• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

inkılap tarihi 2. dönem ortak yazılı test (herkese açık)

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
1/ Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisinin toplanması için yapılan seçimleri engellememişlerdir. Ancak mecliste Misak-ı Milli kararları kabul ve ilan edilince, Mebusan Meclisini basmışlar ve mebusların bazılarını tutuklayıp sürgüne göndermişlerdir, îtilaf Devletlerinin tutumlarındaki bu değişikliğin nedeni nedir?
a) istanbul Hükümetiyle Temsil Kurulu arasındaki anlaşmazlığı gidermek istemeleri
b) Meclisin İstanbul'da toplanmasına karşı olmaları
c) Temsil Kuruluyla ilişkilerini geliştirmek istemeleri
d) Mecliste alınan kararları beklentilerine aykırı bulmaları
e) Halkın padişaha olan güvenini arttırmak istemeleri
2/ Anlaşma Devletleri temsilcileri, Sevr Antlaşması'nın yeniden görüşülmesi amacıyla Londra'da bir konferansın toplanmasına karar vermişlerdir.
Anlaşma Devletlerini böyle bir karara zorlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul ve Ankara hükümetleri arasındaki yakınlaşma
b) I. İnönü Savaşı'nın kazanılması
c) İç ayaklanmaların bastırılması
d) II. İnönü Savaşı'nın kazanılması
e) Sakarya Zaferi'nin kazanılması
3/ 23 Nisan 1920'de kurulan yeni Türk devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz tepkilere örnektir?
a) Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanması
b) İtalya'nın Anadolu'dan çekilme kararı alması
c) TBMM Hükümetinin Londra Konferansına çağrılması
d) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması
e) İtilaf Devletlerinin TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemesi
Al Erzurum Kongresi'nde; "Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır" kararı alınmıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Ulus egemenliğine önem verildiğini
b) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
c) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçilmesi gerektiğini
d) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini
e) İstanbul Hükümetinin Anlaşma Devletlerinin isteklerine karşı direndiğini
5/ Sivas Kongresi'nde "manda" sorunu tartışmalara yol açmış, bazı delegeler Amerikan mandasını savunmuş, ancak sonuçta bu görüş kesin olarak red edilmiştir.
Manda önerisinin red edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul hükümetinin manda isteğine tepkisiz kalması
b) İstanbul hükümetinin kongreyi dağıtmak istemesi
c) Manda yönetiminin iyi bilinmemesi
d) Amerikanın Ermenileri desteklemesi
e) Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi
6/ Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisiyle birlikte, meclisin tüm yetkilerinin devredilmesi aşağıdaki olayların hangisinin sonucu olarak gerçekleşmiştir?
a) I. İnönü Savaşı'mn kazanılması
b) İç ayaklanmaların şiddetlenmesi
c) II. İnönü Savaşı'mn kazanılması
d) Kütahya - Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesi
e) Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması
II Aşağıdakilerden hangisinde milli güçlerin
birleştirilmesine karar verilmiştir?
a) Erzurum Kongresinde b) Sivas Kongresinde
c) Amasya Genelgesinde d) Amasya Görüşmelerinde
e) Osmanlı Mebusan Meclisinde

8/ İstanbul Hükümeti Amasya Görüşmelerinde alınan; "Temsil kurulunun onayı alınmadan düşmanlarla barış görüşmeleri yapılmaması" kararını red etmiş,
"Mebusan Meclisinin toplanması" kararını ise kabul etmiştir.
İstanbul Hükümetinin Temsil Kuruluna verilmek istenen yetkiyi kabul etmemekle ulaşmak isteği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul'un işgal edilmesini engellemek
b) İtilaf Devletleriyle ilişkileri geliştirmek
c) Milli birliği sağlamak
d) Merkez otoriteyi korumak
e) Mebusan Meclisini güçlendirmek
9/ Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklanmalar karşısında aldığı önlemlerden biri değildir?
a) Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması
b) İstanbul ile ilişkilerin kesilmesi
c) İtalya ve Fransa ile iyi ilişkiler kurulması
d) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
e) Karşı fetvalar yayımlanması
10/ İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi'nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arşından üç üye seçilerek kurulurdu.
Bu kuruluş biçimi, TBMM'nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
a) Yasa yapma b) Hükümet kurma
c) Yargılama d) Savaş ve barışa karar verme
e) Vergi koyma
11/ Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının ortaya çıkardığı sonuçlar arasında yer almaz?
a) Osmanlı Devleti'nin varlığının fiilen sona ermesi
b) Balkan milletlerinin bağımsızlığını kazanması
c) Boğazların denetiminin İtilaf Devletlerinin eline geçmesi
d) Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerinin artması
e) Osmanlı ordularının dağıtılması
12/ Mustafa Kemal, TBMM'de yaptığı bir konuşmasında; "Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin
niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık gösteremez " demiştir.
Mustafa Kemal, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
a) Silah ve cephanenin b) Haberleşme araçlarının
c) Askerlik eğitiminin d) Komutanın
e) Halk desteğinin
13/ Mustafa Kemal; "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters giden talihini de yendiniz" sözünü hangi savaşın kazanılması üzerine söylemiştir?
a) Kütahya Eskişehir Savaşı b) I.İnönü Savaşı c) II.İnönü Savaşı d) Sakarya Meydan Savaşı e) Başkumandan Meydan Savaşı
14/ TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında, 1921'de imzalanan Moskova Antlaşmasının başlangıç kısmında; "milletlerin kendi geleceğini serbestçe belirlemesi" ilkesine yer verilmiştir. Antlaşmaya bu ilkeyi koymakla, TBMM ve Sovyet Rusya, aşağıdakilerden hangisi yönünde birbirlerine karşılıklı olarak güvence vermişlerdir?
a) Dünyadaki bloklaşmaların dışında kalma
b) Bağımsızlıklarına saygı duyma
c) Ekonomik ilişkilerde bulunma
d) Birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğerinin de tanımaması
e) Birine yapılacak bir saldırıyı diğerinin kendine yapılmış sayması


15/ Erzurum Kongresi'nde yalnızca iç politikayı ilgilendiren ilkeler değil bazı dış politika ilkeleri de belirlenerek üan edilmiştir.
Erzurum Kongresi'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) istanbul Hükümeti'ne yardımcı olunmak istendiğini
b) Kongrenin meclis gibi hareket ettiğini
c) Dış sorunlara iç sorunlardan daha çok önem verildiğini
d) Yabancı devletlerle ilişkilerin geliştirilmek istendiğini
e) İtilaf Devletlerinin Milli Mücadele Hareketini tanımaya başladığını
16/ Vilson ilkelerinde yer alan,
I.
II. III.
IV. V.

Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve
savaş tazminatı almayacak
Gizli paylaşım antlaşmaları yapılmayacak
Savaş sonrasında barışın sürekli kılınması için
uluslar arası bir teşkilat kurulacak
Boğazlar bütün devletlere açık olacak
Osmanlı azınlıklarına kendilerini yönetme
hakkı tanınacak
Maddelerinden hangileri İtilaf devletlerinin
a) d)

