaların sonucu, ilgili kişi ve kurumlara yazı ile tebliğ edilir.
(2) Tebligat, sonucun kuruma yazı ile bildirildiği tarihte yapılmış sayılır.

Uygulamanın özel hükümleri
MADDE 42-(1) Cezaların uygulanmasında, aşağıda belirtilen özel hükümler dikkate alınır:
a) Bakanlık ve Valilikler tarafından izin verilen faaliyetlerde, faaliyetten men cezası ile cezalandırılan izci lideri ve üniteleri hakkında, bu ceza faaliyetlerde verilen aynı nitelikteki ceza gibi uygulanır.
b) İzcilik faaliyetlerinde görev almaktan süreli veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile men edilen lider, cezalı oldukları süre içerisinde cezalı oldukları alanla ilgili yapacakları ders dışı eğitim çalışması ek ders ücretlerinden yararlanamazlar.
g) Disiplin suçunu teşkil eden davranışları yapan öğretmen ve memurlara ceza, bunların işledikleri suçlarla bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına yönelik disiplin suçlarına ait hükümler uygulanır.

Ceza Kararlarının genel niteliği ve millî müsabaka izni
MADDE 43-(1) Merkez Disiplin Kurulu ile il disiplin kurullarınca verilen kesinleşmiş cezalar, hiç bir makam ve kişi tarafından af edilemez, bu Yönergedeki hükümler dışında değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler.
(2) Uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile millî ve temsili müsabaka ve faaliyetlerde cezalı veya idari tedbirli izci, izci lideri ve eğitim yöneticilerinin faaliyete katılmalarına Bakanlık izin verebilir. İzinli süreyi izleyen ceza ve idari tedbir uygulaması derhal başlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz
İtirazın Mercileri, İtirazın Usulü ile İtirazın İncelenmesi
İtiraz ve itiraz mercileri
MADDE 44-(1) İl Disiplin, Kamp disiplin ve Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:
a) İl Disiplin Kurulu ve Kamp Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; il disiplin kurulları ile kamp disiplin kurullarıgörev yetki ve sorumluluk alanlarına giren çeşitli olaylardan dolayı verdikleri ihtar, faaliyetten men ve iki aya kadar (iki ay dâhil) hak mahrumiyeti cezası kesin olup bu cezalara itiraz olunamaz.
(2) Yukarıdaki ceza miktarlarını aşan İl Disiplin ve Kamp DisiplinKurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde il millî eğitim müdürlüğü kanalı ile Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Merkez disiplin Kurulunca incelenmek üzere itiraz edilebilir. Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, doğrudan Merkez Disiplin Kurulunca incelenebilir.
b) Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; Merkez Disiplin Kurulunca kişilere verilen ihtar, izcilik faaliyetlerinden men ve bir yıla kadar (bir yıl dâhil) hak mahrumiyeti cezası kesin olup bu cezalara itiraz olunamaz. Bu ceza miktarını aşan Merkez Disiplin Kurulu kararlarına tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde yeniden değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

İtiraz usulü ile itirazın incelenmesi ve karar
MADDE 45-(1) İtirazın usulü, incelenmesi ve karar ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İtiraz usulü;İl disiplin kurullarının itiraza tabi kararlarına, cezalandırılan kişi itiraz edebilir. İl Disiplin Kurulu Kararına itiraz; il millî eğitim müdürlüğünce Bakanlığa, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere dilekçe ile yapılır. İl Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden uygulamanın durdurulmasını isteyebilirler.
b) Merkez Disiplin Kurulunca İtirazın İncelenmesi; Merkez Disiplin Kurulu itirazın usulüne uygun ve süresi içinde olup olmadığını inceler. Usulüne uygun olmayan dilekçeler yedi iş günü içinde yeniden düzenlenip verilmek üzere geri gönderilir. Dilekçenin, süresinde usulüne uygun bir şekilde yenilenmemesi hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz süresinin geçirildiği tespit edildiğinde itirazın esası incelenmez ve dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.
Usulüne uygun ve süresi içinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, varsa öncelikle uygulamanın durdurulması isteği yönünden incelenip karara bağlanır. Ve ilgililere usulüne uygun tebliğ edilir.
İtirazın incelenmesinde; itiraz dilekçesi ve ekleri ile itiraz konusu, kararı veren disiplin kurulundan gelen ve getirilen dosya esas alınır. Dosyanın tekâmülünden itibaren en geç yedi iş günü içinde gerekli karar verilir.
c) Karar; Merkez Disiplin Kurulu, itiraz konusunda İl Disiplin Kurulu Kararlarının, aynen veya ceza indirilerek onanmasına veya bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve İlgililere usulüne uygun tebliğ edilir.

