• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

LYS Tarih LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları (Güncellenecektir)

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,418
Tepkime puanı
7,674
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?

A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun E)Hazar

(2012-LYS)


2. Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamçısı" olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mete B)Balamir C)Teoman D)Attila E)Bumin Kağan

(2012-LYS)

3.


Devlet

Özellik

I.

Asya Hun

Bilinen ilk Türk devleti olması

II.

Göktürk

Orhun Kitabelerinin yazılması

III.

Avar

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması

IV.

Uygur

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması

V.

Avrupa (Batı) Hun

Museviliği kabul eden ilk Türk devleti olması


Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

(2011-LYS)


4. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

A) Kap kacak

B) Kolye, bilezik gibi süs eşyaları

C) At koşum takımları

D) Saray kalıntıları

E) Kılıç kabzaları

(2011-LYS)


5. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

A) On iki hayvanlı takvimin oluşturulması

B) Tötö Kanalı'nın açılması

C) Balbalların dikilmesi

D) Orhun Kitabelerinin yazılması

E) Balık adı verilen şehirlerin kurulması

(2011-LYS)


6. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

A) İyilerin uçmağa (cennete), kötülerin tamuya (cehenneme) gideceğine inanılması

B) Yuğ adı verilen cenaze törenleri düzenlenmesi

C) Din adamlarına yabgu adı verilmesi

D) Hakanın, yetkilerini Tanrı'dan aldığına inanılması

E) Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi

(2011-LYS)

7.

I. Şaman Gizli güçleri olduğuna inanılan din adamları

II. Esik Kurganı Altın Adam zırhının bulunduğu Kazakistan'daki mezar

III. İpek Yolu Çin'den başlayıp Orta Asya'yı geçerek Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren ticaret yolu

IV. İl Belli toprağı ve hukuki düzeni olan siyasi topluluk

V. Ekberiyet sistemi - Güçlü olanın tahta geçmesi usulü


Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) I. B) II. C)III. D) IV. E) V.

(2011-LYS)


8. Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen,

I. Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir.

II. Doğu Göktürk Devleti’nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir.

III. Türklerin, İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olmuştur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve II E) I, II ve III

(2010-LYS)


9. VI. yüzyılda gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır: Orta Asya ipek ticaretinin bir bölümünü elinde tutan Akhunlara karşı, Batı Göktürklerin yöneticisi İstemi Yabgu Sasanilerle anlaştı. Her iki devlet tarafından zorlanan Akhunlar Devleti yıkıldı. Sasaniler, Soğdlu ipek tüccarlarının geçişini -yasakladı. İstemi Yabgu bu kez Sasanilere karşı Bizans’la iş birliği yaptı. Bizans’la Sasaniler arasında savaş oldu. Savaş sonunda Sasaniler eski gücünü kaybetti.

Bu olaylara göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) İpek Yolu Bizans için önemlidir.

B) İpek Yolu’nun Orta Asya ekonomisi için önemi çok büyüktür.

C) Sasanilerin zayıflaması İran’ı saldırıya açık duruma getirmiştir.

D) Batı Göktürk Yabgusu, devletin çıkarları doğrultusunda değişken ittifak arayışlarına girmiştir.

E) Bizans, Akhun topraklarını ele geçirmiştir.

(2010-LYS)


10.

I. Turan (Hilal) taktiği

II. Hayvan figürleri

III. İkili teşkilat

Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi ve devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D)II, III, I E) III, I, II

(2010-LYS)


11. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Türkistan’ın Sincan özerk bölgesinde yaşayan topluluklardan biri Uygurlardır.

B) Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti Göktürklerdir.

C) Avrupa Hunlarının kurucusu Mete Han’dır.

D) Kartuklar Avrupa’da devlet kurmuştur.

E) Alparslan Malazgirt Savaşı’nı Haçlılara karşı kazanmıştır.

(2010-LYS)


12. Uygurlar, 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşip Göktürk Devleti’ni yıkarak yerine Orhun Nehri kıyılarında başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır. Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı on bire çıkarmışlardır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Göçebe yaşam sürdürülmüştür.

B) Uygurlar, farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir.

C) Çin’in baskısıyla batıya göçler olmuştur.

D) Kartuklar Uygurlardan önce devlet kurmuştur.

E) Kartuklar Orta Asya’nın Türk egemenliğinde kalmasında etkili olmuştur.

(2010-LYS)


13. Türk devlet anlayışında yönetme yetkisi, kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunamamıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi

B) Hanedan üyelerinin illere vali olarak atanması

C) Hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması

D) Yönetimin babadan oğula geçmesi

E) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi

(2010-LYS)İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı LYS Soruları Cevap Anahtarı

1.A 2. D 3. E 4. D 5. A 6.C

7.E 8. D 9. E 10. C 11. A 12.B

13.C
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt