• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

LYS Tarih LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,366
Tepkime puanı
7,668
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır?

A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet E) Müsadere

(2011-LYS)2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on ciltlik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Türk gezginidir?

A) Kâtip Çelebi

B) Lagari Hasan Çelebi

C) Koçi Bey

D) Hazerfen Ahmet Çelebi

E) Evliya Çelebi

(2011-LYS)


3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemine aittir?

A) İlk Türk matbaasının kurulması

B) Hendesehanenin açılması

C) Mühendishane-i Bahri-i Hümayunun açılması

D) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması

E) İlk posta teşkilatının kurulması

(2011-LYS)4. İkinci Viyana Kuşatması sonrasında oluşturulan Kutsal İttifak Devletleriyle, Osmanlı Devleti arasında on altı yıl süren savaşlar sonunda, Osmanlı askerî gücünün yetersizliği görülmüş, büyük toprak kaybına uğranılmıştır.

Bu durumu yansıtan anlaşma aşağıdakiler- den hangisidir?

A) Kasr-ı Şirin B) Karlofça C) Zitvatoruk D) Edirne-Segedin E) Hotin

(2011-LYS)


5. Rusya, I. Petro'dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti'ni etkisiz hâle getirmeye çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Rusya'nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir?

A) Osmanlı toplumundaki Ortodoksların haklarını korumaya kalkması

B) Balkanlardaki milliyetçilik akımını desteklemesi

C) Teknolojik gelişmeleri izleyerek Osmanlı’dan güçlü hâle gelmesi

D) Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenileri, Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

E) Berlin Antlaşmasıyla Bosna Hersek'i denetim altına alması

(2011-LYS)


6. Osmanlı Devleti'nde, 1718 Pasorofça Antlaşmasıyla başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı'yla sona eren döneme Lale Devri denir.

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biridir?

A) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina usulünün uygulamaya konulması

B) Avrupa'daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi

C) Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'nin çıkarılması

D) Baytar (veteriner) mektebi açılması

E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi

(2011-LYS)


7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde askerî amaçlarla açılan okullardan biridir?

A) Darülfünun

B) Mekteb-i Mülkiye

C) Darülmaarif

D) Mühendishane-i Berri-i Hümayun

E) Darülmuallimin

(2011-LYS)


8. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sorunların nedenlerini yeterince araştırmama

B) Bozulan düzeni eski durumuna getirme

C) Çıkan sorunlar için geçici çözümler getirme

D) Kişilere bağlı kalma

E) Avrupa’yı örnek alma

(2010-LYS)


9.

I. Leh milliyetçileri

II. İsveç Kralı XII. Şarl (Demirbaş Şarl)

III. İspanya’dan kaçan Yahudiler

Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) l, II ve III

(2010-LYS)
LYS Tarih Soruları Cevapları


1. A 2. E 3. D 4. B 5. E .6. B

7. D 8. E 9. D
 
Üst Alt