Soruşturmanın iadesi ve usulü
MADDE 46-(1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları, kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü, kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde, İl izci kurulu Başkanı kesinleşen kararı veren İl Disiplin Kurulundan bu işin yeniden incelenmesini, karar, ceza verilmesine ilişkin ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine İl Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığını karar verilebileceği gibi yeni bir karar da verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Nişan ve ödüller
Verilecek Nişanlar:
MADDE 47 (1) izciliğe hizmeti geçen liderler ile örnek davranışlarda bulunan izcilere, aşağıda yazılı nişanlar beratları ile birlikte verilir.

1.ÖRNEK İZCİ NİŞANI: İzcilik faaliyetleri süresince;
a. Davranışları ile ünite liderleri üzerinde olumlu etki bırakan her basamaktaki izcilere,
b. Ünite liderinin veya grup başının yazılı teklifi üzerine,
c. İl faaliyetlerinde il izci kurulu başkanlığınca,
d. Kamp faaliyetlerinde, eğitim yöneticiliğince verilir.
ÖRNEK İZCİ NİŞANININ ŞEKLİ:
Zemin krem, kenarı sarı sırma çerçeveli ve içinde “ÖRNEK İZCİ NİŞANI” yazısı bulunan, 3 cm. çapındaki kumaş üzerine işlenmiş Bakanlığımızın Teşkilat armasıdır.
2. TEŞEKKÜR NİŞANI:
a. İzciliğe hizmet etmiş, katkıda bulunmuş olan kişilere verilir.
b. Bu nişanı almak için, izci lideri olma şartı aranmaz.
c. Bu nişan, İl İzci Kurulu Başkanlıklarının yazılı teklifleri üzerine veya Bakanlığın takdiri ile,
d. Daire Başkanlığınca verilir.
TEŞEKKÜR NİŞANININ ŞEKLİ:Teşkilat armasının etrafında “TEŞEKKÜR NİŞANI” yazılı madeni nişandır.Bu nişan bronz, gümüş ve altın olmak üzere 3 tiptir. “TEŞEKKÜR NİŞANI” izci üniformasının sol cep, kapak dikişi üzerine takılır.


3. HAYAT KURTARMA NİŞANI:
a. Kendi hayatını tehlikeye atarak bir başkasının hayatını kurtarmış olduğu saptanan izci veya liderlere verilir.
b. İl İzci Kurulu Başkanlığının yazılı teklifi ile,
c. Olay, Bakanlıkça düzenlenen izcilik faaliyetlerinde gerçekleşmiş ise;
d. Eğitim yöneticisinin yazılı teklifi üzerine,
Daire Başkanlığınca verilir.
Verilen bu nişan, izcilik çalışmaları süresince sol cep üzerindeki kapak dikişi üzerine takılır. “HAYAT KURTARMA NİŞANI” zemini beyaz, TEŞKİLAT ARMAMIZ ‘ın içinde ilk yardım hilali bulunan armadır. Çapı 3cm olan bir işarettir. Dış daire hattı siyah ve kalınlığı 1 mm dir.

4. UZUN HİZMET NİŞANI:On beş – yirmi – yirmi beş yıldan fazla küme, oymak ve ocak çalıştıran liderlere,on beş – yirmi – yirmi beş yıldan fazla il izci kurulunda çalışan liderlere,Merkez Teşkilatında görev yapan Program Eğitim Komisyonu üyeleri ile eğitimci liderlere verilir.
Nişanlar sol cep kapağının üst dikiş üzerine takılır.“Uzun Hizmet Nişanı” almayı hak edenlere, nişanlarıyla birlikte berat da verilir. Nişanlar, iki yılda bir düzenlenen törenle, Daire Başkanlığı tarafından verilir.
a. 15 YIL VE ÜZERİ UZUN HİZMET NİŞANI ŞEKLİ: On beş yıl ve üzeri faaliyette bulunan izci liderlerine verilen, GRİ zemin üzerine MAVİ renkte SEKİZLİ (8) düğüm bulunan 30 mm x 15 mm ebadında madeni armadır. 8’li düğümün boyutları 28 mm x 8 mm, Teşkilat Armasının boyutları 6 mm x 4.5 mm dir.
b. 20 YIL VE ÜZERİ UZUN HİZMET NİŞANI ŞEKLİ: Yirmi yıl ve üzeri faaliyette bulunan izci liderlerine, GRİ zemin üzerine YEŞİL renkte SEKİZLİ (8) düğüm bulunan 30 mm x 15 mm ebadında madeni armadır. 8’li düğümün boyutları 28 mm x 8 mm, Teşkilat Armasının boyutları 6 mm x 4.5 mm dir.
c. 25 YIL VE ÜZERİ UZUN HİZMET NİŞANI ŞEKLİ: Yirmi beş yıl ve üzeri faaliyette bulunan izci liderlerine, GRİ zemin üzerine KIRMIZI renkte SEKİZLİ (8) düğüm bulunan 30 mm x 15 mm ebadında madeni armadır. 8’li düğümün boyutları 28 mm x 8 mm, Teşkilat Armasının boyutları 6 mm x 4.5 mm dir.
5. ONUR KAMPI: İzcilik faaliyetlerinde kesintisiz olarak kırk hizmet yılını doldurmuş ve uzun hizmet nişanını almış, hayattaki izci liderleri için, Daire Başkanlığı tarafından seçilen liderler adına “ONUR KAMPI” düzenlenir.
Adına “Onur Kampı” düzenlenen izci lideri, adına düzenlenen kampa, “ONUR KONUĞU” olarak davet edilir.
6. ONUR NİŞANI:Daire Başkanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde, yurt ve Dünya izciliğinin gelişmesine hizmet etmiş,Türk ve yabancı izci liderleri ile izcilikle ilgisi olmayan, fakat izciliğe hizmet eden devlet büyüğü kişilere verilir.
ONUR NİŞANI ŞEKLİ:Onur Nişanı; zemini beyaz, kenarları kırmızı, ortada teşkilat arması,etrafı defneyaprakları ile çevrili bulunan madeni bir armadır (Çapı 4 cm).Arma 2 cm genişliğinde, boyundan geçecek uzunlukta, kırmızı-beyaz bir kurdeleye takılır.

7. DİĞER NİŞANLAR:
1. Tahta işaret (Wood Badge)
Branşında ünite çalıştıran ve esasları yönerge ile belirlenen, tahta işaret kursunu başarı ile bitiren izci liderlerine, uluslararası usule göre Daire Başkanlığı tarafından verilir. 2 tahta işareti deri kordonla boyunda taşınır.
2. Üç tahta işareti
Bu nişan, esasları yönerge ile belirlenen, ilgili kursu bitiren ve başarılı olan Lider Eğitimci Yardımcılarına uluslararası usule göre Daire Başkanlığı tarafından verilir. 3 tahta işareti deri kordonla boyunda taşınır.


3. Dört tahta işareti
Bu nişan, esasları yönerge belirlenen ilgili kursu bitiren ve başarılı olan Lider Eğitimcilerine uluslararası usule göre Daire Başkanlığı tarafından verilir. 4 tahta işareti deri kordonla boyunda taşınır.

BELGELER
Aşağıda yazılı bulunan belgeler, izcilik faaliyetlerine katılan izci ve liderler ile diğer destek veren kişi ve kuruluşlara verilir:
1. Kurs / Seminer Belgesi
2. Katılım Belgesi
3. Teşekkür Belgesi

KURS / SEMİNER, KATILIM VE TEŞEKKÜR BELGESİ
Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, her türden; kurs ve seminerlere katılan izci liderlerine kurs / seminer belgesi, izcilik faaliyetlerine katılan İzcilere ve İzci Liderlerine Katılım Belgesi, faaliyetlere izci ünitesi gönderen okul müdürleri ile Milli Eğitim Müdürlerine ve ilgili destek personele de Teşekkür Belgesi, Daire Başkanlığı tarafından verilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 48-(1) Bu Yönerge, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 49-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
Üst Alt