• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Margououth David samuel

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
MARGOUOUTH, DAVİD SAMUEL


(1858-1940) İngiliz şarkiyatçısı.

Londra'da doğdu; yahudi asıllı bir hıri-tiyan din adamının oğludur. Oxford Üni-versitesi'nde Yunan-Latin edebiyatı ve şarkiyat okudu. 1889'da aynı üniversiteye Arapça profesörü olarak tayin edildi ve bu görevini 1937'ye kadar sürdürdü. 1913'-te Londra Üniversitesi'nde Doğu Dilleri Bölümü başkanı oldu. 1916-1917yıllarında Pencap Üniversitesi'nde, 1929'da Bom*bay ve Kalküta üniversitelerinde konfe*ranslar verdi. 1905'ten İtibaren 1937'ye kadar son üç yılı başkanlık olmak üzere Royal Asiatic Society'nin yönetim kademelerinde çeşitli görevlerde bulundu- 23 Mart 1940 tarihinde Londra'da öldü. Pek çok üniversite ve akademik kuruluş tara*fından kendisine çeşitli şeref payeleri ve*rilen Margoliouth British Academy'nin. Deutsche Orient-Gesellschaft'ın, Ameri*can Oriental Society'nin, el-Mecmau'1-il-miyyü'l-Arabî ile Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'nin üyesiydi. Margoliouth Yakındo*ğu tarihi, İslâm tarihi ve Arap edebiyatı alanlarında döneminin en Önde gelen şar*kiyatçılarından biri olarak kabul edilmiş*tir; ayrıca hıristiyan ilahiyatı, Grek-Latin edebiyatı, Süryânî ve Ermeni araştırma*larında da söz sahibiydi. Üniversitede oku*duğu dillerden başka İbrânîce, Sanskritçe, Farsça, Türkçe, Ermenice ve Süryânîce biliyordu. Margoliouth'un İslâmiyaf la ilgili araş*tırmalarında çok defa bilimsel objektiflik*ten uzak bir tavır ortaya koyduğu görülür. O da dönemin şarkiyatçı çevrelerinde be*nimsenen genel anlayışa paralel biçimde Kur'an'ın vahiy mahsulü olmadığına ve İslâmiyet'in Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan yoğun bir şekilde etkilendiğine inanır. İs*lâm toplumunda uygulanan sünnetin es*ki Araplar'ın örfü olduğunu, bunların Hz. Muhammed'in sünnetiyle ilgisinin bulun*madığını iddia eder; Hz. Muhammed'in arkasında bir hüküm ve dinî karar bırak*madığını, fıkhî hüküm ve kararların kendi*sine sonradan izafe edildiğini ileri sürer.


Eserleri.


1. The Letters of Abu'l-'Alâ of Ma'arraî an-No'mân.[334] Ebü'l-Alâ el-Maarrî'nin ri*salelerinin neşri ve İngilizce'ye tercüme*sidir.

2. Mohammed and the Rise of islam (London 1905, 1923). İslâm dini ve Hz. Peygamber'in biyografisi hakkındadır.

3. Cairo, Jerusalern and Damascus (London 1907). Kahire, Kudüs ve Şam'ın tarihini konu alan bir eser olup Hâlid Es-"ad îsâ ve Ahmed Gassân Sibânû tarafın*dan el-Kahire Beytü'l-makdis ve Dı-maşk adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş*tir (Dımaşk 2000).

4. History of fslamic Civilization: Ummayyads and Abba-sids Period.[335] CorcîZeydân'ın Târîhu't-temed-düni'J-İslâmî adlı eserinin Emevîler ve Abbâsîler'le ilgili dördüncü bölümünün çevirisidir.

5. Mohommedanism (Lon-don 1911)

6. The Early Developmenl of Mohammedanism (London 1914).

7. The Eclipse of the Abbaside Ca Hphate [336] İbn Miskeveyh'in Tecâribü'1-ümem ve te(âkıbü'î-himem adlı kitabının Abbâsîler'in son devriyle Büveyhîler'e dair kısmının Ebû Şücâ' er-Rûz-râverî'nin zeyliyle beraber yedi cilt ha*linde neşri ve İngilizce'ye tercümesidir. I-Ill. ciltler eserin Arapça tenkitli neşrini. IV-VI. ciltler tercümesini, VII. cilt notlarla açıklamaları ve fihristi ihtiva etmektedir.

8. Relaiions Between Arabs and Isra-elites Prior to the Rise of fslam (London 1924). British Academy'nin himayesinde 1921 yılında verdiği konferanslardan mey*dana gelmektedir.

9. Lectures on Ara-bic Hisforians.[337] Kalküta Üniversitesi'ndeki konferansla*rı dizisinden meydana gelen eseri Hüse*yin Nassâr Dirâsât hni'l-mü'ernhîne'l-%rab adıyla Arapça'ya çevirmiştir. [338]

10. The Renaissance of islam. Adam Mez'in Die Renaissance des Islams adlı eserinin tercümesidir. [339]

11. Uşûlü'ş-şfri'l-'Arabî.[340] Câhiliye şiiriyle ilgili bir eser olup daha önce "The Origins of Ara-bic Poetry" başlığıyla Journal of the Ro*yal Asiatic Society'de makale halinde yayımlanmıştır.[341]

Müellif bunlardan başka Yâküt el-Ha-mevî'nin Mu'cemü'i-üdebâ'sını [342] Ebû Ali et-Tenûhî'nin Nişvârü'l-muhâdara ve ahbârü'l-müzâkere'sıni (London I92l),Aristo'nunDe Poeüca isimli eserinin Mettâ b. Yûnus Çevirisini[343] Ebû Hayyân et-Tevhîdî'nin el-İmtâ ve'l-muânese adlı eserinden bazı seçmeleri İngilizce tercümeleriyle birlikte [344] yayım*lamış, Sem'ânî'nin el-Ensâb'ım [345] ve R. Geyer ile bir*likte Buhtürî'nin el-Mamâse adlı eski Arap şiiri antolojisinin tıpkıbasımını (Lei*den 1909) neşretmiştir. Ayrıca The Jour*nal of the Royal Asiatic Society ve Islamic Culture başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda maka*lesi ve ansiklopedi maddesi bulunmak*tadır.


Bibliyografya :


C. F. Beckingham. "A History of the Royal Asiatic Society: 1823-1973", The Royal Asiatic Society: Its History and Treasures (ed. S. Sim-monds-S. Digby). Leiden-London 1979, s. 11, 12, 73, 75; Mustafa es-Sibâî. el-İstişrak oe't-müsteşrikün mâ lelıüm oe mâ "-aleyhim, Bey*rut 1979, s. 36-37; Necîb el-Akikî, et-Müsteşri-kün, Kahire 1980, II, 77-79; M. Abdülfettâh Uley-yân. Eduâ* 'ale'l-istişrâk, Kuveyt 1400/1980, s. 86-90; Abdurrahman Bedevî, Meusü'atü'l-müsteşrikin, Beyrut 1984, s. 379; M. Mustafa Hidâra. "Mevkıfü Marciliyûs (Margoliouth) mi*ne'ş-şi'ri'l-'Arabî", Menâhicü'l-müsteşrikin fi'd-dİrâsâtil-cArabiyyeti'l-İslâmiyye, Riyad 1985, I, 396-438; Zafar Ali Qureshi, Prophet Muhammad and his Western Criücs, Lahore 1992,!-[], tür.yer.; Abdülvehhâb es-Sâbûnî, cüyû-nü'1-m.ü'eUefât (nşr. Mahmûd Fâhûrî), Halep 1413/1992, 1, 80-81; Jabal Muhammad Bua-ben, Image of the Prophet Muhammed in the West: A Study ofMuir, Margoliouth and Wa.tt, Leicester 1996. s. 49-107, 311-316; H. A. R. Gibb, "Obituary Notice David Samuel Margoli*outh: 1858-1940", JRAS(I94O). s. 392-394; A. Jeffery, "David Samuel Margoliouth", MW, XXX (1940), s. 295-298; F. Krenkow, "David Samuel Margoliouth", /C,XlV/3 (1940), s. 263-265; İlhami Ayrancı, "Batıda Peygamber Mu*hammed (s.a.s.) İmajı", Diyanet Aylık Dergi, sy. 146, Ankara 2003, s. 28-30; "Margoliouth, David Samuel", EJd.,Xl, 966; M. Yaşar Kanüe-mir. "Hadis", DİA, XV, 62. Kâmil Yaşaroğlu
 
Üst Alt