• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İslam Öncesi Türk Tarihi Konu Testi

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,363
Tepkime puanı
7,666
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

İslam Öncesi Türk Tarihi Konu Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya'dan, dünyanın değişik bölgelerine yaptıkları göçlerin sonuçları arasında yer almaz?

A) Gittikleri bölge halklarıyla kültürel etkileşim içine girdiler.
B) Türk kültürünü dünyanın değişik bölgelerine yaydılar.
C) Tarih dönemlerine geçiş sürecini başlattılar.
D) Gittikleri yerlerde güçlü devletler kurdular.
E) Gittikleri yerlerin halklarına demiri kullanmayı öğrettiler.

2. Sasani, Roma, Bizans gibi devletlerde yazılı hukuk gelişmişken, eski Türk devletlerinde yazılı hukukun gelişmediği görülür.
Bu durumun temel nedeni hangisidir?

A) Komşu devletlerle sürekli devam eden savaşlar.
B) Töre hukukuna duyulan inanç.
C) Ticaretin fazla gelişmemiş olması
D) Halkın göçebe yaşam tarzı sürmesi
E) Hükümdarların yazı kullanımını yasaklaması

3. Asya Hunları zamanında:
- Çin vergiye bağlanmıştır.
- İpek yolu kontrol altına alınmıştır.
- Asya'nın büyük bir kısmı hakimiyet altına alınmıştır.
Yukarıdaki bilgilere dayanılarak, Asya Hun Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Asya Hun Devleti ekonomik yönden güçlenmiştir.
B) Ticaret canlanmıştır.
C) Orta Asya'nın en güçlü devleti olmuştur.
D) Çin tehlikesi belirli bir süre için ortadan kalkmıştır.
E) Orta Asya'dan göçler kesin olarak durmuştur.

4.

I. Yerleşik hayata geçerek şehir ve kasabalar kurdular.
II. Kâğıt ve matbaayı kullandılar.
III. Gök Dini'ni terk ederek Maniheizm'i benimsediler.
IV. Çin'e yaptıkları akınları sonucunda Çinliler Çin Seddi'ni yaptılar.
V. Türklere ait ilk yazılı eserler olan Orhun Anıtları'nı diktiler.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri Uygurlara ait değildir?
A) I ve V B) Yalnız III C) IV ve V
D) III ve V E) Yalnız IV

5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili bir özellik değildir?

A) Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması.
B) Devletin başında Hakan'ın bulunması.
C) Diğer hanedan üyelerinin de tahta çıkma hakkının bulunması.
D) Hükümdarlık süresinin belli olması ve hükümdarların seçimle işbaşına gelmesi.
E) Önemli kararların Kurultay'da alınması.

6. Avrupa'nın bugünkü etnik yapısının oluşmasında etkili olan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hunlar B) Kırgızlar C) Avarlar D) Peçenekler E) Macarlar

7. Orta Asya Türk devletlerinde sanat, başlangıçta süs eşyaları, çadır süslemeleri, eyer ve koşum takıları gibi hafif ve basit sanat iken ileriki dönemlerde ağır sanat işçiliğininin bir göstergesi olan taş mimariye dönüşmüştür.
İslam öncesi Türk devletlerinde sanat alanında görülen bu değişimin temel nedeni hangisidir?

A) Ticarî canlanma sonucunda ortaya çıkan ekonomik zenginlik.
B) Göçebe hayatın terkedilerek yerleşik hayata geçilmesi.
C) Hükümdarların diğer devletlerden etkilenmeleri.
D) Yeni yerleşim bölgelerinde mimariye uygun taş çeşitlerinin bol bulunması.
E) Mimarî eserlerin daha kalıcı olduğuna inanılması.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün siyasî sonuçlarından biri değildir?

A) Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.
B) Avrupa'da feodalite rejimi güçlendi.
C) Hristiyanlık geniş alanlara yayıldı.
D) Roma toprakları üzerinde pek çok yeni devlet kuruldu.
E) İngiltere, İspanya, Fransa gibi devletlerin temelleri atıldı.

9. Orhun Bölgesi'nde yapılan araştırmalar sırasında bulunan ve Göktürkler'e ait olduğu anlaşılan yazıtlarda, "Hükümdarların halkı refah ve mutluluğa kavuşturması, yoksul halkı zenginleştirmesi, doyurması ve çıplakları giydirmesi gerektiği" belirtilmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Türklerde sosyal devlet anlayışının bulunduğunun
B) Hükümdarın yalnızca belirli konulardan sorumlu olduğunun
C) O dönem Türk halkının yoksulluk içinde bulunduğun
D) Göktürklerin her türlü devlet meselesini yazıya aktardıklarının
E) Yazılı kaynakların yalnızca Göktürkler'e ait olduğunun10. Önceleri Gök Tanrı Dini'ne inanan Türkler, zamanla Budizm, Hristiyanlık, Musevilik, İslâmiyet gibi çeşitli dinleri de kabul ettiler.

Yukarıdaki parçaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gök Tanrı Dini'nin Türklerin yaşam tarzına uymadığı.
B) Farklı dinlere inanan milletlerin hakimiyetleri altına girdikleri.
C) Farklı dinlere inanan milletlerle etkileşim içerisinde oldukları.
D) Türklerin çıkarları doğrultusunda din değiştirdikleri.
E) Din anlayışının Türklerde yeteri kadar güçlü olmadığı.

11. Orta Asya Türklerinde, batıdaki gibi toprak aristokrasisi meydana gelmemiş ve feodal bir düzenin ortaya çıkmasına elverişli bir ortam oluşmamıştır.
Bu durumun en önemli sebebi hangisidir?

A) Hükümdarın mutlak egemenliği.
B) Yönetimde veraset yönteminin uygulanması.
C) Kurultay meclisinin bulunması.
D) Feodalitenin yasaklanmış olması.
E) Halkın göçebe yaşam sürmesi.

12. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk kültür ve uygarlığına ait özellikler arasında yer almaz?

A) Ülke topraklarının prensler arasında paylaşılması
B) Ordunun yayalar ve paralı askerlerden oluşması
C) Kadınların yönetimde etkili olmaları
D) Kut anlayışının görülmesi
E) Boylar halinde yaşamaları

13. Orta Asya'da;

- Sıcaklık ve kuraklığın artması
- Hayvancılığın zorlaşması
- Salgın hastalıkların artması
Aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Göçebe yaşam tarzının sona ermesine
B) Türklerin Orta Asya'dan göç etmesine
C) Türklerde kültürel değişikliğin meydana gelmesine
D) Tarımsal üretimin önem kazanmasına
E) Orta Asya'da nüfusun hızla artmasına14.

- Orduyu onluk sisteme göre düzenleyerek ilk düzenli Türk ordusunu kurmuştur.
- Kahramanlıkları Oğuz Kâğan Destanı'na konu olmuştur.
- O'nun döneminde devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Yukarıda, çeşitli özellikleri verilen Türk hükümdarı hangisidir?
A) Bilge Kâğan
B) Attila
C) Teoman
D) Mete
E) Mukan Kağan

15.

- Orta Asya'da kurulan teşkilâtlı ilk Türk devletidir.
- Tarihte bilinen ilk atlı göçebe Türk topluluğudur.
- Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
- Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Asya Hunları
B) Uygurlar
C) İskitler
D) Göktürkler
E) Kırgızlar

16.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türklerinde, ekonominin dayandığı temeller arasında yer almaz?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) El sanatları
D) Denizcilik
E) Kara ticareti

17. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa'ya göç eden Türk boyları arasında yer almaz?
A) Hun
B) Avar
C) Uygur
D) Kıpçak
E) Peçenek

18. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya'da gelişen Türk sanatı ile ilgili bir özellik değildir?

A)Uygurlarda minyatür sanatı gelişmiştir.
B)Hunlar döneminde kümbet ve türbe yapımında ileri gidilmiştir.
C)Uygurlar döneminde Türk mimarî tarzı oluşmaya başlamıştır.
D)Türk musikisinin temelini kopuzla çalınan sözlü nağmeler oluşturmuştur.
E)Ekonomik uğraş olarak hayvancılığın benimsenmesi, hayvan motiflerinin süs eşyalarında sıkca kulla-nılmasına neden olmuştur.

19.Orta Asya Türk devletleri ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı, öncelikle aşağıdaki devletlerden hangisine ait kaynaklardan yararlanmalıdır?

A)Rus kaynakları
B)Roma kaynakları
C)Bizans kaynakları
D)Arap kaynakları
E)Çin kaynakları


20.Türkler Gök Dini'ne inanmalarına rağmen diğer din ve inançlara karşı da hoşgörülü davranmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen bilgiyi destekleyen bir durum değildir?

A)Hazarlar'da davalara değişik dinlerden oluşan bir hakimler kurulunun bakması
B)Bilge Kağan'ın Budizm ve Taoizm'in kabul edilmesi düşüncesini mecliste tartışması
C)Hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılması
D)Uygur şehirlerinde farklı dinlere ait mabetlerin bulunması
E)Savaşlarda ele geçirilen bölgelerdeki tapınakların korunması.

