• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Katrü'n-neda

Ece

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
14,110
Puanları
0
KATRÜ'N-NEDA


İbn Hişâm en-Nahvî'nin (ö. 761/1360) nahve dair eseri.
Tam adı Katrü'n-nedö ve beilü'ş-şa-dâ olan eser temel gramer kurallarını öz­lü ifadelerle anlatan bir giriş niteliğinde­dir. Nahiv ağırlıklı olmakla birlikte kısmen sarf konularımda içeren eserde benzer konular birleştirilmiş, farklı görüşler ve hatalı bulunan fikirlerle tercih edilen gö­rüşler kısaca belirtilmiştir. İbn Usfûr el-İş-bîlî'nin Şerhu CümeÜ'z-Zeccâcî'si, Ebû Ali el-Fârisî'nin el-Halebiyyât'ı, Zemah şerî'nin Keşşafı Weel-Enmûzec eserin belli başlı kaynaklan arasında sayılabilir. Müeilif yeryer Sîbeveyhi, Ahfeş el-Evsat, Ferrâ, Ali b. Hamza el-Kisâî, İbn Serrâc, Müberred, Zeccâc ve İbn Harûf un görüş­lerine de başvurmuştur.
Katrü'n-nedâ'nm müstakil olarak ve daha ziyade müellifin şerhiyle birlikte bir­çok baskısı yapılmıştır.[1][451] Muhammed Muh-yiddin Abdülhamîd eseri Sebîlü'1-hüdâ bi-tahkîki Şerhi Katri'n-nedâ adlı ta'lî-kiyle (Kahire 1386/1966). Tâhâ Muham­med ez-Zeynî ile Muhammed Abdülmün'im Hafâcî de gerekli açıklamalar ve ilâve ettikleri alıştırmalarla birlikte ya­yımlamışlardır (Kahire 1388/1969).
Yüzyıllarca okunan eser hakkında şerh. haşiye, nazma çekme ve tercüme türü birçok çalışma yapılmıştır. Katrü'n-nedâ üzerine başta müellifi olmak üzere bir­çok kişi şerh yazmıştır. Ahmed el-Fâkihî [2][452] Ma'-mer İbn Abdülkavî. Abdülmelik el-Assafî [3][453] İsmail b. Temîm el-Cev-herî, MoulvilrtizaAlikhan ve İbrahim el-Endelüsî'nin şerhleri bun­lardan bazılarıdır.[4][454]
Yûsuf el-Feyşî, Ahmed ed-Delcemûnî, Ahmed eş-Şücâî [5][455] Hasan İbn Abdülkebîr (Tunus 1281), Abdürrahîm es-Süveydî. Mahmûd el-Âlûsî. Ebû Bekir eş-Şenevânî ve Muhammed b. Âşûr et-Tâhir [6][456] müellifin şerhine haşiye yazaniar arasında zikredilebilir. Ah­med el-Fâkihî şerhine de haşiyeler yazıl­mıştır. Bunlardan Yâsîn el-UIeymî (Kahi­re 1299), Alien-Nebtîtîf/câbeiü tullâbi'l-hüdâ, ve Mahmûd el-Âlû­sî (Kahire 1320) haşiyeleri basılmıştır.
Katrü'n-nedâ ve müellif şerhinde ör­nek (şâhid) olarakgeçen aşkın şiir de ayrıca şerhedilmiştir. Ebü'l-Kâsım b. Muhammed el-Bicâî, Sâdık b. Ali el-Hü-seynî. Muhammed eş-Şirbînî. Ahmed b. Kasım el-Ubâdî. Cemâleddin el-Kabbânî, Muhammed Emîn el-Müderris ve Osman b. MeMû ez-Zebîd [7][457] bu tür şerh yazan müelliflerdendir.
Eser, Abdülazîz el-Fergalî [8][458] Saîd b. Abdullah el-Himyerî Süleyman Bek eş-Şâvî (Nazmü 'l-Katr), Saîd el-Amrî [9][459]gibi mü­ellifler tarafından nazma çekilmiştir. Ki­tabın bazı bölümleri ayrıca şerhedilmiş­tir. Sâdık b. Ali el-Hüseynî'nin Muhtârât min Kitabi'l-Katr, İsmail b. Ganim el-Cevherî ile Nu'mân el-Âlûsî'nin Şerhu Dî-bâceti Katri'n-nedâ ve Muhammed b. Ahmed Aliş'in Hâtimetü Şerhi Katri'n-nedâ adlı eserleri bu tür çalışmalar ara­sındadır.[10][460] A. Goguyer, Şerhu Katri'n-ne-dö'yı La pluie de rosee et î'etanche-ment du soiî adıyla Fransızca'ya çevir­miştir (Leiden 1887).

Bibliyografya :


İbn Hişâm en-Nahvî, Şerhu. Katri'n-nedâ (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), (baskı yeri ve tari­hi yok] (Dârü'1-fikr), Keşfü'z-zunûn, ]], 1352; Brockelmann, GAL, II, 27-28; Suppl.,\], 16-17; AIİ Fevde Nîi, ibn Hişâm ei-Enşârî: Âşânıhû ve mezhebühil'n-nahul, Riyad 1406/1985, s. 95 M. Reşit Ozbalıkçı
 

mamifan

Acemi Üye
Katılım
21 Mar 2012
Mesajlar
2
Puanları
0
Allah razı olsun, bu kitab ile ilgili videolu dersleri nerede bulabilirim?
 

arvasenator

Acemi Üye
Katılım
17 Şub 2013
Mesajlar
2
Puanları
0
Yaş
31
ben de epey aradım fakat yokk maalesef.. napcaz ya bu katrı
 
Üst Alt