çıkarları ile çelişmektedir?
Yalnız I b) I ve II c) I, III ve IV
II, IV, ve V e) III, IV ve V
17/ Amasya Genelgesinde yer alan esaslardan hangisi Kurtuluş Savaşının gerekçesini en iyi biçimde açıklamaktadır?
a) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
b) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir
c) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır
d) Her ilden halkın güvenini kazanmış üç delege Sivas'a gönderilecektir
e) Delegeler Müdafa-i Hukuk cemiyetleri tarafından seçilecektir
18/ İngiltere Anadolu'daki Milli Mücadele Hareketini, Osmanlı Devletine karşı basit bir ayaklanma olarak görüp TBMM Hükümetini tanımazken, Fransa TBMM Hükümetine antlaşma önerisinde bulunmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) İngiltere ve Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun
b) İngiltere ve Fransanın Avrupantn büyük devletleri olduğunun
c) Frnsanın Osmanlı Devletini tanımdığmın
d) Fransanın etnik ayrılık hareketlerini desteklediğinin
e) Fransanın sömürgecilikten vazgeçtiğinin
19/ Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?
a) istanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgali
b) Amasya Görüşmeleri
c) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi
d) Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması
e) Sivas Kongresi'nin toplanması
20/ ilk TBMM döneminde Meclis başkanlığı ve hükümet başkanlığı görevleri Mustafa Kemal'de toplanmıştır.
Böyle bir uygulamayı zorunlu kılan neden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meclisin devlet çıkarlarını korumak istemesi
b) Mustafa Kemal'in sınırsız yetkilerle donatılmak istenmesi
c) Yönetimin güvenilir bir kişiye bırakılması ihtiyacı
d) Kararların daha hızlı alınması ve uygulanmasının amaçlanması
e) Hükümetin meclis kararları dışına çıkmasının önlenmesi
21/ Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu İstanbul Hükümetiyle her türlü ilişki ve haberleşmeyi kesmiş, İstanbuldan Anadolu'ya atanan komutan ve valileri

kabul etmeyerek geri göndermiştir.
Temsil Kurulunun bu tututmunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtilaf Devletlerinin dostluğunu kazanmak
b) Padişahı barış antlaşması imzalamaya zorlamak
c) Düzenli ordunun kuruluşunu hızlandırmak
d) İstanbul Hükümetine bağlı olmadığım göstermek
e) Anadoludaki ayaklanmaları önlemek
22/ Büyük devletlerin hammadde ve Pazar arayışına girmesi ekonomik yönden çıkar çatışmasına, rekabete ve
uyuşmazlıklara neden olmuş ve bu gelişmeler Birinci Dünya
Savaşını başlatmıştır,
Buna göre savaşın başlamasında temel rol oynayan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) italya'nın siyasal birliğini sağlaması
b) Fransız İhtifali
c) Vilson ilkelerinin yayınlanması
d) Almanya'nın siyasal birliğini sağlaması
e) Sanayi İnkılabı
23/ Mustafa kemal Amasya Görüşmeleri sonrası Ankaraîya gelerek Osmanlı Mebusan Meclisine seçilen milleh'eküleriyle görüşmüştür. Milletvekillerinde mecliste bir müdafa-i hukuk grubu oluşturarak Sivas Kongresi kararlarını meclise kabui ettirmelerini istemiştir.
Mustafa Kemal'in bu isteği aşağıdakilerden hangisini amaçlar?
a) TBMM'nin açılmasına ortam hazırlamayı
b) Ulusal mücadeleyi yasallaştırmayı
c) Hükümet değişikliğini gerçekleştirmeyi
d) Meclis başkanlığına seçilmeyi
e) Saltanata son vermeyi
24/ Misak-ı Milli'de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı sağlamaya yöneliktir?
a) Kars Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılmalıdır
b) Batı Trakya'da halk oylaması yapılmalıdır
c) Azınlıklara siyasi egemenliğimizi bozucu haklar verilmemelidir
d) Yabancı devletlere tanınan bütün ayrıcalıklar kaldırılmalıdır
e) İstanbul ve boğazlar Türklere bırakılmalıdır
25/ İlk TBMM kendisinin üstünde hiçbir güç tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?
a) Osmanlı yönetimini b) Kuvay-i Milliyeyi
c) İtilaf Devletlerini d) Azınlıkları
e) Müdafa-i Hukuk cemiyetlerini
 

pandora

Acemi Üye
Katılım
16 Mar 2009
Mesajlar
44
Puanları
8
elinize sağlık çok faydalandım hocam
 

ehrimenhk

Usta Üye
Katılım
21 Mar 2009
Mesajlar
124
Puanları
28
Sayın hocam ellerine kollarına sağlık. özel üyelere diye ayrım yapanlara örnek olursunuz inşallah...
 
Üst Alt