21.İslâmiyet'ten önceki Türk devletlerinin dışarıya canlı hayvan, deri ve dokuma ürünleri satıp, karşılınğında ipek ve tahıl ürünleri almaları, öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)Yalnızca belirli ülkelerle ticaret yapmalarıyla
B)Ekonominin hayvancılığa dayalı olmasıyla
C)Ticaret alanında yeteri kadar ilerleyememeleriyle.
D)Tarım ve ipek üretimini geliştirmeye çalışmalarıyla.
E)Savaşçı bir yapıya sahip olmalarıyla.

22.
- Türk akınları sonucunda Çin Seddi'nin yapılması
- Çin'in vergiye bağlanması
- Çin entrikaları sonucunda devletin güney ve kuzey olarak ikiye ayrılması
Yukarıda verilen olaylar, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında gerçekleşmiştir?

A)Asya Hun Devleti
B)Göktürk Devleti
C)Uygur Devleti
D)Avrupa Hun Devleti
E)Avar Devleti

23.
Türkler, Orta Asya'nın coğrafî şartlarının etkisiyle hayvancılıkla uğraşmışlar, bunun doğal bir sonucu olarak da göçebe bir hayat tarzını benimsemişlerdir. Kuraklık ve nehirlerin derin yataklardan akması gibi faktörler tarımsal faaliyetleri zorlaştırmıştır.
Yukarıdaki bilgiye dayanılarak, Orta Asya Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Orta Asya Türklerinin asıl geçim kaynağını hayvancılık oluşturur.
B)Geçim kaynakları ve ekonomik uğraşlar hayat biçimini ve yaşam tarzını da etkilemiştir.
C)Tabiat şartları geçim şeklini belirleyen temel faktör olmuştur.
D)İklimdeki değişiklik Orta Asya'dan göçleri başlatmıştır.
E)Tarımsal faaliyetler, hayvancılık uğraşlarının yanında ikinci planda kalmıştır.24.İslamiyet'ten önce Türkler; Uzakdoğu'dan Batı Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir alanda siyasal varlık gösterip pek çok devlet kurmalarına rağmen, bu dönemlerden günümüze çok az yazılı belge ulaşmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarih yazıcılığıyla uğraşmamaları
B)Yerleşik hayata geç geçmeleri
C)Bölgenin pek çok kez istilaya uğrayıp tahrip edilmesi
D)Türklerin yazıyı kullanmaya geç dönemlerde başlamaları
E)Kendilerine ait alfabelerinin bulunmaması

25.Aşağıda, Orta Asya'da kurulan Türk devletleri ve bu devletlere ait destanlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Asya Hun Devleti - Oğuz Kağan
B)Sakalar - Alp Er Tunga
C)Kırgızlar - Manas
D)Göktürkler - Göç
E)Uygurlar - Türeyiş

26.Uygurlar, eski Türk inancının yanı sıra Maniheizm ve Budizm'i de benimsemiş, hatta Maniheizm'in Çin sınırlarında yayılmasını sağlamışladır.
Bu durum, Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

A)İslâmiyet'in en son kabul edilen din olduğunun
B)Bünyesinde değişik inançları barındırdığının
C)Çin devleti üzerinde etkili olduklarının
D)Farklı inançlara eğilim gösterildiğinin
E)Farklı dinlere karşı hoşgörüyle bakıldığının

27.Göktürkler zamanında İpek Yolu'nu elinde tutan Akhunlular'a karşı Sasanilerle ittifak yapıldı. Bu itti-fak sonucunda Akhun Devleti yıkıldı. Kısa bir süre sonra Sasaniler İpek Yolu'nu ele geçirmek isteyin-ce Göktürk kağanı İstemi Yabgu Sasanilere karşı bu devletin düşmanı olan Bizans ile ittifak yapmıştır.
Yukarıdaki paragrafa dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Bu dönemde İpek Yolu canlı bir ticaret yoludur.
B)Göktürklerin Sasani ve Bizans devletleri ile ilişkilerinin temelini ticarî çıkarlar belirlemiştir.
C)Sasani ve Bizans devletleri birbirleriyle mücadele halindedirler.
D)Akhun Devleti'nin siyasî varlığına son verilmesinde Göktürk Devleti'nin önemli katkısı vardır.
E)Göktürk Devleti, siyasî varlığını sürdürebilmek için sürekli olarak diğer devletlerin ittifakına ihtiyaç duymuştur.
 
İlginizi çekebilecek benzer konular

esraaaa

Acemi Üye
Üye
Katılım
3 Kasım 2011
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

bu soruların cevaplarını nerden öğrenebilirim?
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,366
Tepkime puanı
17,635
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

Üst Alt