• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

LYS Tarih LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,418
Tepkime puanı
7,674
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları


1. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, OsmanlI Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, ili. Murat Dönemi’nde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molla Lütfî B) Ali Kuşçu C) Kâtip Çelebi D) Takiyüddin Mehmet E) Matrakçı Nasuh

(2012-LYS)


2. Osmanlı Dönemi’nde, her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaviye B) İmaret C) Kapan hanı D) Bedesten E) Külliye

(2012-LYS)


3. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, şehzade sancağı olmamıştır?

A) Trabzon B) Amasya C) Kütahya D) Adana E) Manisa

(2012-LYS)


4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncılar grubunun görevlerinden biridir?

A) Savaş sırasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını korumak

B) Düşman ordularına saldırmak, orduya keşif hizmetinde bulunmak

C) Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek

D) Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba ve havan topunu yapmak

E) Kuşatılan kalelere tünel kazmak, top fitillerini ateşlemek

(2011-LYS)


5.

· Olağanüstü hâllerde toplanan vergi

· Müslüman olmayan erkek nüfustan alınan vergi

· Toprağı mazeretsiz terk eden yâ da üç yıl üst i üste boş bırakan köylüden alınan vergi

· Müslüman üreticiden toprağın verimine göre üretimin onda biri oranında alınan vergi

OsmanlI Devleti'nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur?

A) Çiftbozan B) Avarız C) Cizye D) Öşür E) Ağnam

(2011-LYS)6.

I. Esasının Kur'an-ı Kerim ve hadislere dayanması

II. Ceza hükümlerini de içermesi

III. Yüzyıllar boyu süregelen gelenekten kaynaklanması

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde uygulanan şeri hukukun özelliklerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2011-LYS)


7. Osmanlı medresesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Medreseler de bütün eğitim kurumlan gibi defterdara bağlıydı.

B) İlk Osmanlı medresesi İznik'te açılmıştı.

C) Medrese öğrencilerine softa (suhte) denirdi.

D) Öğrenciler medreselerden icazetname ile mezun olurdu.

E) Medreselerde ders veren hocalara müderris, yardımcılarına muid denirdi.

(2011-LYS)


8. Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecit Döneminde ilan edilmiştir. .

B) İlmiye grubunun en üst yöneticisi beylerbeyidir.

C) Kazalarda, asayiş ve güvenlikten subaşılar sorumludur.

D) Topkapı Sarayı XIX. yüzyıla kadar devletin yönetildiği yer olmuştur.

E) Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır.

(2010-LYS)


9. Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için —zamanında — kurulmuştur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Osman Bey - Kapıkulu Süvari Birliği

B) II. Murat - Sekban-ı Cedit

C) III.Murat - Timar sistemi

D) I.Murat - Acemioğlanlar Ocağı

E) Mahmut - Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye

(2010-LYS)
10.

I.

Sahn-ı semân Medreseleri

Kadı ve müderris yetiştiren yüksekokullar

II.

Salyaneli Eyaletler

Timar sisteminin uygulanmadığı eyaletler

III.

Reaya

Yönetenler

IV.

Has

Yüksek dereceli görevlilere verilen dirlik

V.

Vaka-i Hayriye

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıYukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2010-LYS)


11. Orhan Gazi Döneminde Divan-ı Hümayun adıyla: oluşturulan kurum, I. Murat Döneminde tam olarak teşkilatlanmış ve devlet işlerinin görüşülüp' karara bağlandığı yer olmuştur. Önce Divan-ı Hümayun toplantılarına padişahlar başkanlık etmiş, daha sonra Divan-ı Hümayun başkanlığı sadrazamlara bırakılmıştır. Divan-ı Hümayunun üyeleri seyfiye, ilmiye, kalemiye kollarından seçilmişlerdir.

Buna göre Divan-ı Hümayun üyeleri temsil ettikleri kollarda aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Seyfiye

İlmiye

Kalemiye

A)

Sadrazam ve vezirler

Şeyhülislam ve kazasker

Defterdar ve nişancı

B)

Defterdar ve nişancı

Sadrazam ve vezirler

Şeyhülislam ve kazasker

C)

Şeyhülislam ve kazasker

Defterdar ve nişancı

Sadrazam ve vezirler

D)

Sadrazam ve vezirler

Defterdar ve nişancı

Şeyhülislam ve kazakser

E)

Şeyhülislam ve kazasker

Sadrazam ve vezirler

Defterdar ve nişancı

(2010-LYS)

12. Osmanlı Devleti’nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve kuralların karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmî yazışma ve yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanılmıştır.

Bu duruma göre,

I. Osmanlı Devleti’nde yönetilenlerle yöneticiler arasında kültür farklılığı olmuştur.

II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.

III. Uluslararası ilişkilerde Arapçanın kullanımı diğer dillerden fazladır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

(2010-LYS)15.

I. Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmalarını yürüten görevli.

II. Devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmesine verilen ad.

III. Olağanüstü hâllerde, özellikle savaş masrafının karşılanması için padişah emriyle halkın doğrudan ödemek zorunda olduğu vergi.

IV. Medrese öğrencilerine verilen ad.


Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Reisülküttap

Biat

Softa

Avarız

A)

I

II

IV

III

B)

II

I

III

IV

C)

II

III

IV

I

D)

Ill

IV

I

II

E)

IV

III

II

I

(2010-LYS)


16.


I. Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf

II. Takvim-i Vekayi: İlk resmî gazete

III. Tuğra: Padişah imzası

IV. Haraç:Gayrimüslimlerden alınan vergilerden biri

V. Koçi Bey Risalesi: Kanun kitaplarından biri

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2010-LYS)


Cevaplar

1. D 2. C 3. D 4. B 5. E 6. D 7. A 8. B 9. D 10. C 11. A 12. C 13. A 14. E
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt