• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Kayıszâde Hafız Osman Nuri

 • Konbuyu başlatan Ece
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 1
 • Görüntüleme : 3K

Ece

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
14,021
Tepkime puanı
34
Puanları
48

İtibar:

KAYISZÂDE HAFIZ OSMAN NURİ


(ö. 1894) Yazdığı mushaflarla tanınan Osmanlı hattatı.
Burdur'da doğdu. Bu sebeple Burdun nisbesiyle de bilinir. Büyük Hafız Osman'­la karıştırılan hattat, yazdığı eserlerin ke-tebesinde ismini bazan Burdun Kayışzâ-de es-Seyyid el-Hâc Hafız Osman Nuri ola­rak kaydetmiştir. İlköğrenimiyle beraber Kur'an'ı ezberledikten sonra İstanbul'a giderek dinî ilimleri tahsil etti. Bu sırada Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den sülüs ve nesih yazılarını öğrenip icazet aldı. Ho­casının vefatı üzerine onun seçkin talebesi Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey'in derslerine devam ederek zamanının hattatları arasında üstün bir başarı gösterdi. Hayatını mushaf yazmakla geçiren Hafız Osman Efendi, 107. mushafını yazarken Yûsuf sûresinin 12. âyetine geldiği 4 Ra­mazan 1311(11 Mart 1894) tarihinde te­ravih namazı kıldırdığı esnada rükûda vefat etti ve Merkezefendi Kabristanı'na defnedildi. Kaybolan mezar taşı kitabesi Muhsinzâde Abdullah tarafından celî sü­lüs hatla yazılmıştı.
Daha çok İstanbul, bazan da Burdur'da oturan Kayışzâde hattatlığının yanı sıra sıbyan mektebi hocalığı, Müşir Hüsnü Pa-şa'nın konağında ramazan imamlığı gö­revlerinde bulunmuştur. Kazasker Mus­tafa İzzet ekolünün önde gelen hattatları arasında yer alan sanatkâr, mushaf yaz­mada ve nesih yazının güzelleşmesinde büyük hüner göstermiştir. Bilhassa XIX.
Kayıszâde Hafız Osman Nuri'nin nesih hatla vardığı Mushaf-ı Şeriften Fatiha sûresinin İlk âyetleri yüzyılın sonlarından günümüze kadar pek çok defa basılarak İslâm dünyasına yayı­lan âyet - berkenar tertibiyle yazdığı mus­haf-ı şerifler, bu ekolün diğer bir hattatı Hasan Rızâ Efendi'nin (ö. 1920) aynı ter­tipteki mushafıyla birlikte büyük şöhrete ulaşmıştır. "Mushaf-ı huffâz" diye de bili­nen bu tertipteki mushaflar Kur'an ez­berleyenlere kolaylık sağlaması, yazısının açık. okunaklı ve güzel olması sebebiyle halk arasında da diğer mushaflara tercih edilmiştir.
Kur'an yanında birçok Delâ'Hü'I-hay-röt yazdığı bilinen Hafız Osman'ın kale­minden çıkan 106 mushaftan pek azı gü­nümüze ulaşmıştır. Müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda kaydedilen bazı eser­leri şunlardır: Topkapı Sarayı Müzesi Kü-tüphanesi'nde mevcut
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
[596] iki mushaftan biri 23 x 1S cm. eba­dında, krem rengi 411 aharlı kâğıt varak, her sayfada on bir satır nesih hatla 1313'-te (1895-96) tamamlanmıştır ve ketebe-lidir. İlk iki sayfa, sûre başlan, güller, du­raklar tezhipli, metin etrafına altın cetvel çekilmiştir. Cildi vişne çürüğü deri, miklebliyekşahtezhiplidir. Diğeri 21,5 x 13,5 ebadında 410 varaktır. Her sayfada on bir satır nesih hatla 1308'de (1891) tamam­lanmış olup ketebeli, ilk iki sayfa ile sûre başları, güller, duraklar, hatime sayfası tezhiplidir. Metin etrafına altın cetvel çe­kilmiştir. Cildi miklebli, şemse ve zenci-reklidir. İstanbul Üniversitesi Kütüphane-si'nde bulunan mushaf ise
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
[597] 36,S x 25 cm. ebadında, aharlı 327 varak, her sayfada on üç satır nesih hatla 1306-da (1888-89) tamamlanmış olup ketebe-lidir. 1309'da (1892) Ali Nazmi tarafından zerenderzer tarzında tezhip edilmiştir. Serlevha, sûre başları, güller ve duraklar tezhipli, metin etrafı altın cetvellidir. Cildi klasik tarzda mavi deri üzerine altın yaz­ma tezyinatlı. kapakların iç yüzü kırmızı deri üzeri halkârîdir. Türk ve İslâm Eser­leri Müzesi'ndeki mushaf
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
[598] nesih hatla 1309'da (1892) tamamlanmış, ke­tebeli ve tezhiplidir. Amerika Birleşik Dev-letleri'nde Michigan Üniversitesi Kütüp­hanesi II. Abdülhamid Koleksiyonu'nda
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
[599] mevcut iki mushaf­tan biri 21,7 x 13.3 cm. ebadında, nesih hatla i 305te (1888) tamamlanmış olup ketebelidir. Bahâeddin b. Tevfîk tarafın­dan tezhip edilmiştir. Diğeri 24 x 14.2 cm. ebadında, nesih hatla 1301 'de (1884) tamamlanmıştır ve ketebelidir. Hacı Ah-med tarafından 1313'te (1895) tezhip edilmiştir. Ayrıca metin dışında âyetlerin kıraat imamlarına göre okunuşları gösterilmiştir. İstanbul Özel Sabancı Kolek-siyonu'nda mevcut, 17 x 11,5 cm. eba­dında, her sayfada on üç satır bulunan, 1298'de (1881) tamamlanmış mushafın ketebe sayfasında hattatın yazdığı alt­mışıncı mushaf olduğu belirtilmiştir. Ha­san Efendi tarafından zerenderzer tar­zında tezhip edilmiştir. İstanbul Kubbe-altı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ek­rem Hakkı Ayverdi Hat Koleksiyonu'nda ise Kabe minyatürlü, güzel nesih hatla, 1305te (1888) tamamlanmış, 14 x 21 cm. ebadında, doksan sekiz varak, tez-hipli bir DelâHlü'l-hayrât bulunmakta­dır. Hasan Rızâ Efendi ile birlikte etrafı meâlli olarak yazılan ve 1296'da (1879) Osman Bey Matbaası'nda basılan ince ne­sih hatlı mushafla mealin on beş cüzünü Hafız Osman yazmıştır. Kayışzâde'nin hat sanatına kazandırdığı eserler yanında pek çok talebe yetiştirdiği bilinmekteyse de bunlardan yalnız Burdurlu Mustafa Efen-di'nin adı bilinmektedir.

Bibliyografya :


Süleyman b. Ahmed. Mir'ât-t HattâLîn, Beya­zıt Devlet Ktp., nr. 10338, vr. 18U, 34*1; Karatay. Arapça Yazmalar, 1, 411; a.mlf., İstanbul Üni­versitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kata­logu., İstanbul 1951, i, 87; İbnülemin, Son Hat­tatlar, s. 252-256; Sabancı Koleksiyonu, İstan­bul 1995, s. 132; Muhittin Serin, Kubbeatü Ek­rem Hakkı Ayuerdi Koleksiyonu 'ndan Seçme Eserler Sergisi Sadberk Hanım Müzesi, İstan­bul 2000, s. 40; a.mlf., "ABD'deki El Yazma Eserler ve II. Abdülîıamid Koleksiyonu", Aka­demik Araştırmalar Dergisi, 11/4-5, İstanbul 2000, s. 494; el-Kâmûsü'l-İslamî, V, 256; Uğur Derman. "Kayışzâde Hafız Osman", TA, XXVI, 80.
Muhittin Serin
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ziya Osman Saba
 • Hafız Ali Korca
 • Osman Hamdi Bey
 • En Çok Görüntülenen Konular
 • Büyük Doğu Dergisi
 • Abdülhak Hâmid Tarhan
 • Enis Behiç Koryürek
 • Mehmet Kaplan
 • Kılıçzâde Hakkı
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Miskîn ed-Dârimî
 • Mis'ar b. Mühelhil
 • Mîr Muhammed Takı
 • Hasan Sevgen

  Acemi Üye
  Üye
  Katılım
  5 Ocak 2014
  Mesajlar
  2
  Tepkime puanı
  0
  Puanları
  1

  İtibar:

  Kayışzade efendi hakkındaYaptıgınız çalışma ve bilgilendirme için teşekkür ederim.Kayışzade efendi hakkında elinizde başka bilgiler veya önerebileceğiniz kaynaklar varsa benimle paylaşırsanız memnun kalırım.
   
  Tüm sayfalar yüklendi.
  Üst Alt