• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Kadim Dünyada İnsan Kadim Dünyada İnsan Ünitesinde Neler Öğreneceğiz? Ünitenin Konuları,Kazanımları Nelerdir?

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,169
Best answers
0
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
2.ÜNİTE: KADİM DÜNYADA İNSAN

"Hangi zamanda ve mekânda yaşarlarsa yaşasınlar, birbirine komşu oldukları için aynı kurumlara sahip olan toplumların tamamına 'medeniyet zümresi' denilir."

Ziya GÖKALPNELER ÖĞRENECEĞİZ

  • Yazının icadından önce yaşayan insanların hayatı
  • Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanları ve medeniyet çevreleri
  • Erken İlk Çağ'da (MÖ 7500- MÖ 350) siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türleri
  • Erken İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşması
  • Erken İlk Çağ'da insanların yaşamları ve geçim kaynakları
  • MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa'da önde gelen siyasi organizasyon türleri
  • Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ'ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmesi
  • İlk ve Orta Çağ'da askerî organizasyon türleri
  • İlk Çağ'ın sonlarında ve Orta Çağ'da ekonomik faaliyetler
  • Yazının icadı ile gelişen yazılı kültürler ve bilimsel çalışmalar

ÜNİTE KONULARI

• İnsanlığın İlk İzleri

• Yerleşik İnsan Ve Medeniyet

• Kabileden Devlete (MÖ 7500-Mö 350)

• Kanunlar Doğuyor

• Doğa, İnsan Ve Göç

• Devletten İmparatorluğa (MÖ 350-Ms 1250)

• Kanunlar Gelişiyor

• İlk Ve Orta Çağ'da Ordu

• Tarımdan Ticarete Ekonomi

• Yazının Gelişimi


KAVRAMLAR

1- Konar-göçer

2- Efsane

3- Artı Ürün

4- İmparatorluk

5- Site

6- Feodalizm

7- Teçhizat

8- Karum


HAZIRLANALIM

1- Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın nasıl bir etkisi olmuştur?

2- Yaşadığınız bölgede tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri var mıdır? Araştırınız?

3- Konar-göçer ve yerleşik toplumların özellikleri nelerdir?
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,169
Best answers
0
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
2. Ünite: Kadim Dünyada İnsan Ünitesi, Konu, Kazanım ve Açıklamaları

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.

a)Günümüze kalan maddi kültür buluntuları incelenerek yazının icadına kadarki zamanlarda insanoğlunun hayat tarzı, tabiat ile ilişkisi ve hayatta kalma mücadelesi (yeme-içme, giyinme ve barınma) ele alınır.

b)Avcı-toplayıcı hayat ve geçim tarzı, insan topluluklarının ilk birlikte yaşama pratiği olarak ele alınır.

c) Yazının icadından önceki dönemde hâkim olan sözlü kültür örneklerine (mitler, kuruluş efsaneleri) kısaca değinilir.

ç) Yazının icadından önceki zamana dair dönemlendirmeye kısaca değinilir.

9.2.2. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.

a)Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim yerleri olarak ele alınır.

b)Erken İlk Çağ'da dünyanın farklı kıtalarında kurulmuş bazı önemli medeniyetler (Hitit, Lidya, Frig, İyon, Urartu, Sümer, Elam, Babil, Asur, Eski Mısır devletleri, İon ve Dor, Atina, Sparta, Pers, Fenike) harita ve eş zamanlı tarih şeridi üzerinde gösterilir.

9.2.3. Erken İlk Çağ'da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.

a)MÖ 7500- MÖ 350 arasında Asya ve Avrupa'da varlığını sürdüren siyasi organizasyonlar, sadece "devlet" kavramı ile sınırlı kalınmaksızın şu tanımlamalar altında örneklerle ele alınır:

I. Devletleşme sürecindeki kabile konfederasyonları ve antik medeniyetler (Anadolu-Hitit, Urartu, Frig, Lidya; Mezopotamya-Sümer, Babil, Elam, Akad ve Eski Mısır);
II. Şehir (site) devletleri (İon ve Dor, Atina, Sparta, kolonizasyon hareketleri);
III. Kuşatıcı (cihanşümul) imparatorluklar (Mısır, Hitit);
IV. Kuşatıcı olmayan imparatorluklar (Yeni Asur, Yeni Babil, Pers).
Örnek olarak verilen siyasi yapıların tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.


b) Yukarıda anılan siyasi organizasyon türleri; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak
I. Gücün meşruiyet kaynakları;
II. Gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç);
III. Güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (tiranlık, aristokrasi, oligarşi, monarşi, demokrasi, cumhuriyet, imparatorluk) temaları çerçevesinde ele alınır.9.2.4. Erken İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

Sözlü ve yazılı hukuk kategorilerine ve bunların kaynaklarına (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihî örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku, Tevrat) ele alınır.


9.2.5. Erken İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

a)Erken İlk Çağ'da insan-tabiat ilişkisinde insanın tabiata hükmeden bir konumda olmadığı vurgulanır.

b)Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının Erken İlk Çağ'dan itibaren birbirlerini tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğu vurgulanır.

c)Erken İlk Çağ'da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri (geçim imkânını kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma), belli başl tarihî örneklerle (Ege Göçleri, İç Asya'dan göçler, Filistin'den Yahudi sürgünleri, ilk Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları) ele alınır.

ç) Erken İlk Çağ'daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, Soğdlar, Yahudiler) ve faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtılır. Bu toplulukların siyasi tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.


9.2.6. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa'daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar.

a)MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa'da hüküm sürmüş siyasi teşekküller harita ve eş zamanlı tarih şeridi üzerinde gösterilir.

b)Yukarıda bahsedilen siyasi organizasyonlar; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç), güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele alınır.

c)Söz konusu siyasi organizasyonlar, şu tanımlamalar altında örneklerle ele alınır:
I. Kuşatıcı (cihanşümul) imparatorluklar (Çin, Büyük İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Sasaniler);
II. Kuşatıcı olmayan imparatorluklar (Moğol İmparatorluğu) ve
III. Feodal siyasi yapılar. Örnek olarak verilen siyasi yapıların tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.


9.2.7. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ'ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar.


a)İlk Çağ'ın sonları ve Orta Çağ'da çıkartılan önemli kanun metinlerine (Roma hukuku, Justianus Kanunları, Cengiz Yasası) kısaca değinilir.

b)Seçme örnek ve uygulamalardan hareketle (kanunnameler, aile ve iş akitleri, ceza infaz yöntemleri), insan topluluklarının kültür ve gelişmişlik düzeyleri ile sosyal yapılarının evrensel hukuk ilkelerinin uygulanmasını farklılaştırdığı vurgulanır.

9.2.8. İlk Çağ'ın sonlarında ve Orta Çağ'da konar-göçer ve yerleşik hayat tarzları ile askeri organizasyon biçimleri arasındaki bağlantıları analiz eder.


a)Asya ve Avrupa'da var olmuş askerî organizasyon türleri teşkilat, teçhizat (başlıca harp aletleri ve silahlar) ve doktrin (strateji ve taktikler) açısından ele alınır. İlk Çağ'ın sonlarında vt Orta Çağ'daki askerî yapılara değinilirken bağımsız ya da ücretli hür savaşçı toplulukların düzenli ve disiplinli ordulara dönüşmesinin devletleşme süreciyle gerçekleştiği vurgulanır.

b) Yerleşik ve konar-göçer toplulukların savaşma pratikleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler bu toplulukların sosyo-ekonomik yapılarıyla ilişkilendirilerek ele alınır.


9.2.9. İlk Çağ'ın sonlarında ve Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.

a)Tarım ekonomisinde istihdam edilen farklı emek türleri (hür köylü, toprağa bağlı köylü, ser] ve köle emeği) üzerinde durulur.

b)Tarıma dayalı ekonomilerde artı ürünün bölüşümü ile toprak mülkiyeti ve vergilendirmenin siyasi ve sosyal organizasyonların (monarşi, feodalite, tabakalı toplum, kast sistemi) oluşmasındaki işlevleri ele alınır.

c)İnsan ve hayvan gücüne dayalı tarımsal üretim kapasitesinin sınırlılığı ile toplumsal düzenir gelenekçi yapısı arasındaki ilişkiye değinilir.

ç) İlk Çağ'ın sonlarında ve Orta Çağ'da Asya ve Avrupa arasındaki ticarete konu olan mallara nakliye araçlarına, ticaret mekânlarına (agora, arasta, karum, çarşı, han, ribat-kervansaray) ve madeni paralara değinilir.

d)Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu'nun dünya ticaretindeki rollerine ve bu yollara hâkim olma mücadelelerinin gerekçelerine vurgu yapılır. Söz konusu ticaret güzergâhları harita üzerinde gösterilir.


9.2.10. Yazının icadı sonrasında gelişen yazılı kültürlerin ve bilimsel çalışmaların; insanın ve medeniyetlerin tarihselliklerinin süreklilik kazanmasındaki rollerini kavrar.


a)Yönetim işleri, vergi kayıtları ve ticaret muhasebesinde yazının kullanılmasının etkilerine değinilir.

b)Yazılı kültürlerin ve bu kültür çevrelerinde etkili olan dillerin (Sanskritçe, Latince, Yunanca, Arapça, Pehlevice-Farsça, Türkçe, Çince) yüzyıllar boyunca farklı kavimleri çeşitli medeniyetleı etrafında birleştirdiği vurgulanır.

c)Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya bilimlerinin modern zamanlardaki uygulamalı fen bilimlerinden ne tür farklılıklara sahip olduğu bilimin amacı, konusu ve yöntemi açılarından ele alınır.
 
Üst Alt